Zero zanieczyszczeń

EurEau opublikowała stanowisko w sprawie planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia. Strategia zakłada wyeliminowanie zanieczyszczeń ze „wszystkich źródeł”, oczyszczanie powietrza, wody i gleby do 2050 r.

Dyrektywa ściekowa

Trwa debata na temat wariantów przyszłej dyrektywy. Wydaje się, że Komisja jest skłonna pozostawić miejsce na ocenę ryzyka i elastyczność dla operatorów systemów ściekowych, aby mogli wybierać spośród różnych opcji w zależności od sytuacji lokalnej. DG ENV planuje zorganizować kilka warsztatów z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami na temat różnych opcji politycznych. EurEau opracowuje 12 dokumentów przedstawiających nasze stanowisko, aby być w pełni przygotowanym do rewizji dyrektywy. Jeden z tych dokumentów dotyczy neutralności klimatycznej. Rada przyjmie niedługo konkluzje w sprawie strategii przystosowania się do zmian klimatu opublikowanej przez Komisję pod koniec lutego. Ministrowie omówią kwestię adaptacji do zmian klimatu na nieformalnej Radzie w kwietniu.

Dyrektywa kąpieliskowa

Publikując mapę drogową dotyczącą oceny dyrektywy kąpieliskowej, Komisja rozpoczęła przegląd dyrektywy. Ocena skutków obejmie takie aspekty, jak częstość prowadzenia analiz wody, rozszerzenie na innych użytkowników wód rekreacyjnych oraz włączenie nowych wskaźników, takich jak sinice, mikrozanieczyszczenia i mikroplastik.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania i oceny jakości wody w kąpielisku pod kątem co najmniej dwóch parametrów dotyczących bakterii kałowych.

Wspólna polityka rolna: „Super trilog” w celu przyspieszenia dyskusji

Prezydencja portugalska UE zwołała w piątek spotkanie, aby spróbować przełamać impas w negocjacjach w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmowy nie przyniosły przełomu, ale są postrzegane jako krok we właściwym kierunku, w trakcie których uzgodniono kilka punktów. Negocjatorzy uzgadniają wskaźniki rezultatu w nowym modelu realizacji.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów: współpraca z konsultantami

Niektórzy członkowie EurEau spotkali się z konsultantami (Ramboll), którzy pomagają DG SANTE Komisji Europejskiej w przeglądzie dyrektywy. Zależy nam na lepszym egzekwowaniu obecnego prawodawstwa ulepszaniu go w celu zapewnienia ochrony zasobów wodnych. Przygotowaliśmy wstępne zalecenia dotyczące przeglądu tego aktu prawnego. Dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed możliwymi zagrożeniami i wpływem pestycydów. W ramach tej inicjatywy dokonano przeglądu możliwości dalszego ograniczania stosowania pestycydów, aby osiągnąć cele strategii „z pola na widelec” i Zielonego Ładu.

REACH: państwa członkowskie wspierają wycofywanie PFAS

W swoich konkluzjach w sprawie nowej strategii Komisji w sprawie chemikaliów Rada wraz z Parlamentem Europejskim wzywa do stopniowego wycofywania produktów zawierających PFAS, chyba że „udowodniono”, że ich zastosowanie ma zasadnicze znaczenie. Państwa członkowskie wspierają kluczowe cele strategii łączącej podejście „jedna substancja, jedna ocena” i „zero tolerancji dla niezgodności”, co zapewniłoby większe bezpieczeństwo produktów konsumenckich.

Przepisy farmaceutyczne

Komisja opublikowała mapę drogową dotyczącą przeglądu przepisów dotyczących produktów farmaceutycznych. Mapa drogowa wyraźnie wymienia wpływ na środowisko i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jako tematy, którymi należy się zająć.

Rozporządzenie dotyczące rtęci

Dzielimy się opiniami na temat mapy drogowej dotyczącej przeglądu rozporządzenia w sprawie rtęci, aby powtórzyć apel o wycofanie amalgamatu dentystycznego. Projekt legislacyjny ma zostać przyjęty w IV kwartale. Rozporządzenie w sprawie stopniowego wycofywania największego dotychczas celowego stosowania rtęci w UE - amalgamatu dentystycznego - jest technicznie i ekonomicznie wykonalne przed 2030 r.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy. Obecnie uwaga skupia się na ukierunkowanych konsultacjach z zainteresowanymi stronami (termin przesunięty na 9 kwietnia). Dyrektywa ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Taksonomia

Grupa zadaniowa ds. Taksonomii EurEau ustaliła alternatywy dla technicznych kryteriów selekcji zaproponowanych w projekcie aktu delegowanego w sprawie klimatu. Podzieliliśmy się nimi z Komisją Europejską i innymi instytucjami. Nowy akt delegowany związany z Taksonomią ma zostać przyjęty przez Komisję 21 kwietnia. Pierwsza wersja badania „Taksonomii 4” powinna być dostępna do 18 maja.

Monitoring Covid-19 w ściekach

Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. Tekst „zdecydowanie zachęca” państwa członkowskie do wprowadzenia krajowego systemu nadzoru ścieków ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach. Członkowie EurEau uczestniczyli w projekcie pilotażowym prowadzonym przez JRC, który doprowadził do wydania tego zalecenia. Więcej można znaleźć tutaj.

Dyrektywa dotycząca odporności podmiotów krytycznych

Dyrektywa ma określić wymagania dla podmiotów krytycznych, w tym operatorów wodnych, w celu zwiększenia ich odporności na katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe. Komisja przyjęła projekt wniosku, który jest teraz w Parlamencie Europejskim i Radzie. Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) wyznaczyła liberalnego posła Michała Šimecką (SLO) na sprawozdawcę. EurEau finalizuje stanowisko, większość członków jest za wykluczeniem sektora wod-kan z tej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Parlament wyznaczył Barta Groothuisa (NL, Renew Europe) na sprawozdawcę. Dyrektywa ma zostać zmieniona, określa wymogi w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wod-kan) oraz dostawców usług cyfrowych.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rada ds. Środowiska przyjęła bardzo ciekawe i pozytywne konkluzje w sprawie strategii dotyczącej zrównoważonych chemikaliów. EurEau złożyła wniosek o udział w platformie, która na szczeblu UE będzie śledzić wdrażanie Strategii. Ma ona na celu zmniejszenie ryzyka związanego z produkcją i stosowaniem chemikaliów. Uprości i wzmocni przepisy UE dotyczące chemikaliów.

Zielony tydzień w całej Europie od 3 maja do 13 czerwca.

Prelegenci EurEau wezmą udział w Zielonym Tygodniu. Program znajduje się tutaj.

Strategia dotycząca tekstyliów

Przedstawiciele EurEau spotkali się z Euratex w ramach kontynuacji warsztatów o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i mikroplastikach. Strategia włókiennicza ma na celu pomóc UE w przejściu na neutralny dla klimatu przemysł tekstylny o obiegu zamkniętym, w którym produkty są projektowane tak, aby były trwałe, nadające się do ponownego użycia, nadające się do naprawy, nadające się do recyklingu i energooszczędne.

Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.