Legislacja

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym (UD278)
Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z uproszczeniem procesu inwestycyjno-budowlanego
Prezydent podpisał ustawę Prawo wodne
Najnowsze informacje w sprawie ustawy Prawo wodne
Zdjęcie z porządku obrad Sejmu z dnia 07.07.2017 r. projektu ustawy Prawo wodne
Drugie czytanie projektu ustawy - Prawo wodne
Sprawozdanie z prac połączonych Komisji Sejmowych w sprawie nowego Prawa wodnego
Sprawozdanie z prac Podkomisji w sprawie nowego Prawa wodnego z dn. 22 czerwca br.
Projekt ustawy Prawo wodne skierowany do pierwszego czytania
Nowy projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 26.04.2017 roku
Posiedzenie Komisji Senackiej
Projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw
Działania Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” w związku z projektem Kodeksu urbanistyczno - budowalnego
Wejście z życie ustawy Prawo Wodne w 2017 roku
Rząd wycofuje się z podwyżek opłat za pobór wód w 2017 roku
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 13.10.2016 roku
Konsultacje - Projekt ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw
Projekt ustawy Prawo wodne opublikowany w dniu 05.10.2016 roku.
Obniżenie stawek za pobór wód między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła