Do najistotniejszych ostatnio zagadnień należy zaangażowanie EUREAU  w konsultacje Komisji Europejskiej w sprawie inicjatywy obywatelskiej “Prawo do Wody” (Right to Water). W wyniku spotkania potwierdzono, że wszyscy członkowie federacji są przeciwni obowiązkowemu, scentralizowanemu benchmarkingowi.

Mógłby on stać się nieuczciwym narzędziem konkurencji. Według Eureau benchmarking ma sens, gdy jest dobrowolny. W sprawie ruchu obywatelskiego wszystkie organizacje powinny aktywnie tłumaczyć problem hasła „woda za darmo”.

W kontekście rewizji Dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi coraz częściej porusza się problematykę małych dostawców. Powinni wdrażać systemy zarządzania ryzykiem, takie jak Plany Bezpieczeństwa Wody.  Cel poprawy jakości wody w małych ośrodkach jest też poruszony w  Siódmym ogólnym unijnym programie działań w zakresie środowiska naturalnego do 2020 r. „Dobra jakość życia z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety”. Cele Programu są niezwykle ambitne:

1. ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego Unii,

2. przekształcenie Unii w zasobooszczędną, zieloną i konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną,

3. ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu,

4. maksymalizacja korzyści płynących z prawodawstwa Unii w zakresie środowiska poprzez lepsze wdrażanie tego prawodawstwa,

5. doskonalenie wiedzy i bazy dowodowej unijnej polityki w zakresie środowiska,

6. zabezpieczenie inwestycji na rzecz polityki w zakresie środowiska i klimatu oraz uwzględnienie kosztów ekologicznych wszelkich rodzajów działalności społecznej,

7. lepsze uwzględnianie problematyki środowiska i większa spójność polityki,

8. wspieranie zrównoważonego charakteru miast w Unii,

9. zwiększenie efektywności Unii w podejmowaniu międzynarodowych wyzwań związanych ze środowiskiem i klimatem.

W celu trzecim (ochrona obywateli Unii przed związanymi ze środowiskiem problemami i zagrożeniami dla ich zdrowia i dobrostanu), zawarte jest zadanie  „zwiększenia wysiłków celem wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie wody w kąpieliskach  oraz dyrektywy w sprawie wody pitnej, zwłaszcza w odniesieniu do niewielkich dostaw wody pitnej.

Izba Gospodarcza "Wodociagi Polskie" - Klara Ramm Szatkiewicz