W lutym odbyło się pierwsze w tym roku i ostatnie w tej kadencji posiedzenie komisji ds. Wody (EU1). W czerwcu planowane  się wybory prezydenta EurEau oraz na szefów komisji i członków prezydium. Najbliższe tygodnie będą więc czasem podsumowań, ale i planów na następne lata.

Spotkanie komisji EU1 dotyczyło spraw najistotniejszych w życiu europejskiej branży wod-kan. Są one jak zwykle związane z unijną legislacją, planowanymi zmianami oraz prowadzonymi przez Komisję Europejską pracami. Posiedzenie było więc kolejną okazją do omówienia tematów, które wpływają na funkcjonowanie wodociągów w Unii Europejskiej. Oto one.

Tematyka benchmarkingu i zbierania porównywalnych danych jest wciąż aktualna i mimo, że wzbudza wiele emocji, branża w większości dostrzega konieczność porządkowania dotyczących jej informacji. Benchmarking wymaga bowiem zbierania wielu danych liczbowych i, co najważniejsze, porządkowania ich i porównywania. Trzeba więc mieć pewność, że są one porównywalne. Tym razem zdecydowano, że nie będą to klasyczne dane liczbowe, ale informacje ograniczone do wybranych w komisjach kwestii. Członkowie proponują więc trzy tematy:

  • Straty wody. Jest to tematyka poruszana ostatnio coraz częściej przez Komisję Europejską. Dotyczy kontroli strat oraz efektywnego wykorzystania wody. Nie chodzi nam tu jednak o precyzyjne liczzby, ale raczej o wskazanie pewnych tendencji,  przykładów wskazujących, że jest to raczej lokalny problem wodociągów, zależny od klimatu, położenia geograficznego. Olbrzymie znaczenie ma dostępność zasobów i odpowiednia analiza kosztów i korzyści. Wysoki wskaźnik wcale nie musi świadczyć o złym zarządzaniu systemem.
  • Dostęp do wody pitnej z sieci. Nie jest to jednoznaczny wyznacznik rozwoju ani jakości obsługi. Panuje jednak w UE przekonanie, że najbezpieczniejsza woda jest od zbiorowego dostawcy. Musi on po prostu odpowiednio dbać o swój system i poziom jakości. Wskaźnik ten zostanie zobrazowany poprzez wskazanie procentu ludności podłączonej do sieci w małych i dużych systemach.
  • Azotany. To olbrzymi problem w UE, szczególnie na terenach rolniczych. Dostarczy informacji jaka część terytorium Europy jest dotknięta koncentracją azotanów w wodzie większą niż 50 mg/l .

Tematy te mogą jeszcze ulec modyfikacjom, gdyż dyskusja wewnątrz EurEau trwa. Każda komisja proponuje prezydium swoje wskaźniki, których liczba w ciągu najbliższych lat powinna rosnąć.

Kolejnym ważnym dla wszystkich przedsiębiorstw tematem jest rewizja załącznika  II i III dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Prace KE z udziałem krajów członkowskich trwają,  Polska nie angażuje się zbytnio w konsultacje społeczne. Branża wod-kan uczestniczy w konsultacjach poprzez EurEau. W załączniku II zmienią się parametry oraz częstotliwość pomiarów, a wdrożenie systemu oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem będzie dobrowolne. Parametry radioaktywności nie będą obowiązkowe w raportowaniu. W kwietniu planuje się głosowanie nad aneksem II w Parlamencie Europejskim.

W drugiej połowie zeszłego roku KE przeprowadziła wśród krajów członkowskich ankietę dotyczącą jakości wody przeznaczonej do spożycia. Odpowiedzi udzielane były zarówno przez mieszkańców jak i ekspertów. Najaktywniejsi byli Niemcy, Polacy zaangażowali się bardzo słabo. Mieszkańcy UE są raczej zadowoleni z jakości wody z kranu. Zagrożenia zanieczyszczeniem pochodzą ich zdaniem głównie z rolnictwa, przemysłu oraz nieodpowiedniego oczyszczania ścieków. Profesjonaliści wskazują w ankiecie na konieczność zweryfikowania parametrów kontrolnych.

Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" - Klara Ramm Szatkiewicz