W dniu 12 października 2021 r. podczas 25. edycji Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Prezes IGWP, wchodzący w skład komitetu honorowego wydarzenia, omówił w panelu Woda-Ścieki-Deszczówka temat zarządzania kanalizacją deszczową przez gminy i przedsiębiorstwa wod – kan. W trakcie wystąpień, jak również panelu dyskusyjnym omówiono m.in. konieczność podjęcia prac legislacyjnych w przedmiocie uregulowania problematyki opłat operatorskich za infrastrukturę kanalizacji deszczowej.

Spotkanie inauguracyjne otworzył Jacek Ozdoba, Sekretarz Stanu w resorcie do spraw klimatu.

Natomiast w dniu 13 października br. w trakcie Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLECO 2021 w Poznaniu Prezes Krzysztof Dąbrowski wziął udział w debacie dotyczącej zrównoważonej gospodarki zasobami wodnymi i ich ochrony. Poruszono m.in. kwestie wykorzystania wód opadowych, poprawy jakości wody do spożycia dzięki ograniczeniu strat wody w sieci, jak również odzysk wody z oczyszczalni w celu wykorzystania ich do potrzeb przemysłowych i rolniczych.

Konferencję zainaugurował Michał Kurtyka, Minister Klimatu i Środowiska.

W poniedziałek 20 września w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.  

Organizatorem studiów podyplomowych Systemy Bezpieczeństwa Zaopatrzenia w Wodę jest Katedra Inżynierii Wody i Ścieków na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia uczelni wyższej, niezależnie od profilu (do osób posiadających m.in. tytuł: licencjata, inżyniera, magistra, magistra inżyniera).

 

Kierownik studiów:
prof. dr hab. inż. Izabela Zimoch, tel. 606 624 196
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Sekretariat studiów:
mgr inż. Aleksandra Bernaczek, tel. 32 237 26 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W roku akademickim 2018/2019 uruchomiliśmy pierwsze w Polsce studia podyplomowe z zakresu bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Zalecane od ponad 20 lat przez Światową Organizację Zdrowia nowe podejście do bezpieczeństwa wody, oparte na zarządzaniu ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody od ujęcia do kranu konsumenta skutkowało najpierw rewizją Dyrektywy 98/83/WE (Drinking Water Directive DWD) przeprowadzoną w 2015 roku, a następnie zatwierdzeniem w grudniu 2020 r. przez Parlament Europejski i Radę Europy nowej dyrektywy dotyczącej jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD 2020/2184). W Polsce przełożyło się to na zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 lipca Prawo Wodne, zobowiązujące przedsiębiorstwa wodociągowe do przeprowadzania analizy ryzyka (z art.133) na potrzeby ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody. Konsekwentnie w ślad za rewizją DWD, Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia z 2017 r., zaleca nowe podejście do zarządzania bezpieczeństwem wody oparte na ocenie ryzyka przeprowadzonej zgodnie z normą PN-EN 15975. Podmioty, które wprowadzają ten system mogą ubiegać się o zatwierdzenie przez organ kontrolujący PSSE indywidualnego zakresu i częstotliwość monitorowanych parametrów jakości wody do indywidualnych potrzeb wynikających z oceny ryzyka. W ślad za wypracowywanym od szeregu lat stanowiskiem bezkompromisowego zarządzania ryzykiem w procesie dostaw wody do konsumenta od dnia 12 stycznia 2021 r. obowiązuje w Unii Europejskiej (UE) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2020/2184 z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Państwa członkowskie mają 2 lata na jej implementowanie do prawa krajowego i 5-6 lat na wdrożenie poszczególnych artykułów.  Zatem to o czym w Polsce, od szeregu lat dyskutowano w branży wodociągowej stało się nieodwracalną rzeczywistością, w której podmioty uczestniczące w procesie dostaw wody pitnej, a nie tylko przedsiębiorstwa wodociągowe, będą musiały wdrożyć zarządzanie ryzykiem w codzienne praktyki eksploatacyjne systemów zaopatrzenia w wodę.

Przeprowadzenie oceny ryzyka wymaga odpowiedniej wiedzy, stąd potrzeba wykształcenia wykwalifikowanej kadry w tym zakresie, posiadającej nie tylko podstawy teoretyczne, ale wykazującej się biegłą umiejętnością identyfikacji zagrożeń, przeprowadzania analiz i ocen, wyboru odpowiednich środków kontroli oraz tworzenia procedur i instrukcji. Niewielka liczba dostępnych w języku polskim materiałów, podręczników, poradników czy wytycznych przekłada się na potrzebę tego typu studiów podyplomowych przybliżających wiedzę udostępnianą przez Światową Organizację Zdrowia i instytucje wdrażające w innych krajach system PBW (Plan Bezpieczeństwa Wody, Water Safety Plan). Studia te odpowiadają na zapotrzebowanie rynku, jako element całościowego i interdyscyplinarnego podejścia do zaopatrzenia w wodę uwzględniającego aspekty prawne, organizacyjne, środowiskowe, techniczno-technologiczne i zdrowotne. Efekty kształcenia nabyte w toku studiów podyplomowych, są szczególnie ważne nie tylko dla nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem wodociągowym, ale także dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. 

Program studiów

Ukierunkowane zajęcia realizowane będą przez doświadczonych wykładowców oraz specjalistów z całego kraju, w tym również praktyków.  Program studiów przedstawiono w dokumencie Program Studiów 
Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej. Słuchacze mają możliwość wyboru spośród wykładowców promotora pracy końcowej oraz możliwość zaproponowania problematyki pracy końcowej z indywidualnego obszaru zainteresowań związanego z tematyką studiów.

Organizacja studiów

Studia podyplomowe trwają 2 semestry od października do czerwca, każdego roku akademickiego. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym co dwa tygodnie w soboty i niedziele, zgodnie z harmonogramem, który przedstawiony będzie na cały rok akademicki. W soboty zajęcia odbywają się w godzinach 9.00 – 19.00, a w niedzielę w godzinach 9.00 – 14.00 w obiektach Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki w Gliwicach przy ul. Konarskiego 18.
Szczegółowy harmonogram zajęć, z rozpisaniem na tygodnie i godziny, zamieszczony zostanie z początkiem października na stronie internetowej.

Z uwagi na niepewną sytuację związaną z globalną pandemią COVID-19, zajęcia mogą odbywać się systemie hybrydowym. 

Koszt studiów

Opłata za studia wynosi 4 400 zł, istnieje możliwość wniesienia opłaty w dwóch ratach. Dokładamy starań aby studia zostały wpisane do Bazy Usług Rozwojowych PARP, co w przypadku MSP umożliwi ich dofinansowanie na poziomie 50-80%. Bliższe informacje pojawią się wkrótce.

Rekrutacja na studia

Rekrutacja kandydatów na studia odbywa się przez drogą elektroniczną: https://rekrutacja.polsl.pl/kierunek/sbzww-spd/

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz osobowy (wygenerowany i wydrukowany z systemu rekrutacji),
 • dyplom, odpis dyplomu potwierdzający ukończenie studiów wyższych.

Należy je dostarczyć osobiście w godzinach 7.30.-14.30 (pn.-pt.), bądź przesłać listem poleconym, zgodnie z poniższymi danymi:

Politechnika Śląska, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Inżynierii Wody i Ścieków
Aleksandra Bernaczek
Konarskiego 18, pok. 247
44-100 Gliwice

 

Tegorocznym tematem przewodnim Światowego Dnia Wody, który obchodzimy 22 marca, jest hasło „Valuing Water – docenianie wody”. Obchody święta, które ze względu na trwającą pandemię realizowane są głównie w formule online, mają wspierać realizację jednego z celów zrównoważonego rozwoju nr 6: dostępu do wody i urządzeń sanitarnych dla wszystkich do roku 2030.

Dlaczego akurat „docenianie wody”? Wartość wody to znacznie więcej niż jej cena – ma ona ogromną i złożoną wartość dla nas samych naszych gospodarstw domowych, żywności, kultury, zdrowia, edukacji, ekonomii i integralności środowiska naturalnego. Jeśli nie zadbamy właściwie o którąkolwiek z tych wartości, ryzykujemy niewłaściwe zarządzanie tym ograniczonym, niezastąpionym zasobem. To niezbędność wody na tak wielu płaszczyznach funkcjonowania cywilizacji powoduje, że jest dla nas tak cenna. Świadomość tego faktu jest szczególna w branży wodociągowo-kanalizacyjnej, na której spoczywa odpowiedzialność za dostawy wody do społeczeństwa. Cel 6, który mocno podkreśla tegoroczne święto to zapewnienie wszystkim wody i warunków sanitarnych. Bez pełnego zrozumienia prawdziwej, wielowymiarowej wartości wody nie będziemy w stanie chronić tego krytycznego zasobu z korzyścią dla wszystkich.

Według ONZ należy pogodzić współistniejące obok siebie różne wartości wody, a związane z nimi kompromisy rozwiązać i włączyć do systematycznego i obejmującego wszystkich procesów planowania i podejmowania decyzji. W związku z tym, krokiem naprzód będzie dalsze rozwijanie wspólnego podejścia do wyceny, tam gdzie jest to wykonalne, ale także priorytetowe traktowanie ulepszonego porównywania, kontrastowania i łączenia różnych wartości oraz włączanie uczciwych i sprawiedliwych wniosków do udoskonalonej polityki i planowania.

W wydaniu Światowego raportu o rozwoju wody ONZ z 2021 r. (UN WWDR 2021) zatytułowanym „Wycena wody” obecne metodologie i podejście do wyceny wody zostały pogrupowane we wzajemnie powiązanych perspektywach:

 • ocena źródeł wody, zasobów wodnych in situ i ekosystemów;
 • wycena infrastruktury wodnej do magazynowania, wykorzystywania, ponownego wykorzystania lub zwiększenia dostaw wody;
 • wycenianie usług wodnych, głównie wody pitnej, warunków sanitarnych i powiązanych aspektów zdrowia ludzkiego;
 • docenianie wody jako wkładu do produkcji i działalności społeczno-gospodarczej, takiej jak żywność i rolnictwo, energia i przemysł, biznes i zatrudnienie;
 • inne społeczno-kulturowe wartości wody, w tym cechy rekreacyjne, kulturowe i duchowe. Są one uzupełniane doświadczeniami z różnych regionów świata;
 • możliwości pogodzenia wielu wartości wody dzięki bardziej zintegrowanemu i holistycznemu podejściu do zarządzania;
 • właściwego podejścia do finansowania;
 • metod zaspokajania potrzeb w zakresie wiedzy, badań i zdolności.

Zorganizowana w ramach Światowego Dnia Wody kampania społeczna prowadzona jest głównie przez media społecznościowe i zachęca odbiorców do wyrażania opinii na temat wody oraz tego, jaką ma dla nich wartość.

Jakub Kucharski
Główny specjalista ds. marketingu i PR

Ambasada USA do udziału w wirtualnych targach Florida International Trade Expo, organizowanych przez Agencję Rozwoju Gospodarczego i Handlu Stanu Floryda, które odbędą się w dniach 16-18 marca 2021.

W targach weźmie udział ponad 160 czołowych producentów, dystrybutorów i dostawców profesjonalnych usług ze stanu Floryda, z którymi będzie można nawiązać bezpośredni kontakt i współpracę biznesową. Wystawcy reprezentować będą następujące branże: czyste technologie, przemysł chemiczny, przemysł lotniczy, przemysł obronny, IT, urządzenia medyczne, sprzęt morski, łodzie, urządzenia przemysłowe, produkty budowlane, logistyka, dystrybucja i infrastruktura, usługi finansowe, profesjonalne usługi doradcze, ochrona przeciwpożarowa, produkty konsumpcyjne, produkty spożywcze, kosmetyki, zdrowie i uroda, produkty higieny osobistej oraz edukacja.

Uczestnicy będą mogli rozmawiać on-line z wystawcami i organizować indywidualne spotkania podczas targów. Po zarejestrowaniu na stronie internetowej, uczestnicy uzyskają dostęp do pełnej listy wystawców, która pomoże w przygotowaniach do targów.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji pod adresem www.floridaexpo.com.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z Enterprise Florida EFI Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt poinformować, iż Prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", Dorota Jakuta, otrzymała zaszczytne wyróżnienie - Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. 

Jest to konkurs, który powstał z inicjatywy założyciela firmy "Abrys" Wojciecha Dutki, który całe swoje życie zawodowe poświęcił ochronie środowiska. Jego celem jest wyróżnienie osób, organizacji i instytucji działających aktywnie na rzecz zrównoważonego rozwoju. Na przestrzeni kilkunastu lat wśród nagrodzonych znalazło wielu znakomitych działaczy społecznych, dziennikarzy, naukowców i organizacji. Wręczenie nagród odbywa się każdego roku podczas uroczystej gali Międzynarodowego Kongresu Ochrony Środowiska ENVICON Environment.

W Jury Konkursu zasiadają laureci Nagrody z lat ubiegłych. Decyzją Kapituły Konkursu, obradującej pod przewodnictwem prof. Macieja Nowickiego, to właśnie prezes Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie" została tegoroczną lauretką Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki.

Pani Prezes składamy najserdeczniejsze gratulacje!

Anna Lembicz,

gł. specjalista ds. marketingu i PR IGWP

 

Z okazji tego szczególnego wyróżnienia Prezes IGWP wystosowała do Organizatorów poniższy List, którego treścią dzielimy się z Państwem:

 

Szanowni Państwo,

Z wielką atencją i ogromnym wzruszeniem odebrałam informację o decyzji Czcigodnej Kapituły Konkursu o przyznaniu mi tak wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest Nagroda Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki. Tym samym znalazłam się w gronie znamienitych Laureatów, których działalność na rzecz ochrony środowiska może być inspiracją dla wielu. Laureatów, których poczynania obserwowałam i żarliwie im kibicowałam, a podczas kolejnych Gal Kongresu Envicon miałam okazję gorąco oklaskiwać. Dlatego muszę przyznać, że Nagroda tym bardziej jest dla mnie zaskoczeniem, ale też tym większą ma wartość. Natomiast pamięć dla zasług na rzecz ochrony środowiska nieodżałowanego Wojciecha Dutki, inicjatora Nagrody, czyni ją bezcenną.

Odbieram decyzję Kapituły z wielką pokorą oraz świadomością, że muszę swoje zadania kontynuować na najwyższym poziomie, a także z przekonaniem, że ta Nagroda nie jest przeznaczona tylko dla mnie osobiście, bowiem należy się całemu środowisku, które jako prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” mam zaszczyt i honor reprezentować.

Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki chciałabym dedykować branży wodociągowo-kanalizacyjnej i w jej imieniu ją odebrać. Jak Państwo doskonale wiecie, bo przecież w codziennym życiu obcujecie z dowodami tej tezy, to branża wodociągowo-kanalizacyjna w ostatnich dziesięcioleciach wykonała prawdziwą pracę u podstaw, pracę organiczną. W wielu aspektach nie tylko dogoniliśmy kraje „starej” Europy, ale często wręcz je przegoniliśmy, bowiem nasze przedsiębiorstwa pracują w oparciu o najnowocześniejsze technologie. O pokutującej latami etykietce Polski jako największym trucicielu Bałtyku zapomniano już dawno. Powstają kolejne kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, które oplatają kraj. Stacje uzdatniania wody, zakłady wodociągowe, oczyszczalnie ścieków każdego dnia wykonują ciężką pracę, aby nam wszystkim żyło się komfortowo. Dziś bez obaw możemy odkręcić kran i mieć pewność, że otrzymujemy wodę najwyższej jakości: smaczną i zdrową.

Przyjmując Nagrodę Pracy Organicznej w Ochronie Środowiska im. Wojciecha Dutki w imieniu swoim i branży wodociągowo-kanalizacyjnej chciałabym złożyć serdeczne podziękowania Kapitule oraz Organizatorowi Kongresu Envicon, firmie Abrys.

Szanowni Państwo, w tym roku to nasze wspólne wielkie święto jakim jest Kongres Envicon i jego uroczysta Gala odbywa się w szczególnych warunkach i smutnych okolicznościach. Przyszło nam żyć w ciężkich czasach, naznaczonych pandemią COVID-19. W tych niezwykle trudnych chwilach na szczególny szacunek zasługują pracownicy służby komunalnej, na co dzień mniej dostrzegani i doceniani, których codzienny trud wzmacnia nasze poczucie bezpieczeństwa i którym należą się wyrazy najwyższego uznania, jakie tym samym, korzystając z tej uroczystej okazji, pozwalam sobie złożyć.

Z poważaniem,

Dorota Jakuta

Prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”

Szanowni Państwo,


Zwracamy Państwa uwagę na wydarzenie, które Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” objęła Patronatem honorowym, a kwartalnik „Wodociągi Polskie” Patronatem medialnym.

20 października 2020 o godz. 10.00 w przestrzeni Concordia Design Wrocław odbędzie się okrągły stół „Gospodarowanie wodą – wyzwania dla Polski”, przy którym zasiądą eksperci od gospodarki wodnej. W imieniu Organizatorów zachęcamy do udziału.


Do dyskusji przy okrągłym stole zostali zaproszeni przedstawiciele wielu środowisk, w tym m.in. prof. dr hab. Zbigniew Kundzewicz z Polskiej Akademii Nauk, wiceprzewodniczący Rady Programowej kongresu Economy of a Water City, dr hab. inż. arch. Anna Januchta-Szostak z Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej, prof. dr hab. inż. Jan Żelazo, redaktor naczelny „Gospodarki Wodnej”, Piotr Nieznański – dyrektor ds. Polityki Środowiskowej WWF Polska, Ryszard Grobelny ze Związku Miast Polskich, prof. dr hab. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Jacek Sutryk – Prezydent Wrocławia, Krzysztof Kutek z Arcadis Polska, prof. dr hab. inż. Janusz Zaleski – ekspert w zakresie gospodarki wodnej i polityki regionalnej.


W czasie wydarzenia zostaną także zaprezentowane wyniki Water City Indeks 2020, który jest rankingiem polskich miast w zakresie gospodarowania wodą oraz ochrony przed jej brakiem lub nadmiarem.


Dyskusję można obejrzeć online na żywo za pośrednictwem platformy streamingowej. Na wydarzenie obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod linkiem: transmisja.oees.pl.


Pełny program konferencji można znaleźć pod linkiem: oees.pl/gospodarownie-woda-wyzwania-dla-polski.


Wydarzenie odbywa się w ramach cyklu Open Eyes Economy on Tour 2020 oraz przygotowań do kongresu Economy of a Water City 2021 zaplanowanego na 25-26 października 2021 roku we Wrocławiu.

Anna Lembicz,

red. naczelna "Wodociągów Polskich"

 

Szanowni Państwo,

Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dziś odbyło się posiedzenie połączonych Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa.

Przedmiotem posiedzenia była Informacja na temat gospodarki wodno-ściekowej w kontekście ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem monitoringu wód i stanu wdrażania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

Poruszona została kwestia zarzutów Komisji Europejskiej w stosunku do Polski, dotyczących naruszenia przepisów dyrektywy ściekowej. W ocenie Komisji ponad tysiąc aglomeracji w Polsce nie jest wystarczająco wyposażonych w systemy zbierania ścieków komunalnych lub indywidualne systemy zbierania. Procedurą naruszeniową objęto łącznie 1285 aglomeracji, z czego 58 aglomeracji stanowią duże.


Poniżej link do transmisji z posiedzenia połączonych Komisji:

http://sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=532F28D69E531BFDC12585F3002C1897#

Dnia 28 września 2020 roku w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Izby Gospodarczej "Wodociągi Polskie", które z uwagi na zagrożenie epidemiczne, przygotowano z zachowaniem wszystkich procedur bezpieczeństwa oraz dystansu społecznego. Branżę reprezentowało tego dnia 52 przedstawicieli Członków Zwyczajnych IGWP oraz 1 przedstawiciel Członka Stowarzyszonego.

Podczas Zgromadzenia, zgodnie ze statutem, podjęto uchwały dotyczące zatwierdzenia sprawozdań z działalności Izby, a także przyjęto plany na rok bieżący. Miło nam poinformować, iż jednogłośnie udzielono absolutorium organom Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie”.

Misja ds. Zdrowych Oceanów, Mórz, Wód Przybrzeżnych i Śródlądowych działająca w ramach przygotowań programu Horyzont Europa, przygotowała drugą wersję raportu „Misja Starfish 2030”, który jest propozycją działań, jakie należy podjąć, aby znacząco poprawić sytuację środowiska wodnego.

Raport będzie prezentowany podczas Europejskich Dni Badań i Innowacji, które odbywają się w dniach 22-24 września. Wszystkie spotkania, panele, wykłady podczas tego trzydniowego wydarzenia są dostępne online, więc zainteresowani mogą zarejestrować się i wybrać interesujące tematy. Wystarczy wejść na stronę https://research-innovation-days.ec.europa.eu

Panelom i spotkaniom towarzyszy wystawa „Nauka jest Wspaniała”.

Istotne dla branży wod-kan tematy są związane z Misją Horyzontu Europa. Odbędą się dwa wydarzenia poświęcone „Starfish 2030”:

- 22 września 2020 r., godz. 11:45 - 12:30 panel dyskusyjny na temat zdrowych oceanów, mórz, wód przybrzeżnych i śródlądowych,

- 23 września 2020 r., godz. 12:00 - 13:00 prezentacja opinii zainteresowanych stron, szczególnie odpowiedzi uczestniczących w konsultacjach obywateli.

Dni Badań i Innowacji UE, to festiwal wiedzy dla wszystkich zainteresowanych tą tematyką.

Klara Ramm

ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1