W dniu 25 września 2015 w Bydgoszczy odbyło się posiedzenie Związku Miast Polskich, na które zaproszone zostały władze Izby Gospodarczej ,,Wodociągi Polskie”.

W trakcie spotkania, w którym z ramienia Izby uczestniczyli: Prezes Izby Dorota Jakuta, Przewodniczący Rady Izby dr Tadeusz Rzepecki oraz adwokat Paweł Sikorski omówione zostały obszary współpracy dotyczące legislacji, w tym przede wszystkim wspólne prace dotyczące opracowania nowej definicji przyłącza kanalizacyjnego w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

 

IGWP wraz ZMP są w pełni zgodne co do negatywnej oceny, w tym daleko idących kosztów społecznych, wynikających z przyjętych założeń wprowadzenia definicji zawartych w art. 57 projektu ustawy – przepisy wprowadzające kodeks budowalny, zmieniającej ustawę o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, które definiują jednolicie dla przyłącza kanalizacyjnego jak i wodociągowego jako: ,,znajdujący się w granicach nieruchomości odbiorcy usług odcinek przewodu ….’’.

Na okoliczność skutków wprowadzenia ww. definicji przyłącza kanalizacyjnego i wodociągowo Izba przygotowała i przekazała ZMP opracowanie zawierające skutki finansowe dla przedsiębiorstw wodociągowo –kanalizacyjnych wprowadzenia definicji zaproponowanych w projekcie ustawy.

Z analizy Izby wynika znaczny wzrost cen za wodę i ścieki, zarówno w przypadku dużych przedsiębiorstw wod-kan, a wręcz astronomicznych podwyżek w przypadku małych. Opracowanie to zawiera również obliczenie ewentualnych kosztów wykupu przyłączy w skali całego kraju, które wynosić może 10,8 mld zł.

W trakcie posiedzenia uzgodniono, że wspólnie opracowany zostanie projekt definicji przyłącza kanalizacyjnego, a bez zmian pozostanie definicja przyłącza wodociągowego, które nie jest przyczyną problemów interpretacyjnych, a w konsekwencji nie jest, tak jak przyłącze kanalizacyjne, przedmiotem licznych, często odmiennych orzeczeń i decyzji.

Wspólnie opracowana definicja będzie uwzględniać aspekt techniczny przyłącza i będzie obejmować odcinek od granicy przyłączanej nieruchomości do miejsca przyłączenia do sieci.

Założono także, że tak zdefiniowane będzie eksploatowane przez przedsiębiorstwo wod-kan, a odbiorca usług będzie zobowiązany do poniesienia z tego tytułu opłat. Izba zaproponowała aby opłaty te uzależnione były od średnicy przyłącza, jego długości, a także rodzaju nawierzchni (w tym dróg), przez które będzie przebiegać. Szczegółowe rozwiązania w tym zakresie będą przedmiotem dalszych prac ZMP i IGWP.

Omówiono także inne obszary współpracy w zakresie legislacji, do których należeć będą wspólne prace nad ustawą Prawo Wodne, Ustawą Prawo kartograficzne i geodezyjne w zakresie opracowywania map sieci wod-kan, przepisy p.poż. w zakresie sieci wod-kan, zagadnienia dotyczące zagospodarowania osadów ściekowych, a także w zakresie realizacji KPOŚK.

Dodatkowo ustalono, że powołany zostanie zespół składający się z przedstawicieli IGWP i ZMP w sprawie uregulowania problematyki wód opadowych i roztopowych.

Adwokat Paweł Sikorski

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

    Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
  • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

    Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.