Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

15 grudnia Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku UE, otrzymała numer 2020/2184. Kraje członkowskie mają 24 miesiące na jej transpozycję do prawa lokalnego. Parlament Europejski w swojej informacji podkreśla, że dyrektywa mobilizuje państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcania restauracji, stołówek itd. do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe. Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów. Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji będących nowym wyzwaniem dla zachowania bezpieczeństwa wody. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastik. Komisja ustanowi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Państwa członkowskie musza zapewnić, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności iw żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia jakości wody ujmowanej na cele do spożycia. Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln EUR rocznie. Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych


Konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy trwają do 5 marca 2021 r. Równolegle Europejska Agencja Środowiskowa pracuje nad raportem o oddziaływaniu osadów ściekowych na środowisko. Przekazała już projekt raportu do EurEau w celu uzyskania naszych analiz eksperckich.

Wspólna Polityka Rolna


Ze względu na długi proces legislacyjny nowa WPR nie może wejść w życie w 2021 r., jak pierwotnie planowano. W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała ustalenia przejściowe, podczas których istniejące zasady WPR będą nadal obowiązywać, zanim nowe zasady wejdą w życie. Parlament Europejski i Rada UE tymczasowo ustaliły ten okres przejściowy na dwa lata. Równocześnie zgodzili się przeznaczyć na rolnictwo 8 miliardów euro z unijnego funduszu naprawczego.
W zeszłym miesiącu rozpoczęły się rozmowy trójstronne dotyczące kolejnej WPR. Jednym z jej celów jest pomoc w walce ze zmianami klimatu i zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi.

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin

Rzecznik Praw Obywatelskich UE stwierdził, że obecne procedury zatwierdzania substancji czynnych w pestycydach budzą obawy i że Komisja nie powinna zatwierdzać takich substancji, chyba że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wyrazi zgodę. Ponadto Rzecznik zwraca się o większą przejrzystość procesu zatwierdzania i bardziej restrykcyjne stosowanie „procedury potwierdzania danych” (zatwierdzenie przed przesłaniem wszystkich danych).

Ustawodawstwo wodne: projekt rezolucji


Parlament Europejski przeprowadził debatę na temat prawodawstwa wodnego i przyjął rezolucję w tej sprawie uwzględniając dyrektywę dotyczącą wód podziemnych, dyrektywę w sprawie norm jakości środowiska i ramową dyrektywę wodną.
EurEau z zadowoleniem przyjęła te fragmenty tekstu, które dotyczą ochrony zasobów wodnych, zwłaszcza tych wykorzystywanych do produkcji wody pitnej, podkreślające wagę zasady „zanieczyszczający płaci” oraz zasady zwrotu kosztów.
Podjęta rezolucja dostępna jest tutaj. Niektóre grupy polityczne zaproponowały poprawki do tekstu (dostępne tutaj). Wyniki głosowania dostępne są tutaj.

REACH a mikroplastik


Dwa komitety Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA): Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych, stwierdziły, że ograniczenie REACH dotyczące celowo dodawanych mikroplastików jest najwłaściwszym sposobem zapobieżenia uwolnieniu 500 000 ton mikrodrobin plastiku do środowiska w ciągu 20 lat. Propozycja ograniczeń ECHA będzie stanowić podstawę wniosku legislacyjnego, który ma zostać przygotowany przez Komisję Europejską.

Dyrektywy energetyczne: rozpoczęto konsultacje społeczne


Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).
EED wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% i wniesienia wkładu w inne inicjatywy w ramach Zielonego Ładu, podczas gdy RED określa zasady, zgodnie z którymi UE ma osiągnąć cel 20% energii odnawialnej do 2020 r.

Taksonomia


Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego zawierający kryteria dotyczące zrównoważonych inwestycji. Proponowane kryteria mogą mieć ogromny wpływ na sektor wodny, ponieważ będą stosowane przez instytucje i organy UE oraz najprawdopodobniej również przez międzynarodowe instytucje finansowe. EurEau przesłała opinię, która można znaleźć tutaj.

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia


Termin konsultacji publicznych upływa 10 lutego. EurEau przygotowuje stanowisko.

Projekt rezolucji w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
EurEau pracuje nad poprawkami kompromisowymi dotyczącymi rezolucji posła Huitemy w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Głosowanie w komisji ENVI PE zaplanowano na 25 stycznia 2021 r

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS)


Projekt zmienionej dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Unii (dyrektywa NIS-2) nie tylko obejmie dostawców wody pitnej (zgodnie z definicją w dyrektywie 2020/2184), ale zostanie rozszerzona na operatorów ściekowych (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie ściekowej). Oznacza to, że wszyscy operatorzy będą musieli wdrożyć i przestrzegać zasady zarządzania ryzykiem cybernetycznym, będą musieli zająć się cyber zagrożeniami w łańcuchach dostaw.

Nowa dyrektywa w sprawie podmiotów dostarczających usługi kluczowe: ochrona infrastruktury krytycznej


Proponowana dyrektywa w sprawie odporności podmiotów dysponujących infrastrukturą krytyczną zastępuje i rozszerza dyrektywę w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI) oraz obejmuje swoim zakresem usługi związane z wodą pitną i ściekami. Operatorzy będą musieli co najmniej raz na cztery lata oceniać wszystkie istotne zagrożenia, które mogą zakłócić ich działalność, podejmować odpowiednie środki zaradcze i zgłaszać incydenty. Mogą także składać wnioski o sprawdzenie osób.
EurEau przygotuje stanowisko w sprawie tego projektu przepisów.

Strategia „z pola na widelec”


Parlament Europejski rozpoczął prace nad raportem w sprawie strategii Komisji „z pola na widelec”, której celem jest stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości żywności. Komitety ds. Środowiska i Rolnictwa wspólnie przygotują tekst. Termin składania poprawek upływa 15 stycznia 2021 r.
Stanowisko EurEau w sprawie tej strategii jest dostępne tutaj.
EurEau skontaktowała się z przedstawicielami różnych opcji politycznych w PE podkreślając konieczność ochrony zasobów wodnych.

Strategia ochrony gleby


EurEau przesłała opinię do mapy drogowej. Strategia jest częścią strategii różnorodności biologicznej UE do 2030 r. Inicjatywa ta zaktualizuje obecną strategię dotyczącą degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi. Główne cele to ochrona żyzności gleby, zmniejszenie erozji, zwiększenie ilości materii organicznej. Odpowiedź EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia adaptacji do klimatu: projekt rezolucji


Rezolucja dotycząca strategii adaptacji do zmian klimatu została przyjęta przez Parlament Europejski. Ostateczny tekst jest dostępny tutaj.
Uważamy, że Parlamentowi Europejskiemu udało się z powodzeniem skupić się na ochronie zasobów wodnych.

Woda dla wszystkich – Water4All


Partnerstwo Water4All prowadzi ankietę na temat własnego strategicznego programu badań i innowacji (SRIA), dla którego publikacja EurEau na temat potrzeb badawczych w zakresie usług wodnych była źródłem inspiracji. Można wziąć udział w opiniowaniu projektu, dostęp do ankiety znajduje się tutaj. Termin zgłaszania uwag mija 11 stycznia.

Prawo człowieka do dostępu do usług sanitarnych


Kilka krajowych stowarzyszeń wodnych i przedsiębiorstw wodociągowych w całej Europie, w tym FP2E i AEAS, wezwało instytucje europejskie do uwzględnienia w swoich przepisach prawa człowieka do usług sanitarnych. Rewizja dyrektywy ściekowej to idealna okazja do zajęcia się tym problemem. Więcej można znaleźć tutaj.

Projekt aqua3S


Projekt aqua3S łączy nowatorskie technologie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wody, mając na celu standaryzację istniejących technologii. Więcej tutaj.

Oprac. dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.