EU3

Eksperci EurEau ds. ekonomicznych i prawnych spotkali się w Oslo dzięki gościnności norweskiej organizacji Norsk Vann. Dyskutowano kwestie infrastruktury krytycznej, dyrektywy w sprawie wody do picia, dyrektywy w sprawie wykorzystania informacji publicznej, a także kwestie finansowe takie jak potrzeby inwestycyjne sektora, planowane ramy finansowe po 2020 roku.

Reprezentacje EurEau w organizacjach międzynarodowych

Prezydent EurEau Bruno Tisserand będzie reprezentować federację  w Inicjatywie Wspólnego Programowania (Joint Programming Initiative) “wyzwania wodne zmieniającego się świata”. Celem inicjatywy jest optymalizacja agend rozwojowych na poziomie europejskim i międzynarodowym.

Manfred Eisenhut (ÖVGW, Austria) będzie reprezentować EurEau w inicjatywie OECD w sprawie zarządzania w sektorze wodnym

Dyrektywa w sprawie wody do picia

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego debatowała nad raportem posła sprawozdawcy Michel Dantin (EPP/Francja). Raport oraz zgłoszone poprawki będą poddane kolejnym analizom.

Dyrektywa była również omawiana przez ministrów środowiska w dniu 25 czerwca. Szczególną uwagę poświęcono proponowanemu art. 13 oraz materiałom kontaktującym się z wodą do picia.

O dyrektywie można przeczytać na blogu EurEauNapiszę o niej więcej w kwartalniku Izby.

Propozycja dyrektywy w sprawie plastikowych produktów jednorazowych

Zgodnie ze strategią ds plastiku Komisja Europejska  zaproponowała  dyrektywę w sprawie plastikowych produktów jednorazowych. Dla sektora kanalizacyjnego istotne jest ograniczenie jednorazowych środków higienicznych z tworzyw sztucznych.  W ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta konieczne ma być znakowanie produktów, proponowanie substytutów, edukowanie. Dyrektywa ma być przyjeta na początku 2019 roku. Działania EurEau polegają na propagowaniu informacji o szkodliwym wpływie niektórych produktów na sieci kanalizacyjne. Więcej można znaleźć tutaj.

Minimalne wymagania dotyczące ponownego wykorzystywania oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków komunalnych       

W pakiecie dotyczącym gospodarki w obiegu zamkniętym znalazła się propozycja rozporządzenia regulującego jakość ścieków oczyszczonych, które mogłyby być wykorzystywane w rolnictwie. Celem dokumentu jest oczywiście ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego. Wprowadza obowiązki związane z oceną i zarządzaniem ryzykiem. EurEau popiera tę inicjatywę, jest w trakcie szczegółowej analizy tekstu przez specjalnie do tego powołana grupę roboczą. Więcej można znaleźć tutaj.

Horyzont Europa: więcej pieniędzy na badania i rozwój

Po Horyzoncie 2020 nastanie Horyzont Europa (2021-27) o wartości ponad 94 miliardy euro.

Propozycję można znaleźć tutaj. Przewidziano środki na innowacje w sektorze wodnym. Fundusz ma być podzielony na misje. EurEau, wspólnie z innymi partnerami, pracuje aktualnie nad opracowaniem  propozycji „Misji Woda”.

Ograniczenie antybiotyków w paszach.

PE I Rada porozumiały się w sprawie nowych limitów stosowania antybiotyków w paszach. Celem jest ograniczenie poszerzania się zjawiska oporności na substancje przeciwbakteryjne. Nowe rozporządzenie  o paszy leczniczej wprowadza zakaz karmienia zwierząt zdrowych. Dla branży wodnej to istotne ze względu na przedostawanie się antybiotyków do środowiska wodnego.

Rozporządzenie nawozowe

Rozporządzenie utknęło w Trilogu. Niestety PE i Rada UE nie mogą dojść do porozumienia w sprawie limitów dla kadmu. To dla branży wod-kan istotne ze względu na projekt odzysku fosforu i innych substancji z osadów ściekowych.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości.

Niemcy naruszyły dyrektywę azotanową (sprawa c-543/16)

Europejski Trybunał Sprawiedliwości ukarał Niemcy za naruszenie spowodowane stosowaniem obornika jako nawozu. Wyrok można znaleźć tutaj (jęz. niemiecki, francuski). Niemcy zmienili prawo lokalne związane ze stosowaniem nawozów naturalnych pod koniec 2017 roku. Muszą podjąć konkretne kroki, które ograniczą nadmierne stosowanie obornika.

Substancje Priorytetowe: aktualizacja listy obserwacyjnej

KE opublikowała zaktualizowana listę. Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/840 z dnia 5 czerwca 2018 r. ustanawiająca listę obserwacyjną substancji do celów monitorowania obejmującego całą Unię w zakresie polityki wodnej na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/105/WE i uchylająca decyzję wykonawczą Komisji (UE) 2015/495 znajduje się tutaj. Trzy dodane substancje to: amoxicillin, ciprofloxacin, metaflumizone.

Ramowa Dyrektywa Wodna po 2027 roku

Dyrektorzy Wodni dyskutowali w Sofii problem wdrażania dyrektywy i rozpatrywali scenariusze możliwe po 2027 roku. Powstała grupa robocza, która skupić się ma na trzech scenariuszach.

KE zaprezentowała przegląd polityki wodnej. Europejska Agencja Środowiska EEA zaprezentowała wstęp do raportu o stanie wód w UE. Bułgaria podzieliła się doświadczeniem z wdrażania RDW.

Europejskie Rady Konsultacyjne Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju (EEAC) również pracują nad przyszłością RDW. Ustaliły, że dobry status wód nie został osiągnięty w 2015 roku z trzech powodów:

- potrzeba więcej czasu lub pieniędzy;

- konieczne jest zbliżenie polityki wodnej i gospodarczego myślenia;

- potrzebne jest planowanie systemowe.

Wstępny raport dostępny jest tutaj.

Farmaceutyki w środowisku.

Publikacja tego dokumentu jest blokowana od 2015 roku. Wyg lada na to, że znów zostanie opóźniona. KE tłumaczy to nadmiarem innych prac. Komunikat nie jest aktem prawnym, ale pokazałby, w którą stronę Komisja zamierza podążać. Aktualnie aktywne substancje do produkcji farmaceutyków nie są objęte unijna legislacją związana z ochrona środowiska. 

Grupa organizacji pozarządowych opublikowała wezwanie dla KE o pilną publikację komunikatu.

REACH i ołów.

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA), dopisała ołów do listy substancji „kandydatów” do REACH, w wyniku procesu identyfikacji substancji wzbudzających szczególnie duże obawy (SVHC).  To powoduje, że ołów jest oficjalnie zidentyfikowany, jako mający poważny wpływ na życie ludzkie i środowisko naturalne. Jeśli w wyniku dalszych procedur znajdzie się na liście do udzielenia zezwolenia, wówczas przemysł będzie zawsze musiał starać się o zgodę na jego wykorzystywanie.

Polityka odpadowa

Pakiet w sprawie gospodarki o obiegu zamkniętym wchodzi w życie w lipcu. Po trzech latach dyskusji nowe prawo odpadowe zostało opublikowane. Celem jest rozwój procesów odzysku i minimalizacja składowania.

Horyzont 2020 szuka partnerów

Centrum badawcze Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Hamburgu poszukuje partnerów konsorcjum w ramach Horyzontu 2020 (“Building a Water-Smart Economy and Society). 
Zainteresowane podmioty powinny skontaktować się z Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Wydarzenia

16-21 września – Światowy Kongres Wodny IWA, Tokio, Japonia. EurEau współorganizuje sesję na temat gospodarki o obiegu zamkniętym.

20-21 września- Konferencja Wodna UE, Wiedeń, Austria; współorganizowana przez Komisję Europejską i prezydencję austriacką. Tutaj jest program, możliwość rejestracji.

21-22 września - Konferencja Przedsiębiorstw Użyteczności Publicznej, Podcetrtek,  Słowenia. Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel będzie miał prezentację wprowadzającą. Więcej informacji na temat konferencji (jęz. słoweński), można znaleźć tutaj.

7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.