Kongres EurEau odbył się w Limassol (Cypr)
Poza spotkaniami komitetów roboczych odbył się także kongres poświęcony innowacjom.

Spotkanie w sprawie dyrektywy ściekowej (UWWTD)
16 listopada Komisja Europejska zorganizowała spotkanie dotyczące ewaluacji dyrektywy ściekowej. KE poinformowała o postępie prac i poprosiła o dane na temat wdrażania dyrektywy. Chodzi głównie o konkretne koszty (nie)wdrożenia UWWTD w terminie. Greet De Gueldre z EU2 przedstawiła prezentację na temat dyrektywy w kontekście zmian klimatu i gospodarki w obiegu zamkniętym. Spotkanie nie dostarczyło wielu nowych informacji jednakże potwierdziło, że najwięcej zainteresowania wzbudzają nowe zanieczyszczenia, przelewy burzowe i indywidualne systemy oczyszczania. Więcej dokumentów dotyczących ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Substancje oddziałujące na układ dokrewny
KE opublikowała komunikat wyrażający gotowość do podjęcia działań w celu ochrony ludzi i środowiska przed niebezpiecznymi substancjami. Więcej można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
Doszło wreszcie do porozumienia między Parlamentem i Radą, dzięki czemu wzrasta prawdopodobieństwo, że Rozporządzenie zostanie opublikowane przed wyborami w maju 2019 roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem ds. Rolnictwa Philem Hoganem. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na konieczność ochrony zasobów wody w przyszłej CAP. Komisarz zapewnił, że KE pracuje nad tym, aby rolnictwo stało się bardziej przyjazne środowisku.
Z kolei komisje ENVI i AGRI w PE dyskutowały nad wstępną wersją zmienionej CAP. EurEau zwraca uwagę na konieczność pełniejszej ochrony zasobów wodnych Niestety raport sprawozdawcy (Esther Herranz García) idzie w kierunku przeciwnym osłabiając wymagania ochrony środowiska.
EurEau zareagowała także na inicjatywę “Unijna polityka rolna- ocena jej wpływu na zasoby wodne”. Więcej tutaj

Dyrektywa dotycząca pestycydów
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje własny raport na temat tej dyrektywy. EurEau wskazuje na konieczność wdrożenia bardziej efektywnych zapisów w celu ochrony zasobów wodnych.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i jej wykorzystania
Dotyczy ono wykorzystania oczyszczonych ścieków w rolnictwie. EurEau opracowuje stanowisko w tej sprawie. Nie jest to raczej priorytet dla Prezydencji Austriackiej, liczymy, że rumuńska przyspieszy prace nad dokumentem.

Projekt dyrektywy w sprawie ograniczenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko
Trwają negocjacje nad ostatecznym tekstem dyrektywy dotyczącej produktów jednorazowego użytku. EurEau popiera ideę rozszerzonej odpowiedzialności producenta w gospodarce środkami higieny osobistej. Dla branży jest to istotne w kontekście blokowania kanalizacji przez wyrzucane do toalety tego typu produkty z tworzyw sztucznych. PE i KE maja bardziej ambitne podejście niż Rada reprezentująca kraje członkowskie. Jest możliwe, że ostateczna wersja dyrektywy powstanie przed końcem roku. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj. Na stronie EurEau pojawiły się także informacje prasowe.

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD)
Po październikowym głosowaniu w PE, tekst jest modyfikowany przez Radę. Kraje pracują nad zagadnieniem materiałów i produktów kontaktujących się z wodą. Jest mało prawdopodobne, żeby ostateczny tekst zmienionej dyrektywy powstał przed wyborami w maju 2019 r.

Europejska Infrastruktura Krytyczna
KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące funkcjonowania dyrektywy w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej. Konsultacje trwają do 11 lutego EurEau weźmie w nich udział. Więcej o ewaluacji dyrektywy można znaleźć tutaj.

Restrykcje dla mikroplastiku i plastiku oxy-degradowalnego.
Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) na prośbę KE rozpatruje możliwość ograniczeń do stosowania mikroplastiku i oxy-degradowalnego plastiku dodawanego do niektórych produktów takich jak kosmetyki, detergenty, nawozy. Raport ECHA powinien być gotowy na początku przyszłego roku

Przyszłość Ramowej Dyrektywy Wodnej
Dyrektorzy wodni krajów członkowskich powołali grupę roboczą, która ma zaproponować przyszłość dyrektywy. Grupa opublikowała konkluzje. Trwają także konsultacje społeczne Ramowej Dyrektywy Wodnej dyrektywy powodziowej. W języku polskim można je znaleźć tutaj. EurEau weźmie w nich udział.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta (EPR)
Grupa robocza PE ds. zmian klimatu, bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju zorganizowała konferencję na temat śmieci morskich i roli EPR. Wielu uczestników, w tym Komisarz Katainen, posłowie PE: M. Spyraki, J. Guteland, F. Federley potwierdzili, że Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta jest dobrym narzędziem ochrony środowiska i kontroli cyklu produktów. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel podkreślił role EPR w redukcji emisji sztucznych włókien. Film podsumowujący spotkanie można znaleźć tutaj, a więcej informacji tutaj.

Stresory środowiska wodnego
W ramach Siódmego Programu Ramowego został opublikowany dokument dotyczący projektu MARS, obejmujący badania nad stresorami środowiska wodnego. Więcej informacji na stronie projektu: http://www.mars-roject.eu/index.php/results.html.

Horyzont 2020 – gospodarka wodne
KE poszukuje ekspertów branży wodnej w dziedzinie innowacji i gospodarki w obiegu zamkniętym. Rola ekspertów będzie ocena propozycji złożonych w ramach Horyzontu 2020. Maja wziąć udział w pierwszym etapie oceny w ramach tematu CE-SC5-04-2019: Building a water smart economy and society , angażującego przedsiębiorstwa wodociągowe, które mają czas na składanie wniosków do lutego 2019r.

Informacje z EurEau:
- Organizacja wodociągów czeskich uruchomiła swoją nową stronę: https://www.sovak.cz/cs.
- Caterina Christodoulou wzięła udział w konferencji na temat odzysku fosforu. Jej prezentacja jest tutaj.
- Klara Ramm z EU3 reprezentowała zaprezentowała działalność EurEau na konferencji benchmarkingowej EBC w Atenach.

Wydarzenia
22 stycznia 2019 – warsztat “woda i rolnictwo”: Knowledge Sharing Workshop on Water and Agriculture, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – konferencja na temat zmian kimatu: 4th European Climate Change Adaptation Conference: Lizbona, Portugalia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

EurEau

Aktualizacja opinii w sprawie 3T

Aby sprostać wymaganiom odbiorców usługi wod-kan muszą być finansowane nie tylko z taryf, ale także z dotacji i lokalnych opłat (z ang. 3T czyli Tariffs, Taxes, Transfers). Wówczas model pełnego zwrotu kosztów jest zgodny z Ramową Dyrektywą Wodną i podejściem OECD. EurEau opublikowała aktualizację opinii w tej sprawie.

EU3

Eksperci EurEau ds. ekonomicznych i prawnych spotkali się w Oslo dzięki gościnności norweskiej organizacji Norsk Vann. Dyskutowano kwestie infrastruktury krytycznej, dyrektywy w sprawie wody do picia, dyrektywy w sprawie wykorzystania informacji publicznej, a także kwestie finansowe takie jak potrzeby inwestycyjne sektora, planowane ramy finansowe po 2020 roku.

Propozycja nowej dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi została zaprezentowana przez Komisję Europejską w lutym b.r. Przez kilka miesięcy trwały konsultacje interesariuszy oraz prace Parlamentu Europejskiego. Izba, poprzez federację EurEau również zgłaszała uwagi do dyrektywy, współpracowaliśmy z posłami do PE.

Szczególne zainteresowanie tą kwestią i współpracą z Izbą oraz EurEau wykazał  Poseł Andrzej Grzyb. 

W dniu 20 czerwca Parlament Europejski opublikował listę 878 poprawek. Dotyczą głównie następujących kwestii:

  • Materiały i produkty kontaktujące się z wodą pitną (około 50 poprawek) – w większości zgodne ze stanowiskiem KE.
  • Wartości parametryczne jakości wody (około 200 poprawek) – widoczny podział na posłów broniących norm WHO oraz posłów broniących zasady ostrożności i opowiadających się za monitoringiem substancji działających na układ dokrewny oraz mikroplastiku.
  • Dostęp do wody (ok. 70 poprawek) – pokrycie całego spektrum politycznych opinii od „nie wprowadzać żadnych zapisów” po „woda za darmo dla wszystkich”.
  • Transparentność i informacja dla konsumenta (art. 14 i załącznik IV – ok. 150 poprawek) – znaczące różnice zdań, większość posłów popiera założenia KE, ale np. Niemcy czy Duńczycy są przeciwni podawaniu wszystkich informacji.  

Poprawki będą dyskutowane w dniu 11 lipca.

Kongres EurEau 2018 w Limassol
Tegoroczny kongres odbędzie się na Cyprze, dzięki gościnności cypryjskiej organizacji wodociągów i kanalizacji. Innowacyjne rozwiązania, które zostały zaproponowane przez organizacje z całej Europy (również przez polskie przedsiębiorstwa), zostaną ocenione, a najlepsze zaprezentowane podczas kongresu.

Spotkania z członkami federacji
Carla Chiaretti z Sekretariatu Generalnego spotkała się z włoską organizacją Utilitalia. Zaprezentowała stanowisko EurEau dotyczące dyrektywy w sprawie wody do picia podczas konferencji w Mediolanie.
Oliver Loebel uczestniczył w spotkaniu brytyjskiej organizacji Water UK. Poświęcone zostało priorytetom EurEau oraz sytuacji po Brexicie.

Oliver Loebel spotkał się także z zarządem holenderskiej organizacji VEWIN, głównie w celu przedyskutowania propozycji dyrektywy w sprawie wody do picia.

Raport Roczny EurEau

Raport za 2017 rok jest już dostępny w języku angielskim, można go znaleźć na stronie EurEau.

Kongres EurEau

Nadrzędnym tematem kongresu, który odbędzie się w listopadzie, jest innowacyjność w sektorze wod-kan. Każdy kraj będzie miał możliwość zaprezentowania innowacyjnego rozwiązania. Zachęcam Państwa do zgłaszania mi propozycji na adres e-mail (poniżej), do dnia 20 kwietnia.

Szanowni Państwo,

W dniu 7-9 listopada odbędzie się kongres federacji EurEau, który poświęcony będzie innowacjom w branży wod-kan. W EurEau zdefiniowano innowacje jako "znajdowanie wyjątkowych pomysłów, które prowadzą do powstania nowego urządzenia, procesu lub usługi". Każdy kraj może zaprezentować swoje osiągnięcie, projekt, który znacząco zmienił spojrzenie na pewną część działalności, wzbogacił rynek o nowe rozwiązanie. Zachęcam Państwa do zgłaszania propozycji i przesyłanie opisu rozwiązania (maks. jedna strona) do Pani Klary Ramm na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin zgłoszeń upływa w dniu 20 kwietnia.

Dorota Jakuta
Prezes Izby

 

Spotkanie EurEau z organizacją cypryjską.

Oliver Loebel spotkał się z Iacovosem Papaiacovou, aby omówić kwestię organizacji w listopadzie kongresu EurEau oraz w celu przedyskutowania aktualnych dla branży kwestii., szczególnie udziału Cypru, Bułgarii i Grecji w projekcie WATenERGY w ramach Interreg.

Światowy Kongres Wodny w Brazylii

21.03 odbędzie się debata transmitowana przez internet, dotycząca zarządzania gospodarką w obiegu zamkniętym w mieście. Wykład wprowadzający wygłosi Dr Håkan Tropp, Dyrektor Programu Zarządzania w Sektorze Wodnym OECD. W dyskusji weźmie także udział Miriam Feilberg (Dania, DANVA ), Shigenori Asai (Japonia, Japan Water Forum), Dr.Thomas Honer (firma Windhoek Goreangab) i Paula Keohe, (wodociągi San Francisco).
Moderatorem jest Bruno Tisserand, Prezydent EurEau.

Zmiany prawne procedowane aktualnie na szczeblu unijnym będą wkrótce obowiązywać w Polsce. Dlatego Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”, będąc członkiem EurEau, podejmuje działania na rzecz branży wod-kan również w instytucjach UE. W dniu 21 lutego odbyło się spotkanie przedstawicielek IGWP – Prezes Doroty Jakuty i reprezentantki Izby w EurEau Klary Ramm z Komisarz Elżbietą Bieńkowską oraz Posłem do Parlamentu Europejskiego Andrzejem Grzybem.