Zrównoważone Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych – wnioski po kongresie EurEau w Bilbao

Członkowie kongresu podsumowali swoje spostrzeżenia oraz wnioski, na razie w formie dokumentu wewnętrznego, ale wkrótce zostaną one opublikowane. W tym samym czasie ONZ opublikowała notę na temat celu 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami.

Dyrektywa w sprawie wody do picia

Draft wyciekł. Proszę o kontakt jeśli są Państwo zainteresowani szczegółami.

Microplastik: komentarz EurEau

Konsultant finalizuje studium dla KE, dotyczące nieumyślnego powstawania mikroplatiku w życiu produktów. EurEau przesłała szczegółowe uwagi, które powinny być uwzględnione przy redagowaniu Strategii Plastiku. Więcej na stronie http://www.eumicroplastics.com/

Polecamy Państwa uwadze pozycję „Europejska woda w liczbach. Zarys sektora usług wodociągowych i kanalizacyjnych w Europie.” Edycja 2017 r. to opracowany przez eksperta IGWP -  Klarę Ramm, na podstawie danych EureEau, krótki raport (wydanie jest kontynuacją i rozszerzeniem edycji z 2009 r.), który mimo skondensowanej formy jest kompleksowym przeglądem sektora wod-kan w Europie.

Publikację tę udostępniamy w linku:

https://indd.adobe.com/view/25310e80-338a-4dec-bb60-1288b6e83f76

Anna Lembicz, gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

Unia Europejska
Farmaceutyki w środowisku

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne. Grupa robocza Parlamentu Europejskiego Rolnictwo i gospodarka wodna, opracowała wytyczne do dalszej dyskusji tak aby uzyskać opinię interesariuszy oraz wsparcie polityczne dwóch posłów PE: Michela Dantin i Petera Liese. Dostęp do konsultacji online oraz informacja na temat spotkania grupy roboczej znajdują się na blogu EurEau. Weźmiemy udział w konsultacjach.

DG SANTE i chloran

Ekspert EurEau uczestniczył w spotkaniu w sprawie regulacji stosowania środków biobójczych.

Unia Europejska
Mapa drogowa ewaluacji ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.

KE opublikowała mapę drogową, która podlega konsultacjom i dostępna jest tutaj. EurEau prześle do KE stanowisko. Członkowie grupy roboczej w sprawie rdw pracują nad nim. Każda organizacja może zgłosić uwagi w ramach konsultacji. Powszechne konsultacje społeczne planowane są w pierwszej połowie 2018 roku.

Mapa drogowa ewaluacji dyrektywy ściekowej
KE opublikowała mapę drogową, dostępną tutaj. EurEau wysłała do KE pierwsze stanowisko.

 

Unia Europejska

Spotkanie z DG ENV (Środowisko) w sprawie dyrektywy o wodzie do picia (98/83/WE)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Dyrekcją Generalną Komisji Europejskiej ds. Środowiska (DG ENV) w celu przedyskutowania zaproponowanych przez KE opcji zmian w dyrektywie. Planuje się, że propozycje zmian zostaną zaakceptowane przez Kolegium Komisarzy jeszcze w tym roku i nowa wersja będzie mogła być wysłana do Parlamentu Europejskiego i Rady w celu jej uchwalenia.

Spotkanie z Prezydencją Austrii
Austria będzie przewodniczyć Radzie UE od czerwca do grudnia 2018r. Sekretariat EurEau spotkał się z a The EurEau z attaché odpowiedzialnym za środowisko i politykę wodną.

Unia Europejska

Miejska Agenda Wodna 2030 (Urban Water Agenda 2030)
EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne UWA2030, które wciąż trwają i można jeszcze się w tej kwestii wypowiedzieć tutaj.

Konferencja „Prezydenci miast i woda” odbędzie się w Porto, w dniu 29 września, a przedstawiciel EurEau będzie w niej uczestniczyć. Więcej informacji o Wodnym Tygodniu Innowacji, w ramach którego to spotkanie będzie miało miejsce znajduje się tutaj.

Unia Europejska

Woda i rolnictwo
Operacyjne programy rozwojowe na lata 2014-2020, dotyczące wsi, zostały zweryfikowane pod względem ich zgodności z polityką wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.

Szczegóły dostępne są w języku angielskim online:

Nowe stanowiska
W Paryżu miało miejsce Walne Zgromadzenie EurEau, które zatwierdziło następujące stanowiska federacji:
- Woda dla rolnictwa,
- Ramowa dyrektywa wodna – potrzeba koordynacji unijnej polityki,
- Ramowa dyrektywa wodna – konsument, a wzrost kosztów usług.
Stanowiska EurEau dostępne w języku angielskim na www.eureau.org.

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" uprzejmie informuje, że europejska federacja krajowych organizacji wod-kan - EurEau - wydała publikację poświęconą problematyce dotychczasowych dokonań branży wodociągowo-kanalizacyjnej w Europie, ale również wyzwaniom, w obliczu których stoi ten sektor gospodarki.

Wśród artykułów opisujących spojrzenie na te zagadnienia krajów zrzeszonych w EurEau znajdziecie Państwo również artykuł przygotowany przez ekspertkę Izby Klarę Ramm, która reprezentuje IGWP w tej europejskiej organizacji. Materiał ten traktuje o korzyściach dla środowiska, jakie niesie ze sobą nasze członkostwo w UE.

Publikacja w całości dostępna tu:

http://eureau.org/administrator/components/com_europublication/pdf/37ad5aa917274354636c27938924de66-eureau-layout-for-web.pdf

Anna Lembicz, Specjalista ds. marketingu i PR