Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” przeprowadziła coroczną ankietę na temat cen i stawek opłat za wodę i ścieki. Otrzymano 223 odpowiedzi od 157 przedsiębiorstw świadczących usługi dostawy wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków z terenu całego kraju.

Spośród przedsiębiorstw ujętych w niniejszym opracowaniu 151 przedsiębiorstw (96,2% biorących udział w badaniu ankietowym) to spółki prawa handlowego, wśród których 14 (9,3%) to spółki akcyjne, natomiast pozostałe 137 (90,7%) są spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością. Zakłady budżetowe, których było 6, stanowią 3,8% ankietowanych. Badane jednostki dostarczały wodę i odprowadzały ścieki w sumie w 399 gminach, to jest w 16,1% spośród 2478 gmin w kraju.

Z uzyskanych danych wynika, że na dzień 1 lipca 2017 roku w 166 taryfach z 223 występowała opłata abonamentowa, co oznacza, że około 74% taryf zawierało stawkę opłaty abonamentowej.

Zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków stawkę opłaty abonamentowej kalkuluje się na podstawie kosztów:

1) utrzymania w gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych;

2) odczytu wodomierza lub urządzenia pomiarowego;

3) rozliczenia należności za wodę lub ścieki.

Pamiętać należy, że koszty gotowości urządzeń wodociągowych lub kanalizacyjnych nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla osób korzystających z lokali w budynkach wielolokalowych, a koszty odczytu nie są uwzględniane w stawce opłaty abonamentowej dla odbiorców usług rozliczanych na podstawie przepisów dotyczących przeciętnych norm zużycia wody.

W związku z powyższym występują różne stawki opłat abonamentowych dla odbiorców rozliczanych na podstawie odczytów wodomierza głównego, dodatkowego, dla odbiorców w lokalach w budynkach wielolokalowych oraz dla osób rozliczanych w formie ryczałtu.

Stawka opłaty abonamentowej - woda

Wśród badanych taryf wystąpiły 25 zawierające jedną stawkę opłaty abonamentowej dla wszystkich odbiorców. Przeciętna wysokość abonamentu w ich przypadku wynosi 5,44 zł. Kolejną grupą są odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego. Zanotowano 138 przypadków stosowania opłaty abonamentowej dla tej grupy odbiorców. Średnia wartość opłaty dla tej grupy ukształtowała się na poziomie 8,24 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wskazań wodomierza dodatkowego reprezentowani są przez 66 odpowiedzi, a średnia wartość abonamentu w ich przypadku jest równa 5,92 zł. Przeciętna wysokość opłaty abonamentowej za dostarczanie wody dla odbiorców ryczałtowych wynosi 5,90 zł. Grupa ta reprezentowana jest przez 90 taryf. Dla odbiorców w budynkach wielolokalowych wyróżniono 86 odpowiedzi, dla których średnia wartość wyniosła 5,43 zł.

Stawka opłaty abonamentowej - ścieki

Niektóre przedsiębiorstwa pobierały opłatę abonamentową za wodę i ścieki łącznie, niektóre zaś stosowały osobno opłatę abonamentową za usługę odbioru ścieków.

W otrzymanych ankietach zanotowano 12 przypadków, w których stawka opłaty abonamentowej pobierana jest osobno za ścieki i jest taka sama dla wszystkich odbiorców usług. Przeciętna wysokość tej opłaty wynosi 5,46 zł. Odbiorcy rozliczani na podstawie wodomierza głównego wyszczególnieni są w 101 przypadkach. Przeciętna wartość abonamentu dla tej grupy kształtuje się na poziomie 7,67 zł. Kolejna grupa to odbiorcy, którzy rozliczani są na podstawie wodomierza dodatkowego, reprezentowana jest przez 58 odpowiedzi. Średnia wysokość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 9,15 zł. Odbiorcy ryczałtowi w badanej grupie reprezentowani są przez 77 odpowiedzi. Średnia wartość opłaty abonamentowej w tej grupie wynosi 6,04' zł.

Należy zwrócić uwagę, że analizując kształtowanie się stawek opłat abonamentowych widoczne jest ich bardzo duże zróżnicowanie. Wśród otrzymanych odpowiedzi najmniejsza wartość abonamentu wynosi 0,66 zł, natomiast największa 45,01 zł. W zdecydowanej większości taryf (około 82%) występował jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Okres dwumiesięczny występował w około 13% przypadków, natomiast pozostałe 5% taryf rozliczane było w okresach kwartalnym, półrocznym i rocznym.

Marta Wojnowska - główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła