Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: Przejrzystość działalności przedsiębiorstw z sektora wodociągowo-kanalizacyjnego i jego benchmarking, gospodarka o obiegu zamkniętym, Dyrektywa dotycząca oczyszczalnia ścieków komunalnych, ponowne wykorzystanie wody oraz międzynarodowy benchmarking przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych

EurEau jest federacją krajowych organizacji branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Reprezentuje podmioty świadczące usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków dla ponad 400 milionów mieszkańców Unii Europejskiej. Są to podmioty małe i duże, publiczne i prywatne, o różnej strukturze organizacyjnej. Członkami EurEau są więc organizacje z krajów Unii Europejskiej (wszystkie poza Litwą, Łotwą i Słowenią) , Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego Handlu EFTA (Norwegia i Szwajcaria) oraz członek obserwator z Serbii.

W 2016 roku EUREAU będzie pracować nad:

Dyrektywa dotycząca wody pitnej: Komisja Europejska przeprowadzi ocenę skutków opcji politycznych, które wykraczają poza obecny zakres Dyrektywy dotyczącej wody pitnej. Eureau będzie monitorowało prace Komisji i zainteresowanych stron, oraz oceniać postęp prac.

Tematami omawianymi w najnowszym newsletterze są: gospodarka cyrkulacyjna, Indoeuropejskie Forum Wodne, Ramowa Dyrektywa Wodna, Inicjatywa Zarzadzania Wodami OECD, konferencja Europejskiego Stowarzyszenia Wodnego oraz problematyka przelewów burzowych.

Tematami omawianymi w kolejnym newsletterze są Kongres EUREAU, Dyrektywa dotycząca wody pitnej, gospodarka cyrkulacyjna, benchmarking i inicjatywa Right2Water, mikrozanieczyszczenia w wodzie, Ramowa Dyrektywa Wodna, Światowa Rada Wodna, Inicjatywa Wspólnego Planowania Wody oraz Rozporządzenie dotyczące nawozów.

Milion dziewięćset tysięcy mieszkańców UE podpisało się pod wnioskiem obywatelskim, skierowanym do Parlamentu Europejskiego w sprawie uznania wody za dobro wspólne i jako takie niepodlegające urynkowieniu. Inicjatywa pod nazwą  „Right 2Water” (Prawo do wody)  dowodzi, że ceny za odbiór wody budzą niezadowolenie mieszkańców wielu europejskich krajów i to niezależnie od modelu organizacyjnego przedsiębiorstw wodociągowych, który został w danym kraju przyjęty.

Tematami omawianymi w bieżącym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water, P-REX (odzyskanie fosforu ze osadów ściekowych), ponowne wykorzystanie wody, współpraca z Dyrekcją Generalną ochrony środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wodnym (IWA).

Tematami omawianymi w poniższym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water oraz Europejski Sojusz Wodny.

Witamy w pierwszym newsletterze o działalności Eureau. Ten newsletter będzie publikowany każdego miesiąca i będzie zawierał wydarzenia i propozycje działań i celów Eureau.

W dniach 11-12 Czerwca w Krakowie odbyło się spotkanie Komisji ds. Prawa i Ekonomii EUREAU, której IGWP jest członkiem. Goście z Europy mieli okazję wysłuchać prelekcji o działalności Izby, dynamicznym rozwoju branży wod-kan w ostatnich latach oraz o benchmarkingu przedsiębiorstw wod-kan w Polsce. Prelekcja cieszyła się dużym zainteresowaniem i z pewnością posłuży do dalszego rozwoju kontaktów Izby z przedstawicielami z branży wod-kan w krajach europejskich.