Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Badanie ankietowe dotyczy cen i stawek opłat za wodę i ścieki na dzień 1 lipca 2017.

Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

W badaniu ankietowym dotyczącym cen i stawek opłat za wodę i ścieki uczestnicy odpowiedzieli również na pytania dotyczące opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych lub kanalizacyjnych, cen za „hurtowo” dostarczaną wodę i „hurtowo” odbierane ścieki, cen za ścieki dowożone.

Opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Wśród ankietowanych opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej zawarte są w 107 taryfach, natomiast opłaty za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej stosowane są w 99 przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Wysokości opłat za przyłączenie do sieci były bardzo różnorodne i wynosiły:

· od 32,40 zł do 850,00 zł dla usługi podłączenia do sieci wodociągowej,

· od 23,76 zł do 531,22 zł za usługę podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej.

Średnia opłat za przyłączenie do sieci wodociągowej wyniosła 175,38 zł, natomiast za przyłączenie do sieci kanalizacyjnej 153,70 zł.

„Hurtowo” dostarczana woda i „hurtowo” odbierane ścieki

Spośród badanych, 86 jednostek (38,6%) prowadzi hurtową sprzedaż wody, natomiast 68 (30,5%) prowadzi hurtowy odbiór ścieków. Średnia cena za dostarczoną wodę to 3,24 zł/m3, natomiast średnia cena za odebrane ścieki to 4,26 zł/m3.

Ścieki dowożone

162 przedsiębiorstwa (72,6%) przyjmowały ścieki dowożone wozami asenizacyjnymi. Ceny za ścieki dostarczane w ten sposób różnią się znacznie:

• wartość maksymalna wynosi 102,10 zł/m3,

• wartość minimalna wynosi 3,00 zł/m3.

Średnia cena za ścieki dowożone na terenie całego kraju wynosi 11,49 zł/m3.

Pozostałe informacje o branży

Wśród ankietowanych w 170 przypadkach (82,5%) przychody pochodzące ze świadczenia usług dostarczania wody pokrywały koszty związane z produkcją i dostarczeniem wody do odbiorców, natomiast w 179 przypadkach (82,9%) przychody z usług obejmujących odbiór i oczyszczanie ścieków pokrywały w całości koszty z tym związane.

Wśród ankietowanych u których występowali odbiorcy rozliczani na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody (145 odpowiedzi), średnia ilość odbiorców rozliczanych ryczałtowo wynosiła 5,79% wszystkich odbiorców. Należy zaznaczyć, iż największy odsetek tak rozliczanych odbiorców wynosił 80,0%. Najniższy odsetek odbiorców rozliczanych ryczałtowo (pomijając przypadki, gdzie odbiorców ryczałtowych nie było w ogóle), był bliski zeru i wynosił 0,01%.

129 przedsiębiorstw (69,4%) spośród ankietowanych posiadało umowy dotyczące rozliczenia z odbiorcami korzystającymi z lokali w budynkach wielolokalowych. Wśród tych jednostek liczba odbiorców zamieszkujących w budynkach wielolokalowych, w stosunku do liczby odbiorców ogółem, wynosi przeciętnie 4,84%, przy czym maksymalny poziom wynosi 54,8%, minimalny natomiast jedynie 0,01%.

Marta Wojnowska, główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1