Zrównoważone Cele Rozwoju Narodów Zjednoczonych – wnioski po kongresie EurEau w Bilbao

Członkowie kongresu podsumowali swoje spostrzeżenia oraz wnioski, na razie w formie dokumentu wewnętrznego, ale wkrótce zostaną one opublikowane. W tym samym czasie ONZ opublikowała notę na temat celu 6: Zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wody i warunków sanitarnych poprzez zrównoważoną gospodarkę zasobami.

Notatki wewnętrzne EurEau na temat zmian klimatu i sieci kanalizacyjnych.

Notatki te kierowane są do przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych i zostaną wkrótce opublikowane na stronie EurEau. Zamierzam je również przetłumaczyć na język polski.

Spotkania EurEau z europejskimi organizacjami
Spotkanie z organizacją producentów gumy i opon ETRMA oraz Centrum Morza Bałtyckiego Uniwersytetu w Sztokholmie dotyczyło zanieczyszczenia mikroplastikiem.

Odbyły się również spotkania z klastrem wodnym ITC4Water, a także organizacją EUROCITIES. Dotyczyły zmian w legislacji unijnej.

Unia Europejska

Dyrektywa w sprawie jakości wody: propozycja zmian opublikowana przez KE

Komisja Europejska opublikowała propozycję nowej dyrektywy. Jak zapowiadała rewizja dotyczy pięciu aspektów: parametrów jakości, analiza i zarządzanie ryzykiem, materiały kontaktujące się z wodą, informowanie konsumentów, dostęp do wody do picia. EurEau opracowuje stanowisko, opublikowała już pierwszą reakcję, którą można znaleźć tutaj. Więcej informacji łącznie z zaproponowaną treścią dyrektywy można znaleźć tutaj.

Ramowa Dyrektywa Wodna:
Wersja ostateczna wytycznych do związanych z artykułem 4.7 (naruszenia i wyłączenia), jest już dostępna tutaj. Powstała również zweryfikowana wersja opracowania dotyczącego listy obserwacyjnej zanieczyszczeń wód powierzchniowych.

Mikroplastik: KE publikuje Strategię w sprawie plastiku
W połowie stycznia KE opublikowała kominikat na temat Europejskiej strategii na rzecz tworzyw sztucznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Głównym celem jest redukcja ilości odpadów plastikowych i poprawić dla nich współczynnik recyklingu. Jeden z rozdziałów dotyczy mikroplastiku, kontroli jego występowania (również w wodzie), możliwości poszerzenia odpowiedzialności producentów. KE zwróciła się również do agencji ECHA o przygotowanie restrykcji dotyczących dodawania cząstek plastikowych do produktów takich jak farby, detergenty, kosmetyki. Propozycja dotyczy również plastików oksydegradowalnych. Parlament Europejski przygotowuje własne stanowisko.

Komunikat o zgodności środowiskowej

Komunikat dotyczy planu działania w celu usystematyzowania unijnego prawa mającego wpływu na środowisko, co ma prowadzić do poprawy procedur zarządczych. Można go znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego została poddana konsultacjom. Odbyło się spotkanie interesariuszy. KE opublikuje niedługo propozycje zmian idących w kierunku poszerzenia listy podmiotów, których dotyczy. Obecnie obowiązuje dla podmiotów oferujących usługi publiczne, zarządzanych przez administrację rządową lub samorządową. Propozycja dotyczyć ma włączenia wszelkich form organizacyjnych dla dostawców usług publicznych (w tym sektora prywatnego).

Pestycydy
Parlament Europejski zorganizuje specjalny zespół, aby zidentyfikować wszelkie problemy oraz konflikty interesów związane z wykorzystaniem pestycydów. To skutek przedłużenia derogacji na stosowanie glifosatu, o którym pisałam w poprzednich edycjach.

Rozporządzenie o wyrobach budowlanych (CPR)
KE rozpoczęła konsultacje publiczne na temat przyszłego funkcjonowania rozporządzenia CPR. EurEau weźmie w nich udział (termin do 16 kwietnia), szczególnie w kontekście produktów kontaktujących się z wodą do picia.

Konsultacje publiczne Wieloletnich Ram Finansowych UE.
KE przygotowuje się do kolejnej perspektywy finansowej, rozpoczynającej się w 2021 roku. Rozpoczęła już konsultacje, między innymi polityki spójności, badań i rozwoju, bezpieczeństwa, infrastruktury strategicznej. EurEau bierze udział w tych konsultacjach. Każda organizacja i każdy mieszkaniec UE może wziąć w nich udział.

Wstępny raport - presje 2018
KE poszukuje chętnych do wzięcia udziału w projekcie EIONET (Europejska Sieć Informacji i Obserwacji Środowiska) oraz konsultacjach raportu Europejskiej Agencji Środowiskowej dotyczącego presji na środowisko wodne. Wstępny raport dostępny jest tutaj. Konsultacje trwają do 28 lutego.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości – decyzje dotyczące kwestii środowiskowych.

ETS zajął stanowisko w sprawie dostępu organizacji pozarządowych (NGO) do decyzji środowiskowych, informacji związanych z art. 4 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Cały wyrok 664/15 dostępny jest tutaj. Rola NGO staje się silniejsza i istotna w procedurach związanych z uzyskiwaniem pozwoleń przez podmioty korzystające ze środowiska, a więc również przedsiębiorstwa wod-kan.

Infrastruktura krytyczna: warsztat na temat bezpieczeństwa wody i infrastruktury wodociągowej
Warsztat organizuje Dyrekcja Generalna HOME (Migracja i Sprawy Wewnętrzne), we współpracy z siecią ERNCIP. Odbędzie się on w Brukseli w dniu 8 marca. Planuje się poruszyć następujące kwestie:

  • Plany Bezpieczeństwa Wody, infrastruktura wodociągowa
  • Cyberbezpieczeństwo w kontekście bezpieczeństwa wody
  • Projekty FP7, H2020 Panel polityczny
  • Panel dotyczący badań i rozwoju
  • Rozmowy z praktykami.

Partnerstwo innowacji w wodzie
KE podsumowuje wdrażanie Partnerstwa (EIP on Water) z pomocą konsultantów i interesariuszy. EurEau została zaproszona do konsultacji.

Rozporządzenie nawozowe
Rada Unii Europejskiej przyjęła stanowisko do trilogu. Wspólnie z innymi organizacjami EurEau opracowała stanowisko, które można znaleźć tutaj.

Agenda Miejska 2030 , Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

EurEau spotkała się z przedstawicielami włoskiego miasta Prato oraz norweskiej stolicy Oslo, które koordynują grupę roboczą w sprawie GOZ.

Farmaceutyki w środowisku
KE opublikuje w maju strategię związaną z radzeniem sobie z tym problemem. Dokument związany z konsultacjami społecznymi można znaleźć tutaj. EurEau wzięła udział w tych konsultacjach. Podczas spotkania interesariuszy EurEau wskazywała konieczność wdrożenia kontroli u źródła i rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Te idee spotkały się z pozytywną reakcja również ze strony PE, podczas spotkania z posłanką Annie Schreijer-Pierik.

Woda w Wielkiej Brytanii
Organizacja branży wodociągowej Water UK rozpoczęła kampanię mającą na celu ograniczanie zużycia plastikowych butelek. Polega na możliwości ponownego, bezpłatnego napełniania butelek w budynkach użyteczności publicznej, stacjach benzynowych, restauracjach. Więcej informacji o kampanii można znaleźć tutaj.

Svenskt Vatten i H&M

Szwedzka organizacja branżowa wspólnie z H&M podjęły inicjatywę druku metki znakującej produkty, których nie wolno spłukiwać w toalecie (patyczki, mokre chusteczki itd.).

Istotne wydarzenia
20-21 lutego – przedstawicielka organizacji niemieckiej Claudia Castel-Exner weźmie udział w spotkaniu KE i OECD na temat polityki wodnej i rolnictwa.

18-23 marca –Światowe Forum Wodne w Brasilii (Brazyli)

11-12 czerwca– III Konferencja Zrównoważonego Wykorzystania Fosforu, Helsinki (Finlandia)

26-31 sierpnia – Światowy Tydzień Wody pt. „Woda, ekosystemy i rozwój ludzkości”.

16-21 września – Światowy Kongres i Wystawa Międzynarodowej Organizacji Wodnej IWA, Tokio, Japonia

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.