Przystosowanie polskich miast do europejskich oczekiwań w zakresie standardów życia wymaga ogromnej, zdecydowanie większej niż w wielu krajach Europy Zachodniej, intensyfikacji działań nie tylko naukowych (teoretycznych), ale i aplikacyjnych, dotyczących unowocześniania programów eksploatacji sieci i nowoczesnych rozwiązań projektowych w zakresie modernizacji i rozbudowy struktur sieci podziemnych.

Polecamy Państwa uwadze pozycję „Badania i ocena stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych” wydaną przez Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne.

Zawarte w książce treści wychodzą naprzeciw tym potrzebom i dotykają jednego z najważniejszych elementów podziemnego wyposażenia miast, a mianowicie – infrastruktury sieciowej, której dominującą rolę odgrywa sieć kanalizacyjna.

Opracowanie można polecić szerokiemu gronu odbiorców, w tym studentom wydziałów inżynierii środowiska i inżynierii lądowej, a także projektantom, wykonawcom i inwestorom, służbom eksploatacji infrastruktury miejskiej, a także pracownikom urzędów odpowiadających za infrastrukturę podziemną miast.

Książka podejmuje bardzo ważną i aktualną problematykę, zwłaszcza ze względu na to, że w miastach duża część sieci przewodów pochodzi z przełomu wieków XIX oraz XX i jest w znacznym stopniu wyeksploatowana. Ujęto w niej w sposób kompleksowy zagadnienia diagnostyki przewodów kanalizacyjnych. W treści uwzględniono wyniki wieloletnich badań i doświadczeń autorów w sferze naukowej i zawodowej.

Publikacja jest do nabycia: Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, tel./faks 71-363-26-85, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub w sklepie internetowym

Rozdział 1 „Wprowadzenie” wyjaśnia genezę powstania publikacji i celowość prowadzenia badań w zakresie […] określania rozwiązań technicznych, logistycznych i finansowych niezbędnych dla przystosowania podziemnej infrastruktury sieciowej do perspektywicznych wizji wykorzystania przestrzeni podziemnych w miastach […]. Wskazuje obszar badań i studiów podejmowanych w Zakładzie Inżynierii Miejskiej Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i rozwijanych w wielu pracach naukowych i eksperckich.

W rozdziale 2 „Rozwiązania materiałowe przewodów kanalizacyjnych” scharakteryzowano przewody kanalizacyjne kamionkowe, murowane, żeliwne i betonowe. Podano zakres stosowania poszczególnych rozwiązań materiałowych oraz właściwości fizyczne, wytrzymałościowe i reologiczne analizowanych materiałów. Ujęto rozważania dotyczące trwałości i odporności kanałów oraz ich złączy na działanie mediów korodujących.

Rozdział 3 „Problemy niezawodności i odnowy przewodów kanalizacyjnych” w części wstępnej charakteryzuje politykę eksploatacyjną w zakresie przewodów kanalizacyjnych, a następnie opisuje cechy mierzalne i niemierzalne kanałów. Te rozważania stanowią wprowadzenie do wnikliwej analizy stanu uszkodzeń przewodów. Omówiono rodzaje i przyczyny uszkodzeń przewodów kanalizacyjnych oraz sklasyfikowano te uszkodzenia. Podano konsekwencje złego stanu bądź uszkodzeń przewodów w odniesieniu do sieci jako zespołu urządzeń technicznych, jak również gospodarki, warunków życia użytkowników i środowiska naturalnego. Podjęto problematykę niezawodności i odnowy sieci kanalizacyjnej.

Rozdział 4 „Kontrola w procesie odnowy przewodów” zawiera wiadomości dotyczące strategii rehabilitacji infrastruktury podziemnej, w tym działań po wystąpieniu uszkodzenia. Przedstawiono również analizy statystyczne i ekonomiczne kosztów wystąpienia awarii oraz powstałych strat do chwili rozpoczęcia naprawy.

Rozdział 5 „Modele opisu i oceny przewodów” przedstawia problematykę planowania rehabilitacji przewodów, obejmującą określenie planu działań, diagnostykę, projekt i realizację rehabilitacji. W odniesieniu do wstępnych działań diagnostycznych podano sposób i zakres zestawiania informacji tworzących bazę danych dotyczących sieci, obejmujących podstawowe informacje zawarte w katastrze przewodów i studzienek, a określające m.in. usytuowanie, rzędne i numerację obiektu, stan funkcjonalny, rozwiązanie materiałowe, technologię i czas realizacji, daty i wyniki inspekcji, wykonywane prace konserwatorskie, dane hydrauliczne i kosztowe. Scharakteryzowano różne sposoby notacji (kodowania) uszkodzeń obserwowanych w przewodzie w wyniku inspekcji video, wraz z przykładami. Przedstawiono klasyfikację metod oceny stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych po inspekcji video, wyróżniając metody deterministyczne, probabilistyczne, punktowe, opisowe i wykorzystujące teorię zbiorów rozmytych. Rozważania dotyczące oceny stanu przewodów wzbogacono przykładami metod stosowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Rozdział 6 „Badania stanu technicznego przewodów kanalizacyjnych” stanowi kluczową część monografii, wskazującą podstawowe przyczyny degradacji przewodów, zakres i klasyfikację ich badań oraz badań podłoża gruntowego, w którym są ułożone. Scharakteryzowano różne rodzaje badań materiałów konstrukcji przewodów oraz badań geotechnicznych gruntu wokół przewodu, składu chemicznego wody gruntowej i prowadzonego medium, a także pomiarów odkształceń i szczelności przewodów. Szczególną uwagę skoncentrowano na badaniach umożliwiających uzyskanie danych niezbędnych do oceny stanu technicznego przewodu, tj. inspekcjach wzrokowych bezpośrednich z udziałem człowieka i pośrednich z zastosowaniem narzędzi optycznych. Przedstawiono sprzęt, systemy i zestawy urządzeń stosowanych w trakcie inspekcji wzrokowych, a także tendencje rozwoju tego rodzaju sprzętu. Rozdział wieńczy prezentacja metod lokalizacji przewodów wykorzystujących właściwości fal elektromagnetycznych.

Rozdział 7 „Badania przewodów przełazowych” dotyczy przewodów o średnicy bądź wysokości ponad900 mm, dostępnych do prowadzenia badań wewnątrz przewodu. Podano przy tym warunki zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom prowadzącym takie badania, obejmujące pomiary stężenia siarkowodoru, inwentaryzację uszkodzeń wewnętrznych powierzchni przewodu oraz grubości zalegania osadów i zanieczyszczeń, sprawdzanie wymiarów przekroju poprzecznego – ze szczególnym uwzględnieniem miejsc podlegających deformacji, spadku niwelety, właściwości materiałów konstrukcji przewodu, grubości skorodowanej (zneutralizowanej) strefy betonu, a także metod i miejsc pobierania próbek do badań laboratoryjnych. Podano kryteria stanu granicznego nośności i użytkowalności stanowiące podstawę oceny stanu technicznego przewodów i ewentualnego wskazania metod oraz zakresu niezbędnej ich odnowy. Zamieszczono przykłady badań przewodów kanalizacyjnych.

Dr hab. inż. Hanna Michalak, prof. PW

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1