Spotkania z udziałem EurEau

• Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel przemawiał na spotkaniu technicznym DVGW.
• Prezydent EurEau, Claudia Castell-Exner, wzięła udział w spotkaniu poświęconym ocenie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, zorganizowanym przez DG Sante Komisji Europejskiej. Prezentacje ze spotkania można znaleźć tutaj.
• Francesca Pizza (lider grupy EurEau ds. ponownego wykorzystania wody), wystąpiła podczas seminarium internetowego zorganizowanego przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich na temat „Ponowne wykorzystanie wody na potrzeby zrównoważonego przemysłu”.
• Anders Finnson, (lider grupy ds. ramowej dyrektywy wodnej), przemawiał w naszym imieniu na posiedzeniu Intergrupy Parlamentu Europejskiego „Zmiany klimatyczne, bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”. Anders wygłosił prezentację pt „EPR jako instrument walki z zanieczyszczeniem mikroplastikiem”.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Dyrektywa weszła w życie 12 stycznia. Ma na celu ochronę zdrowia ludzi, poprawę dostępu do wody oraz zapewnienie jednolitych standardów bezpieczeństwa. Państwa członkowskie mają czas na transpozycję do 12 stycznia 2023 r.
ECHA (Europejska Agencja Chemiczna), tworzy listy chemikaliów, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach, które mają kontakt z wodą pitną. Więcej o działaniach ECHA tutaj.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych: konsultacje społeczne
Celem dyrektywy jest zapewnienie bezpiecznego wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie. Konsultacje społeczne dotyczące mapy drogowej ewaluacji dyrektywy są otwarte do 5 marca 2021 r.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów zostanie zmieniona w ramach strategii „z pola na widelec” (Farm2Fork), która jest częścią Zielonego Ładu UE. Jej celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed wpływem pestycydów. Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie oceny obecnej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: przegląd
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) jest w trakcie przeglądu i obejmuje niektóre działania związane z oczyszczaniem ścieków. Dyrektywa IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT). Rozpoczęte zostały publiczne konsultacje w sprawie IED i E-PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).

Dyrektywy energetyczne: rozpoczęto konsultacje społeczne
Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).
Dyrektywa RED określa zasady, zgodnie z którymi UE osiągnie cel 20% energii odnawialnej do 2020 r. Z kolei EED tworzy podstawy prawne bardziej zdecydowanych działań w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%.

Plan działania „zero zanieczyszczeń”
Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia, jednej z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu UE (Zero Pollution Action Plan). Celem Planu jest wyeliminowanie zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł, oczyszczając powietrze, wodę i glebę do 2050 roku.
Zdaniem branży wod-kan Plan powinien wyjść poza monitoring, konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń u źródła. Termin konsultacji publicznych dokumentu upływa 10 lutego.

Projekt nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
Celem planu jest upowszechnienie idei GOZ, wpisanie jej w codzienne życie, po to, aby przyspieszyć zieloną transformację gospodarki. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęta kompromisową poprawkę dotyczącą zasobów wodnych, kładącą nacisk na ponowne wykorzystanie wody do nawadniania w rolnictwie oraz na konieczność odzyskiwania wartościowych substancji ze ścieków. Raport można znaleźć tutaj.

Komisja i strategia ochrony różnorodności biologicznej
Komisja Europejska ogłosiła dodatkowe konsultacje dotyczące oceny Strategii Bioróżnorodności oraz inicjatywy „Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE". Oczywiście głównym celem jest ochrona i regeneracja przyrody.

Strategia UE na rzecz tekstyliów: Komisja publikuje plan działania
Celem strategii jest doprowadzenie do tego, aby projektować tekstylia trwalsze, nadające się do ponownego użycia, naprawy i do recyklingu. Dla zasobów wodnych istotne jest ograniczanie uwalniania mikrowłókien z odzieży syntetycznej, szczególnie podczas prania.
Mapę drogową można znaleźć tutaj.

Organizacja IAWR wzywa rolnictwo do ograniczania zanieczyszczeń
Międzynarodowa Organizacja Wodociągów Dorzecza Renu IWAR wzywa do natychmiastowej zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, tak aby zredukować zagrożenia dla zasobów wodnych. Więcej można znaleźć tutaj.

GWOPA - Partnerstwa dla operatorów wodnych
GWOPA jest Globalnym Partnerstwem Operatorów Wodnych, zainicjowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UN Habitat) i Komisję Europejską. Udostępnili oni fundusz na międzynarodowe projekty współpracy europejskich operatorów wodociągowych. Projekt polega na nawiązywaniu partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami o wysokim rozwoju oraz tych, które potrzebują istotnego wsparcia. Termin składania pierwszego wniosku w konkursie upływa 15 kwietnia. Szczegóły można znaleźć tutaj.

EBC publikuje pierwszy raport pilotażowy dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju
Pod koniec 2020 r. przedsiębiorstwa uczestniczące w benchmarkingu EBC (European Benchmarking Co-operation), otrzymały pilotażowy raport na temat ich wyników w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji jest tutaj.

Belgijscy operatorzy wodni wzywają do ogólnej mobilizacji, aby zagwarantować powszechny dostęp do wody
Belgijski Fundusz Socjalny na rzecz Wody jest pionierską inicjatywą w walce z brakiem bezpieczeństwa wody. Funkcjonuje od 1996 r., jednak podkreśla, że wspólne wysiłki muszą być kontynuowane. Konieczne są szkolenia, ale także utrzymanie funduszu wsparcia dla najuboższych. Klienci belgijskich wodociągów mają do dyspozycji kilka środków wsparcia, gdy zapłacenie za wodę staje się problemem, np. wsparcie w wysokości 80 EUR dla tymczasowo bezrobotnych z powodu pandemii Covid-19.
Belgijscy operatorzy wodociągów w ramach organizacji AUQAWAL mają 20 propozycji zapewnienia prawa do wody w Walonii.

Wzrost wynagrodzenia pracowników sektora wodnego w Bułgarii
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych oraz Bułgarski Holding Wodno-Kanalizacyjny w pełni popierają wzrost wynagrodzeń pracowników wodociągów. Niedawno podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi o współpracy w kwestiach branżowych.

Wydarzenia

23 lutego 2021 - Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau weźmie udział w panelu „Beyond Low Hanging Fruit: Developing a Strategic Roadmap to Achieve Carbon Neutrality” podczas Światowego Szczytu Innowacji Techniki Wodnej 2021.

24 lutego 2021 – Podczas spotkania Klubu EPR Oliver Loebel przedstawi nasze badanie na temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest to kontynuacja wydarzenia z 27 stycznia.

25 lutego 2021 – „Blue Planet”- Berlińskie dialogi wodne skupią się wokół tematu Inteligentna woda dla miast. Prezydent EurEau, dr Claudia Castell-Exner, zabierze głos na tej konferencji. https://blueplanetberlin.de/.

23 kwietnia 2021 - Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau weźmie udział w sesji „The Future of the Water Sector” na konferencji Environment Ireland Conference: www.environmentireland.ie.

17-20 maja 2021 - LuWQ2021, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Użytkowanie gruntów i jakość wody: Rolnictwo i Środowisko”: https://www.luwq2021.nl

31 maja - 2 czerwca 2021 r. - (przełożone z 15-16 czerwca 2020 r.) European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) i PERM, Wiedeń, Austria: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4

23-24 września 2021 - 10. jubileuszowa konferencja organizacji bułgarskiej (Bulgarian Water Association) nt. ograniczania strat wody: www.bwa-bg.com.

Konferencja CEOCOR; organizowana przez ÖVGW w Wiedniu, została przełożona na 2022 rok.
Konferencja IWA w Narwiku, dotycząca bezpieczeństwa wody została przełożona na czerwiec 2022 roku
Światowy Kongres Wodny IWA w Kopenhadze został przełożony na wrzesień 2022 roku.

Oprac.: dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.