W dniu 22.08.2019 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju odbyło się kolejne spotkanie grupy roboczej CP2: „Bardziej ekologiczna, niskoemisyjna Europa”, mające na celu uszczegółowienie kierunków finansowania działań z Funduszu Spójności przyszłej perspektywy (2021-27). Ze strony IGWP w spotkaniu uczestniczyła Klara Ramm ekspert Izby.

Powołany przez Premiera Międzyresortowy zespół wdrażania funduszy zdecydował o konieczności powołania grup roboczych, po to, aby określić warunki i szczegółowe cele, na które mają być przyznawane fundusze.

Barbara Baka Zastępca Dyrektora Departamentu Programów Infrastrukturalnych MIiR zaprezentowała ogólne założenia dotyczące propozycji Komisji Europejskiej w sprawie przyznawania funduszy w latach 2021-27. Warunkowość ex-ante zostanie zastąpiona warunkowością podstawową, przypisana do celów szczegółowych. Istotną zmianą jest określenie przez KE ogólnych wytycznych i pozostawienie krajom członkowskim zadania związanego z określeniem szczegółów oraz dokumentów wskazujących kryteria do spełnienia przez beneficjentów. Ogólne warunki wynikają z dyrektyw, ale czasem mogą być bardziej restrykcyjne.

Dla naszej branży istotny jest zarówno sektor energetyki jak i sektor środowiska, ten drugi w większej części skierowany jest na gospodarkę wodną w zakresie zapobiegania klęskom żywiołowym i inwestycji w infrastrukturę wod-kan.

Beata Janowczyk szef Wydziału Oceny Ryzyka i Planowania z Rządowego Centrum Legislacji zaprezentowała stan prac nad zmianami w ustawie o zarządzaniu kryzysowym. Przygotowywana została zmiana pod względem zarządzania ryzykiem (art. 5 ab), jednak procedura się przeciąga i jest niebezpieczeństwo niespełnienia warunku.

Małgorzata Bogucka-Szymalska Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej MGMiŻŚ poinformowała o stanie prac nad aktualizacja KPOŚK. Ankiety zostały rozesłane do gmin. Wynik VI aktualizacji ma wskazać potrzeby, które mogłyby być finansowane z funduszy unijnych. Poza tym fundusze mają być kierowane na systemy zaopatrzenia w wodę. Tu propozycje dotyczą potrzeb sprzętowych związanych z koniecznością badania nowych parametrów, dotowania dopłat do taryf, budowy wodociągów.

Podczas dyskusji wskazałam następujące kwestie związane z zaopatrzeniem w wodę, do rozpatrzenia w kontekście potrzeb finansowych:

- systemy oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem – na podstawie planowanych zmian w dyrektywie w sprawie jakości wody do spożycia,

- zaopatrzenie w wodę wsi i małych miast (poniżej 5000 mieszkańców?) – nie chodzi tu wyłącznie o sieć wodociągową (w minimalnym stopniu), ale o ujęcia wody i stacje uzdatniania wody.

- ochrona części wód przeznaczonych do poboru na cele zaopatrzenia w wodę; (konieczność spełnienia art.7 Ramowej dyrektywy wodnej), tworzenie stref ochrony pośredniej (zgodnie z Prawem Wodnym).

Klara Ramm

Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1