W dniu 31 maja 2016 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór dla Działania 2.1. Typ 5 - Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich, w ramach Osi priorytetowej II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu współfinansowanej ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Wnioski można składać w terminie od 30 czerwca 2016 r. do 19 września 2016 r.

W ramach konkursu jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, działające w ich imieniu jednostki organizacyjne oraz podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości 85% wydatków kwalifikowanych na inwestycje związane z systemami gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu wynosi 200 mln złotych.

W ramach konkursu wspierane będą projekty, które dotyczyć będą m.in.:

  • budowy, rozbudowy lub remontu sieci kanalizacji deszczowej oraz infrastruktury towarzyszącej, która przyczynia się do odprowadzania, zatrzymania, retencjonowania, wykorzystania wód opadowych i/lub oczyszczania (w razie potrzeby) wód opadowych, przy czym dla tej infrastruktury preferowane będzie użycie metod naturalnych lub bazujących na naturalnych. Metody naturalne lub bazujące na naturalnych to działania, wykorzystujące naturalną zdolność retencji, zagospodarowania, samooczyszczania oraz odprowadzania wód opadowych z danego terenu np. rowy odwadniające, muldy, zbiorniki odparowujące, obsadzone roślinnością stawy sedymentacyjne, obiekty hydrofitowe oczyszczania wód opadowych;
  • budowy, rozbudowy lub remontu zbiorników wód opadowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą (w tym m.in. urządzenia podczyszczające i instalacje rozprowadzania zebranej wody);
  • likwidacji zasklepienia lub uszczelnienia gruntu poprzez stosowanie wzmocnień przepuszczalnych dla wody np.: ażurowych lub żwirowych.

Wszystkie niezbędne informacje dostępne są na stronie Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej. Link do ogłoszenia o konkursie znajdziecie Państwo tutaj:

https://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich/art,1,nabor-dla-dzialania-2-1-typ-5-systemy-gospodarowania-wodami-opadowymi-na-terenach-miejskich.html

Specjalista ds. Marketingu i PR – Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.