Zasady oraz warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi określa Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 r.  Wymagania dotyczące jakości wody określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Natomiast nadzór sanitarny, dotyczący jakości wody, prowadzony jest na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 5 ust. 1a Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne jest obowiązane do prowadzenia regularnej wewnętrznej kontroli jakości wody. Ponadto może podlegać nadzorowi zewnętrznemu organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art. 12 ust. 4 ww. ustawy, badania pobranych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi mogą być wykonywane przez laboratoria Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub inne laboratoria o udokumentowanym systemie jakości prowadzonych badań wody, zatwierdzonym przez Państwową Inspekcję Sanitarną. Kontrola wodociągów przeprowadzana jest na reprezentatywnych punktach charakterystycznych dla danego wodociągu, uzgodnionych między odpowiednią powiatową stacją sanitarno–epidemiologiczną a zarządcą wodociągu.

Na podstawie wyników analiz fizyczno-chemicznych i badań bakteriologicznych wyróżnia się dwie kategorie urządzeń – dostarczające wodę dobrą tj. odpowiadającą wymaganiom sanitarnym i dostarczające wodę złą - nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym.  

Dane, zebrane przez Główny Urząd Statystyczny(zaprezentowane w tabeli poniżej), dotyczące wodociągów pogrupowane zostały według ich wydajności dobowej. Na ich podstawie można zauważyć, że w 2013 roku kontrolę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi przeprowadzono łącznie w odniesieniu do 8 636 z 8 665 zarejestrowanych urządzeń wodociągowych w dniu 31 grudnia 2013 roku, czyli w 99,7%.

Tabela Jakość wody dostarczanej ludności do spożycia w 2013roku.

Wyszczególnienie

Urządzenia

Ludność zaopatrywana w wodę odpowiadającą wymaganiom sanitarnym w % ludności korzystającej z urządzeń*

W ewidencji (stan w dniu 31.XII.2013r.

W tym skontrolowane

Wodociągi o wydajności w m3/dobę

razem

W % razem-dostarczające wodę

Odpowiadającą wymaganiom sanitarnym

Nieodpowiadającą wymaganiom sanitarnym

Poniżej 100

3 883

3861

92,4

7,6

94,4

100-1000

4 105

4 098

94,1

5,9

94,3

1000-10000

618

618

94,8

5,2

96,4

10000-100000

54

54

98,1

1,9

97,5

Powyżej 100000

5

5

100,0

0

100,0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Rocznika Statystycznego GUS 2014, str. 105.

*-na podstawie szacunków.

Analizując informacje zawarte w tabeli można wywnioskować, że woda dostarczana ludności Polski w 2013 roku w ok. 95,9% spełniała wymogi rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz.417). W 2011 roku ok. 94,6%, a w 2012 roku ok. 95,5% wody spełniało te wymagania. Wynika z tego, że jakość wody z roku na rok polepsza się, co jest efektem zarówno przeprowadzania regularnych badań jakości wody oraz inwestycji w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne.

Marta Wojnowska, Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1