Tematami omawianymi w bieżącym newsletterze są gospodarka cyrkulacyjna, DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji), Inicjatywa Right2Water, P-REX (odzyskanie fosforu ze osadów ściekowych), ponowne wykorzystanie wody, współpraca z Dyrekcją Generalną ochrony środowiska w Komisji Europejskiej (DG ENVI) oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniem Wodnym (IWA).

Inicjatywa Right2Water w Parlamencie Europejskim

Parlament Europejski był zgodny co do faktu zagwarantowania prawa człowieka do wody i urządzeń sanitarnych, ale stwierdził, że  w tym raporcie brakowało jasności w kluczowych kwestiach.

Raport słusznie stwierdza, że państwa członkowskie powinny wprowadzić instrumenty polityki społecznej - takie jak mechanizmy przystępności cenowej - w celu zapewnienia dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla ludzi, którzy nie są w stanie zapłacić za te niezbędne usługi.

Jednak sprawozdanie Parlamentu mogłoby skupić się na tym, jak usługi wodne są świadczone, a nie kto je świadczy, ponieważ wybór system zarządzania sektorem wodociągowo-kanalizacyjnym jest indywidualnym rozwiązaniem w każdym z państw członkowskich.

Opis raportu można przeczytać tutaj.

Wspólne wyzwania niezależnego regulatora i dostawców usług wodociągowo-kanalizacyjnych

Prezes EUREAU Bruno Tisserand brał udział w spotkaniu organizowanym przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne (IWA) w sprawie regulatorów rynków wodociągowo-kanalizacyjnych.

Eureau zwraca uwagę w szczególności na ustalenie właściwej ceny za usługi wodociągowo-kanalizacyjne, długoterminowe zarządzanie aktywami w szybko zmieniającym się środowisku oraz zwiększenie wiedzy społeczeństwa w tym zakresie. Powtórzone zostały najważniejsze wiadomości dotyczące uczciwej ceny za wodę i ścieki, która jednocześnie nie jest wysoka i również pozwala na zwrot kosztów i inwestycji długoterminowych. Eureau zwraca również uwagę na wyzwania środowiskowe z którymi mamy do czynienia i na fakt, iż oczekiwania klientów są wyższe niż kiedykolwiek wcześniej.

Więcej o tym spotkaniu można przeczytać tutaj.

Dyrekcja Generalna ochrony środowiska w Komisji Europejskiej

Dyrekcja Generalna ochrony środowiska Komisji Europejskiej w pełni popiera cele polityczne Eureau i deklaruje przyszłą współpracę z pomagają nam inne służby Komisji.

Pavel Misiga, Kierownik Działu Wodnej w DG Środowiska Komisji Europejskiej (DG ENVI), powiedział, że inicjatywy Eureau w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym oraz mikro-zanieczyszczeń były niezbędne. Dyrekcja Generalna potwierdziła bliską współpracę z Eureau.

Gospodarka cyrkulacyjna (gospodarka o obiegu zamkniętym)

Eureau złożyło odpowiedź w ramach konsultacji do projektu gospodarki cyrkulacyjnej w sprawie funkcjonowania rynku odpadów. Pełna treść znajduje się tutaj.

DONUTSS (Monitorowanie danych składników odżywczych mające za zadanie wspieranie podejmowania decyzji)

Na początku września w Gandawie w Belgii obyły się warsztaty na temat monitoringu danych dotyczących składników odżywczych do wsparcia podejmowania decyzji (DONUTSS). Głównym wnioskiem pochodzącym z tego spotkania jest to, że przemysł nawozowy nie jest jeszcze gotowy na płacenie za odzyskanie składników azotu i fosforu, ale jest otwarty na więcej możliwości wprowadzenia alternatywnych źródeł składników odżywczych.

P-REX Phosphorus recycling from wastewater (Odzyskanie fosforu ze osadów ściekowych)

W dniu 27 sierpnia, przedstawiciele Eureau uczestniczyli w spotkaniu dotyczącym projektu badawczego P-Rex, który bada metody i możliwości odzyskiwania fosforu z osadów ściekowych. Podsumowanie i polityka P-Rex są dostępne do przeczytania tutaj.

W swoim wystąpieniu na konferencji, przedstawiciel Eureau zwracał uwagę na fakt, że jednym z głównych celów przedsiębiorstw jest uzdatnianie wody zgodne z istniejącymi przepisami i zastosowana technologia zawsze będzie wynikała z konieczności przestrzegania tego obowiązku, zwłaszcza w przypadku gdy koszty operacyjne są wysokie w porównaniu do korzyści (odnosząc się do zrównoważonego modelu biznesowego). Nie wszystkie oczyszczalnie ścieków mogą produkować odzyskiwać fosfor. Szczególnie w małych obiektach, których nie stać się bardzo kosztowne inwestycje oraz utrzymanie takiej technologii.

Woda Reuse (Ponowne wykorzystanie wody)

Komisja Europejska opublikowała plan działania w sprawie ponownego wykorzystania wody. Publikację można przeczytać tutaj  Wytyczne te są instrumentem, który Komisja używa do komunikowania się w sprawie trwających prac nad danym tematem - wskazując terminy i cele działalności Komisji - w celu zwiększenia przejrzystości w stosunku do obywateli i zainteresowanych stron. Dodatkowym punktem odniesienia dla Eureau jest skupienie się nad procesem gospodarki cyrkulacyjnej w celu dopasowania się do porządku obrad Komisji Europejskiej.

Główny Specjalista ds. Analiz Ekonomicznych - Mateusz Bogdanowicz

Wyszukiwanie