Wakacje były czasem spokojniejszej pracy, choć wiele działań było kontynuowanych.

Europejska woda w liczbach
Po wielu miesiącach zbierania danych opublikowaliśmy drugą edycję „Europe’s Water in Figures”. Izba przygotowuje wersję polskojęzyczną.

Wartość usług wodociągowych
Opracowaliśmy notatkę na temat wartości usług wodociągowych, kierowaną do polityków, którzy często nie mają podstawowej wiedzy, mimo, że podejmują istotne decyzje. Mamy już tekst, pracujemy nad infografikami i hasłami.

Nowe publikacje stanowisk i informacji
EurEau opublikowała stanowiska dotyczące:
- możliwości wykorzystania potencjału osadów ściekowych,
- uwzględniania małych aglomeracji w dyrektywie ściekowej,
- orzeczenia Weser i jego wpływu na dyrektywę ściekową
oraz notatkę informacyjną dotyczącą indywidualnych systemów oczyszczania ścieków (IAS). Artykuł o tym zagadnieniu ukaże się we wrześniowym kwartalniku "Wodociągi Polskie").

Oświadczenie w sprawie technicznych kryteriów działań na rzecz klimatu (taksonomia)
EurEau z zadowoleniem przyjmuje nowe rozporządzenie delegowane Komisji Europejskiej w sprawie technicznych kryteriów kontroli działań na rzecz klimatu (TSC), uzupełniające rozporządzenie w sprawie taksonomii.
Oświadczenie w sprawie rozporządzenia znajduje się tutaj.

Woda pitna: opinia ENVI w sprawie azbestu
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opublikowała opinię zawierającą zalecenia dla Komisji Europejskiej w sprawie ochrony pracowników przed azbestem. Ostateczny tekst opinii można znaleźć tutaj.

Chemikalia do uzdatniania wody pitnej
Europejski Komitet Normalizacyjny CEN/TC164 chce dopuścić znacznie wyższe zanieczyszczenia rtęcią, chromem, niklem i kadmem w swoich normach EN 888, 889, 890 i 891 obejmujących flokulanty na bazie żelaza. EurEau utrzymuje, że ten krok stanowiłby naruszenie art. 12.1 i 4.2 dyrektywy w sprawie wody pitnej i wzywa CEN do przywrócenia pierwotnych wymagań czystości w celu ochrony zdrowia konsumentów.

Zintegrowana gospodarka wodna: zweryfikowane wykazy zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych
Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje społeczne w ramach oceny skutków ewentualnej rewizji wykazów zanieczyszczeń wpływających na wody powierzchniowe i podziemne oraz odpowiednich norm regulacyjnych zawartych w normach jakości środowiska (EQS), dyrektywach dotyczących wód podziemnych i powierzchniowych.
Więcej informacji można znaleźć tutaj. Konsultacje społeczne są dostępne tutaj i trwają do 1 listopada 2021 r.
EurEau została poproszona o udział w ankiecie ekspertów na ten sam temat. Zachęca się również operatorów wodnych i stowarzyszenia krajowe do wypełnienia ankiety.

Ochrona środowiska morskiego: przegląd przepisów UE
Ramowa dyrektywa w sprawie strategii morskiej jest poddawana przeglądowi. Do 21 października 2021 trwają konsultacje społeczne.

Wstępne porozumienie w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej
Po miesiącach negocjacji Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej UE na lata 2023-2027. Budżet na ekoschematy, czyli działania korzystne dla środowiska i klimatu został ustalony na poziomie 25%. Zgodność z Zielonym Ładem zostanie wspomniana tylko w motywach rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a nie w jego artykułach. Nowa WPR będzie zawierała nowy wymiar społeczny.
Niestety bardziej konserwatywne stanowisko Rady przeważyło nad oczekiwaniami Parlamentu, które nie były wystarczająco ambitne, by chronić zasoby wody pitnej.
Komunikat prasowy Rady znajduje się tutaj, Parlamentu tutaj, Komisji tutaj.

Ocena skutków dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów (SUD)
Komisja Europejska upoważniła konsultantów do przeprowadzenia ankiety na temat zrównoważonego stosowania pestycydów w celu wsparcia procesu oceny SUD. Inicjatywa dokonuje przeglądu możliwości dalszego ograniczenia stosowania pestycydów w celu realizacji celów strategii „Z Pola na Widelec” i Zielonego Ładu
Celem SUD jest ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska przed możliwymi zagrożeniami ze strony pestycydów.

Dyrektywa w sprawie plastiku jednorazowego użytku - wchodzą w życie ograniczenia
Ograniczenia dotyczące niektórych tworzyw sztucznych jednorazowego użytku weszły w życie 3 lipca i dotyczą 10 przedmiotów, które stanowią 90% odpadów z tworzyw sztucznych. Od teraz słomki, plastikowe butelki, kubki do kawy i pojemniki na wynos wykonane z niektórych materiałów są zakazane w UE.
Inne przedmioty, w tym wilgotne chusteczki zawierające plastik podlegają szczególnej kontroli. Od teraz ich opakowanie musi być opatrzone specjalnym znakiem „niespłukiwane w toalecie”.
Dla sektora wod-kan jest to bardzo istotne, gdyż mokre chusteczki są często wyrzucane do toalety i powodują znaczne uszkodzenia infrastruktury ściekowej, powodując awarie pomp i blokady kanalizacji.
Producenci określonych produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych, w tym chusteczek nawilżanych, muszą finansować program rozszerzonej odpowiedzialności producenta (EPR). Środki te pokryją koszty sprzątania śmieci. EurEau domaga się, aby uwzględniały również szkody wyrządzone w infrastrukturze ściekowej. Programy EPR mają także finansować działania uświadamiające dotyczące przedmiotów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych.

Taksonomia
Grupa Robocza EurEau ds. Taksonomii przygotowała oświadczenie w sprawie ostatecznego rozporządzenia delegowanego w sprawie technicznych kryteriów oceny celów klimatycznych. Jest ono dostępne tutaj.
Platforma Zrównoważonego Finansowania opublikowała badanie dotyczące aktu delegowanego tzw. taksonomii czwartej, tj. czterech pozostałych celów środowiskowych. Inicjatywa ta tworzy system klasyfikacji zrównoważonej działalności gospodarczej („taksonomia”) i koncentruje się na celach środowiskowych UE w zakresie łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich. Celem jest stworzenie kryteriów dla inwestorów finansujących projekty i działalność gospodarczą, które mają pozytywny wpływ na klimat i środowisko.

Projekt dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych
Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ogranicza stosowanie określonych materiałów niebezpiecznych znajdujących się w produktach elektrycznych i elektronicznych. Wszystkie produkty mające zastosowanie na rynku UE po 1 lipca 2006 r. muszą przejść zgodność z dyrektywą RoHS.
Dzięki działaniom EurEau projekt aktu delegowanego opartego na RoHS, dotyczącego wyłączenia z użytku lamp UV opartych na rtęci nie obejmuje zastosowania do dezynfekcji i uzdatniania wody.
EurEau poparła przedłużenie o pięć lat wyjątku dla szczególnego zastosowania lamp w dezynfekcji wody pitnej i ścieków w przypadku nisko- i średniociśnieniowych lamp wyładowczych emitujących światło głównie w widmie ultrafioletowym.

Ocena dyrektywy INSPIRE
EurEau popiera działania na rzecz zwiększenia dostępu społeczeństwa do danych przestrzennych istotnych dla środowiska. Jednocześnie jednak prawodawstwo UE musi zapewniać ochronę infrastruktury krytycznej i podstawowych usług tak aby zapobiegać nadużyciom oraz chronić zdrowie ludzi i środowisko. Mając na uwadze bezpieczeństwo publiczne (art. 13.b. Dyrektywy INSPIRE) należy więc utrzymać ograniczenia w dostępie społeczeństwa do informacji o sieciach wodociągowych i oczyszczalniach.

Fit for 55
Komisja Europejska opublikowała pakiet „Fit for 55”. Reakcja EurEau jest tutaj.

Strategia na rzecz zrównoważonej produkcji tekstyliów
Strategia zachęca branżę odzieżową do odchodzenia od taniej, szybkiej produkcji na rzecz trwałej i zrównoważonej.
Ochrona jakości zasobów wodnych powinna zostać osiągnięta poprzez wprowadzenie zakazu stosowania niebezpiecznych chemikaliów w procesie produkcji, zakaz używania odzieży zawierającej środki biobójcze i PFAS, a także poprzez ustalenie ścisłych limitów zawartości mikrofibry uwalniającej się podczas prania (mikroplastik).

Sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego dotyczące zasady „zanieczyszczający płaci”
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował ciekawy raport na temat zasady „zanieczyszczający płaci” i jej stosowania w UE. Opinię EurEau można znaleźć tutaj.

Webinarium FAIRWAY
Projekt FAIRWAY w ramach H2020 organizuje seminarium online na temat środków i narzędzi w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wody azotanami i pestycydami. Seminarium odbędzie się 22 września 2021 r. w godz. 10.00–12.30 (CET).
Więcej szczegółów na temat programu i rejestracji pojawi się wkrótce i zostanie opublikowanych na stronie internetowej FAIRWAY.

Projekt WAEnERgy
Film dotyczący projektu WATenERgy CYCLE, obejmujący usługę wod-kan na Bałkanach, jest dostępny tutaj.

Opieka zdrowotna i farmaceutyki
Dostępny jest raport HCWH (Health Care Without Harm), dotyczący pozostałości farmaceutycznych w ściekach szpitalnych.

Działanie w sprawie utraty statusu odpadu (End-of-Waste)
W związku z inicjatywą ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform), aby zwrócić się do Komisji Europejskiej o uwzględnienie oczyszczania ścieków w europejskim systemie End-of-Waste (EoW), Komisja Europejska poprosiła o więcej informacji na temat materiałów do uwzględnienia.
EurEau i inne organizacje (m.in. Norsk Vann, Svenskt Vatten i Unie van Waterschapen), powołały konsorcjum, aby zatrudnić konsultanta. LeAF ma doświadczenie w badaniu odzysku materiałów ze strumieni ścieków. Zebrane informacje będą dostępne w połowie września, następnie, podczas warsztatów zorganizowanych przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) planuje się wybór materiałów, które należy poddać ocenie.

Wydarzenia
23-24 września 2021 - 10. jubileuszowa konferencja Bułgarskiego Stowarzyszenia Wodnego nt. redukcji strat wody. Więcej na www.bwa-bg.com
28 września – 1 października 2021 - NORDIWA 2021: Cyfrowa konferencja i wystawa. FIWA, DANVA, Norsk Vann, Samorka i Svenskt Vatten zapraszają wszystkich profesjonalistów w dziedzinie gospodarki wodnej zainteresowanych ściekami, kanalizacją oraz łagodzeniem i adaptacją do zmian klimatu. Więcej na www.nordiwa.org
23-26 listopada 2021 – ENEG 2021 na temat gospodarki wodnej i kryzysu klimatycznego. Więcej na https://www.eneg2021.apda.pt/
22-24 czerwca 2022 - Konferencja na temat bezpieczeństwa wody w Narwiku w Norwegii.
11-15 września 2022 - IWA World Water Congress & Exhibition; Woda dla inteligentnych miast przyjaznych mieszkańcom. Więcej na https://worldwatercongress.org

dr inż. Klara Ramm,

ekspert IGWP

Wybory władz EurEau
1 czerwca nowe władze EurEau rozpoczęły dwuletnią kadencję. Podjęły pierwszą bardzo trudną decyzję o nieorganizowaniu kongresu, który miał się odbyć w październiku na Malcie. Decyzja związana jest z sytuacją pandemiczną i wynikiem ankiety, podczas której jedna trzecia członków EurEau stwierdziła, że najprawdopodobniej nie dotrze na spotkanie.

Wartość usług wodociągowych
Opracowaliśmy notatkę na temat wartości usług wodociągowych, kierowaną do polityków, którzy często nie mają podstawowej wiedzy, mimo, że podejmują istotne decyzje.
Przywilej dostępu do usług wodociągowych i kanalizacyjnych jest często traktowany jako oczywisty. Zrozumienie wartości tych usług to inwestowanie w dobrą przyszłość następnych pokoleń.
Artykuł można znaleźć tutaj.

Nowe publikacje EurEau
EurEau opublikowała nowe stanowiska:
- Stanowisko w sprawie planów zintegrowanej gospodarki ściekowej
- Stanowisko w sprawie celów redukcji zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych.

Spotkania
Oliver Loebel, sekretarz generalny EurEau, przemawiał podczas następujących wydarzeń internetowych w tym miesiącu:

- Kongres na temat osadów ściekowych Niemieckiego Stowarzyszenia Wodociągów DWA;
- Komisja DVGW ds. jakości wody (DVGD);
- Spotkanie strategiczne Svenskt Vatten (Szwedzka Woda);
- Austriacki Kongres Sektora Wodnego (ÖWAV, AT).

Podczas szkolenia online zorganizowanego przez Florencką Szkołę Regulacji Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau zaprezentował, w jaki sposób usługi wodne przyczyniają się do gospodarki o obiegu zamkniętym w UE.
EurEau była zaangażowana w wiele wydarzeń w ramach Zielonego Tygodnia UE między 31 maja a 7 czerwca.

Nowy prezes FP2E
Organizacja francuska ma nowego prezesa. Maximilien Pellegrini przejmuje obowiązki Frederica Van Heemsa po jego trzyletniej kadencji

Nowy prezes IGWP
W newsletterze EurEau znalazła się także informacja o nowym prezesie IGWP.

Niemiecka narodowa strategia wodna
Na początku czerwca niemieckie Ministerstwo Środowiska opublikowało krajową strategię dotyczącą wody. Jest tutaj, (po niemiecku).

Niemieckie skargi konstytucyjne na federalną ustawę o zmianach klimatu
Niemiecki Pierwszy Senat Federalnego Trybunału Konstytucyjnego uznał, że przepisy federalnej ustawy o zmianach klimatu z dnia 12 grudnia 2019 r. regulujące krajowe cele klimatyczne i dopuszczalne roczne wielkości emisji do 2030 r. są niezgodne z prawami podstawowymi, ponieważ nie zawierają wystarczających specyfikacji dla dalszych redukcji emisji od 2031 roku. Tutaj można przeczytać więcej.

Nagroda dla holenderskich Unie van Waterschappen i Vewin
Organizacje Unie van Waterschappen i Vewin zdobyli nagrodę Future Policy Award 2021 w dziedzinie ochrony przed niebezpiecznymi chemikaliami za holenderskie podejście do programu w sprawie pozostałości farmaceutycznych w wodzie (2018-2022). Więcej można znaleźć na stronie worldfuturecouncil.org

Sprawy UE

Opinia ENVI w sprawie azbestu
Opublikowane zostały poprawki do opinii komisji ENVI Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony pracowników przed azbestem.

WHO zaleciła zajęcie się azbestem podczas przygotowań do zmiany dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia. Azbest to materiał włóknisty o złożonej nieorganicznej strukturze chemicznej. Główną drogą przedostawania się go do wody pitnej są stare rury azbestowo-cementowe, które były szeroko stosowane do lat 80. XX wieku. WHO przeprowadziła szczegółową ocenę potencjalnego wpływu włókien azbestowych w wodzie pitnej na zdrowie ludzkie. Nie potwierdziła twierdzenia, że włókna azbestowe mają istotne znaczenie dla zdrowia. Dlatego nie uważała, że konieczne jest włączenie włókien azbestowych do załącznika I nowej dyrektywy. Rury azbestowo-cementowe nie powinny być już jednak używane i nie powinny być już dopuszczone do użytku w wodzie pitnej. Jednak program usuwania istniejących rur nie jest konieczny, ze względu na to, że i tak są systematycznie wymieniane ze względu na starzenie i awarie.

Rewizja dyrektywy ściekowej (UWWTD)
Odbył się kolejny warsztat organizowany przez Komisję Europejską. Komisja jest otwarta na integrację różnych podmiotów zaangażowanych w zlewnię miejską, od urbanistów po operatorów infrastruktury ściekowej.

EurEau pracuje nad konsultacjami społecznymi UWWTD. Termin składania wniosków upływa 21 lipca.

Wspólna Polityka Rolna - wstępne porozumienie
Po miesiącach negocjacji Rada i Parlament Europejski osiągnęły porozumienie w sprawie reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) UE na lata 2023-2027. Zgodność z Europejskim Zielonym Ładem zostanie wspomniana jedynie w motywach rozporządzenia w sprawie planów strategicznych, a nie w jednym z artykułów. Nowa WPR ma zawierać nowy wymiar społeczny.

Komunikat prasowy Rady znajduje się tutaj, Parlamentu tutaj, a Komisji tutaj.

Zmiany klimatu
Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej uzgodniły nowe prawo klimatyczne UE, pieczętując cel neutralności klimatycznej do 2050 roku. Oprócz tego i aspiracyjnego celu, jakim jest dążenie do osiągnięcia ujemnej emisji po 2050 roku, nowe prawo ustanawia obowiązujący cel redukcji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 r. w porównaniu z poziomami z 1990 r.
Komisja będzie współpracować z sektorami gospodarki, które chcą przedstawić dobrowolne plany działania na rzecz neutralności klimatycznej do 2050 r.

Dyrektywa kąpieliskowa
Konsultacje społeczne związane z zmiana dyrektywy rozpoczną się wkrótce (III kwartał), a wniosek ustawodawczy pojawi się na początku 2023 r. Zaplanowano również dwa warsztaty techniczne: w IV kwartale 2021 roku i w III kwartale 2022 r.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).
EurEau popiera pomysł, aby dane o stosowanych produktach chemicznych i związkach chemicznych odprowadzanych do miejskich systemów kanalizacji lub do wód powierzchniowych były dostępne dla operatorów wod-kan. Ma to kluczowe znaczenie dla ochrony środowiska, w tym zasobów wody pitnej.

Pakiet Dekarbonizacji rynku wodoru i gazu
EurEau wzięła udział w konsultacjach, które mają doprowadzić do zmiany dyrektywy gazowej (2009/73/WE) i rozporządzenia gazowego (715/2009) planowanej na IV kwartał 2021 r.

Biogaz wytwarzany w oczyszczalniach ścieków komunalnych może być uszlachetniany do biometanu i powinien odgrywać istotną rolę w zastępowaniu gazów kopalnych gazami powstającymi z naturalnych źródeł. Należy wzmocnić wsparcie finansowe i regulacyjne tego trendu, zagwarantować dostęp biometanu do sieci gazowych, wdrożyć trwały system certyfikacji (gwarancji pochodzenia) oraz standaryzację jakości gazu. Ponadto oczyszczalnie ścieków należy połączyć z gospodarką wodorową, rozwijać odpowiednie technologie.

Taksonomia
Pojawiają się nowe regulacje dotyczące inwestycji zrównoważonych środowiskowo. Więcej o taksonomii napisałam w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

Projekt dyrektywy w sprawie substancji niebezpiecznych (RoHS)
Dyrektywa RoHS (Restriction of Hazardous Substances) ogranicza stosowanie określonych materiałów niebezpiecznych znajdujących się w produktach elektrycznych i elektronicznych. Projekt aktu delegowanego RoHS nie obejmuje zastosowania rtęci do obróbki promieniami UV, co może być problematyczne dla użytkowników lamp do dezynfekcji wody.

Infrastruktura krytyczna
Dyrekcja Generalna ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (HOME) Komisji Europejskiej oraz Wspólne Centrum Badawcze uruchomiły kwartalny biuletyn: Ochrona i odporność infrastruktury krytycznej. Koncentruje się on na najnowszych osiągnięciach, bieżących działaniach i tworzeniu odpowiednich polityk mających na celu poprawę ochrony infrastruktury krytycznej i inicjatyw opartych na odporności w UE i poza nią. Można go znaleźć tutaj.

Strategia farmaceutyczna
Strategia farmaceutyczna ma na celu poprawę i przyspieszenie dostępu pacjentów do bezpiecznych i przystępnych cenowo leków oraz wspieranie innowacji w przemyśle farmaceutycznym UE.
Opublikowano poprawki zaproponowane przez komisję ENVI Parlamentu Europejskiego. Wiele z nich odzwierciedla nasze obawy dotyczące wpływu farmaceutyków na środowisko. Ponieważ istnieje ponad 700 poprawek, oczekuje się, że zostaną opracowane poprawki kompromisowe.

Koniec statusu odpadu
Europejska platforma zrównoważonego wykorzystania fosforu ESPP wysłała wspólnie z EurEau pismo do Komisji w sprawie kryteriów końca statusu odpadów (end-of-waste), dla materiałów odzyskiwanych ze ścieków. Komisja opracowuje krótką listę materiałów, którym można nadać status „end-of-waste” w UE. Lista powinna zostać opublikowana w czwartym kwartale 2021 r.

Wyścig do zera
„Race to Zero” jest wspieraną przez ONZ globalną kampanią skupiającą podmioty niepaństwowe (firmy, miasta, regiony, instytucje finansowe i edukacyjne), do podjęcia rygorystycznych i natychmiastowych działań w celu zmniejszenia o połowę globalnych emisji do 2030 r.
Water UK i niektórzy inni członkowie EurEau są zaangażowani w tę kampanię. Proszę o kontakt, jeśli chcą się Państwo zaangażować w kampanię.

Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wybory władz EurEau

Claudia Castell-Exner została wybrana prezydentem EurEau na drugą (ostatnią) kadencję. W tym roku po raz pierwszy na przewodniczących komitetów wybrano po dwie osoby. Ma to ułatwić pracę, gdyż komitety mają coraz więcej wyzwań i zadań.
• EU1- woda pitna: Riina Liikanen, Finlandia, Miquel Paraira (Hiszpania)
• EU2 – ścieki: Michaël Bentvelsen, (Holandia), Sarah Gillman (Wielka Brytania)
• EU3 – sprawy ekonomiczno-prawne: Denis Bonvillain (Francja), Gari Villa‐Landa Sokolova (Hiszpania).

Zostali także wybrani członkowie Prezydium:
Alain Gillis (Belgia) do pełnienia roli skarbnika oraz: Luigi del Giacco (Włochy), Klara Ramm, (Polska), Mircea-Valentin Macri (Rumunia), Iztok Rozman (Słowenia), Mariano Blanco Orozco (Hiszpania) Per Dalhielm (Szwecja), Stuart Colville (Wielka Brytania).

Sprawy UE

Wspólna Polityka Rolna wciąż bez kompromisu
WPR to unijny program dofinansowania działalności rolniczej. Negocjacje międzyinstytucjonalne w sprawie przyszłej WPR załamały się bez rezultatu. Kluczową przeszkodą były tzw. ekoprogramy, określające odsetek dopłat bezpośrednich, który powinien być przeznaczony na praktyki rolnicze przyjazne środowisku. Podczas gdy Parlament proponuje 30 %, państwa członkowskie chcą ograniczyć tę kwotę tylko do 20 %. Portugalska prezydencja Rady zamierza osiągnąć porozumienie do końca czerwca. EurEau uważa, że obecne propozycje są zbyt słabe, aby chronić zasoby wodne Europy i sprostać ambicjom strategii „Z pola na widelec”.

Dyrektywa kąpieliskowa – raport o jakości wody
Europejska Agencja Środowiska opublikowała 1 czerwca raport na temat jakości wody w kąpieliskach w Europie w 2020 r. Polska niestety prezentuje się bardzo słabo.

Dyrektywa dotycząca produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych: opublikowano pierwsze wytyczne
Dyrektywa wprowadza ograniczenia i systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla wielu produktów z tworzyw sztucznych, w tym chusteczek nawilżanych. Komisja Europejska opublikowała wytyczne definiujące produkty objęte dyrektywą. Chusteczki w całości wykonane z naturalnych polimerów, które nie zostały zmodyfikowane chemicznie (wiskoza, lyocell) nie są objęte dyrektywą. Wyklucza się także zastosowania profesjonalne i przemysłowe. Jednakże, jeśli chusteczka jest sprzedawana w dystrybucji detalicznej dla konsumentów ostatecznych (business to consumer, B2C), wówczas jest objęta dyrektywą. Wytyczne dotyczące obliczania kosztów sprzątania śmieci są nadal w toku, podobnie jak prawodawstwo wtórne dotyczące etykietowania niektórych produktów. Zainteresowanie branży wod-kan tą kwestią jest oczywiste, gdyż wilgotne chusteczki wyrzucane do toalety powodują blokady pomp i rur, generując w ten sposób znaczne szkody ekonomiczne i środowiskowe.

Dyrektywa w sprawie ekoprojektowania - konsultacje społeczne
Komisja Europejska zamierza dokonać przeglądu dyrektywy w sprawie ekoprojektu w ramach swojej inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów. Celem KE jest sprawienie, aby produkty były trwalsze, energooszczędne, nadawały się do ponownego użycia, były naprawialne, nadawały się do recyklingu. Komisja zajmie się również obecnością szkodliwych chemikaliów w produktach takich jak elektronika oraz tekstylia. W odpowiedzi na konsultacje społeczne EurEau wzywa do wprowadzenia środków ekoprojektu dotyczących uwalniania mikrozanieczyszczeń i mikrodrobin plastiku oraz stosowania zasady „zanieczyszczający płaci”.

Plan działania „Zero zanieczyszczeń”
Poprzez ogłoszony w zeszłym roku plan na rzecz zerowej emisji zanieczyszczeń Komisja Europejska zobowiązała się do zajęcia się problemem zanieczyszczenia zasobów wodnych w kontekście Europejskiego Zielonego Ładu. KE opublikowała więcej szczegółów dotyczących tego planu. EurEau popiera plan działania i cieszy się, że angażuje on wielu inicjatorów w ramach Zielonego Ładu i poza nim. Niestety wskazujemy także na brak wielu konkretów, działań mających prowadzić do celu. Nasze propozycje dla Komisji można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie odporności podmiotów krytycznych: trwają dyskusje Parlamentu i Rady
Dyrektywa (RCE), określi wymagania dla podmiotów o znaczeniu krytycznym, w tym operatorów wod-kan, w celu zwiększenia ich odporności na działania powodowane przez człowieka i klęski żywiołowe.
Pod koniec maja komisja LIBE Parlamentu Europejskiego przeprowadziła pierwszą wymianę poglądów. Sprawozdawca Michal Šimečka przedstawił swój projekt sprawozdania. Dyrektywa RCE ma zastąpić dyrektywę w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI), której wodociągi nie podlegają, gdyż nie mają infrastruktury transgranicznej. Wśród członków EurEau trwa dyskusja czy sektor wodociągów powinien podlegać dyrektywie RCE, zdania są podzielone.

Dyrektywa NIS2 - konsultacje
Dyrektywa NIS jest ściśle powiązana z dyrektywą RCE i określa wymogi bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wod-kan) oraz dostawców usług cyfrowych.
Walne Zgromadzenie EurEau zatwierdziło stanowisko w tej sprawie. Główny sprawozdawca komisji ITRE Parlamentu Europejskiego Bart Groothuis przedstawił swoje poprawki do wniosku Komisji. Do 2 czerwca pozostali sprawozdawcy przedłożyli własne propozycje.

Strategia dotycząca zrównoważonych wyrobów włókienniczych: Komisja rozpoczyna konsultacje publiczne
Strategia ma na celu rozwój przemysłu tekstylnego, w którym produkty są projektowane tak, aby były trwałe, energooszczędne, nadające się do ponownego użycia, naprawy, recyklingu. Sektor wodny jest szczególnie zaniepokojony rosnącym uwalnianiem mikrowłókien, stosowaniem biocydów w odzieży sportowej oraz stosowaniem innych niebezpiecznych chemikaliów, w tym PFAS.

Po opublikowaniu mapy drogowej Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne. EurEau wzięła w nich udział, naszą opinię można znaleźć tutaj.

Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dyrektywa ściekowa

EurEau opublikowała oświadczenie o oczekiwaniach wobec dyrektywy. Można je przeczytać tutaj. Dyrektywa dotyczy zbierania, oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych oraz oczyszczania i odprowadzania ścieków z niektórych sektorów przemysłu.

Główne oczekiwania to:

  • Uczynienie kontroli źródła kluczową zasadą zarządzania całym cyklem wodnym, w tym gospodarką ściekową.
  • Zapewnienie zrównoważonego finansowania infrastruktury wodno-ściekowej poprzez zapewnienie pełnego zwrotu kosztów.
  • Promowanie środków służących przystosowaniu się do zmian klimatu i ich łagodzenia.
  • Rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym
  • Przyjęcie holistycznego podejścia do mikrozanieczyszczeń, zaczynając od środków kontroli u źródła i wdrażania rozszerzonej odpowiedzialności producenta, aż po dla rozwiązania „końca rury” w szczególnych okolicznościach.
  • Poszukiwanie zrównoważonych rozwiązań w zakresie przelewów kanalizacji ogólnospławnej, spływów drogowych i problemów związanych z systemami indywidualnymi

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych

Trwa ocena dyrektywy w sprawie osadów ściekowych. Wydaje się, że istnieje zamiar rozszerzenia wykorzystania osadów na gruntach, podczas gdy odzysk składników odżywczych zostałby objęty dyrektywą ściekową. Poruszono kwestię emisji zanieczyszczeń i mikroplastiku oraz gazów cieplarnianych w osadach ściekowych.

Dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach

Dyrektywa kąpieliskowa nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania i oceny wody w kąpielisku pod kątem co najmniej dwóch parametrów bakterii (kałowych). EurEau wysłała odpowiedź w ramach konsultacji mapy drogowej dotyczącej oceny dyrektywy. Utrzymujemy, że definicja „kąpieliska” wymaga wzmocnienia, a kontrola jakości danych mogłaby zostać ulepszona. Ponadto EurEau popiera zalecenia WHO i wzywa Komisję do ich wdrożenia.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów

Dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed możliwymi zagrożeniami i wpływem pestycydów. W ramach tej inicjatywy dokonano przeglądu możliwości dalszego ograniczania stosowania pestycydów, aby pomóc w osiągnięciu celów strategii „z pola na widelec” i Zielonego Ładu. EurEau wysłała odpowiedź w ramach konsultacji społecznych, w tym zalecenia z opcjami politycznymi dotyczącymi nowej dyrektywy. Szczegóły można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie jednorazowych produktów plastikowych

Dyrektywa wprowadza ograniczenia i systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta dla szeregu produktów z tworzyw sztucznych, w tym chusteczek nawilżanych. Wytyczne Komisji dotyczące tego, czym jest produkt z tworzywa sztucznego i jaki jest koszt usuwania śmieci, nie zostały jeszcze opracowane. Podobnie jak przepisy dotyczące znakowania niektórych produktów. Uważa się, że przyczyną opóźnienia jest presja ze strony producentów produktów higienicznych.

Prawodawstwo farmaceutyczne

Komisja Europejska zainicjowała przegląd ram prawnych dotyczących produktów farmaceutycznych wraz z opublikowaniem mapy drogowej. Ramy prawne dotyczące leków stosowanych u ludzi wyznaczają standardy zapewniające wysoki poziom ochrony zdrowia publicznego oraz jakość, bezpieczeństwo i skuteczność leków.

EurEau popiera tę inicjatywę, ponieważ jej wyraźnym celem jest zajęcie się wpływem środków farmaceutycznych na środowisko. Przesłaliśmy do KE opinię, można ja znaleźć tutaj.

Rozporządzenie dotyczące rtęci

Rozporządzenie dotyczy stopniowego (do 2030 roku), wycofywania największego dotychczas zamierzonego stosowania rtęci w UE, czyli amalgamatu dentystycznego.

Opinia EurEau dotycząca mapy drogowej została przesłana na początku kwietnia. Projekt legislacyjny ma zostać przyjęty w IV kwartale.

Pakiet dekarbonizacji – gaz i wodór

W dniu 26 marca Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie przeglądu rynku wodoru i gazu, chce ułatwić wejście na rynek odnawialnych i niskoemisyjnych gazów. Celem pakietu KE jest promowanie odnawialnych i niskoemisyjnych gazów w celu dekarbonizacji przemysłu, zwiększenia elastyczności systemu elektroenergetycznego oraz umożliwienia magazynowania i ponownego wytwarzania energii elektrycznej.

EurEau w swoich opiniach podkreśla:

  • rafinowany biogaz (biometan) z oczyszczalni ścieków może być wprowadzany do sieci gazu ziemnego bez przeszkód
  • oczyszczalnie można połączyć z gospodarką wodorem, jeśli dostępne będą odpowiednie technologie.

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa ma na celu ułatwianie wymiany danych geoprzestrzennych na temat środowiska między organami publicznymi w Europie. Obejmuje wspólne standardy gromadzenia danych

Kolejny etap procesu przeglądu został zapoczątkowany w drodze konsultacji publicznych.

Dyrektywa dotyczącą odporności podmiotów krytycznych

Projektowana dyrektywa określi wymagania dla podmiotów krytycznych, w tym operatorów wodnych, w celu zwiększenia ich odporności na katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe. Więcej o propozycji KE można znaleźć tutaj.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji jest ściśle powiązana z dyrektywą dotyczącą odporności podmiotów krytycznych i określa szereg wymagań dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wodociągów i kanalizacji) oraz dostawców usług cyfrowych. Więcej o propozycji KE można znaleźć tutaj.

PFAS

Czy zasada „zanieczyszczający płaci” zastąpiona jest zasadą „konsument płaci”? Szwedzki proces sądowy dotyczący PFAS trafił na pierwsze strony gazet, ponieważ lokalny zakład wodociągowy został skazany na wypłatę odszkodowania z powodu zanieczyszczenia wody pitnej PFAS uwolnionym przez obiekty wojskowe. Przedsiębiorstwo wodociągowe złoży odwołanie od decyzji.

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia

Komisja Europejska planuje przyjąć plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia w dniu 18 maja. Rekomendacje EurEau są dostępne na stronie internetowej i zostały udostępnione DG Envi. Głównym tematem Zielonego Tygodnia będzie właśnie „Zero zanieczyszczeń”, EurEau weźmie udział w kilku wydarzeniach organizowanych przez Komisję i partnerów.

Celem strategii jest eliminacja zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł w powietrzu, wodzie i glebie do 2050 r.

Z pola na widelec (Farm2Fork)

Strategia ma na celu uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska.

Reakcja Parlamentu Europejskiego na strategię Komisji Farm2Fork jest w trakcie opracowywania. Dwie parlamentarne komisje (AGRI, ENVI) przygotowują obecnie poprawki kompromisowe. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym zaplanowano na czerwiec.

Strategia dotycząca gleby

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła rezolucję mającą na celu zwiększenie ochrony gleb w Europie. EurEau z zadowoleniem przyjmuje rezolucję, która promuje ochronę zasobów wody pitnej i uznaje wartość dodaną stosowania biomasy na gruntach uprawnych.

Rezolucja ma na celu wywarcie wpływu na strategię Komisji dotyczącą gleby, która jest obecnie opracowywana. Inicjatywa ta, będąca częścią strategii UE na rzecz różnorodności biologicznej do roku 2030, zaktualizuje obecną strategię dotyczącą degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi.

Obserwatorium klimatu i zdrowia

EEA (Europejska Agencja Środowiska) i Komisja Europejska utworzyły obserwatorium klimatyczne i zdrowotne. Ta nowa struktura chce powiązać wpływ zmian klimatycznych z wpływem na zdrowie obywateli.

Horyzont Europa

Parlament Europejski ostatecznie zatwierdził rozporządzenie w sprawie programu „Horyzont Europa”. Program badawczo-rozwojowy na lata 2021-2027 będzie się koncentrował na badaniach i cyfryzacji, będzie to najwyższy w historii budżet UE. Program badawczy dotyczy globalnych wyzwań. Jedną z 5 Misji przygotowujących szczegóły programu jest Misja ds. Zdrowych Oceanów, Mórz, Wód Przybrzeżnych i Śródlądowych, która koncentruje się oczywiście na zasobach wodnych.


Newsletter powstał na bazie informacji EurEau i innych podmiotów aktywnych na forum europejskim.
Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zero zanieczyszczeń

EurEau opublikowała stanowisko w sprawie planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia. Strategia zakłada wyeliminowanie zanieczyszczeń ze „wszystkich źródeł”, oczyszczanie powietrza, wody i gleby do 2050 r.

Dyrektywa ściekowa

Trwa debata na temat wariantów przyszłej dyrektywy. Wydaje się, że Komisja jest skłonna pozostawić miejsce na ocenę ryzyka i elastyczność dla operatorów systemów ściekowych, aby mogli wybierać spośród różnych opcji w zależności od sytuacji lokalnej. DG ENV planuje zorganizować kilka warsztatów z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami na temat różnych opcji politycznych. EurEau opracowuje 12 dokumentów przedstawiających nasze stanowisko, aby być w pełni przygotowanym do rewizji dyrektywy. Jeden z tych dokumentów dotyczy neutralności klimatycznej. Rada przyjmie niedługo konkluzje w sprawie strategii przystosowania się do zmian klimatu opublikowanej przez Komisję pod koniec lutego. Ministrowie omówią kwestię adaptacji do zmian klimatu na nieformalnej Radzie w kwietniu.

Dyrektywa kąpieliskowa

Publikując mapę drogową dotyczącą oceny dyrektywy kąpieliskowej, Komisja rozpoczęła przegląd dyrektywy. Ocena skutków obejmie takie aspekty, jak częstość prowadzenia analiz wody, rozszerzenie na innych użytkowników wód rekreacyjnych oraz włączenie nowych wskaźników, takich jak sinice, mikrozanieczyszczenia i mikroplastik.

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek monitorowania i oceny jakości wody w kąpielisku pod kątem co najmniej dwóch parametrów dotyczących bakterii kałowych.

Wspólna polityka rolna: „Super trilog” w celu przyspieszenia dyskusji

Prezydencja portugalska UE zwołała w piątek spotkanie, aby spróbować przełamać impas w negocjacjach w sprawie Wspólnej Polityki Rolnej. Rozmowy nie przyniosły przełomu, ale są postrzegane jako krok we właściwym kierunku, w trakcie których uzgodniono kilka punktów. Negocjatorzy uzgadniają wskaźniki rezultatu w nowym modelu realizacji.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów: współpraca z konsultantami

Niektórzy członkowie EurEau spotkali się z konsultantami (Ramboll), którzy pomagają DG SANTE Komisji Europejskiej w przeglądzie dyrektywy. Zależy nam na lepszym egzekwowaniu obecnego prawodawstwa ulepszaniu go w celu zapewnienia ochrony zasobów wodnych. Przygotowaliśmy wstępne zalecenia dotyczące przeglądu tego aktu prawnego. Dyrektywa ma na celu ochronę zdrowia ludzi i środowiska przed możliwymi zagrożeniami i wpływem pestycydów. W ramach tej inicjatywy dokonano przeglądu możliwości dalszego ograniczania stosowania pestycydów, aby osiągnąć cele strategii „z pola na widelec” i Zielonego Ładu.

REACH: państwa członkowskie wspierają wycofywanie PFAS

W swoich konkluzjach w sprawie nowej strategii Komisji w sprawie chemikaliów Rada wraz z Parlamentem Europejskim wzywa do stopniowego wycofywania produktów zawierających PFAS, chyba że „udowodniono”, że ich zastosowanie ma zasadnicze znaczenie. Państwa członkowskie wspierają kluczowe cele strategii łączącej podejście „jedna substancja, jedna ocena” i „zero tolerancji dla niezgodności”, co zapewniłoby większe bezpieczeństwo produktów konsumenckich.

Przepisy farmaceutyczne

Komisja opublikowała mapę drogową dotyczącą przeglądu przepisów dotyczących produktów farmaceutycznych. Mapa drogowa wyraźnie wymienia wpływ na środowisko i oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe jako tematy, którymi należy się zająć.

Rozporządzenie dotyczące rtęci

Dzielimy się opiniami na temat mapy drogowej dotyczącej przeglądu rozporządzenia w sprawie rtęci, aby powtórzyć apel o wycofanie amalgamatu dentystycznego. Projekt legislacyjny ma zostać przyjęty w IV kwartale. Rozporządzenie w sprawie stopniowego wycofywania największego dotychczas celowego stosowania rtęci w UE - amalgamatu dentystycznego - jest technicznie i ekonomicznie wykonalne przed 2030 r.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych

EurEau odpowiedziała na konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy. Obecnie uwaga skupia się na ukierunkowanych konsultacjach z zainteresowanymi stronami (termin przesunięty na 9 kwietnia). Dyrektywa ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Taksonomia

Grupa zadaniowa ds. Taksonomii EurEau ustaliła alternatywy dla technicznych kryteriów selekcji zaproponowanych w projekcie aktu delegowanego w sprawie klimatu. Podzieliliśmy się nimi z Komisją Europejską i innymi instytucjami. Nowy akt delegowany związany z Taksonomią ma zostać przyjęty przez Komisję 21 kwietnia. Pierwsza wersja badania „Taksonomii 4” powinna być dostępna do 18 maja.

Monitoring Covid-19 w ściekach

Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. Tekst „zdecydowanie zachęca” państwa członkowskie do wprowadzenia krajowego systemu nadzoru ścieków ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach. Członkowie EurEau uczestniczyli w projekcie pilotażowym prowadzonym przez JRC, który doprowadził do wydania tego zalecenia. Więcej można znaleźć tutaj.

Dyrektywa dotycząca odporności podmiotów krytycznych

Dyrektywa ma określić wymagania dla podmiotów krytycznych, w tym operatorów wodnych, w celu zwiększenia ich odporności na katastrofy spowodowane przez człowieka i klęski żywiołowe. Komisja przyjęła projekt wniosku, który jest teraz w Parlamencie Europejskim i Radzie. Komisja LIBE Parlamentu Europejskiego (Wolności Obywatelskie, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne) wyznaczyła liberalnego posła Michała Šimecką (SLO) na sprawozdawcę. EurEau finalizuje stanowisko, większość członków jest za wykluczeniem sektora wod-kan z tej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji

Parlament wyznaczył Barta Groothuisa (NL, Renew Europe) na sprawozdawcę. Dyrektywa ma zostać zmieniona, określa wymogi w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji, które mają zastosowanie do operatorów usług kluczowych (w tym operatorów wod-kan) oraz dostawców usług cyfrowych.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

Rada ds. Środowiska przyjęła bardzo ciekawe i pozytywne konkluzje w sprawie strategii dotyczącej zrównoważonych chemikaliów. EurEau złożyła wniosek o udział w platformie, która na szczeblu UE będzie śledzić wdrażanie Strategii. Ma ona na celu zmniejszenie ryzyka związanego z produkcją i stosowaniem chemikaliów. Uprości i wzmocni przepisy UE dotyczące chemikaliów.

Zielony tydzień w całej Europie od 3 maja do 13 czerwca.

Prelegenci EurEau wezmą udział w Zielonym Tygodniu. Program znajduje się tutaj.

Strategia dotycząca tekstyliów

Przedstawiciele EurEau spotkali się z Euratex w ramach kontynuacji warsztatów o Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta i mikroplastikach. Strategia włókiennicza ma na celu pomóc UE w przejściu na neutralny dla klimatu przemysł tekstylny o obiegu zamkniętym, w którym produkty są projektowane tak, aby były trwałe, nadające się do ponownego użycia, nadające się do naprawy, nadające się do recyklingu i energooszczędne.

Opracowała Klara Ramm, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Spotkania z udziałem EurEau

• Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel przemawiał na spotkaniu technicznym DVGW.
• Prezydent EurEau, Claudia Castell-Exner, wzięła udział w spotkaniu poświęconym ocenie dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, zorganizowanym przez DG Sante Komisji Europejskiej. Prezentacje ze spotkania można znaleźć tutaj.
• Francesca Pizza (lider grupy EurEau ds. ponownego wykorzystania wody), wystąpiła podczas seminarium internetowego zorganizowanego przez Światową Federację Organizacji Inżynierskich na temat „Ponowne wykorzystanie wody na potrzeby zrównoważonego przemysłu”.
• Anders Finnson, (lider grupy ds. ramowej dyrektywy wodnej), przemawiał w naszym imieniu na posiedzeniu Intergrupy Parlamentu Europejskiego „Zmiany klimatyczne, bioróżnorodność i zrównoważony rozwój”. Anders wygłosił prezentację pt „EPR jako instrument walki z zanieczyszczeniem mikroplastikiem”.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Dyrektywa weszła w życie 12 stycznia. Ma na celu ochronę zdrowia ludzi, poprawę dostępu do wody oraz zapewnienie jednolitych standardów bezpieczeństwa. Państwa członkowskie mają czas na transpozycję do 12 stycznia 2023 r.
ECHA (Europejska Agencja Chemiczna), tworzy listy chemikaliów, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach, które mają kontakt z wodą pitną. Więcej o działaniach ECHA tutaj.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych: konsultacje społeczne
Celem dyrektywy jest zapewnienie bezpiecznego wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie. Konsultacje społeczne dotyczące mapy drogowej ewaluacji dyrektywy są otwarte do 5 marca 2021 r.

Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów
Dyrektywa w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów zostanie zmieniona w ramach strategii „z pola na widelec” (Farm2Fork), która jest częścią Zielonego Ładu UE. Jej celem jest ochrona zdrowia ludzi i środowiska przed wpływem pestycydów. Komisja rozpoczęła konsultacje społeczne w sprawie oceny obecnej dyrektywy.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: przegląd
Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED) jest w trakcie przeglądu i obejmuje niektóre działania związane z oczyszczaniem ścieków. Dyrektywa IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska jako całości poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT). Rozpoczęte zostały publiczne konsultacje w sprawie IED i E-PRTR (Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń).

Dyrektywy energetyczne: rozpoczęto konsultacje społeczne
Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje w sprawie dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).
Dyrektywa RED określa zasady, zgodnie z którymi UE osiągnie cel 20% energii odnawialnej do 2020 r. Z kolei EED tworzy podstawy prawne bardziej zdecydowanych działań w celu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50%.

Plan działania „zero zanieczyszczeń”
Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje społeczne w sprawie Planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia, jednej z inicjatyw Europejskiego Zielonego Ładu UE (Zero Pollution Action Plan). Celem Planu jest wyeliminowanie zanieczyszczenia ze wszystkich źródeł, oczyszczając powietrze, wodę i glebę do 2050 roku.
Zdaniem branży wod-kan Plan powinien wyjść poza monitoring, konieczne jest podjęcie działań mających na celu redukcję zanieczyszczeń u źródła. Termin konsultacji publicznych dokumentu upływa 10 lutego.

Projekt nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
Celem planu jest upowszechnienie idei GOZ, wpisanie jej w codzienne życie, po to, aby przyspieszyć zieloną transformację gospodarki. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęta kompromisową poprawkę dotyczącą zasobów wodnych, kładącą nacisk na ponowne wykorzystanie wody do nawadniania w rolnictwie oraz na konieczność odzyskiwania wartościowych substancji ze ścieków. Raport można znaleźć tutaj.

Komisja i strategia ochrony różnorodności biologicznej
Komisja Europejska ogłosiła dodatkowe konsultacje dotyczące oceny Strategii Bioróżnorodności oraz inicjatywy „Ochrona różnorodności biologicznej: cele odbudowy przyrody w ramach strategii UE". Oczywiście głównym celem jest ochrona i regeneracja przyrody.

Strategia UE na rzecz tekstyliów: Komisja publikuje plan działania
Celem strategii jest doprowadzenie do tego, aby projektować tekstylia trwalsze, nadające się do ponownego użycia, naprawy i do recyklingu. Dla zasobów wodnych istotne jest ograniczanie uwalniania mikrowłókien z odzieży syntetycznej, szczególnie podczas prania.
Mapę drogową można znaleźć tutaj.

Organizacja IAWR wzywa rolnictwo do ograniczania zanieczyszczeń
Międzynarodowa Organizacja Wodociągów Dorzecza Renu IWAR wzywa do natychmiastowej zmiany Wspólnej Polityki Rolnej, tak aby zredukować zagrożenia dla zasobów wodnych. Więcej można znaleźć tutaj.

GWOPA - Partnerstwa dla operatorów wodnych
GWOPA jest Globalnym Partnerstwem Operatorów Wodnych, zainicjowaną przez Organizację Narodów Zjednoczonych (UN Habitat) i Komisję Europejską. Udostępnili oni fundusz na międzynarodowe projekty współpracy europejskich operatorów wodociągowych. Projekt polega na nawiązywaniu partnerstw pomiędzy przedsiębiorstwami o wysokim rozwoju oraz tych, które potrzebują istotnego wsparcia. Termin składania pierwszego wniosku w konkursie upływa 15 kwietnia. Szczegóły można znaleźć tutaj.

EBC publikuje pierwszy raport pilotażowy dotyczący Celów Zrównoważonego Rozwoju
Pod koniec 2020 r. przedsiębiorstwa uczestniczące w benchmarkingu EBC (European Benchmarking Co-operation), otrzymały pilotażowy raport na temat ich wyników w odniesieniu do Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ. Więcej informacji jest tutaj.

Belgijscy operatorzy wodni wzywają do ogólnej mobilizacji, aby zagwarantować powszechny dostęp do wody
Belgijski Fundusz Socjalny na rzecz Wody jest pionierską inicjatywą w walce z brakiem bezpieczeństwa wody. Funkcjonuje od 1996 r., jednak podkreśla, że wspólne wysiłki muszą być kontynuowane. Konieczne są szkolenia, ale także utrzymanie funduszu wsparcia dla najuboższych. Klienci belgijskich wodociągów mają do dyspozycji kilka środków wsparcia, gdy zapłacenie za wodę staje się problemem, np. wsparcie w wysokości 80 EUR dla tymczasowo bezrobotnych z powodu pandemii Covid-19.
Belgijscy operatorzy wodociągów w ramach organizacji AUQAWAL mają 20 propozycji zapewnienia prawa do wody w Walonii.

Wzrost wynagrodzenia pracowników sektora wodnego w Bułgarii
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Robót Publicznych oraz Bułgarski Holding Wodno-Kanalizacyjny w pełni popierają wzrost wynagrodzeń pracowników wodociągów. Niedawno podpisano porozumienie ze związkami zawodowymi o współpracy w kwestiach branżowych.

Wydarzenia

23 lutego 2021 - Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau weźmie udział w panelu „Beyond Low Hanging Fruit: Developing a Strategic Roadmap to Achieve Carbon Neutrality” podczas Światowego Szczytu Innowacji Techniki Wodnej 2021.

24 lutego 2021 – Podczas spotkania Klubu EPR Oliver Loebel przedstawi nasze badanie na temat Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta. Jest to kontynuacja wydarzenia z 27 stycznia.

25 lutego 2021 – „Blue Planet”- Berlińskie dialogi wodne skupią się wokół tematu Inteligentna woda dla miast. Prezydent EurEau, dr Claudia Castell-Exner, zabierze głos na tej konferencji. https://blueplanetberlin.de/.

23 kwietnia 2021 - Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau weźmie udział w sesji „The Future of the Water Sector” na konferencji Environment Ireland Conference: www.environmentireland.ie.

17-20 maja 2021 - LuWQ2021, V Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Użytkowanie gruntów i jakość wody: Rolnictwo i Środowisko”: https://www.luwq2021.nl

31 maja - 2 czerwca 2021 r. - (przełożone z 15-16 czerwca 2020 r.) European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) i PERM, Wiedeń, Austria: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4

23-24 września 2021 - 10. jubileuszowa konferencja organizacji bułgarskiej (Bulgarian Water Association) nt. ograniczania strat wody: www.bwa-bg.com.

Konferencja CEOCOR; organizowana przez ÖVGW w Wiedniu, została przełożona na 2022 rok.
Konferencja IWA w Narwiku, dotycząca bezpieczeństwa wody została przełożona na czerwiec 2022 roku
Światowy Kongres Wodny IWA w Kopenhadze został przełożony na wrzesień 2022 roku.

Oprac.: dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje, zwane potocznie taksonomią, nieustająco wzbudza emocje. Ostatnio Komisja Europejska zaproponowała treść rozporządzenia wykonawczego. Pojawiły się w nim zapisy związane także z branżą wod-kan, o czym pisaliśmy na naszej stronie: https://www.igwp.org.pl/index.php/informacje/prawo/1754-zrownowazone-finansowanie-taksonomia.

Konsultacje społeczne zaproponowanego rozporządzenia wykonawczego zakończyły się 18 grudnia 2020 r. Mniejszość blokująca 10 państw członkowskich opóźniła publikację ostatecznego dokumentu. Ich głównym zarzutem jest wykluczenie gazu ziemnego. Ponadto prawie każde państwo członkowskie lub grupa interesariuszy zgłosiły skargi dotyczące projektu tekstu. W sumie Komisja otrzymała ponad 46 000 odpowiedzi na konsultacje (wiele uwag było powtarzanych przez różnych uczestników). Oczekuje się, że Komisja przedstawi zaktualizowaną wersję projektu przedstawicielom krajowym UE podczas spotkania grupy ekspertów państw członkowskich UE ds. zrównoważonego finansowania, zaplanowanego na 26 stycznia 2021 r. Ostateczna wersja projektu aktu wykonawczego może zostać opublikowana na przełomie stycznia i lutego. Niektórzy posłowie do Parlamentu Europejskiego mobilizują się, aby zablokować propozycję, ponownie z powodu wykluczenia gazu ziemnego. Zarówno Parlament, jak i państwa członkowskie mogą jedynie zatwierdzić lub odrzucić tekst, ale nie mogą go modyfikować treści zaproponowanej przez KE.

Szeroka debata nad dokumentem została przeprowadzona również wśród członków federacji EurEau. Nasze kontrowersje wzbudziły zapisy wymagające od przedsiębiorstw wod-kan osiągnięcia niektórych wskaźników (zużycie energii w zaopatrzeniu w wodę i oczyszczaniu ścieków, wycieki), bez względu na warunki prowadzenia przez nich działalności.

Klara Ramm

Źródło EurEau

Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

15 grudnia Parlament Europejski podczas sesji plenarnej przyjął nową dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Dyrektywa została opublikowana w Dzienniku UE, otrzymała numer 2020/2184. Kraje członkowskie mają 24 miesiące na jej transpozycję do prawa lokalnego. Parlament Europejski w swojej informacji podkreśla, że dyrektywa mobilizuje państwa członkowskie do zapewnienia bezpłatnego zaopatrzenia w wodę w budynkach publicznych i zachęcania restauracji, stołówek itd. do dostarczania klientom wody za darmo lub za niewielką opłatą. Państwa członkowskie powinny również podjąć środki w celu poprawy dostępu do wody dla grup szczególnie wrażliwych, takich jak uchodźcy, społeczności koczownicze, bezdomni i kultury mniejszościowe. Aby umożliwić i zachęcić ludzi do picia wody z kranu zamiast wody butelkowanej, jakość wody z kranu zostanie poprawiona poprzez nałożenie surowszych limitów na niektóre zanieczyszczenia, w tym ołów. Do początku 2022 r. Komisja sporządzi i będzie monitorować wykaz substancji będących nowym wyzwaniem dla zachowania bezpieczeństwa wody. Będą to farmaceutyki, związki zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i mikroplastik. Komisja ustanowi również europejskie wykazy wskazujące, które substancje są dopuszczone do kontaktu z wodą pitną. Państwa członkowskie musza zapewnić, aby środki podjęte w celu wdrożenia nowych norm były oparte na zasadzie ostrożności iw żadnym wypadku nie prowadziły do pogorszenia jakości wody ujmowanej na cele do spożycia. Według Komisji Europejskiej mniejsze zużycie wody butelkowanej mogłoby pomóc gospodarstwom domowym w UE zaoszczędzić ponad 600 mln EUR rocznie. Jeśli zaufanie do wody z kranu wzrośnie, obywatele mogą również przyczynić się do zmniejszenia ilości odpadów z tworzyw sztucznych pochodzących z wody butelkowanej. Plastikowe butelki to jedne z najczęściej spotykanych plastikowych przedmiotów jednorazowego użytku, które można znaleźć na europejskich plażach.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych


Konsultacje społeczne w sprawie dyrektywy trwają do 5 marca 2021 r. Równolegle Europejska Agencja Środowiskowa pracuje nad raportem o oddziaływaniu osadów ściekowych na środowisko. Przekazała już projekt raportu do EurEau w celu uzyskania naszych analiz eksperckich.

Wspólna Polityka Rolna


Ze względu na długi proces legislacyjny nowa WPR nie może wejść w życie w 2021 r., jak pierwotnie planowano. W związku z tym Komisja Europejska zaproponowała ustalenia przejściowe, podczas których istniejące zasady WPR będą nadal obowiązywać, zanim nowe zasady wejdą w życie. Parlament Europejski i Rada UE tymczasowo ustaliły ten okres przejściowy na dwa lata. Równocześnie zgodzili się przeznaczyć na rolnictwo 8 miliardów euro z unijnego funduszu naprawczego.
W zeszłym miesiącu rozpoczęły się rozmowy trójstronne dotyczące kolejnej WPR. Jednym z jej celów jest pomoc w walce ze zmianami klimatu i zrównoważonym zarządzaniem zasobami naturalnymi.

Rozporządzenie w sprawie środków ochrony roślin

Rzecznik Praw Obywatelskich UE stwierdził, że obecne procedury zatwierdzania substancji czynnych w pestycydach budzą obawy i że Komisja nie powinna zatwierdzać takich substancji, chyba że Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) wyrazi zgodę. Ponadto Rzecznik zwraca się o większą przejrzystość procesu zatwierdzania i bardziej restrykcyjne stosowanie „procedury potwierdzania danych” (zatwierdzenie przed przesłaniem wszystkich danych).

Ustawodawstwo wodne: projekt rezolucji


Parlament Europejski przeprowadził debatę na temat prawodawstwa wodnego i przyjął rezolucję w tej sprawie uwzględniając dyrektywę dotyczącą wód podziemnych, dyrektywę w sprawie norm jakości środowiska i ramową dyrektywę wodną.
EurEau z zadowoleniem przyjęła te fragmenty tekstu, które dotyczą ochrony zasobów wodnych, zwłaszcza tych wykorzystywanych do produkcji wody pitnej, podkreślające wagę zasady „zanieczyszczający płaci” oraz zasady zwrotu kosztów.
Podjęta rezolucja dostępna jest tutaj. Niektóre grupy polityczne zaproponowały poprawki do tekstu (dostępne tutaj). Wyniki głosowania dostępne są tutaj.

REACH a mikroplastik


Dwa komitety Europejskiej Agencji Chemicznej (ECHA): Komitet ds. Oceny Ryzyka i Komitet ds. Analiz Społeczno-Ekonomicznych, stwierdziły, że ograniczenie REACH dotyczące celowo dodawanych mikroplastików jest najwłaściwszym sposobem zapobieżenia uwolnieniu 500 000 ton mikrodrobin plastiku do środowiska w ciągu 20 lat. Propozycja ograniczeń ECHA będzie stanowić podstawę wniosku legislacyjnego, który ma zostać przygotowany przez Komisję Europejską.

Dyrektywy energetyczne: rozpoczęto konsultacje społeczne


Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (RED) i dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej (EED).
EED wzywa do podjęcia bardziej zdecydowanych działań w zakresie zmiany klimatu, zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o 50% i wniesienia wkładu w inne inicjatywy w ramach Zielonego Ładu, podczas gdy RED określa zasady, zgodnie z którymi UE ma osiągnąć cel 20% energii odnawialnej do 2020 r.

Taksonomia


Komisja Europejska przyjęła projekt aktu delegowanego zawierający kryteria dotyczące zrównoważonych inwestycji. Proponowane kryteria mogą mieć ogromny wpływ na sektor wodny, ponieważ będą stosowane przez instytucje i organy UE oraz najprawdopodobniej również przez międzynarodowe instytucje finansowe. EurEau przesłała opinię, która można znaleźć tutaj.

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia


Termin konsultacji publicznych upływa 10 lutego. EurEau przygotowuje stanowisko.

Projekt rezolucji w sprawie nowego planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym
EurEau pracuje nad poprawkami kompromisowymi dotyczącymi rezolucji posła Huitemy w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym. Głosowanie w komisji ENVI PE zaplanowano na 25 stycznia 2021 r

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS)


Projekt zmienionej dyrektywy w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu bezpieczeństwa cybernetycznego w całej Unii (dyrektywa NIS-2) nie tylko obejmie dostawców wody pitnej (zgodnie z definicją w dyrektywie 2020/2184), ale zostanie rozszerzona na operatorów ściekowych (zgodnie z definicją zawartą w dyrektywie ściekowej). Oznacza to, że wszyscy operatorzy będą musieli wdrożyć i przestrzegać zasady zarządzania ryzykiem cybernetycznym, będą musieli zająć się cyber zagrożeniami w łańcuchach dostaw.

Nowa dyrektywa w sprawie podmiotów dostarczających usługi kluczowe: ochrona infrastruktury krytycznej


Proponowana dyrektywa w sprawie odporności podmiotów dysponujących infrastrukturą krytyczną zastępuje i rozszerza dyrektywę w sprawie europejskiej infrastruktury krytycznej (ECI) oraz obejmuje swoim zakresem usługi związane z wodą pitną i ściekami. Operatorzy będą musieli co najmniej raz na cztery lata oceniać wszystkie istotne zagrożenia, które mogą zakłócić ich działalność, podejmować odpowiednie środki zaradcze i zgłaszać incydenty. Mogą także składać wnioski o sprawdzenie osób.
EurEau przygotuje stanowisko w sprawie tego projektu przepisów.

Strategia „z pola na widelec”


Parlament Europejski rozpoczął prace nad raportem w sprawie strategii Komisji „z pola na widelec”, której celem jest stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości żywności. Komitety ds. Środowiska i Rolnictwa wspólnie przygotują tekst. Termin składania poprawek upływa 15 stycznia 2021 r.
Stanowisko EurEau w sprawie tej strategii jest dostępne tutaj.
EurEau skontaktowała się z przedstawicielami różnych opcji politycznych w PE podkreślając konieczność ochrony zasobów wodnych.

Strategia ochrony gleby


EurEau przesłała opinię do mapy drogowej. Strategia jest częścią strategii różnorodności biologicznej UE do 2030 r. Inicjatywa ta zaktualizuje obecną strategię dotyczącą degradacji gleby i ochrony zasobów ziemi. Główne cele to ochrona żyzności gleby, zmniejszenie erozji, zwiększenie ilości materii organicznej. Odpowiedź EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia adaptacji do klimatu: projekt rezolucji


Rezolucja dotycząca strategii adaptacji do zmian klimatu została przyjęta przez Parlament Europejski. Ostateczny tekst jest dostępny tutaj.
Uważamy, że Parlamentowi Europejskiemu udało się z powodzeniem skupić się na ochronie zasobów wodnych.

Woda dla wszystkich – Water4All


Partnerstwo Water4All prowadzi ankietę na temat własnego strategicznego programu badań i innowacji (SRIA), dla którego publikacja EurEau na temat potrzeb badawczych w zakresie usług wodnych była źródłem inspiracji. Można wziąć udział w opiniowaniu projektu, dostęp do ankiety znajduje się tutaj. Termin zgłaszania uwag mija 11 stycznia.

Prawo człowieka do dostępu do usług sanitarnych


Kilka krajowych stowarzyszeń wodnych i przedsiębiorstw wodociągowych w całej Europie, w tym FP2E i AEAS, wezwało instytucje europejskie do uwzględnienia w swoich przepisach prawa człowieka do usług sanitarnych. Rewizja dyrektywy ściekowej to idealna okazja do zajęcia się tym problemem. Więcej można znaleźć tutaj.

Projekt aqua3S


Projekt aqua3S łączy nowatorskie technologie w zakresie bezpieczeństwa i ochrony wody, mając na celu standaryzację istniejących technologii. Więcej tutaj.

Oprac. dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

EurEau w aliansie na rzecz surowców

EurEau przyłączyła się do inicjatywy promującej zrównoważony odzysk fosforu ze ścieków ERMA, przedstawiciele wzięli udział w spotkaniu inauguracyjnym platformy 23 listopada 2020 r.

ERMA to sojusz wspierany przez Komisję Europejską, który stanowi forum do dyskusji i analiz, a także mechanizm przekładania wyników projektów na rzeczywiste działania i inwestycje. ERMA wskazuje bariery, możliwości i rozwiązania inwestycyjne na wszystkich etapach łańcucha wartości surowców, od wydobycia po odzysk z odpadów.

Seminarium EurEau o funduszach z udziałem DG ENV, DG REGIO i EIB
Komitet EU3 spotkanie z DG ENV, DG REGIO i EBI, Było ono poświęcone funduszom na rzecz naprawy i budowania odporności UE, nowym wieloletnim ramom finansowym oraz roli Europejskiego Banku Inwestycyjnego.

Miesiąc pełen spotkań
To był pracowity miesiąc, pełen przemówień i prezentacji na konferencjach i spotkaniach poświęconych zmianom klimatu, zanieczyszczeniom i dyrektywie ściekowej.

EurEau uczestniczyła w konferencji prezydencji niemieckiej, rozmawiając o zmianach klimatu (4-5 listopada). Wnioski zostaną uwzględnione w debacie na temat aktualizacji strategii adaptacji UE. Część konferencji dotyczyła niedoboru wody i niskiego stanu wody, próbowano położyć podwaliny pod strategiczne podejście do gospodarki wodnej w Niemczech i UE. Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau, przedstawił poglądy na temat sektora wodnego.

Oliver Loebel, Sekretarz Generalny EurEau, spotkał się z Platformą Tire and Road Ware Particles (TRWP). Platforma zajmuje się problemem ścieralności opon, który prowadzi do pojawiania się problemu mikroplastiku w środowisku. Spotkanie było elementem aktywności EurEau na rzecz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Carla Chiaretti z Sekretariatu uczestniczyła w konferencji na rzecz zdrowej Europy (All Policies for a Healthy Europe), gdzie wraz z innymi uczestnikami spotkała się z DG Envi Komisji Europejskiej, gabinetem komisarza Sinkeviciusa (komisarz UE ds. Środowiska) i gabinetem komisarza Kyriakidesa (komisarz ds. Zdrowia) w celu omówienia dokumentu strategicznego na temat zerowego zanieczyszczenia.

Sarah Gillman i Michael Bentvelsen, współprzewodniczący Komisji EurEau ds. Ścieków (EU2), przemawiali na Walnym Zgromadzeniu WAREG (Stowarzyszenia Regulatorów Wody). Zaprezentowali wyzwania sektora ściekowego wobec ambicji Zielonego Ładu, celów klimatycznych, celu zero zanieczyszczeń oraz gospodarki o obiegu zamkniętym w kontekście rewizji UWWTD.

Alain Gillis, wiceprezes EurEau i Bertrand Vallet, ekspert EurEau ds. Polityki, przedstawili publikację „Innowacje dla bardziej ekologicznej przyszłości: europejskie priorytety usług wodnych” (Innovating for a greener future), podczas posiedzenia zarządu organizacji Walonii.

Greet de Gueldre, przewodnicząca wspólnej grupy roboczej EurEau ds. Zanieczyszczeń, zabrała głos w imieniu EurEau na konferencji MICRO w w sesji: „Wielopoziomowe sprawowanie rządów - jakie są możliwości regulacji dotyczących mikroplastików?” Przedstawiła opinie sektora wodnego na temat mikroplastiku w środowisku, sugerując środki regulacyjne i określając potrzeby badawcze.

Dr Claudia Castell-Exner, przewodnicząca EurEau, zabrała głos na posiedzeniu intergrupy PE w sprawie roli wody w nowej strategii UE.
Intergrupa Parlamentu Europejskiego ds. Różnorodności biologicznej, zmian klimatycznych i zrównoważonego rozwoju, którą wspiera EurEau, zebrała się, aby omówić wodny wymiar przyszłej europejskiej strategii przystosowania się do zmiany klimatu. Posiedzeniu przewodniczył poseł Woelken.

Pere Malgrat z AEAS w Hiszpanii opowiedział o działaniach, jakie można podjąć w systemie kanalizacyjnym i oczyszczalni, aby zmniejszyć wpływ odpadów z tworzyw sztucznych podczas wydarzenia, którego współorganizatorem była organizacja We Are Water.

Oliver Loebel przedstawił wyniki badania dotyczącego rozszerzonej odpowiedzialności producenta, sponsorowanego przez EurEau, dotyczącego środków farmaceutycznych i mikroplastików.

Sarah Gillman przemawiała na zgromadzeniu ogólnym ESPP (European Sustainable Phosphorus Platform) na temat składników odżywczych w polityce wodnej UE.

Klara Ramm przewodnicząca grupy nt. wartości usług wodociągowych wzięła udział w konferencji organizowanej przez Europejską Agencję Kosmiczną. Zaprezentowała oczekiwania sektora związane z obserwacją Ziemi.

Klara Ramm wzięła także udział w konferencji Colloque Europa prezentując modele zarządzania usługami wod-kan w UE.

Dyrektywa ściekowa
EurEau i szerokie grono jej ekspertów wzięła udział w konferencji poświęconej obszarom wrażliwym, eutrofizacji i mikrozanieczyszczeniom, zorganizowanej wspólnie przez prezydencję niemiecką i Komisję Europejską. Komisja Europejska przedstawiła warianty strategiczne, które chce ocenić i omówić z państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. Niektóre państwa członkowskie przedstawiły, jak obecnie wdrażają UWWTD w odniesieniu do omawianych tematów. Ogólna dyskusja jest częścią oceny skutków dyrektywy ściekowej.

Dyrektywa osadowa
KE rozpoczęła konsultacje społeczne dotyczące dyrektywy. Każdy może się wypowiedzieć oraz wypełnić ankietę. Konsultacje trwają do 5 marca 2021 r.

Wspólna Polityka Rolna
Rozpoczął się trialog trzech unijnych instytucji (Komisja, PE, Rada). Niestety kwestia ochrony wód jest w polityce bardzo słabo zaznaczona. Parlament Europejski opublikował studium, w którym zwraca uwagę na te kwestie. Można je znaleźć tutaj.

Taksonomia
Po opublikowaniu rozporządzenia w sprawie taksonomii (2020/852), Komisja pracuje obecnie nad projektem rozporządzenia delegowanego „ustanawiającego techniczne kryteria kwalifikacji w celu określenia warunków, na jakich działalność gospodarcza kwalifikuje się jako istotnie przyczyniająca się do łagodzenia zmiany klimatu lub przystosowanie się do zmiany klimatu oraz ustalenie, czy ta działalność gospodarcza nie powoduje znaczącej szkody dla któregokolwiek z pozostałych celów środowiskowych”.
Warunki zrównoważonych inwestycji w infrastrukturę wod-kan mogą poważnie zagrozić przyszłym inwestycjom w wodę. EurEau przygotowuje reakcję.

Dyrektywy energetyczne
Komisja rozpoczęła publiczne konsultacje dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii oraz dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, które wyznaczają cele dotyczące transformacji produkcji i zużycia energii w Europie. Rewizja powinna wspierać UE na jej ścieżce redukcji gazów cieplarnianych, począwszy od zasady efektywności energetycznej.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Parlament pracuje nad rezolucją w sprawie oceny adekwatności RDW, w tym dyrektywy EQS i GWD (dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska i dyrektywy dotyczącej wód podziemnych). Głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego powinno odbyć się na początku grudnia. Trwa finalizowanie tzw. poprawek kompromisowych (CA).
EurEau przesłała odpowiedź na wstępną ocenę skutków dotyczącą polityki wodnej inicjatywy, można ja znaleźć tutaj.

Emisje przemysłowe
Oprócz mapy drogowej dotyczącej rewizji E-PRTR (Europejskiego Rejestru Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń), opublikowano raport ewaluacyjny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Raport można znaleźć tutaj. Według autorów raportu nie jest jasne, w jaki sposób dyrektywa IED wpłynęła na uwalnianie zanieczyszczeń do wody. Zidentyfikowano również niespójności między dyrektywą IED a RDW (zrzut zanieczyszczeń) oraz niejasne granice regulacyjne między IED a dyrektywą ściekową, w szczególności w odniesieniu do gospodarowania osadami ściekowymi i ich dalszego wykorzystania. Zgodnie z danymi E-PRTR bezpośrednie emisje (masowe) do wody z przemysłu dla większości zanieczyszczeń nieznacznie spadły w ostatnich latach, a tymczasem transfery z przemysłu do oczyszczalni nieznacznie wzrosły (z wyjątkiem metali ciężkich). To nie jest dobra wiadomość dla operatorów oczyszczalni ścieków.

Odbudowa zasobów
Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę wpływu na unijne cele w zakresie rewitalizacji środowiska naturalnego zgodnie ze strategią ochrony różnorodności biologicznej opublikowaną na początku 2020 roku. Powinna ona doprowadzić do wniosku ustawodawczego w czwartym kwartale 2021 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj. EurEau przesłała opinię.

Z pola na widelec
Parlament Europejski rozpoczął prace nad rezolucją w sprawie strategii „z pola na widelec”, która ma na celu stworzenie zrównoważonego łańcucha wartości żywności. Stanowisko EurEau można znaleźć tutaj.

Zero zanieczyszczeń
Komisja opublikowała konsultacje publiczne w sprawie planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby. Konsultacje trwają do 10 lutego 2021 r. Kwestionariusz i wszystkie istotne informacje są dostępne tutaj. Plan działań powinien zostać opublikowany przez Komisję Europejską w II kwartale 2021 roku.

Farmaceutyki w środowisku
Komisja Europejska opublikowała przegląd postępów poczynionych we wdrażaniu działań w ramach Strategicznego podejścia do środków farmaceutycznych w środowisku.

Strategia dotycząca farmaceutyków
Strategia ta ma na celu rozwiązanie problemów stojących przed sektorem farmaceutycznym. Głównym celem jest ustanowienie ram regulacyjnych i promowanie badań spełniających potrzeby pacjentów, z uwzględnieniem słabości ujawnionych przez pandemię koronawirusa. EurEau zwróciła uwagę na konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniem farmaceutykami.

Strategia ochrony gleby
Komisja Europejska opublikowała mapę drogową dotyczącą nowej strategii glebowej - zdrowej gleby dla zdrowego życia. Celem jest zaprojektowanie kompleksowych i spójnych ram politycznych. Z naszego punktu widzenia w strategii brakuje kluczowych aspektów łączących zdrowe gleby i usługi wodne, na przykład roli zdrowej gleby w ochronie wód podziemnych, zarówno pod względem jakości, jak i ilości. Ponadto strategia odnosi się do osadów ściekowych tylko po to, by wspomnieć o ich potencjale zanieczyszczenia, całkowicie pomijając wiele korzyści, jakie mogą one przynieść (składniki odżywcze, materia organiczna). Termin zgłaszania uwag upływa 10 grudnia, a wszystkie informacje można znaleźć tutaj.

Wydarzenia
1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO: Water, Megacities and Global Change.
2 grudnia 2020 r. - SARS-CoV-2 Monitoring Employing Sewers: EU Umbrella
7-11 grudnia 2020 r. 12 edycja Europejskiego Szczytu na Rzecz Innowacji. Więcej tutaj.
9-14 maja 2021 r. – Światowy Kongres Wodny IWA
17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
31 maja – 2 czerwca 2021 r.: European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Oprac.: dr inż. Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

PFAS i woda pitna

PFAS to zróżnicowana grupa syntetycznych związków fluorowych. Trwałość tych substancji powoduje, że są one bardzo odporne na biodegradację, stają się wszechobecne w środowisku, także w zasobach wodnych.

Notatka informacyjna EurEau szczegółowo opisuje wiedzę sektora wodociągów na temat PFAS: czym są, dlaczego są problematyczne, czy i jak można je usunąć z wody. Opisano również studia przypadków zgłoszone przez operatorów z różnych krajów.
Notatkę można znaleźć tutaj.

Water Matters - EurEau w Twoich uszach

W październiku ukazały się nowe odcinki naszego podcastu Water Matters (woda się liczy).
Można wysłuchać Ole Steensberg Øgelund z duńskiej organizacji DANVA, który mówi o ściekach i energii oraz Gari Villa Landa Sokolova (AEAS, Hiszpania) która mówi o wyzwaniach, przed którymi stoi branża wod-kan. Rozmawialiśmy również o wodzie i UE z Veronicą Manfredi z Komisji Europejskiej.

Nowa dyrektywa w sprawie wody pitnej została przyjęta przez Radę UE

To była długa droga od pierwotnego wniosku Komisji dotyczącego przeglądu dyrektywy w sprawie wody pitnej w 2017 r. do chwili obecnej. Wynik?
Opinię EurEau można znaleźć tutaj.
Ostateczne głosowanie na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego jest zaplanowane na grudzień.

Przegląd dyrektywy ściekowej: EurEau omawia opcje polityczne z Komisją

EurEau spotkała się z DG ENV Komisji Europejskiej w celu omówienia opcji politycznych, które zostaną uwzględnione w ocenie skutków dyrektywy. Podkreśliliśmy, jak ważne jest rozważenie wszystkich opcji razem, a nie oddzielnie, tak aby ocenić ogólny ich wpływ na skuteczność dyrektywy. Podkreśliliśmy również znaczenie inwestowania w infrastrukturę i uwzględnienia różnych poziomów wdrażania w każdym państwie członkowskim.
Komisja poszukuje dobrych przykładów miast, które przyjęły skuteczne plany zarządzania. Przelewami burzowymi.

Dyrektywa dotycząca wody w kąpieliskach

Opublikowano harmonogram przeglądu dyrektywy dotyczącej jakości wody w kąpieliskach (BWD). Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone na początku 2021 r., a przyjęcie nowego wniosku przewiduje się na jesień 2023 r. BWD nakłada na państwa członkowskie obowiązek bakteriologicznego monitorowania i oceny wody w kąpieliskach.

Woda i rolnictwo

Wspólna polityka rolna (CAP) jest europejskim instrumentem finansowania działalności rolniczej. Państwa członkowskie uzgodniły już swoje ogólne podejście do CAP po 2020 r. Szczególne znaczenie dla członków EurEau ma projekt rozporządzenia w sprawie planów strategicznych CAP, ponieważ zawiera on przepisy dotyczące warunkowości, programów i narzędzia zrównoważonego rozwoju gospodarstw rolnych w zakresie składników odżywczych. Równolegle Parlament Europejski przyjął stanowisko w sprawie planów strategicznych CAP. Stanowiska niestety nie odpowiadają ambicjom unijnej strategii „z pola na widelec” (from farm to fork), której celem jest uczynienie systemów żywnościowych sprawiedliwymi, zdrowymi i przyjaznymi dla środowiska. A co najgorsze dla branży wodociągowej, nie odpowiadają potrzebom zrównoważonej ochrony zasobów wodnych.
EurEau przesłała stanowisko biorąc udział w konsultacjach społecznych.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody

Od czasu przyjęcia rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w zeszłym roku, trwa opracowanie wytycznych dotyczących wdrożenia rozporządzenia. Jest to dla nas ważny krok, zwłaszcza jeśli chodzi o wskazania dotyczące procesu walidacji projektów ponownego wykorzystania. Specjalna grupa zadaniowa pracuje również nad wytycznymi dotyczącymi oceny ryzyka.

Ramowa dyrektywa wodna i dyrektywy pochodne

Komisja jest w trakcie przeglądu dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska (EQS) i dyrektywy w sprawie wód podziemnych (GWD). W przypadku GWD zmiana powinna dotyczyć załączników I i II. Z kolei dla dyrektywy EQS na tym etapie nie ma jasności czy rewizji zostanie poddany tylko wykaz substancji priorytetowych, czy też dyrektywa jako całość. Grupa WG Chemicals wysłała prośbę do ekspertów o dobrowolną pracę nad dokumentacją substancji priorytetowych. Wymieniliśmy już nazwiska ekspertów, którzy chcieliby zintegrować grupy robocze ds. Substancji z Komisją Europejską i Wspólnym Centrum Badawczym. Prace związane z ustalaniem priorytetów odbędą się w nadchodzących miesiącach i powinny zostać zakończone do lutego 2021 r.
Parlament pracuje nad rezolucją w sprawie oceny sprawności RDW, w tym dyrektywy EQS i GWD, a głosowanie w Komisji Ochrony Środowiska Parlamentu Europejskiego powinno odbyć się na początku grudnia. Poprawki kompromisowe nie są jeszcze dostępne.

Europejski Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (E-PRTR)

Wstępna ocena skutków europejskiego E-PRTR została opublikowana w dniu 28 września 2020 r. E-PRTR rejestruje emisje i przenoszenie zanieczyszczeń z przemysłu do środowiska. Zawiera przegląd uwalniania 91 substancji do środowiska. Jednak obecnie rejestr nie dostarcza dobrej jakości danych, które mogłyby skutecznie pomóc w ochronie zasobów wodnych. EurEau przekazała opinię na temat wstępnej oceny skutków europejskiego PRTR.

Raport z oceny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych

Opublikowano raport z oceny dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych (IED). Dyrektywa IED ma na celu osiągnięcie wysokiego poziomu ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska poprzez redukcję szkodliwych emisji przemysłowych, w szczególności poprzez lepsze stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT).

Dyrektywa INSPIRE

Dyrektywa ma na celu ustanowienie infrastruktury do udostępniania informacji przestrzennych, które mogą mieć wpływ na środowisko. Operatorzy wodni dążą do tego, aby informacje wrażliwe dotyczące infrastruktury krytycznej były wyłączone z zakresu dyrektywy. Komisja Europejska rozpoczęła właśnie proces przeglądu, publikując mapę drogową.
EurEau przekazała informację zwrotną do mapy drogowej dotyczącej przeglądu dyrektywy INSPIRE.

Infrastruktura krytyczna: nowe narzędzia Komisji

W dniu 15 grudnia Komisja planuje przyjąć komunikat w sprawie strategii bezpieczeństwa cybernetycznego, nowy wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji) oraz propozycję dodatkowych środków ochrony infrastruktury krytycznej.
Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji określa szereg wymogów dotyczących bezpieczeństwa sieci i informacji, które są stosowane przez operatorów usług kluczowych i dostawców usług cyfrowych. Czekamy na więcej informacji. Odpowiedź EurEau na konsultacje znajduje się tutaj.
Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej ma na celu skuteczną ochronę systemów IK przed zakłóceniami powodowanymi przez klęski żywiołowe i zagrożenia spowodowane przez człowieka (np. terroryzm, cyberataki, dezinformacja, wroga własność zagraniczna).

Program prac Komisji Europejskiej

Program prac Komisji na 2021 r. został zaktualizowany i jest dostępny tutaj.
Przegląd wszystkich nowych inicjatyw (legislacyjnych i nielegislacyjnych) oraz odpowiedni harmonogram można znaleźć tutaj.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju

W ramach Zielonego Ładu UE Komisja opublikowała w dniu 14 października Strategię na rzecz zrównoważonego rozwoju w sprawie chemikaliów.
EurEau z zadowoleniem przyjmuje tę strategię, w tym hierarchię produktów wolnych od substancji toksycznych, rozszerzenie ogólnej oceny ryzyka, działania dotyczące substancji działających na układ dokrewny, działania związane z niebezpieczeństwem mieszanin chemikaliów oraz PFAS. Dokument odzwierciedla ważne elementy, za którymi opowiada się EurEau. W przypadku pełnego wdrożenia strategia ta będzie wspierać dążenie do społeczeństwa wolnego od zanieczyszczeń. Więcej można znaleźć tutaj.
Plan działania szczegółowo określa środki legislacyjne i nielegislacyjnie oraz odpowiednie ramy czasowe realizacji strategii. Powstały już różne dokumenty robocze służb Komisji, a jeden z nich jest poświęcony PFAS. Komisja zamierza zająć się PFAS w różnych aktach prawnych (REACH, żywność, materiały do kontaktu z żywnością, IED itp.), w tym w prawodawstwie dotyczącym wody.
EurEau zorganizowała kolejne spotkanie z CEFIC (organizacja przemysłu chemicznego), omówiono możliwość zorganizowania w styczniu webinarium na temat identyfikacji trwałych, mobilnych i toksycznych (PMT) substancji.

Plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym: aktualizacja

Parlament Europejski przygotowuje rezolucję w sprawie planu działania dotyczącego gospodarki o obiegu zamkniętym, który jest częścią Zielonego Ładu UE. Plan ten ma na celu włączenie GOZ do głównego nurtu naszego życia i przyspieszenie zielonej transformacji naszej gospodarki. Ponieważ projekt nie uwzględnia wody, EurEau wspólnie z organizacją holenderską skontaktowali się z europosłami w sprawie poprawek.

Strategia adaptacji do zmiany klimatu

W ramach niemieckiej prezydencji w UE w dniach 4-5 listopada odbywa się europejska konferencja poświęcona adaptacji do skutków zmian klimatycznych. Wnioski zostaną uwzględnione w debacie na temat aktualizacji strategii adaptacji UE. Część konferencji będzie dotyczyła niedoboru wody i niskiego stanu wody oraz spróbuje położyć podwaliny pod strategiczne podejście do gospodarki wodnej w Niemczech i UE. Na konferencji przemówi dr Claudia Castell-Exner, prezydent EurEau.
Grupa Parlamentu Europejskiego ds. Różnorodności biologicznej, którą wspiera EurEau, spotka się (20.11), w celu omówienia kwestii wodnych przyszłej europejskiej strategii adaptacji do zmian klimatu. Spotkanie poprowadzi poseł Woelken. Będzie to dla EurEau okazja do podkreślenia ważnej roli, jaką sektor wodny odgrywa w adaptacji do zmian klimatu.

Strategia metanowa: ignoruje potencjał biogazu z osadów

Strategia UE w zakresie metanu, będąca częścią Zielonego Ładu, została opublikowana 14 października. Ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. EurEau nie zgadza się z założeniami strategii, ponieważ wspomina jedynie o emisjach metanu z naszego sektora, ale pomija jego znaczny potencjał w zakresie produkcji biogazu.
Opinię EurEau można znaleźć tutaj. EurEau przygotowała także Notę informacyjną na temat zmniejszenia śladu energetycznego w sektorze wodnym oraz odcinek podcastu „Water Matters” na „Energy Matters”.

Zero zanieczyszczeń: plan działania dotyczący wody, powietrza, gleby

Plan działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia ma na celu eliminowanie zanieczyszczeń pochodzących ze wszelkich źródeł, mając na uwadze powietrze, wodę i glebę. Jest on częścią Zielonego Ładu na rzecz zrównoważonej gospodarki.
Mapa drogowa „Zero Pollution Ambition” została już opublikowana, a EurEau przesłała swoją opinię, którą można znaleźć tutaj. Na początku listopada Komisja opublikuje konsultacje społeczne, które potrwają co najmniej 13 tygodni.
Plan działań powinien zostać opublikowany przez Komisję Europejską w II kwartale 2021 roku

Projekt monitorowania SARS-CoV-2

W ramach projektu Wspólnego Centrum Badawczego (JRC), rozpoczęto drugą kampanię pobierania próbek w celu śledzenia ognisk SARS-CoV-2 w ściekach. Dzięki dobrej reakcji członków EurEau uczestniczyło w niej ponad 100 oczyszczalni ścieków.
Wyniki pierwszej i drugiej tury pobierania próbek są dostępne dla operatorów, którzy w niej uczestniczyli i wydają się potwierdzać możliwość wykorzystania pobierania próbek z kanalizacji jako narzędzia wczesnego ostrzegania do monitorowania krążenia SARS-CoV-2 w populacji. Raport powinien zostać opublikowany do końca roku.

Ósmy program działań w zakresie środowiska

Ósmy program działań w zakresie środowiska będzie wyznaczać europejską politykę środowiskową do 2030 r., wspierając cele działań w zakresie środowiska i klimatu określone w Europejskim Zielonym Ładzie. Stanowi podstawę UE do osiągnięcia agendy ONZ 2030 i jej celów zrównoważonego rozwoju.

Polityka na rzecz platformy Zdrowa Europa

Platforma opublikowała dokument strategiczny dotyczący planu działania na rzecz zerowego zanieczyszczenia wody, powietrza i gleby.

Partnerstwo unijnych operatorów wodnych

Po wielu opóźnieniach wkrótce zostanie nawiązane partnerstwo między Komisją a globalnym sojuszem na rzecz operatorów wodnych (GWOPA) ONZ-HABITAT.
Partnerstwa operatorów wodnych są okazją do przyspieszenia realizacji celów rozwojowych poprzez długoterminowe partnerstwa non-profit między przedsiębiorstwami wod-kan, których celem jest wzmocnienie zdolności i wydajności operacyjnej przedsiębiorstw użyteczności publicznej w krajach rozwijających się. Menedżerowie planują dwuetapowy proces składania wniosków obejmujący około trzech miesięcy na przygotowanie dokumentu koncepcyjnego oraz - w przypadku udanych koncepcji - kolejne trzy miesiące na pełną ofertę.

Fundusz naprawczy: wezwanie do działania

Komisja przyjęła wytyczne, aby pomóc państwom członkowskim przygotowanie ich krajowych planów naprawy do kwietnia 2021 r. Wytyczne odnoszą się również do sektora wodnego i są dostępne tutaj.

Światowy dzień świadomości na temat środków przeciwdrobnoustrojowych

Cyfrowa kampania Europejskiego Dnia Wiedzy o Antybiotykach, we współpracy ze Światowym Tygodniem Wiedzy o Antybiotykach (WAAW), odbędzie się w dniach 16-24 listopada 2020 r.

Wydarzenia

17-18 listopada 2020 r. – Trzecia konferencja JPI w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.
30 listopada - pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej: https://digitalwatersummit.org/
30 listopada-1 grudnia –  Międzynarodowa konferencja o PFAS pod auspicjami prezydencji niemieckiej Rady.
1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO: Water, Megacities and Global Change.
7-11 grudnia 2020 r. 12 edycja Europejskiego Szczytu na Rzecz Innowacji. Więcej tutaj.
9-14 maja 2021 r. – Światowy Kongres Wodny IWA
17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
31 maja – 2 czerwca 2021 r.: European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej: https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody IWA, Norwegia.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Wyszukiwanie