Dyrektywa ściekowa

EurEau opublikowała oświadczenie o oczekiwaniach wobec dyrektywy. Można je przeczytać tutaj. Dyrektywa dotyczy zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków z niektórych sektorów przemysłu.

Główne oczekiwania to:

  • Uczynienie kontroli źródła kluczową zasadą zarządzania całym cyklem wodnym, w tym gospodarką ściekową.
  • Zapewnienie zrównoważonego finansowania infrastruktury wodno-ściekowej poprzez zapewnienie pełnego zwrotu kosztów.
  • Promowanie środków służących przystosowaniu się do zmian klimatu i ich łagodzenia.
  • Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Przyjęcie holistycznego podejścia do mikrozanieczyszczeń, zaczynając od środków kontroli u źródła i wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aż po dla rozwiązania „końca rury” w szczególnych okolicznościach.
  • Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie przelewów kanalizacji ogólnospławnej, spływów drogowych i problemów związanych z systemami indywidualnymi

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

Trwa ocena dyrektywy w sprawie osadów ściekowych. Wydaje się, że istnieje zamiar rozszerzenia wykorzystania osadów na gruntach, podczas gdy odzysk składników odżywczych zostałby objęty dyrektywą ściekową. Poruszono kwestię emisji zanieczyszczeń i mikroplastiku oraz gazów cieplarnianych w osadach ściekowych.

Dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach

Dyrektywa kąpieliskowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania i oceny wody w kąpielisku pod kątem co najmniej dwóch parametrów bakterii (kałowych). EurEau wysłała odpowiedź w ramach konsultacji mapy drogowej dotyczącej oceny dyrektywy. Utrzymujemy, że definicja „kąpieliska” wymaga wzmocnienia, a kontrola jakości danych mogłaby zostać ulepszona. Ponadto EurEau popiera zalecenia WHO i wzywa Komisję do ich wdrożenia.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed możliwymi zagrożeniami i wpływem pestycydów. W ramach tej inicjatywy dokonano przeglądu możliwości dalszego ograniczania stosowania pestycydów, aby pomóc w osiągnięciu celów strategii „z pola na widelec” i Zielonego Ładu. EurEau wysłała odpowiedź w ramach konsultacji społecznych, w tym zalecenia z opcjami politycznymi dotyczącymi nowej dyrektywy. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie jednorazowych produktów plastikowych

Dyrektywa wprowadza ograniczenia i systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla szeregu produktów z tworzyw sztucznych, w tym chusteczek nawilżanych. Wytyczne Komisji dotyczące tego, czym jest produkt z tworzywa sztucznego i jaki jest koszt usuwania śmieci, nie zostały jeszcze opracowane. Podobnie jak przepisy dotyczące znakowania niektórych produktów. Uważa się, że przyczyną opóźnienia jest presja ze strony producentów produktów higienicznych.

Prawodawstwo farmaceutyczne

Komisja Europejska zainicjowała przegląd ram prawnych dotyczących produktów farmaceutycznych wraz z opublikowaniem mapy drogowej. Ramy prawne dotyczące leków stosowanych u ludzi wyznaczają standardy zapewniające wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego oraz jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków.

EurEau popiera tę inicjatywę, ponieważ jej wyraźnym celem jest zajęcie się wpływem środków farmaceutycznych na środowisko. Przesłaliśmy do KE opinię, można ja znaleźć tutaj.

Rozporządzenie dotyczące rtęci

Rozporządzenie dotyczy stopniowego (do 2030 roku), wycofywania największego dotychczas zamierzonego stosowania rtęci w UE, czyli amalgamatu dentystycznego.

Opinia EurEau dotycząca mapy drogowej została przesłana na początku kwietnia. Projekt legislacyjny ma zostać przyjęty w IV kwartale.

Pakiet dekarbonizacji – gaz i wodór

W dniu 26 marca Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przeglądu rynku wodoru i gazu, chce ułatwić wejście na rynek odnawialnych i niskoemisyjnych gazów. Celem pakietu KE jest promowanie odnawialnych i niskoemisyjnych gazów w celu dekarbonizacji przemysłu, zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz umożliwienia magazynowania i ponownego wytwarzania energii elektrycznej.

EurEau w swoich opiniach podkreśla:

  • rafinowany biogaz (biometan) z oczyszczalni ścieków może być wprowadzany do sieci gazu ziemnego bez przeszkód
  • oczyszczalnie można połączyć z gospodarką wodorem, jeśli dostępne będą odpowiednie technologie.

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa ma na celu ułatwianie wymiany danych geoprzestrzennych na temat środowiska między organami publicznymi w Europie. Obejmuje wspólne standardy gromadzenia danych

Kolejny etap procesu przeglądu został zapoczątkowany w drodze konsultacji publicznych.

Dyrektywa dotyczącą odporności podmiotów krytycznych

Projektowana dyrektywa określi wymagania dla podmiotów krytycznych, w tym operatorów wodnych, w celu zwiększenia ich odporności na katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe. Więcej o propozycji KE można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest ściśle powiązana z dyrektywą dotyczącą odporności podmiotów krytycznych i określa szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wodociągów i kanalizacji) oraz dostawców usług cyfrowych. Więcej o propozycji KE można znaleźć tutaj.

PFAS

Czy zasada „zanieczyszczający płaci” zastąpiona jest zasadą „konsument płaci”? Szwedzki proces sądowy dotyczący PFAS trafił na pierwsze strony gazet, ponieważ lokalny zakład wodociągowy został skazany na wypłatę odszkodowania z powodu zanieczyszczenia wody pitnej PFAS uwolnionym przez obiekty wojskowe. Przedsiębiorstwo wodociągowe złoży odwołanie od decyzji.

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia

Komisja Europejska planuje przyjąć plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia w dniu 18 maja. Rekomendacje EurEau są dostępne na stronie internetowej i zostały udostępnione DG Envi. Głównym tematem Zielonego Tygodnia będzie właśnie „Zero zanieczyszczeń”, EurEau weźmie udział w kilku wydarzeniach organizowanych przez Komisję i partnerów.

Celem strategii jest eliminacja zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł w powietrzu, wodzie i glebie do 2050 r.

Z pola na widelec (Farm2Fork)

Strategia ma na celu uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska.

Reakcja Parlamentu Europejskiego na strategię Komisji Farm2Fork jest w trakcie opracowywania. Dwie parlamentarne komisje (AGRI, ENVI) przygotowują obecnie poprawki kompromisowe. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na czerwiec.

Strategia dotycząca gleby

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła rezolucję mającą na celu zwiększenie ochrony gleb w Europie. EurEau z zadowoleniem przyjmuje rezolucję, która promuje ochronę zasobów wody pitnej i uznaje wartość dodaną stosowania biomasy na gruntach uprawnych.

Rezolucja ma na celu wywarcie wpływu na strategię Komisji dotyczącą gleby, która jest obecnie opracowywana. Inicjatywa ta, będąca częścią strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030, zaktualizuje obecną strategię dotyczącą degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi.

Obserwatorium klimatu i zdrowia

EEA (Europejska Agencja Środowiska) i Komisja Europejska utworzyły obserwatorium klimatyczne i zdrowotne. Ta nowa struktura chce powiązać wpływ zmian klimatycznych z wpływem na zdrowie obywateli.

Horyzont Europa

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”. Program badawczo-rozwojowy na lata 2021-2027 będzie się koncentrował na badaniach i cyfryzacji, będzie to najwyższy w historii budżet UE. Program badawczy dotyczy globalnych wyzwań. Jedną z 5 Misji przygotowujących szczegóły programu jest Misja ds. Zdrowych Oceanów, Mórz, Wód Przybrzeżnych i Śródlądowych, która koncentruje się oczywiście na zasobach wodnych.


Newsletter powstał na bazie informacji EurEau i innych podmiotów aktywnych na forum europejskim.
Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.