Legislacja

Konsultacje projektu ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany
Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
Obowiązywanie taryf w 2017 roku w związku z projektem ustawy Prawo wodne.
Samorządy negatywnie o planowanych podwyżkach opłat za pobór wód.
Trwają konsultacje projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.
Projekt ustawy "Prawo Wodne" z dnia 11.08.2016r.
Projekt ustawy "Prawo wodne" z dnia 23.06.2016
Działania Izby dotyczące stawek opłat zawartych w projekcie nowej ustawy Prawo wodne
Projekt Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
Propozycje zmian w rozporządzeniu w sprawie określania taryf...
Zmiany w ustawie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Plan pracy Senackiej Komisji Środowiska
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE
Uwagi Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi
Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o OZE
Posiedzenie Związku Miast Polskich z udziałem przedstawicieli IGWP
Prezydent RP podpisał ustawę
Spotkanie w Ministerstwie Infrastruktury w sprawie definicji przyłączy: wodociągowego i kanalizacyjnego

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła