Rada Unii Europejskiej przyjęła w dniu 5 marca ostateczną wersję propozycji treści dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wybory w EurEau

Wybory władz EurEau odbędą się podczas najbliższego Walnego Zgromadzenia zaplanowanego na 24 maja w Bonn.  Będziemy wybierać prezydenta, przewodniczących trzech komitetów oraz członków Prezydium.

EU3 w Helsinkach
Dzięki gościnności Fińskiej Organizacji Wodnej (FIWA) komitet ds. ekonomiczno-prawnych mógł się spotkać w stolicy Finlandii. Pracowaliśmy nad aktualizacją opracowania “Europejska woda w liczbach”, dyskutowaliśmy ekonomiczne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym i zmian klimatu. Grupy tematyczne przygotowały informacje i dzieliły się z nimi podczas sesji plenarnej. 

 

Unia Europejska

Ocena zgodności Ramowej Dyrektywy Wodnej

Komisja Europejska opublikowała raport dotyczący efektów wdrażania Dyrektywy. Nie zostaną osiągnięte jej wszystkie cele, szczególnie dobry stan wszystkich wód do 2027 roku. Raport KE można znaleźć tutaj.

Trwają konsultacje społeczne Dyrektywy. Warto wziąć w nich udział. EurEau opracowała wskazówki dla swoich członków, więc jeśli potrzebują ich Państwo to proszę o kontakt na mój e-mail. Termin konsultacji upływa 11 marca.

Wspólna Polityka Rolna

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgodziła się, że co najmniej 30% dopłat bezpośrednich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej powinno być kierowanych do realizacji działań na rzecz środowiska naturalnego. Wiele postulatów EurEau zostało w przygotowanym przez PE raporcie uwzględnionych, co jest dla nas niewątpliwą satysfakcją.

ENVI podkreśliła także konieczność redukcji stosowania pestycydów.

Komisja AGRI Parlamentu będzie głosować w marcu, a głosowanie w PE odbędzie się najprawdopodobniej krótko przed wyborami.

Odzysk wody ze ścieków

PE głosował nad rozporządzeniem w sprawie odzysku wody ze ścieków. Jego celem ma być uregulowanie zasad wykorzystania ścieków oczyszczonych w rolnictwie.

Więcej można znaleźć na stronie EurEau tutaj.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prace nad dyrektywą bardzo przyspieszyły na początku bieżącego roku, gdy prezydencję nad Radą objęła Rumunia. EurEau uczestniczyła we wszystkich możliwych konsultacjach. Odbyło się wiele spotkań, wymian opinii. Główna komisją EurEau, która pracuje nad Dyrektywą jest EU1. 5 marca Rada ds. Środowiska powinna przyjąć wiążące stanowisko. Będzie ono podstawą do rozpoczęcia trialogu po wyborach do PE.
Potrzeby finansowe sektora

Dyrekcja Generalna ENVI Komisji Europejskiej przedstawiła sprawozdanie w sprawie postępów studium prowadzonego przez OECD na temat potrzeb inwestycyjnych sektora

Innowacje

Trwają prace nad funduszami Horyzontu Europa, następcy Horyzontu 2020. Prezydencja rumuńska proponuje skoncentrować się na następujących misjach:

- adaptacja do zmian klimatu i transformacja społeczna,

- choroby nowotworowe

- zdrowe oceany i wody słodkie,

- zdrowa gleba – zdrowa żywność.

- ślad węglowy i zrównoważone miasta

Dla naszej branży bardzo jest pozytywne, że wśród misji znalazła się woda.

Dyrektywa w sprawie ponownego wykorzystania informacji publicznej (PSI)

PE i kraje członkowskie zgodziły się w sprawie treści dyrektywy. Dotyczy ona reguł otwartego dostępu do baz danych z informacjami publicznymi (geobazy, statystyki).

Pestycydy

W konsekwencji kontrowersyjnej decyzji o przedłużeniu dopuszczenia stosowania glifosatu Parlament Europejski przyjął rezolucję wzywającą KE do poprawy procedury zatwierdzania pestycydów, poprawy transparentności, unikania konfliktu interesów i wzmocnienia roli administracji publicznej.

 

Wydarzenia

Prezydent EurEau Bruno Tisserand wziął udział w Międzynarodowej Konferencji Wodnej w Madrycie poświęconej wyzwaniom wodnym Europy.

Danva domagała się zakazu stosowania pestycydów w pobliżu stref ochronnych ujęć. Samorządy i przedsiębiorstwa mają trzy lata aby porozumieć się z właścicielami gruntów. Więcej można znaleźć tutaj.

20-24 maja  – Międzynarodowa konferencja na temat zasilania zbiorników wód podziemnych, Madryt, Hiszpania.

28-31 maja  – IV Konferencja o adaptacji do zmian klimatu, Lizbona, Portugalia.

22-27 lipca  – letnia szkoła e-learningu – ścieki i odpady, Patras, Grecja.

9-13 września – konferencja na temat jakości wód podziemnych, Liege, Belgia.

23-25 wrzenia – NORDIWA, Helsinki, Finlandia.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Prezydencja rumuńska postanowiła przyspieszyć prace nad dyrektywą w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (DWD) w następstwie pisma Przewodniczącego Komisji Europejskiej Jean Claude Junckera, wzywającego do sfinalizowania tego dossier przed wyborami europejskimi (czyli w praktyce przed 8 lutego!). Tempo prac nad dokumentem znacząco wzrosło.

Innowacje w branży wod-kan
Przedsiębiorstwa wod-kan wdrażają innowacyjne rozwiązania w różnych dziedzinach, nie tylko w technologi, ale także w zarządzaniu działalnością, personelem, w ochronie środowiska itd. Podczas kongresu EurEau w listopadzie nie wszyscy mieli możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć, dlatego zgłoszone projekty, również z Polski, będą prezentowane na stronie EurEau. Pierwsza prezentacja dotyczy smart metering w Danii.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Kraje członkowskie zaakceptowały plan pracy CIS (wspólna strategia wdrażania). Można go znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody
Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego przegłosowała opinię na temat zaproponowanego w dniu 3 grudnia tekstu regulacji. Artykuł EurEau na ten temat można znaleźć tutaj. Stanowisko EurEau w sprawie regulacji można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie nawozowe
W wyniku trialogu wypracowano udostępniono wersję kompromisową. Osad ściekowy nie został uznany jako naturalny substrat do kompostowania mimo, że jego parametry są zbliżone do opisanych w regulacji wymagań. Mimo to prawo pozwala operatorom oczyszczalni na produkcję kompostu i nawozów pod pewnymi warunkami. Odzysk fosforu z osadów i popiołów jest wciąż możliwy. W sumie jednak wszelkie ścieżki do odzysku wartościowych substancji z osadów są możliwe.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Małe są szanse, aby PE osiągnął kompromis po pierwszym czytaniu. Bardzo dużo rozbieżności dotyczy stanowiska w sprawie celów środowiskowych. Niestety posłanka sprawozdawca E Herranz García (raport tutaj), również proponuje złagodzenie celów środowiskowych. Ponad 6000 zaproponowanych zmian jest dostępnych tutaj. EurEau opublikowała stanowisko w sprawie CAP.

Dyrektywa pestycydowa
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zgłosiła poprawki do zaproponowanego przez Jytte Gutland (SE/S&D) tekstu. 263 poprawki można znaleźć tutaj. Głosowanie komisji PE ENVI powinno się odbyć 21 stycznia. Pod koniec listopada ENVI opracowała opinię.

Dyrektywa dotycząca jednorazowego plastiku (SUP)
Trwają negocjacje nad treścią dyrektywy dotyczącej ograniczenia stosowania wyrobów z plastiku jednorazowego użytku. Dla naszej branży najważniejsze jest utrzymanie ambitnych zapisów dotyczących środków higieny osobistej, które trafiają do toalety. Konieczne jest ich odpowiednie znakowanie, edukowanie konsumentów i wdrażanie rozwiązań zgodnych z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta.

Nietoksyczne środowisko
7 Program Ramowy w dziedzinie środowiska zobowiązał KE do zaprezentowania strategii związanej z nanomateriałami, substancjami oddziałującymi na układ dokrewny, oddziaływaniem produktów chemicznych. W lipcu 9 krajów członkowskich wezwało KE do przedstawienia strategii. Dyrekcja ds. środowiska poinformowała, że obecna KE nie przedstawi takiej strategii.

Emisje przemysłowe
KE rozpoczęła ocenę prawa UE dotyczącego kontroli i ograniczania emisji przemysłowych. Opublikowała mapę drogową, a EurEau opracowała opinię w tej sprawie. Można ją znaleźć tutaj.

Cyberbezpieczeństwo
Agencja unijnego cyberbezpieczeństwa ENISA otrzyma dodatkowe kompetencje i fundusze. UE planuje bowiem stworzenie systemu certyfikacji produktów w fazie ich opracowywania i rozwoju. Do 2023 roku KE ma określić zakres produktów, które będą musiały być objęte takim certyfikatem. Celem jest udostępnienie wiedzy na temat produktów spełniających kryteria cyberbezpieczeństwa.

Zrównoważone Cele Rozwoju
Komitet Regionów UE chce się dowiedzieć jak regiony wdrażają ZCR Narodów Zjednoczonych. Wszystko po to aby wpłynąć na unijną politykę i zmobilizować do zaangażowania w program OECD na temat ZCR. Ankietę Komitetu Regionów można znaleźć tutaj. Można ją wypełniać do 22 lutego 2019r.

Innowacje w regionie Morza Śródziemnego
Partnerstwo w dziedzinie badań i innowacji regionu śródziemnomorskiego PRIMA ma na celu wspólną pracę w dziedzinie produkcji żywności i rolnictwa. Zaproszenie do składania propozycji inicjatyw znajduje się tutaj.

Rozszerzona Odpowiedzialność Producenta
Prezydent EurEau Bruno Tisserand opublikował artykuł, który można znaleźć tutaj.

European Files
Pojawiło się wydanie prestiżowego pisma European Files. W całości jest poświęcone tematyce zbiorowego zaopatrzenia Europejczyków w wodę.

Wydarzenia

22 stycznia 2019 - warsztaty na temat „Woda i rolnictwo”. Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 - Konferencja nt. Adaptacji do zmian klimatu. Lizbona, Portugalia.
6-8 października 2019 - Europejska konferencja nt. Gospodarki osadowej. Liege, Belgia.

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Aktywność EurEau

Światowy Kongres Wodny Międzynarodowej Organizacji Wodnej IWA
Prezydent EurEau Bruno Tisserand, reprezentował federację wspólnie z wieloma ekspertami EurEau, która wspólnie z IWA zorganizowała panel pt „Wykorzystaj, odzyskaj, wykorzystaj ponownie – przyspieszamy odzysk wartościowych substancji”. Wydarzenie było sukcesem, z mnóstwem uczestników zaangażowanych rozmówców.

V Konferencja Wodna
Anders Finnson, lider grupy roboczej ds ramowej dyrektywy wodnej reprezentował EurEau podczas 5 Europejskiej Konferencji Wodnej w Wiedniu. Mówił o Europejskiej współpczesnej wodzie. Wszystkie prezentacje, łącznie z nagraniami wideo są dostępne tutaj.
Kolejne tego typu spotkanie odbędzie się 8 listopada w Brukseli i będzie poświęcone Wspólnej Strategii Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Konferencja przedsiębiorstw użyteczności publicznej w Słowenii
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel wygłosił prezentację w Podcetrtek.

Pozostałe wydarzenia z udziałem EurEau
Oliver Loebel zaprezentował bieżące kwestie na spotkaniu organizacji przemysłu metalowego Eurométaux.
Oliver Loebel wziął udział w spotkaniu na temat mikroplastiku. Uczestniczyli w nim równiez przedstawiciele przemysłu oponiarskiego i drogowego.
Bertrand Vallet z Sekretariatu Generalnego wziął udział w panelu dotyczącym rozporządzenia nawozowego. Zaprezentował stanowisko EurEau na temat prac grupy STRUBIAS i możliwości uzyskania znaku CE dla nawozów pochodzących z osadów ściekowych

Informacje o pracy UE

Głosowanie Komisji ds. środowiska Parlamentu Europejskiego (ENVI )
Komisja przyjęła raport Michela Dantin (EPP/FR) na temat dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (DWD). Informacje o głosowaniu można zobaczyć na blogu EurEau. Głosowanie plenarne PE odbędzie się 23-24 października.
Krótkie wideo, w którym wiceprezydent EurEau Claudia Castell-Exner podsumowuje tę kwestię można obejrzeć tutaj. A stanowisko EurEau w sprawie DWD tutaj.

Dyrektywa w sprawie produktów plastikowych jednorazowego użytku
W połowie października powinno się odbyć głosowanie w PE. Komisja ENVI powinna przyjąć swój raport w sprawie ograniczania wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko. Wielu posłów popiera nasze stanowisko, że producenci powinni być odpowiedzialni za koszty eksploatacji sieci, jakie generują jednorazowe produkty. Nasze stanowisko w tej sprawie można znaleźć tutaj. Pojawił się także nasz artykuł.

Gospodarka o obiegu zamkniętym i plastik.
PE podjął inicjatywę w sprawie strategii wobec plastiku. Raport Parlamentu wspiera KE i wzywa do motywowania rynku do odzysku i ponownego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Odnośnie mikroplastiku uważa, że należy podjąć badania w zakresie uzdatniania wody, oczyszczania ścieków, gospodarki wodami opadowymi, gospodarki osadowej. EurEau popiera raport PE, ale nalega na rozwiązania zgodne z rozszerzoną odpowiedzialnością producenta oraz zasadą „zanieczyszczający płaci”.

Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków
Posłanka komisji ENVI Simona Bonafè, jako sprawozdawca opublikowała swój raport. Debata zaplanowana jest na 18 października, a zgłaszanie poprawek możliwe jest do 25.10. Opinia posłanki jest w zasadzie taka sama jak raport posłanki sprawozdawcy komisji PE ds. rolnictwa (AGRI) Marijany Petir, który można znaleźć tutaj.

Osad w rolnictwie. EurEau wspiera inicjatywę światową.
EurEau podpisała odezwę w sprawie autoryzowania wykorzystywania osadu (oczywiście pod restrykcyjna kontrolą), w rolnictwie. Takie rozwiązanie jest nieakceptowane przez organizację ds. światowych dobrych praktyk w rolnictwie Global Good Agricultural Practices (Global GAP). Interesariusze z całego świata, głównie Ameryki Północnej i Europy chcą rozpocząć dyskusję z Global GAP na temat wymagań, jakie musiałby spełnić osad, aby zostać przez nią zaakceptowany do wykorzystania rolniczego.

Wspólna Polityka Rolna (CAP): Komisarz Phil Hogan pod presją obrońców środowiska.
We wrześniu przedstawiciele EurEau spotkali się z członkami gabinetu Komisarza Hogana odpowiedzialnego w KE za sprawy rolnictwa i rozwoju wsi. Celem spotkania była kwestia sprawienia, aby CAP stała się bardziej „niebieska”, czyli przyjazna zasobom wodnym. Nie ma pewności, że obecny PE porozumie się przed wyborami w tej kwestii.

Europejska Agencja Środowiska EEA
W październiku Bertrand Vallet (z Sekretariatu Generalnego), reprezentuje EurEau podczas warsztatów organizowanych przez EEA, na temat odporności na substancje przeciwbakteryjne i oczyszczania ścieków. Jest wspierany przez Dines Thornberg, eksperta DANVA, duńskiego członka EurEau. Jest to kontynuacja analizy raportu PE na temat działań zdrowotnych w kontekście odporności na antybiotyki (A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (2017/2254(INI)). Nie akceptujemy faktu, że PE wskazuje na oczyszczalnie ścieków jako poważne źródło takich substancji mimo, ze żadne badania naukowe tego nie dowodzą. Uważamy, że zagadnienie to wymaga szerszej debaty i działań bardziej globalnych, a nie skierowanych tylko na oczyszczalnie ścieków.

Chemia i GOZ: KE rozpoczyna konsultacje społeczne
KE rozpoczęła konsultacje publiczne dotyczące interakcji między przepisami w zakresie chemikaliów, produktów i odpadów, w kontekście gospodarki o obiegu zamkniętym. We wrześniu PE przyjął rezolucję na ten temat wzywając KE do zaproponowania prawa, które zharmonizowałoby kryteria dla końca fazy odpadów.

Raport EEA o zasobach wodnych
We wstępnym raporcie “Water is life”, EEA ubolewa nad tym, że wody morskie i słodkie w Europie są pod rosnącą presją cywilizacji, wzywa do tworzenia bardziej niebieskiej gospodarki szanującej zasoby wodne. W raporcie poruszono nie tylko aspekty chemiczne i mikrobiologiczne, ale także kwestie plastiku w środowisku wodnym.

Wydarzenia
8 października – Spotkanie intergrupy PE pod przewodnictwem Michela Dantin i hasłem „nie trać czasu, nie trać wody” (Waste no time, waste no water); Bruksela, PE.
10-11 października – konferencja końcowa projektu AQUACROSS, na temat zarządzania ekosystemami, bioróżnorodnością w praktyce.
7 listopada – Młodzi Liderzy Wody, pierwsza konferencja.
8-9 listopada – European Nutrient Vent @ECOMONDO 2018; Rimini, Włochy. Katerina
14 November – warsztat interesariuszy na temat projektu TOPPS na temat redukcji strat środków ochrony roślin.
19 listopada – Carla Chiaretti (Sekretariat Generalny) weźmie udział w konferencji ‘The drivers of development’; Turyn, Włochy.
22 listopada - Bertrand Vallet zaprezentuje stanowisko EurEau’s na spotkaniu dotyczącym odzysku wody w rolnictwie, ESAMUR w Murcia, Hiszpania.
5-6 grudnia – Inicjatywa “Bezpieczniejsza Europa” (Making Europe a safer place) związana z bezpieczeństwem badań, Bruksela, Belgia.
28-31 maja 2019 – 4 Konferencja Adaptacji do Zmian Klimatu. Lizbona, Portugalia. Więcej tutaj.

Opracowała Klara Ramm
na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W dniu 28 maja, w Instytucie Ochrony Środowiska  odbyło się spotkanie w sprawie weryfikacji technologii środowiskowych Unii Europejskiej.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił konkurs projektów w ramach działania "2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpieczeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring środowiska." Typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich.

Wiceprzewodniczący Frans Timmermans oraz Komisarz Karmenu Vella zaprezentowali nową treść dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Frans Timmermans zwrócił uwagę, że dyrektywa jest kolejnym krokiem KE w stronę bezpiecznego środowiska, po strategii dotyczącej plastiku. Kwestia rewizji dyrektywy została wywołana nie tylko poprzez postęp technologiczny, ale również przez pierwszą unijną inicjatywą obywatelską „Prawo do wody”. Dostęp do bezpiecznej wody to podstawowe prawo człowieka, to też cel nr 6 Zrównoważonych Celów Rozwoju Narodów Zjednoczonych. A w Europie wciąż nie wszyscy mają dostęp do wody. Timmermans zwrócił uwagę na konieczność redukcji zużycia plastikowych butelek, zgodnie z strategią plastiku. Dlatego instytucje unijne będą zachęcać do popularyzacji serwowania darmowej wody w restauracjach.

Praca nad dyrektywą była zdaniem Wiceprzewodniczącego doskonałym przykładem współpracy z mieszkańcami. Ma nadzieję, że będzie więcej takich inicjatyw w przyszłości.

Komisarz Vella powiedział , że dobro obywateli to priorytet dla KE. Bezpieczna woda pitna to cel nadrzędny. Woda w UE utrzymuje najwyższe standardy na świecie. Trzeba mieć jednak na uwadze nowe zanieczyszczenia , ochronę konsumentów, konieczność nadążania za zmianami w środowisku. Dlatego w dyrektywie pojawiło się 18 nowych parametrów kontrolnych. Ważnym elementem jest również obowiązkowa analiza i zarządzanie ryzykiem. Trzeba także zachować czujność w stosunku do mikroplastiku. Obywatele muszą mieć pełne zaufanie do jakości i bezpieczeństwa wody. Komisarz zwrócił także uwagę na wpisany w dyrektywę dostęp do informacji online, ale też porady np. jak redukować zużycie wody. To efekt odpowiedzi na konsultacje wymagające więcej transparentności. Komisarz, podobnie jak wiceprzewodniczący KE zwrócił uwagę na konieczność ochrony źródeł, a więc również redukcji zanieczyszczeń plastikowych. Dlatego wskazane jest popularyzowanie picia wody z kranu, budowanie do niej zaufania, redukowanie wykorzystania wody butelkowanej.

Podczas konferencji prasowej bardzo wiele emocji wzbudziła kwestia popularyzowania picia wody z kranu i serwowania jej w restauracjach. W niektórych krajach (część Hiszpanii, Francja) jest to obowiązkowe, w innych (Belgia), restauratorzy odmawiają tej usługi. Pojawiły się także głosy, że taka woda powinna być w każdej restauracji bezpłatna.

Teraz dyrektywa trafi pod obrady Parlamentu Europejskiego.

Klara Ramm, ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1