Wspólne Centrum Badawcze Komisji Europejskiej i Dyrekcja Generalna ds. Środowiska współpracują ze zwycięzcami konkursu EU Hackathon SEWERS4Covid (Holenderski Instytut Badań Wody KWR, Eurecat - Centrum Technologiczne Katalonii, Uniwersytet w Tesalii i Narodowy Uniwersytet Techniczny w Atenach oraz Universytet Exeter i Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule w Aachen RWTH), we współpracy z Water Europe i federacją EurEau zapraszają do udziału w doraźnym ogólnoeuropejskim projekcie badawczym mającym na celu ocenę monitoring ścieków i wymianę doświadczeń w kontekście epidemii spowodowanej SARS-CoV-2.

Dzisiaj, pod hasłemSAVE LIVES: Clean Your Hands”, obchodzimy Światowy Dzień Higieny Rąk. Święto zainicjowane zostało przez Światową Organizacje Zdrowia (WHO). Dotychczas dzień ten obchodzono przede wszystkim w placówkach opieki zdrowotnej. W obliczy walki z pandemią nabrał zupełnie innego wymiaru. 

Aby zapewnić dostawy czystej i zdrowej do spożycia wody, odbiór i oczyszczanie ścieków, codziennie do pracy ruszają tysiące pracowników firm wodociągowych.

Jesteśmy wdzięczni i DZIĘKUJEMY 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. powróciło Ministerstwo Środowiska, a nowym Ministrem tego resortu został Michał Woś.
Dział środowisko obejmuje sprawy ochrony i kształtowania środowiska przyrodniczego oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów, w szczególności w zakresie:

 1. ochrony przyrody, w tym w parkach narodowych i krajobrazowych, rezerwatach przyrody, oraz bioróżnorodności, ochrony gatunków roślin i zwierząt, prawem chronionych lasów, zwierzyny i innych tworów przyrody,
 2. geologii,
 3. gospodarki zasobami naturalnymi,
 4. leśnictwa,
 5. ochrony lasów i gruntów leśnych,
 6. łowiectwa,
 7. edukacji ekologicznej i promocji ekologicznych warunków życia –w zakresie zadań należących do działu,
 8. mikroorganizmów genetycznie zmodyfikowanych oraz organizmów genetycznie zmodyfikowanych, w tym nadzoru nad uprawami.

Ministrowi środowiska podlega Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

Minister środowiska sprawuje nadzór nad działalnością Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Instytutem Badawczym Leśnictwa i Państwowym Instytutem Geologicznym –Państwowym Instytutem Badawczym oraz działalnością Biura Nasiennictwa Leśnego w Warszawie.

Ministrem środowiska został Michał Woś
Michał Woś (ur. w 1991 r. w Raciborzu) absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, podyplomowych studiów menedżerskich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Prawnik i samorządowiec; w latach 2017–2018 podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, w latach 2018–2019 członek zarządu województwa śląskiego, w latach 2019–2020 minister-członek Rady Ministrów w rządzie Mateusza Morawieckiego, od 2020 minister środowiska ; poseł na Sejm RP IX kadencji.

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, dotyczącą zagrożenia rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 (koronawirus), a także w oparciu o rekomendacje władz, z przykrością informujemy o decyzji odwołania tegorocznej edycji Forum Ochrony Środowiska.

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” podejmuje tę decyzję profilaktycznie, w trosce o bezpieczeństwo naszych Gości i Prelegentów, mając na uwadze przede wszystkim ich dobro.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji.

Z poważaniem,

Dorota Jakuta,
Prezes IGWP

W środę 4 grudnia zakończyła się VI edycja Konferencji WODA.ŚCIEKI.OSADY, podczas której przedstawiciele naszej branży, świata nauki i eksperci przez dwa dni dzielili się swoja wiedzą z zakresu najistotniejszych dla branży wod – kan zagadnień.


O wodzie
Pierwszego dnia poruszyliśmy tematy związane ze zmianami klimatu i ich wpływem na bezpieczeństwo dostaw wody. O suszy w świecie zmodyfikowanym przez człowieka mówiła dr hab. Tamara Tokarczuk profesor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowego Instytutu Badawczego, a bardzo interesującą prelekcję na temat „Czy woda w Polsce staje się na wagę złota? wygłosił Prof. Zbigniew Karaczun z warszawskiej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego.
W tym samym bloku o swoich doświadczeniach związanych z tegoroczną susza opowiadali przedstawiciele MPWiK we Wrocławiu, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji „WOD-KAN” Sp z .o. o. w Skierniewicach, Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej „MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu oraz Aquannet S. A.
Ta cześć konferencji zakończyła się debatą na temat przyszłości wodociągów wobec zmian klimatu, którą poprowadziła ekspert IGWP w Eureau Klara Ramm.
W drugim bloku dużo uwagi poświęciliśmy tematowi nowelizacji Dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Wśród prelegentów znaleźli się Małgorzata Bogucka - Szymalska z departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ. O nowych zanieczyszczeniach w wodzie do picia mówił dr inż. Tadeusz Bochnia z Wodociągów Miasta Krakowa. Natomiast Andrzej Wiśniewski Prezes Wodociągów Płockich podzielił się ze słuchaczami swoimi doświadczeniami związanymi z zarzadzaniem kryzysowym w zaopatrzeniu w wodę spowodowanym pogorszeniem jakości wody w Wiśle.
Debatę na temat wyzwań związanych z nowa Dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi poprowadziła Halina Urbańska – Kozłowska.
Na koniec tego pracowitego i obfitującego w ważne rozmowy dnia zaprosiliśmy naszych gości do Teatru Sabat Małgorzaty Potockiej na bankiet i Rewię Filmową.
O ściekach
Drugi dzień konferencji w całości poświęcony był tematowi ścieków. Pierwsze dwa wystąpienia dotyczyły omówienia wniosków wypracowanych podczas zorganizowanych przez IGWP warsztatów o Dyrektywie ściekowej. Przebieg warsztatów podsumował Bartosz Łuszczek z Wodociągów Miasta Krakowa, a o kluczowych dla branży problemach związanych z wprowadzaniem ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych mówiła Mirosława Dominowska z ZWiK w Szczecinie. Tą cześć konferencji uzupełnił swoim wystąpieniem Mikołaj Maśliński z MM Doradztwo Prawne wykładem na temat uwarunkowań prawnych zagospodarowania ścieków przemysłowych na tle doświadczeń przedsiębiorstw wod-kan, a Magdalena Pochwalska, prezes Sosnowieckich Wodociągów przybliżyła słuchaczom temat gospodarowania nieczystościami ciekłymi i komunalnymi osadami ściekowymi na terenach nie uzbrojonych w sieć kanalizacji sanitarnej.
W ostatnim konferencyjnym bloku tematycznym poruszyliśmy ważny temat mikrozanieczyszczeń. O punktowych źródłach mikrozanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska mówiła dr hab. Inż. Aneta Łuczkiewicz profesor Politechniki Gdańskiej. Temat technologii usuwania mikrozanieczyszczeń ze ścieków oczyszczonych biologicznie omówiła przedstawicielka tej samej uczelni dr hab. inż. Sylwia Fadula – Książek, a wystąpienia swoich koleżanek z Politechniki Gdańskiej podsumowała dr inż. Anna Remiszewska – Skwarek, wygłaszając prelekcję zatytułowaną: Dezintegracja temperaturowa - efektywny technologicznie i energetycznie proces gospodarki osadowej w małych i dużych obiektach, a także w procesie kofermentacji.
Konferencję podsumował przewodniczący Rady Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dr Tadeusz Rzepecki, referatem: Fermentacja osadów ściekowych i jej energetyczne efekty w polskich oczyszczalniach w latach 2010 – 2019.
Dziękujemy wszystkim zaproszonym gościom oraz uczestnikom konferencji za liczne przybycie i aktywny udział w debatach, wykładach i rozmowach kuluarowych. Już teraz zapraszamy na kolejna edycję WODA. ŚCIEKI. OSADY za rok.
Szczególne podziękowania kierujemy do partnerów Konferencji: WOFIL OZON TECHNOLOGY, Pekao Leasing i PRiK. Państwa zaangażowanie i pomoc organizacyjna były dla nas nieocenionym wsparciem.

GALERIA


Małgorzata Massel
Specjalista ds. PR IGWP

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że organizatorem XXX Ogólnopolskiej Spartakiady Pracowników Wodociagów i Kanalizacji im.Tadeusza Jakubowskiego będzie firma Terlan Sp. z o.o.  


Zawody odbędą się w Poznaniu w dniach 20.08.- 23.08.2020. 

Już teraz, w imieniu organizatorów oraz Izby Gopsodarczej "Wodociągi Polskie", SERDECZNIE ZAPRASZAMY. 

Małgorzata Massel
specjalista ds. PR

Benchmarking to jedna z najbardziej popularnych i skutecznych metod doskonalenia organizacji. Jego ideą jest porównywanie się z najlepszymi w branży, tak aby na podstawie wyników wyznaczać cele i decydować o dalszym rozwoju firm. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” od 2009 roku przygotowuje Raport Benchmarkingu Przedsiębiorstw Wodociągowo – Kanalizacyjnych w Polsce na podstawie danych pochodzących z corocznego badania ankietowego.

Podsumowaniem tegorocznych prac nad raportem była konferencja, którą zorganizowaliśmy 21 listopada w Hotelu Golden Tulip w Warszawie. W spotkaniu wzięło udział ponad 50 przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Rozmowy rozpoczęła prezentacja głównego specjalisty ds. analiz ekonomicznych IGWP Pani Marty Wojnowskiej, która omówiła wyniki przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych za rok 2018.

Swoim doświadczeniem z benchmarkingiem i o tym jak wykorzystują go w codziennym zarządzaniu opowiedzieli  przedstawiciele trzech przedsiębiorstw z branży: 

 • Stanisław Zdanowicz, Prezes Zarządu, Hydrosfera Józefów Sp. z o.o.,
 • Paweł Dunicz, Zastępca Dyrektora Pionu Planowania i Nadzoru, MPWiK w m. st. Warszawie S.A.,
 • Joanna Kucz-Gruszka, Kierownik Działu Kadr, AQUA S.A. Bielsko-Biała.

Druga część konferencji poświęcona była roli benchmarkingu w zarządzaniu energochłonnością w podmiotach wod-kan. Swoim doświadczeniem w tym zakresie podzielili się:

 • Jędrzej Bylka Politechnika Poznańska,
 • Adam Gołębiewski, główny specjalista ds. technicznych, Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie”,
 • dr inż. Katarzyna Michałowska-Knap, Instytut Energetyki Odnawialnej,
 • dr Janusz Steller, Polska Akademia Nauk.

O doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie wodociągowo-kanalizacyjnym opowiadała  prof. Natalia Potoczek z Polskiej Akademii Nauk.

Konferencję podsumowalismy panelem dyskusyjnym, którego moderatorem był Andrzej Osiński, członek zespołu ds. benchmarkingu IGWP. Uczestnicy mogli wymienić się doświadczeniami, pytać, wyjaśniać wątpliwości i dowiedzieć jak wykorzystać benchmarking do jeszcze lepszego rozwoju swojego przedsiębiorstwa.

 

Marta Wojnowska
główny specjalista ds. analiz ekonomicznych

Szanowni Państwo,

w bieżącym roku część z Państwa uczestniczyła w pracach związanych z przygotowaniem rekomendacji Rad Sektorowych na potrzeby I konkursu pn. „Kompetencje dla sektorów”, w ramach którego PARP udzielać będzie w kolejnych latach za pośrednictwem Operatorów wsparcia dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych. Wsparcie przyczynić się powinno do wzrostu kompetencji pracowników przedsiębiorstw objętych działaniami.

Na podstawie rekomendacji, które przekażecie Państwo w kolejnych miesiącach, PARP uruchomi w 2020 r. II konkurs o nazwie „Kompetencje dla sektorów” z alokacją min. 122 668 000 zł, tym samym wartość projektów ukierunkowanych na niwelowanie luk kompetencyjnych w Państwa sektorach, które uzyskają dofinansowanie za pośrednictwem Operatorów wyniesie ok. 173 mln zł. Przedsiębiorcy potrzebują odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, aby rozwój ich firm był możliwy.

Zdajemy sobie sprawę, że budżety projektów operatorskich nie pozwolą na podniesienie kwalifikacji kadr wszystkich przedsiębiorstw działających w Państwa branżach. Mamy także świadomość, iż potrzebne na rynku pracy kompetencje zmieniać się będą wraz z rozwojem technologicznym oraz sposobem zarządzania organizacjami, jak i zmianą pokoleniową.

Mając powyższe na uwadze, jako działanie komplementarne dla wsparcia, które możemy dzięki rekomendacjom wydawanym przez sektorowe rady ds. kompetencji kierować do polskich przedsiębiorców, PARP w 2019 r. rozpoczął realizację autorskiego programu szkoleniowo-doradczego kierowanego do menadżerów oraz pracowników firm (mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz dużych przedsiębiorstw), którzy poszukują sposobów m.in. na zwiększenie konkurencyjności swojej firmy, wzrost rentowności oraz stworzenie w przedsiębiorstwie zespołu specjalistów gotowych do wdrażania i zarządzania innowacjami.

W okresie od 4 listopada do 31 grudnia 2019 r. PARP prowadzi nabór do II edycji programu. Informacje o programie, warunkach uczestnictwa oraz dokumentach niezbędnych do zawarcia umowy wsparcia znaleźć można na stronie internetowej Akademii Menadżera Innowacji (AMI).

Pytania dotyczące prowadzonego naboru oraz programu Akademii Menadżera Innowacji możecie Państwo kierować do p. Elizy Potyry (tel. 22 432 80 45, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

Zachęcam Państwa do zapoznania się z ofertą programu AMI. Chciałabym także uprzejmie prosić, aby rozważyli Państwo możliwość zamieszczenia informacji o jego działaniach oraz prowadzonej rekrutacji na stronach internetowych rad sektorowych lub przekazali ją bezpośrednio przedsiębiorcom, którzy współpracują z Państwa organizacjami.

Zależy nam, aby informacja o ofercie usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw dzięki finansowaniu PO WER dotarła do jak najszerszego ich grona oraz umożliwiła im uzyskiwanie wsparcia na podnoszenie kompetencji osób zarządzających, właścicieli i pracowników.

Anna Żukowska
kierownik Departament Rozwoju Kadr w Przedsiębiorstwach
PARP

Kongres „Miasto-Woda-Jakość życia” odbył się we Wrocławiu po raz drugi. Podczas dwóch dni obrad poruszono mnóstwo tematów związanych z gospodarką wodną w Polsce i na świecie.

Wielu zagranicznych gości dzieliło się spostrzeżeniami i wiedzą dotyczącą powodzi, niedoborów wody, konieczności reorganizacji miast, wykorzystania wód opadowych. Ważnym tematem były zmiany klimatu i konieczność spojrzenia na miasto jako całość, bez podziału na sektory, ale łącząc współpracę przedsiębiorstw. Wszyscy powinni współpracować na rzecz bardziej ekologicznych miast, pełnych zielono-niebieskiej infrastruktury. Wiele tematów dotyczyło finansowania usług i inwestycji.
Konferencja została wsparta przez MPWiK we Wrocławiu. Klara Ramm z Izby zaprezentowała wyzwania sektora wod-kan na najbliższe lata.

Wystąpienie Sekretarza Generalnego EurEau
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wystąpił w sesji dotyczącej zaopatrzenia w wodę i gospodarki ściekowej. Wspomniał o nowych zanieczyszczeniach, z którymi podmioty muszą się zmierzyć (farmaceutyki). Zmiany klimatu i starzejąca się infrastruktura to równie ważne wyzwania. Potrzeby finansowe związane są także z możliwością płacenia więcej pracownikom – inne sektory mają wyższe wynagrodzenia, co powoduje spadająca atrakcyjność branży. Oliver podkreślił istotność dobrego prawa, będącego bazą poprawnych rozwiązań, takich jak np. kontrola u źródła Odnośnie gospodarki o obiegu zamkniętym zwrócił uwagę na potrzebę otwarcia się rynku na odzyskiwane produkty takie jak struwit (fosfor). Kwestię finansowania gospodarki wodnej poruszył w kontekście rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Podczas konferencji zwrócono uwagę na konieczność współpracy w poszukiwaniu rozwiązań bazujących na ochronie środowiska, a także innowacji.

Problemy Indii
Bardzo trudny jest przypadek zaprezentował przedstawiciel Indii, gdzie niemal w całym kraju następuje nadmierna eksploatacja ujęć głębinowych, a tylko 30% ścieków jest zbieranych. Żadne miasto nie ma ciągłej dostawy wody. Powstało nowe ministerstwo do wsparcia walki z niedoborem wody.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1