W latach 1960 do 1990 zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych wykazywało tendencję wysokiego wzrostu, a po tym okresie – do 2000 roku – występował znaczny spadek. Wyhamowanie dynamicznego trendu spadkowego nastąpiło na początku XXI wieku. Od roku 2003 zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe jest na stabilnym poziomie z minimalną tendencją spadkową. Od roku 2003 do roku 2013 zużycie wody zmalało o niespełna 6,1%. W ostatnich latach zmiany te nie są istotne statystycznie, wahania zużycia wody zmieniają się przeciętnie o mniej niż 2% rocznie. Wielkość zużycia wody w latach 1960-2013 została przedstawiona na poniższym wykresie.

Wykres Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych w Polsce (hm3).

zuzycie wody

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Rocznika Statystycznego RP 2014, str. 44-45 oraz opracowań IGWP z lat ubiegłych.

Analizując dane pochodzące z Rocznika Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 2014 oraz Banku Danych Lokalnych można stwierdzić, że w 2013 roku przeciętnie zużyliśmy 30,9 hm³ wody na osobę, podczas gdy 10 lat temu średnie roczne zużycie wynosiło 32,2 hm³ wody. Na przestrzeni badanych lat zużycie wody kształtowało się różnie w miastach i na wsi. Zmiany te przedstawione zostały w tabeli poniżej.

Tabela Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m³ w latach 2004-2013.

Lata

Zużycie wody z wodociągów w gospodarstwach domowych na 1 mieszkańca w m³

ogółem

w miastach

na wsi

2004

32,2

38,2

22,6

2005

32,0

37,2

23,6

2006

32,0

36,8

24,5

2007

31,5

36,0

24,3

2008

31,8

36,1

25,1

2009

31,3

35,3

25,0

2010

31,1

35,0

25,1

2011

31,2

34,8

25,6

2012

31,2

34,5

26,1

2013

30,9

34,0

26,3

Na podstawie przedstawionych danych można stwierdzić, że w latach 2004-2013 zużycie wody na 1 mieszkańca w miastach zmniejszyło się o 4,2 m³ wody rocznie (z 38,2 w 2004 do 34,0 m³ w 2013 roku), podczas gdy na wsi wzrosło ono o 3,7 m³ wody rocznie (z 22,6 m³ w 2004 do 26,3 m³ w 2013 roku). W 2013 roku dla miast dało to średnie zużycie ok. 93 litrów wody na mieszkańca na dobę, natomiast dla ludności zamieszkującej tereny wiejskie, wielkość ta wyniosła ok. 72 litry wody na dobę.

Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Marta Wojnowska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1