31 maja 2016 roku rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiego konkursu ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II - Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Ostateczny termin składania wniosków o dofinansowanie upływa dnia 1 sierpnia 2016 r.

Konkurs ma zasięg ogólnokrajowy. Przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, jak również działających w ich imieniu jednostek organizacyjnych oraz podmiotów świadczących usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jednostek samorządu terytorialnego. Konkurs adresowany jest do podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM (Równoważna Liczba Mieszkańców), a w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 do 10 000 RLM. Zgodnie z zapisami POIiŚ za region lepiej rozwinięty uznaje się województwo mazowieckie, a wielkość aglomeracji będzie weryfikowana w oparciu o rozporządzenie wojewody lub uchwałę sejmiku województwa w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji.

Dofinansowanie unijne w wysokości do 85% kosztów kwalifikowalnych będzie można uzyskać na działania dotyczące:

· budowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków przy czym za modernizację uważa się działanie mające doprowadzić do zwiększenia przepustowość obiektu, a także na zagospodarowanie osadów pościelowych,

· zagospodarowania osadów ściekowych obejmujące procesy odzysku lub unieszkodliwiania,

· budowy lub modernizacji systemów kanalizacji sanitarnej, również taką modernizację mającą
na celu rozdział kanalizacji ogólnospławnej na sanitarną i deszczową.

W ramach wymienionych wyżej działań istnieje też możliwość realizacji inwestycji dotyczących systemów zaopatrzania w wodę i budowy kanalizacji deszczowej ale tylko do wysokości 25% wartości całkowitej projektu. W ramach projektu kwalifikowane będzie również efektywne zarządzanie siecią – poprzez wdrożenie tzw. inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodno-kanalizacyjnymi, w tym kanalizacją deszczową. Muszą być to jednak inwestycje zintegrowane, gdyż nie dopuszcza się samodzielnych projektów dotyczących inteligentnych systemów zarządzania sieciami wodociągowo – kanalizacyjnymi. Wyłączone z finansowania są również systemy informatyczne, oprogramowanie i urządzenia związane z działalnością operacyjną przedsiębiorstwa, związanego między innymi z inkasenckim pomiarem czy rozliczeniem sprzedaży.

W przypadku, gdy przedsiębiorstwo bądź jednostka samorządowa składająca wniosek w konkursie
w wyniku procesu przeróbki osadów ściekowych produkuje energię elektryczną lub ciepło, dopuszczalne jest ich wykorzystanie wyłącznie na potrzeby własne operatora (tj. na działalność wodno-ściekową).

W konkursie nie mogą więc uczestniczyć podmioty, w przypadku których energia elektryczna lub ciepło pochodzące z wykorzystania osadów ściekowych przeznaczane są na inne potrzeby (np. są sprzedawane). Ponadto, projekt nie może obejmować urządzeń wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej lub ciepła (nie tylko z osadów, lecz także z innych źródeł)
na potrzeby inne niż własne operatora.

Na konkurs przeznaczono łącznie 2,5 mld złotych, z czego 0,5 mld zarezerwowane jest dla województwa mazowieckiego. Jednak NFOŚiGW deklaruje, że jeśli zainteresowanie konkursem będzie duże, to dokona przesunięć w alokacji, albo zwiększy kwotę środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w całym konkursie.

W ogłoszonym konkursie nie wyznaczono minimalnej ani maksymalnej wartości projektu. Nie ma też limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Maksymalne dofinansowanie projektów wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, ale każdy wnioskodawca składając wniosek o dofinansowanie musi wyliczyć kwotę dofinansowania projektu zgodnie z wytycznymi ministra infrastruktury i rozwoju w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014-2020. Jeśli więc w projekcie wystąpi dochód w fazie operacyjnej, to poziom dofinansowania należy ustalić w oparciu o stawkę zryczałtowaną dla projektów generujących dochód, w wysokości 25 proc.

Ministerstwo Rozwoju w opublikowanym Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych dla POIiŚ nie przewidziało udzielania pomocy publicznej w tym działaniu jednak ze względu na różne modele świadczenia usług, w ramach tego konkursu dopuszcza się realizację projektów finansowanych w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług w ogólnym interesie gospodarczym.

Wszystkie informacje o konkursie znajdziecie Państwo na stronie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Link do ogłoszenia naboru:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach/art,2,ii-nabor-dla-dzialania-2-3-poiis-2014-2020-gospodarka-wodno-sciekowa-w-aglomeracjach.html

Specjalista ds. Marketingu – Natalia Przepierska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1