EurEau w aliansie na rzecz surowców

EurEau przyłączyła się do inicjatywy promującej zrównoważony odzysk fosforu ze ścieków ERMA, przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym platformy 23 listopada 2020 r.

ERMA to sojusz wspierany przez Komisję Europejską, który stanowi forum do dyskusji i analiz, a także mechanizm przekładania wyników projektów na rzeczywiste działania i inwestycje. ERMA wskazuje bariery, możliwości i rozwiązania inwestycyjne na wszystkich etapach łańcucha wartości surowców, od wydobycia po odzysk z odpadów.

Seminarium EurEau o funduszach z udziałem DG ENV, DG REGIO i EIB
Komitet EU3 spotkanie z DG ENV, DG REGIO i EBI, Było ono poświęcone funduszom na rzecz naprawy i budowania odporności UE, nowym wieloletnim ramom finansowym oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Miesiąc pełen spotkań
To był pracowity miesiąc, pełen przemówień i prezentacji na konferencjach i spotkaniach poświęconych zmianom klimatu, zanieczyszczeniom i dyrektywie ściekowej.

EurEau uczestniczyła w konferencji prezydencji niemieckiej, rozmawiając o zmianach klimatu (4-5 listopada). Wnioski zostaną uwzględnione w debacie na temat aktualizacji strategii adaptacji UE. Część konferencji dotyczyła niedoboru wody i niskiego stanu wody, próbowano położyć podwaliny pod strategiczne podejście do gospodarki wodnej w Niemczech i UE. Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau, przedstawił poglądy na temat sektora wodnego.

Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau, spotkał się z Platformą Tire and Road Ware Particles (TRWP). Platforma zajmuje się problemem ścieralności opon, który prowadzi do pojawiania się problemu mikroplastiku w środowisku. Spotkanie było elementem aktywności EurEau na rzecz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Carla Chiaretti z Sekretariatu uczestniczyła w konferencji na rzecz zdrowej Europy (All Policies for a Healthy Europe), gdzie wraz z innymi uczestnikami spotkała się z DG Envi Komisji Europejskiej, gabinetem komisarza Sinkeviciusa (komisarz UE ds. Środowiska) i gabinetem komisarza Kyriakidesa (komisarz ds. Zdrowia) w celu omówienia dokumentu strategicznego na temat zerowego zanieczyszczenia.

Sarah Gillman i Michael Bentvelsen, współprzewodniczący Komisji EurEau ds. Ścieków (EU2), przemawiali na Walnym Zgromadzeniu WAREG (Stowarzyszenia Regulatorów Wody). Zaprezentowali wyzwania sektora ściekowego wobec ambicji Zielonego Ładu, celów klimatycznych, celu zero zanieczyszczeń oraz gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście rewizji UWWTD.

Alain Gillis, wiceprezes EurEau i Bertrand Vallet, ekspert EurEau ds. Polityki, przedstawili publikację „Innowacje dla bardziej ekologicznej przyszłości: europejskie priorytety usług wodnych” (Innovating for a greener future), podczas posiedzenia zarządu organizacji Walonii.

Greet de Gueldre, przewodnicząca wspólnej grupy roboczej EurEau ds. Zanieczyszczeń, zabrała głos w imieniu EurEau na konferencji MICRO w w sesji: „Wielopoziomowe sprawowanie rządów - jakie są możliwości regulacji dotyczących mikroplastików?” Przedstawiła opinie sektora wodnego na temat mikroplastiku w środowisku, sugerując środki regulacyjne i określając potrzeby badawcze.

Dr Claudia Castell-Exner, przewodnicząca EurEau, zabrała głos na posiedzeniu intergrupy PE w sprawie roli wody w nowej strategii UE.
Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, którą wspiera EurEau, zebrała się, aby omówić wodny wymiar przyszłej europejskiej strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Posiedzeniu przewodniczył poseł Woelken.

Pere Malgrat z AEAS w Hiszpanii opowiedział o działaniach, jakie można podjąć w systemie kanalizacyjnym i oczyszczalni, aby zmniejszyć wpływ odpadów z tworzyw sztucznych podczas wydarzenia, którego współorganizatorem była organizacja We Are Water.

Oliver Loebel przedstawił wyniki badania dotyczącego rozszerzonej odpowiedzialności producenta, sponsorowanego przez EurEau, dotyczącego środków farmaceutycznych i mikroplastików.

Sarah Gillman przemawiała na zgromadzeniu ogólnym ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) na temat składników odżywczych w polityce wodnej UE.

Klara Ramm przewodnicząca grupy nt. wartości usług wodociągowych wzięła udział w konferencji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zaprezentowała oczekiwania sektora związane z obserwacją Ziemi.

Klara Ramm wzięła także udział w konferencji Colloque Europa prezentując modele zarządzania usługami wod-kan w UE.

Dyrektywa ściekowa
EurEau i szerokie grono jej ekspertów wzięła udział w konferencji poświęconej obszarom wrażliwym, eutrofizacji i mikrozanieczyszczeniom, zorganizowanej wspólnie przez prezydencję niemiecką i Komisję Europejską. Komisja Europejska przedstawiła warianty strategiczne, które chce ocenić i omówić z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Niektóre państwa członkowskie przedstawiły, jak obecnie wdrażają UWWTD w odniesieniu do omawianych tematów. Ogólna dyskusja jest częścią oceny skutków dyrektywy ściekowej.

Dyrektywa osadowa
KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące dyrektywy. Każdy może się wypowiedzieć oraz wypełnić ankietę. Konsultacje trwają do 5 marca 2021 r.

Wspólna Polityka Rolna
Rozpoczął się trialog trzech unijnych instytucji (Komisja, PE, Rada). Niestety kwestia ochrony wód jest w polityce bardzo słabo zaznaczona. Parlament Europejski opublikował studium, w którym zwraca uwagę na te kwestie. Można je znaleźć tutaj.

Taksonomia
Po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie taksonomii (2020/852), Komisja pracuje obecnie nad projektem rozporządzenia delegowanego „ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji w celu określenia warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako istotnie przyczyniająca się do łagodzenia zmiany klimatu lub przystosowanie się do zmiany klimatu oraz ustalenie, czy ta działalność gospodarcza nie powoduje znaczącej szkody dla któregokolwiek z pozostałych celów środowiskowych”.
Warunki zrównoważonych inwestycji w infrastrukturę wod-kan mogą poważnie zagrozić przyszłym inwestycjom w wodę. EurEau przygotowuje reakcję.

Dyrektywy energetyczne
Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, które wyznaczają cele dotyczące transformacji produkcji i zużycia energii w Europie. Rewizja powinna wspierać UE na jej ścieżce redukcji gazów cieplarnianych, począwszy od zasady efektywności energetycznej.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Parlament pracuje nad rezolucją w sprawie oceny adekwatności RDW, w tym dyrektywy EQS i GWD (dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska i dyrektywy dotyczącej wód podziemnych). Głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego powinno odbyć się na początku grudnia. Trwa finalizowanie tzw. poprawek kompromisowych (CA).
EurEau przesłała odpowiedź na wstępną ocenę skutków dotyczącą polityki wodnej inicjatywy, można ja znaleźć tutaj.

Emisje przemysłowe
Oprócz mapy drogowej dotyczącej rewizji E-PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń), opublikowano raport ewaluacyjny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Raport można znaleźć tutaj. Według autorów raportu nie jest jasne, w jaki sposób dyrektywa IED wpłynęła na uwalnianie zanieczyszczeń do wody. Zidentyfikowano również niespójności między dyrektywą IED a RDW (zrzut zanieczyszczeń) oraz niejasne granice regulacyjne między IED a dyrektywą ściekową, w szczególności w odniesieniu do gospodarowania osadami ściekowymi i ich dalszego wykorzystania. Zgodnie z danymi E-PRTR bezpośrednie emisje (masowe) do wody z przemysłu dla większości zanieczyszczeń nieznacznie spadły w ostatnich latach, a tymczasem transfery z przemysłu do oczyszczalni nieznacznie wzrosły (z wyjątkiem metali ciężkich). To nie jest dobra wiadomość dla operatorów oczyszczalni ścieków.

Odbudowa zasobów
Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę wpływu na unijne cele w zakresie rewitalizacji środowiska naturalnego zgodnie ze strategią ochrony różnorodności biologicznej opublikowaną na początku 2020 roku. Powinna ona doprowadzić do wniosku ustawodawczego w czwartym kwartale 2021 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj. EurEau przesłała opinię.

Z pola na widelec
Parlament Europejski rozpoczął prace nad rezolucją w sprawie strategii „z pola na widelec”, która ma na celu stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości żywności. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj.

Zero zanieczyszczeń
Komisja opublikowała konsultacje publiczne w sprawie planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Konsultacje trwają do 10 lutego 2021 r. Kwestionariusz i wszystkie istotne informacje są dostępne tutaj. Plan działań powinien zostać opublikowany przez Komisję Europejską w II kwartale 2021 roku.

Farmaceutyki w środowisku
Komisja Europejska opublikowała przegląd postępów poczynionych we wdrażaniu działań w ramach Strategicznego podejścia do środków farmaceutycznych w środowisku.

Strategia dotycząca farmaceutyków
Strategia ta ma na celu rozwiązanie problemów stojących przed sektorem farmaceutycznym. Głównym celem jest ustanowienie ram regulacyjnych i promowanie badań spełniających potrzeby pacjentów, z uwzględnieniem słabości ujawnionych przez pandemię koronawirusa. EurEau zwróciła uwagę na konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniem farmaceutykami.

Strategia ochrony gleby
Komisja Europejska opublikowała mapę drogową dotyczącą nowej strategii glebowej - zdrowej gleby dla zdrowego życia. Celem jest zaprojektowanie kompleksowych i spójnych ram politycznych. Z naszego punktu widzenia w strategii brakuje kluczowych aspektów łączących zdrowe gleby i usługi wodne, na przykład roli zdrowej gleby w ochronie wód podziemnych, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Ponadto strategia odnosi się do osadów ściekowych tylko po to, by wspomnieć o ich potencjale zanieczyszczenia, całkowicie pomijając wiele korzyści, jakie mogą one przynieść (składniki odżywcze, materia organiczna). Termin zgłaszania uwag upływa 10 grudnia, a wszystkie informacje można znaleźć tutaj.

Wydarzenia
1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO: Water, Megacities and Global Change.
2 grudnia 2020 r. - SARS-CoV-2 Monitoring Employing Sewers: EU Umbrella
7-11 grudnia 2020 r. 12 edycja Europejskiego Szczytu na Rzecz Innowacji. Więcej tutaj.
9-14 maja 2021 r. – Światowy Kongres Wodny IWA
17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
31 maja – 2 czerwca 2021 r.: European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Oprac.: dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.