13 maja Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Określa ono jakość wody jaką można odzyskać ze ścieków oczyszczonych zgodnie z dyrektywą ściekową.

To bardzo ważny krok w kierunku walki z niedoborami wody w Europie. Branża wod-kan przyjmuje to rozporządzenie z satysfakcją i deklaruje chęć współpracy z podmiotami mającymi odpowiednie technologie oraz z rolnictwem.

“Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska", powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Simona Bonafè (S&D, IT).

"Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld. metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld. metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5 % bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych", dodała posłanka.

Źródło: Parlament Europejski

Klara Ramm
ekspert IGWP

Woda i Covid-19
Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną oraz skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Ważne jest niewyrzucanie śmieci do toalety.
Oświadczenie EurEau w związku z Covid-19 znajduje się na stronie Izby.
Członkowie EurEau spotykają się co tydzień, żeby wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prowadzimy matrycę kryzysową, gdzie wpisujemy podstawowe informacje z każdego kraju. Członkowie zespołu kryzysowego EurEau mają dostęp do określonej sekcji w intranecie poświęconej Covid-19.
Wszelkie spotkania zaplanowane do końca czerwca zostaną odwołane, przesunięte albo odbędą się poprzez wideokonferencję.

Unia Europejska
Plan działania: UE i wsparcie podczas Covid-19

Komisja Europejska zaproponowała plan działania na rzecz ograniczenia skutków COVID-19. Po posiedzeniu Rady Europejskiej (23 kwietnia) Komisja rozpoczęła prace nad zmianą wieloletnich ram finansowych (MFF) MFF koncentruje się na priorytetach planu naprawy gospodarki.

Program prac Komisji na 2020 r .: Przełożenie kluczowych elementów
Komisja opublikuje zweryfikowany program prac na 2020 r., zmieniając priorytety i proponując nowe inicjatywy w związku z kryzysem Covid-19.
Strategia „z Pola na Widelec” (Farm to Fork), która miała zostać przyjęta pod koniec marca, zostanie przyjęta w nadchodzących tygodniach, natomiast strategia adaptacji do zmian klimatu może zostać przeniesiona na pierwszą połowę 2021 r.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Z powodu kryzysu Covid-19 instytucje UE priorytetowo traktują sprawy dotyczące zdrowia i gospodarki. Obecnie lingwiści instytucji UE oraz państw członkowskich sprawdzają tłumaczenie dyrektywy. Izba uczestniczy w konsultacjach wersji polskiej. Ostateczny przetłumaczony na wszystkie języki tekst spodziewany jest jesienią 2020 r. Oczekuje się, że jesienią na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem, a wejście w życie zostanie najprawdopodobniej przesunięte na koniec 2020 roku.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Wstępna ocena wpływu dyrektywy została wstrzymana. Komisja nie opublikuje analiz przed omówieniem ich z kluczowymi zainteresowanymi stronami.
Komitet EU2 pracuje nad opinia EurEau i przygotowuje się do konsultacji z KE.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji i pytania w sprawie kontroli sprawności przepisów unijnych dotyczących gospodarki wodnej. EurEau jest w kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby podzielić się naszą reakcją na kontrolę sprawności. Sprawdzamy, czy rezolucja obejmie również przegląd dyrektywy ściekowej. Termin przedstawienia pierwszego projektu rezolucji został odroczony do 25 maja.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
Rada Europejska przyjęła porozumienie w pierwszym czytaniu dotyczące tekstu rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w dniu 7 kwietnia. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zagłosuje za przyjęciem porozumienia w drugim czytaniu w maju.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
Proces przeglądu IED został oficjalnie rozpoczęty wraz z opublikowaniem przez Komisję wstępnej oceny skutków. EurEau przekazała opinię, koncentrując się na zasadzie kontroli u źródła, ochronie zasobów wodnych, PFAS i osadami ściekowymi. Popieramy przegląd dyrektywy po to, aby poprawić stosowanie zasady kontroli u źródła i zwiększyć udział sektorów gospodarki wodnej w gospodarce o obiegu zamkniętym. Każda zmiana IED powinna również obejmować wymagania dotyczące ochrony zasobów wodnych, aby uniknąć pogorszenia ich jakości.

Rozporządzenie w sprawie nawozów
Zaproponowano akt delegowany uwzględniający zalecenia platformy Strubias w rozporządzeniu w sprawie nawozów. Otwiera to możliwość odzyskiwania składników odżywczych z osadów ściekowych. Na mocy tego aktu delegowanego osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy do produkcji struwitu i „materiałów utleniania termicznego” (popioły). Trwają jeszcze ostateczne prace legislacyjne.

DG ENVI prowadzi również badanie zanieczyszczeń we wszystkich nawozach, aby ocenić ich ryzyko i wpływ ewentualnego ograniczenia niektórych produktów na mocy REACH. Wcześniej opublikowany został raport na temat zanieczyszczeń w kompostach i produktach przefermentowanych.

 

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
Na spotkaniu z zainteresowanymi stronami w dniu 3 kwietnia omówiono projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”. Nie przekazano żadnych ostatecznych decyzji dotyczących włączenia włókien na bazie wiskozy lub lyocellu.
Trwa również dyskusja na temat chusteczek nawilżanych i ich definicji, to istotne z punktu widzenia zakazu ich wrzucania do toalety.
Komisja zorganizowała drugie spotkanie z władzami krajowymi w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Państwa członkowskie są gotowe omówić z Parlamentem Europejskim przepisy przejściowe mające na celu utrzymanie dotacji UE, nawet bez porozumienia w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Celem jest przedłużenie obecnych zasad o co najmniej rok, a tym samym dalsze odłożenie wszelkich dodatkowych środków na rzecz ekologii. Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła własny mandat negocjacyjny, proponując przedłużenie obecnych przepisów o dwa lata.


Europejski Zielony Ład
Pomimo kryzysu trwa wiele inicjatyw dotyczących kluczowych elementów EZŁ:
Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Plan zapowiada opracowanie zintegrowanego planu zarządzania substancjami odżywczymi. Dobrze zaprojektowany może pomóc sektorowi wodnemu dobrze je wykorzystać. Odnośnie mikroplastiku, plan nie koncentruje się na środkach kontroli u źródła, co zwiększa ryzyko konieczności oczyszczania „na końcu rury”. Co ważne, Komisja ogłasza, że rozważy rewizję zarówno dyrektywy ściekowej jak i osadowej.
Komitet Regionów opracowuje opinię, a jego komitet ENVE przyjmuje pisemne uwagi zainteresowanych stron do 29 maja. Plan można znaleźć tutaj.

Zmiany klimatu
Trwają konsultacje społeczne Pakietu Klimatycznego. EurEau przygotowuje stanowisko, termin upływa 27 maja.
Trwają także konsultacje społeczne w sprawie celów na 2030 r. - termin upływa 23 czerwca.
Posłowie w komisji ENVI przygotowują projekt rezolucji w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu UE. Termin składania poprawek w ENVI upływa 3 czerwca. EurEau zaproponuje poprawki mające na celu podkreślenie roli sektora wodnego.

Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów
Parlament Europejski pracuje nad projektem rezolucji towarzyszącej procesowi opracowywania strategii przez Komisję. Posłowie chcieliby, aby strategia uwzględniała cały cykl życia substancji chemicznych
EurEau przedstawił uwagi na temat projektu rezolucji. Pracujemy również nad dokumentem przedstawiającym stanowisko i szczegółowymi notatkami na temat PFAS, z których wszystkie powinny zostać uwzględnione w planie działania PFAS związanym ze strategią dotyczącą zrównoważonych chemikaliów.

Strategia „z Pola na Widelec” (F2F)
Parlament Europejski postanowił sporządzić sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie strategii F2F. Sprawozdawcą ENVI jest Anja Hazekamp (NL / GUE)).

Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
Komisja Europejska i konsultanci w nowo utworzonej grupy roboczej w sprawie ekonomii (WG Economics) spotkali się na początku kwietnia. W pracach uczestniczą również państwa członkowskie, i inne zainteresowane strony, w tym EurEau (Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania)) EurEau przedłożyła dostępne badania dotyczące zwrotu kosztów, a nasi członkowie są zachęcani do przedstawienia własnych badań. Hiszpańska AEAS podzieliła się już własnym opracowaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w hiszpańskim sektorze wodnym.
Grupa robocza ds. wód podziemnych opracowała badanie PFAS w wodach podziemnych, które będzie stanowić podstawę do przeglądu załączników dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych.

Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej
Przekazaliśmy Komisji Europejskiej informacje zebrane przez komitet EU3 na temat infrastruktury krytycznej i pracy DG HOME w tym zakresie. Komisja pracuje także nad zmianą dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), która prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarkę wodną
DG AGRI opublikowała raport Sojuszu Środowiskowego „Ocena wpływu CAP na wodę”. Raport wzywa do podjęcia silniejszych działań w celu ochrony jakości i ilości zasobów wodnych. Dokument roboczy służb Komisji ma zostać opublikowany pod koniec tego roku, obejmując ocenę wpływu CAP na wodę, glebę oraz siedliska, krajobrazy i różnorodność biologiczną.


Innowacje
Klara Ramm reprezentująca IGWP została nominowana do Rady Misji Horizont Europa ds. Zdrowych Oceanów, Mórz i Wód Śródlądowych. Będzie współpracować z JWG Innovation.


ISO30500 i 24521
Amerykański członek ISO opublikował materiały wideo na temat standardów ISO 30500 i ISO 24521.


Wiadomości ds. komunikacji
Menadżerowie ds. Komunikacji organizacji krajowych spotkali się w zeszłym tygodniu, aby omówić działania naszych członków, porozmawiać jak przyciągnąć pracowników do sektora, jak informować klientów o usługach. 16 osób z całej Europy dołączyło do spotkania online.

Wydarzenia online:
8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. 
3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

COVID-19

Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną, zapewniając jednocześnie skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze hasło to „3P” (pee, poo, papier). Więcej odpadów w kanalizacji (chusteczki dezynfekcyjne), zagraża wzrostem awarii w tym trudnym czasie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj. Ponadto dla członków EurEau powstała w intranecie sekcja zarządzania kryzysowego COVID-19. Izba na bieżąco publikuje na swojej stronie informacje z EurEau.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia mające na celu spowalnianie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wysoki poziom niepewności, czy ograniczenia te zostaną usunięte przed latem, wszystkie bezpośrednie spotkania Zgromadzenia Ogólnego EurEau, prezydium, komitetów, grup roboczych są zastępowane przez wideokonferencje.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, postanowiliśmy przełożyć obchody 45. rocznicy EurEau zaplanowane na 9 czerwca 2020 r.

Wiadomości z UE

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prawnicy-lingwiści instytucji UE pracują nad dopracowaniem brzmienia i wzmocnieniem spójności tekstu dyrektywy w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przyjętej przez Radę ds. Środowiska w dniu 5 marca. Trwają prace nad tłumaczeniem. Jeśli chcą się Państwo zaangażować w tę weryfikację proszę o e-mail.

Dokument będzie musiał zostać przyjęty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w nadchodzących miesiącach. Ze względu na ograniczony czas dostępny na posiedzeniach plenarnych głosowanie może się odbyć później niż oczekiwano.

Kontrola sprawności prawa unijnego w zakresie gospodarki wodnej

Koordynatorzy komisji ENVI Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że Parlament sporządzi projekt rezolucji w sprawie efektywności przepisów dotyczących wody.

5 marca Rada ds. Środowiska przeprowadziła debatę na temat wyników kontroli sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy ściekowej. Komisarz Sinkevicius wskazał osiągnięte postępy i słabości. Ministrowie środowiska państw członkowskich wyrazili swoje opinie na temat kontroli sprawności prawa i zgodzili się, że należy przyspieszyć jego wdrażanie. Niektóre kraje są przekonane, że dostosowania mogą zostać wprowadzone bez zmian legislacyjnych, podczas gdy inne zgłosiły obawy dotyczące konsekwencji i niepewności wynikających ze wskazanego w RDW terminu dostosowania się do 2027 r.

Komisja ENVE Komitetu Regionów przygotowała także swoją opinię na temat kontroli sprawności.

Organizacja Aqua Publica Europea zorganizowała spotkanie w dniu 3 marca 2020 r. Uczestniczył w nim Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau. Komisję Europejską reprezentował Michel Sponar, pełniący obowiązki szefa działu gospodarki wodnej w DG ENV, który stwierdził, że nie podjęto żadnej decyzji w sprawie przyszłości ramowej dyrektywy wodnej, ale dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie z całą pewnością zmieniona.Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie nawozów: załączniki STRUBIAS

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie nowych kryteriów stosowania materiałów „STRUBIAS” jako składników nawozów z oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nawozów. Nowe materiały obejmują struwit i strącane sole fosforanowe, popioły i „materiały do ​​termicznego utleniania” oraz biowęgle, materiały do ​​pirolizy i zgazowania. Oczekuje się, że kryteria te zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r., czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (źródło: ESPP). Zgodnie z propozycją JRC (Wspólne Centrum Badawcze), osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy tylko dla struwitu i strącanych soli fosforanowych, popiołów i materiałów do termiczniego utleniania.

Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUP)

EurEau wezwała Komisję Europejską i jej konsultantów do uwzględnienia sieci kanalizacyjnej w zakresie działań związanych z usuwaniem śmieci. Operatorzy ścieków zauważyli już, że kryzys Covid-19 doprowadził do wzrostu zużycia mokrych chusteczek, a następnie do awarii pomp i sieci kanalizacyjnych. Wyrzucanie odpadów do kanalizacji musi być ujęte w definicji „zaśmiecania”.

Izba, podobnie jak inni członkowie EurEau skontaktowała się z właściwymi ministerstwami w celu poparcia naszego stanowiska. Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Na kolejnym spotkaniu zainteresowanych stron (3 kwietnia 2020 r.) Omówiony zostanie projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”.

Bezpieczeństwo dostaw wody

Komisja Europejska prowadzi badania nad przyszłością europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Wyniki badania powinny zostać uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej (koniec 2020r.). Spotkanie zainteresowanych stron, zaplanowane na 31 marca, zostało odwołane.

EurEau rozmawiała z konsultantami KE, którzy rozesłali kwestionariusz koncentrujący się na możliwych środkach poprawy ochrony infrastruktury krytycznej. EurEau sprawdza obecnie, w jaki sposób można gromadzić dane od operatorów.

Nowy plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej został opublikowany 11 marca 2020 r. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia „z pola na widelec”

Wprowadzenie strategii „z pola na widelec” (F2F), zostało tymczasowo przełożone na 29 kwietnia 2020 r. Strategia obejmie cały łańcuch wartości dla żywności - od produkcji do konsumpcji.  Zajmuje się między innymi takimi problemami, jak stosowanie pestycydów i środków biobójczych.

EurEau przekazała informacje zwrotne do planu działania F2F, wzywając do surowszych zapisów dotyczących ochrony zasobów wodnych.

Efektywność energetyczna

W dniu 26 marca EurEau odbyła wirtualne spotkanie z komórką KE odpowiedzialną za politykę finansowania efektywności energetycznej DG ENER. Celem rozmowy było wyjaśnienie potencjału efektywności energetycznej i powiązanych z tym wąskich gardeł w sektorze usług wodnych. Komisja wkrótce rozpocznie ocenę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, po której może nastąpić jej przegląd. Pierwsze konsultacje społeczne są spodziewane przed latem.

Nota informacyjna EurEau na temat śladu energetycznego sektora wodnego znajduje się tutaj.

Zielone inwestycje

Grupa ekspertów technicznych UE ds. „zielonego finansowania” przedstawiła swoje końcowe zalecenia. Dokument dotyczący taksonomii zawiera propozycje dwupoziomowego podejścia do inwestycji. Pierwszy powinien spełniać surowe kryteria ekologiczne, a drugi obejmuje inwestycje, które „nie wyrządzają znaczącej szkody” dla środowiska, w tym zasobów wodnych. Usługi wod-kan będą uwzględniane, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria efektywności energetycznej. Scentralizowane oczyszczanie ścieków i beztlenowa fermentacja osadów ściekowych są uwzględnione bezwarunkowo. Komisja Europejska wykorzysta te zalecenia do opracowania zasad określających, co można uznać za zieloną inwestycję.

Kalendarz Parlamentu Europejskiego

Z powodu sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 instytucje UE podjęły różne działania w celu ograniczenia podróży i spotkań. Parlament Europejski skorygował swój kalendarz na 2020 r., sesje plenarne odbędą się w Brukseli (a nie w Strasburgu) i będą skrócone. Taka sytuacja potrwa przynajmniej do końca sierpnia. Nowy kalendarz PE można znaleźć tutaj.

Farmaceutyki w środowisku

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku.

Główne kwestie to:

• poparcie włączenia podstawy prawnej dotyczącej środowiska (191,2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE),

• poparcie uznania zasad kontroli źródła i zasady „zanieczyszczający płaci”,

• zalecenie, aby ocena ryzyka dla środowiska stała się obowiązkowym elementem analizy ryzyka i korzyści związanych z zezwoleniem na wprowadzenie leku,

• wezwanie do przeglądu dyrektywy w sprawie osadów ściekowych w celu zapewnienia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

EurEau nie podziela poglądu, że oczyszczalnie ścieków powinny być traktowane jako tzw. hotspoty na tym samym poziomie, co zakłady produkujące farmaceutyki i szpitale.

Komisja ENVI PE „wzywa KE do włączenia farmaceutyków, które stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska, do wykazu substancji priorytetowych na podstawie ramowej dyrektywy wodnej i do ustanowienia norm jakości środowiska i limitów koncentracji na podstawie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości”.

Głosowanie plenarne zostało przełożone na czas nieokreślony.

Wytyczne dotyczące wpływu pestycydów i biocydów na procesy uzdatniania wody

Eksperci EurEau ds. wody pitnej wzięli udział w konsultacjach z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), na temat metod uzdatniania wody stosowanych w krajach członkowskich EurEau.

Innowacje

W dniu 5 marca Bruno Tisserand, przewodniczący komitetu EU3 oraz Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau uczestniczyli w posiedzeniu komitetu doradczego zainteresowanych stron w ramach Inicjatywy JPI. Uczestnicy zostali poinformowani o nowym partnerstwie na rzecz wody w przyszłym programie Horyzont Europa. Zostało również opublikowane zaproszenie do składania projektów dotyczących „Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska przez zanieczyszczenia i patogeny obecne w zasobach wodnych”. Ze względu na Covid-19 termin został przesunięty na 18 maja 2020 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wspólna strategia wdrażania (CIS) Ramowej Dyrektywy Wodnej

Grupa robocza „Chemikalia” CIS spotkała się zdalnie 17 marca. Greet De Gueldre z Belgii reprezentowała EurEau.

25 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej „Ekonomia”. Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania) uczestniczyli w spotkaniu reprezentując EurEau. Wyzwanie jakie stoi przed grupą dotyczy określenia potrzeb finansowych sektora. Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tym tematem, posiadających materiały źródłowe, które mogłyby nam pomóc oszacować potrzeby sektora.

Benchmarking EBC (European Benchmarking Cooperation)

Rejestracja w kolejnej edycji międzynarodowego badania benchmarkingowego EBC dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie została otwarta. Więcej informacji i rejestracja tutaj. W tym roku, na prośbę wielu uczestników, EBC zwróci szczególną uwagę na osiąganie celów ONZ (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

Światowy Dzień Wody

Aby uczcić Światowy Dzień Wody 21 marca, przyjrzeliśmy się tegorocznemu tematowi zmian klimatu i wody.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rozmawialiśmy z przewodniczącą EurEau Claudią Castell-Exner o jej doświadczeniach z sektorem wodnym podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Spotkanie z Komisarzem ds. Środowiska
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem
Virginijusem Sinkevičiusem. Było to okazją do dyskusji na temat Zielonego Ładu w kontekście gospodarki wodnej. Cieszy nas, że Komisarz jest pozytywnie nastawiony do kwestii kontroli u źródła.

Dyrektywa w sprawie jakości wody
18 lutego komisja ds. środowiska ENVI Parlamentu Europejskiego przegłosowała treść dyrektywy. 61 posłów głosowało za, 3 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu, co daje duże poparcie dla nowej dyrektywy. Mamy już polską wersję, która podlega kontroli poprawności tłumaczenia. Ostatnim etapem przyjmowania dyrektywy będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w kwietniu.

Kontrola spójności prawa dotyczącego wody
Komisja ENVI wymienia opinie z KE na temat spójności i skuteczności prawa. Dyskusja dotyczy głównie Ramowej Dyrektywy Wodnej. 20 lutego sprawozdawcą w imieniu Komitetu Regionów był Marszałek Piotr Całbecki wspierany przez Prof. Macieja Zalewskiego. Więcej tutaj.

Ramowa Dyrektywa Wodna
21 lutego grupy koordynujące Wspólna Strategię Wdrażania koncentrowały się na wnioskach z oceny sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i proponowanym rozszerzeniu listy substancji priorytetowych. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Koszty dyrektywy w sprawie jednorazowego plastiku
25 lutego Komisja Europejska zorganizowała kolejne spotkanie dotyczące kosztów sprzątania i utylizacji odpadów powstałych wskutek wykorzystywania produktów plastikowych jednorazowego użytku.  

Pestycydy
W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podkreślono, że „Komisja Europejska nie była dotychczas w stanie znacząco ograniczyć i kontrolować ryzyka związanego z pestycydami stosowanymi przez rolników". Przyczyny to m. in. opóźnione i niepełne wdrożenie dyrektywy z 2009 r. w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, słabe stosowanie środków ochrony roślin niskiego ryzyka oraz nieliczne zachęty dla rolników do ograniczania stosowania pestycydów. W dodatku, stosowanie zasad zintegrowanej ochrony przed szkodnikami nie jest włączone do warunków otrzymania płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. ETO stwierdza, że stracono okazję, aby poprawnie rozwiązać ten problem w nowej WPR, która wejdzie w życie w 2021 r. Komunikat prasowy znajduje się tutaj.

Mikroplastik
Przedstawiciele EurEau spotkali się w dniu 5 lutego z DG GROW. W ramach strategii dotyczącej tworzyw sztucznych i nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja zaproponuje środki mające na celu zmniejszenie ilości niezamierzenie uwalnianych do środowiska mikroplastików. Komisja Europejska zainicjuje badanie dotyczące możliwych środków łagodzących skutki emisji cząstek zużywających się opon i włókien syntetycznych. Wyniki mogłyby posłużyć jako ocena skutków dla przyszłych działań legislacyjnych. EurEau przystąpiła do drugiego etapu Platformy ds. Opon i Cząstek Zużycia Drogowego, zainicjowanego przez stowarzyszenie producentów opon ETRMA. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 18 lutego.

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę
KE opracowuje stadium dotyczące przyszłości europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Europejska Sieć Referencyjna Ochrony Infrastruktury Krytycznej zaproponowała “Wytyczne dla opracowania systemów bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę do picia” (Guidance on the production of a water security plan for drinking water supply).

Dokument będzie prezentowany podczas warsztatów 23 marca (Bruksela).

Wspólna Polityka Rolna
W marcu ma zostać opublikowane studium dotyczące wpływu WPR na jakość i ilość zasobów wodnych. Odbędą się również konsultacje społeczne na temat wpływu rolnictwa na wody, glebę i bioróżnorodność.

Strategia “z pola na widelec”
KE zainicjowała proces przyjmowania strategii “z pola na widelec” publikując mapę drogową (Roadmap).  Ma ona doprowadzić do zrównoważonej produkcji żywności i jej konsumpcji.

Rolnictwo i woda
Europejski Trybunał Obrachunkowy oceni, w jakim stopniu unijna polityka rolna chroni europejskie zasoby wodne, koncentrując się na ilości wody. EurEau była jednym z interesariuszy, konsultując i dostarczając informacje.

Farmaceutyki w środowisku  
W związku z opublikowaniem w marcu 2019 r. strategicznego podejścia Komisji Europejskiej, komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Do projektu rezolucji wpłynęło 258 poprawek, ( draft resolution received 258 amendments), a interesariusze negocjują obecnie brzmienie kompromisowych poprawek. EurEau wyda zalecenia dotyczące głosowania dla posłów do PE przed głosowaniem ENVI, które powinno odbyć się 5 marca.


Wspólna Strategia Wdrażania  (CIS)
Nowe wytyczne CIS  nr 37 ”Etapy określania i oceny potencjału ekologicznego w celu poprawy porównywalności silnie zmodyfikowanych części wód" wraz z jego „biblioteką środków łagodzących", są już opublikowane na stronie internetowej Komisji.


Sprawy EurEau
W Revolve Media ukazał się artykuł Olivera Leoebela, Sektetarza Generalnego EurEau.  

Wydarzenia

 • 4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.
 • 9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.
 • 23 marca 2020 r.- warsztat grupy tematycznej „woda” z ERNCIP na temat poprawy ochrony infrastruktury krytycznej, Bruksela, Belgia. 
 • 1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.
 • 27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org
 • 8-12 czerwca 2020r. – konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych organizowana przez Aalto University i wodociągi w Helsinkach. Więcej na www.iwa-nrr.org.
 • 15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.
 • 3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.
 • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja
 • 25-28 maja 2021 r. – CEOCOR organizowany przez organizację austriacką ÖVGW w Wiedniu, Austria.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Studium Deloitte dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Z badania Deloitte dotyczącego odpowiedzialności producentów za zapobieganie przedostawaniu się mikrozanieczyszczeń do środowiska, wynika, że UE powinna skuteczniej wdrażać istniejące przepisy po to, aby utrzymać dostępność wody dla wszystkich. Badanie zlecone przez EurEau potwierdza, że środki kontroli u źródła powinny być wdrażane zgodnie z wymogami określonymi w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Tam, gdzie nie jest to wystarczające, prawodawstwo powinno wprowadzać sprawiedliwe i skuteczne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podmioty świadczące usługi wodociągowe nie powinny ponosić kosztów dodatkowych działań w celu usunięcia substancji zanieczyszczających i mikroplastików. Koszty te są ostatecznie przenoszone na konsumenta wody, co wpływa na przystępność cenową.

Więcej danych z raportu ukaże się w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Aktywność unijnych instytucji


Plan pracy Komisji Europejskiej
KE opublikowała plan pracy 2020 dostępny w języku angielskim.

Dyrektywa dotycząca wody pitnej

W dniu 18 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy. W dniu 23 stycznia zaplanowano techniczne rozmowy trójstronne. COREPER rozważy i ostatecznie zatwierdzi ostateczny tekst w nadchodzących tygodniach. Następnie Komisja ENVI przeprowadzi również głosowanie w sprawie uzgodnionej wersji. Piszemy o tym w liście do członków Izby. Przygotowujemy się także do implementacji dyrektywy do prawa polskiego, stąd ankieta rozesłana do członków Izby.

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) zacznie sporządzać listę substancji, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach mających kontakt z wodą do spożycia. Szef ECHA Bjorn Hansen powiedział, że jego agencja będzie oceniać substancje stosowane w materiałach do produkcji rur i armatury, dodając, że harmonizacja oceny zapewnia również równe szanse dla firm dostarczających te materiały w różnych krajach europejskich. Pierwsza lista ma obejmować około 1500 substancji chemicznych i zostanie przyjęta przez Komisję Europejską do 2024 roku.

 

Odzysk wody na cele rolnicze
Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i wykorzystania na cele rolnicze jest w końcowym etapie uzgodnień. 2 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie. 21 stycznia komisja ENVI głosowała nad uzgodnionym tekstem. Wersja wynegocjowana stanowi poprawę w stosunku do wniosku Komisji Europejskiej, ponieważ obowiązki wszystkich uczestników łańcucha są w nim określone, a normy są wysokie, ale wykonalne. Istotne będą wytyczne dotyczące planu zarządzania ryzykiem, które Komisja musi opublikować.


Ewaluacja dyrektywy ściekowej

EurEau odniosła się pozytywnie do ogłoszonej ewaluacji. Więcej o naszej opinii można znaleźć tutaj

Problem PFAS

Kwestia PFAS znalazła się w porządku dziennym spotkania ministrów środowiska państw członkowskich, od czasu zaproponowania przez Holandię dokumentacji dotyczącej ograniczeń w ramach REACH. Więcej informacji można przeczytać na blogu „water matters”.


Mapa drogowa dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Jesteśmy bardzo rozczarowani brakiem poruszenia tematu wody w pierwszych wzmiankach. Nieuwzględnienie zasobów wodnych i usług wodnych w planie byłoby dla nas wszystkich porażką w dążeniu do GOZ. Woda jest z pewnością jej istotnym elementem, dostawcy usług odzyskują zasoby - w tym energię, związki organiczne i składniki odżywcze - w całym obiegu wody. Zasadnicze znaczenie ma to, że mapa drogowa GOZ wspiera działania na rzecz odzysku substratów (biogaz, fosfor, odzyskana woda itp.). Pierwszą reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Mapa drogowa dla bioróżnorodności 2030

EurEau skomentowała nowy plan działania na rzecz bioróżnorodności, wzywając do lepszego dostosowania ramowej dyrektywy wodnej do dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Rolnictwo musi być bardziej zrównoważone, a kwestia uwalniania substancji zanieczyszczających środowisko i mikroplastików powinna być rozwiązana i kontrolowana u źródła. Więcek szczegółów można znaleźć tutaj.


Substancje oddziałujące na układ dokrewny: Udział EurEau w konsultacjach

EurEau udzieliła odpowiedzi podczas konsultacji oceny sprawności przepisów UE dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Odpowiedź można znaleźć tutaj.

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: zakończenie procesu oceny

Komisja Europejska zakończyła ocenę IED warsztatami, podczas których konsultanci przedstawili swoje pierwsze ustalenia. Komisja przeanalizuje przyszłe warianty w dokumencie roboczym, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zmianie dyrektywy, emisje do wody i gleby mogą podlegać dodatkowym rygorom.

 

Pestycydy: UE zakazuje stosowania tiakloprydu

Od 30 kwietnia 2020 r. stosowanie pestycydu tiakloprydu (Calypso, Biscaya) będzie zabronione. Produkt ten wpływa na zdrowie pszczół, ale ma również negatywny wpływ na wody gruntowe i zdrowie ludzi.

 

PFAS: ECHA popiera aby PFBS uznano za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC)

Komitet państw członkowskich ECHA jednogłośnie poparł propozycję Norwegii dotyczącą uznania kwasu sulfonowego perfluorobutanu i jego soli (PFBS) za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH ze względu na jego wysoką trwałość i mobilność. Substancja ta jest stosowana jako odporna na plamy powłoka do wyrobów włókienniczych i innych produktów, jako środek zmniejszający palność, w galwanizacji oraz jako pestycyd. W grudniu 2019 r. Dania, Niemcy, Szwecja i ECHA poparły holenderską propozycję ograniczenia grupy PFAS w ramach REACH do 2030 r.

 

Wspólna Polityka Rolna

Nowa Wspólna Polityka Rolna nie zostanie zatwierdzona na czas, co prowadzi do konieczności wprowadzenia środków przejściowych. Przepisy przejściowe nie wprowadzają żadnych nowych wymogów mających na celu zapewnienie płatności dla rolników. Nowa WPR będzie musiała zostać dostosowana do celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „z pola na widelec”, które mają zostać przedstawione przez Komisję najpóźniej w maju. Więcej informacji na temat projektów współpracy między rolnikami a sektorem wodnym można znaleźć w nocie informacyjnej EurEau tutaj.

 

Pestycydy: Parlament UE wzywa do ograniczenia stosowania

W dniu 15 stycznia Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i obejmującą odpady żywnościowe i stosowanie pestycydów. Posłowie chcą zająć znacznie ograniczyć stosowanie i ryzyko związane z pestycydami. Parlament nie zdołał jednak ustalić celów redukcji.


Farmaceutyki w środowisku: projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Jest to reakcja na opublikowaną w marcu 2019 r. strategię Komisji. Termin składania poprawek upłynął 29 stycznia.

 

OECD uruchamia eChemPortal: kompleksowe źródło informacji o chemikaliach

eChemPortal dostarcza informacji o chemikaliach, pestycydach i produktach biobójczych. Wspiera podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i środowiska. Portal zawiera ponad 800 000 rekordów substancji z 34 baz danych władz i organizacji międzynarodowych.

 

 

EurEau

EurEau będzie obchodzić w tym roku swoje 45-lecie. Z tej okazji, w dniach 9-10 czerwca, będziemy gospodarzami wydarzenia w Brukseli.

 

Szwedzka analiza w sprawie fosforu

W wyniku analizy zaproponowano zakaz rolniczego stosowania osadów ściekowych, z wyjątkiem osadów dobrej jakości rozprowadzanych na gruntach rolnych. Svenskt Vatten z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję i wyraża uznanie za dobrze przemyślane badanie. Recykling materii organicznej, fosforu i innych składników odżywczych z osadów ściekowych jest kluczową kwestią w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wniosek oznacza, że dobrej jakości osady ściekowe mogą być nadal wykorzystywane na gruntach rolnych, ale inne osady już nie. Więcej tutaj (streszczenie angielskie strona 31-43).
 

Filtracja dźwiękiem

Czy można przefiltrować falą dźwiękową kłaczki w pralkach? Przeczytaj tutaj
 

Wydarzenia

·        4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja  o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.

·        9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

·        1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

·        27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org

·        15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

·        3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.

·        17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Wyniki raportu Deloitte dla EurEau: konieczne jest wdrażanie systemów kontroli zanieczyszczeń u źródła po to, aby chronić środowisko i zachować przystępność cenową usług wodociągowych.

Co to jest “pogorszenie” w ramowej dyrektywie wodnej?

W dniu 12 listopada Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował opinię członka Trybunału Gerarda Hogana w sprawie z Niemiec (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) m. in. w sprawie znaczenia terminu „pogorszenie", określonego w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej oraz w odniesieniu do wód podziemnych. Hogan uznał, że „pogorszenie” następuje wówczas, gdy w wyniku realizacji projektu zostanie przekroczona norma jakości środowiska. Ponadto, jeżeli dana jednolita część wód podziemnych znajduje się już w najniższej klasie w rozumieniu załącznika V do dyrektywy 2000/60, każde kolejne zwiększenie stężenia zanieczyszczenia, przekraczające normę jakości środowiska lub wartość progową ustaloną przez dane państwo członkowskie, stanowi pogorszenie jakości. Nie ma jeszcze wyroku ETS, ale opinia sędziego jest podstawą do dalszych prac. Jeśli ETS przyjmie ten tok myślenia to w zasadzie każde pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków powinno być pod tym względem weryfikowane.

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia  
18 grudnia Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska odbyły piąte i zarazem ostatnie rozmowy trójstronne w celu wynegocjowania tekstu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zarówno stanowisko PE, jak i stanowisko Rady przyczyniły się do dalszej poprawy propozycji Komisji Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do takich elementów, jak parametry jakościowe (poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń WHO), częstotliwość monitorowania parametrów chemicznych, a przede wszystkim opracowały ogólnounijny system wymogów higienicznych dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. 

18 grudnia nastąpiło więc nieformalne uzgodnienie projektu dyrektywy. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).

Dyrektywa wprowadza obowiązek opracowania i prowadzenia systemów zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach. 

Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci. 

Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej. 

Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, napodstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.

Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów. 

Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu. 

Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania. 

Bardzo ważny dla przedsiębiorstw jest fakt wpisania obowiązku oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych od źródła po kran. Nastał więc czas na przygotowanie planów bezpieczeństwa wody.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku. 

 
Europejski Zielony Ład

Dziesięć dni po objęciu mandatu Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępny tutaj. Mapę drogową z planowanymi działaniami można znaleźć tutaj. Stanowi to ważny sygnał polityczny dla instytucji europejskich i dla obywateli Europy. Zapewne w Kwartalniku Izby napiszę o tym więcej.


Dyrektywa ściekowa

Komisja opublikowała ewaluację dyrektywy. Najprawdopodobniej nastąpi teraz rewizja tej ważnej dla branży dyrektywy. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.
 

Ramowa Dyrektywa Wodna

Komisja Europejska opublikowała także ewaluację RDW. Komunikat można znaleźć tutaj.


Odzysk wody

UE uzgodniła rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Jesteśmy zadowoleni z wyniku.


Europejskie Forum Regulatorów Usług Wodociągowych

Delegacja EurEau wzięła udział w pierwszym forum organizowanym przez europejską organizację regulatorów wody WAREG oraz regulatora włoskiego. Poruszono kwestie potrzeb inwestycyjnych i trudności z finansowaniem ich tylko z taryf. Zaprezentowany został raport WAREG dotyczący tworzenia taryf, tematy związane z innowacjami, efektywnością zarządzania, benchmarkingiem, taryfą zrównoważoną.

Grupa ds. zmian klimatu w PE

9. kadencja Parlamentu Europejskiego będzie bardzo zajęta pracami nad legislacją związaną ze zmianami klimatu i Celami Zrównoważonego Rozwoju (Narodów Zjednoczonych). EurEau zabiegała, aby utworzyć w PE grupę roboczą, która zajęłaby się tematyką wodną. Sukcesem jest więc fakt kontynuacji prac grupy ds. zmian klimatu, bioóżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 7 frakcji politycznych zgodziło się poprzeć kontynuację jej prac. W ramach grupy powołany został zespół ds. gospodarki wodnej. Trzema jego współprzewodniczącymi będą: Cristophe Hansen (PPE/Luksemburg), Tiemo Woelken (S&D/Niemcy) i Chrysoula Zacharopoulou (Francja, Renew Europe).


Zielony budżet

W ramach planu działania „Finansowanie zrównoważonego rozwoju", Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (rozporządzenie o taksonomii) w celu ukierunkowania przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje oraz zastosowania zasady „nie szkodzić". Rada i Parlament zgadzają się do uznania energii jądrowej i gazu ziemnego za przejściowe źródła energii. Nowe zasady mogą wpłynąć na dostępność kapitału dla wielu rodzajów inwestycji.
 

Spotkanie w EEB
Carla i Bertrand z Sekretariatu EurEau spotkali się w Brukseli z członkami Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w ochronie środowiska. Wychodząc od wyników oceny ramowej dyrektywy wodnej omówiono kwestie, takie jak zwrot kosztów, dyrektywa w sprawie wody pitnej i rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody.

Farmaceutyki w środowisku 

Sekretarz generalny EurEau, Oliver Loebel, wraz z przedstawicielami WHO, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, producentów i organizacji pozarządowych brał udział w panelu ekspertów na temat farmaceutyków w środowisku. Podczas warsztatów, zorganizowanych 13 grudnia w Saragossie w Hiszpanii, dyskutowano o sposobach wzmocnienia środków kontroli u źródła, zaletach i wadach rozwiązania „końca rury” oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Konferencje

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel zabrał głos na dorocznej konferencji Unii dla Śródziemnomorza poświęconej prywatnym inwestycjom i finansowaniu w gospodarce wodnej.

Carla Chiaretti z sekretariatu EurEau wzięła udział w konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim i dotyczyła potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich i możliwości finansowania sektora wodnego. OECD kończy właśnie prace nad sprawozdaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodnym, zleconym przez Komisję Europejską. Powinno być ono dostępne na początku 2020 roku. Izba analizuje raport dotyczący Polski.
 

Wydarzenia

-15 stycznia - podczas konferencji końcowej projektu Mikro-Modell Claudia Castell-Exner wygłosi na Uniwersytecie w Dreźnie prezentację na temat europejskiej strategii dotyczącej mikrozanieczyszczeń.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

18 grudnia Parlament Europejski i fińska prezydencja Rady nieformalnie uzgodnili projekt dyrektywy w sprawie jakości wody do spożycia przez ludzi. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).
Dyrektywa wprowadza obowiązek kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach.
Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci.
Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej.
Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, na podstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.
Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów.
Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu.
Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Sprawy UE
Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD) 
Trwają tzw. trilogi dotyczące dyrektywy. Wciąż kilka kwestii pozostaje bez rozstrzygnięcia, między innymi kwestia dostępu do wody dla wszystkich mieszkańców, informowania o pracy wodociągów, kontroli materiałów i produktów kontaktujących się z wodą, a także niektórych parametrów fizykochemicznych (PFAS, owłów, bisfenol). Jeżeli prezydencji fińskiej nie uda się osiągnąć porozumienia do 20 grudnia, prezydencja chorwacka (styczeń-czerwiec 2020 r.) deklaruje kontynuację.

Odzysk wody 
Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły 12 listopada drugie spotkanie trójstronne w celu wynegocjowania rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Następne spotkanie zaplanowano w grudniu, prezydencja fińska nadal dąży do zamknięcia sprawy do końca roku.

Wspólna Polityka Rolna (CAP):
5 listopada Dieter Staat (Vewin, Holandia) i Oliver Loebel (EurEau) spotkali się ze sprawozdawcami komisji AGRI i ENVI Parlamentu w celu omówienia procesu legislacyjnego dotyczącego wspólnej polityki rolnej. Dwaj posłowie do PE, Peter Jahr (PPE, Niemcy) i Christophe Hansen (PPE, Luksemburg), podkreślili, że chcą wynegocjować wspólne poprawki do artykułów dotyczących środowiska. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym planuje się na kwiecień lub maj 2020 r.

Farmaceutyki w środowisku 
Parlament Europejski przygotowuje projekt rezolucji w odpowiedzi na strategię dotyczącą ograniczania przedostawania się farmaceutyków do środowiska, przyjętą przez Komisję Europejską w marcu 2019 roku. Posłowie do PE mogą zgłaszać poprawki do 29 stycznia 2020 roku.

Z kolei OECD opublikowała raport na temat produktów farmaceutycznych w środowisku. W sprawozdaniu zaleca się, by rządy przyjęły podejście oparte na cyklu życia produktu. Wiele ustaleń OECD jest zgodnych z naszymi poglądami, tj. że potrzebujemy różnych środków zapobiegających przedostawania się farmaceutyków do środowiska, obejmujących wszystkich interesariuszy.

Reakcja EurEau znajduje się tutaj. Raport można pobrać tutaj.

GOZ i “Green deal” (Zielony Cel)
According to Commission sources, the circular economy, including new waste and recycling laws, will contribute about half of the EU’s efforts to achieve zero carbon emissions by 2050, in line with the commitments of their incoming Commission president von der Leyen. The forthcoming circular economy action plan 2.0 will aim for a real transformation of our economies.

Według nowej Komisji Europejskiej Gospodarka o Obiegu Zamkniętym, w tym nowe przepisy dotyczące odpadów i recyklingu będą priorytetem. Wszystko w celu osiągnięcia zerowej emisji dwutlenku węgla do 2050 r. Przyszły plan działania na rzecz GOZ 2.0 będzie miał na celu rzeczywistą transformację europejskich gospodarek.

Koniec finansowania paliw kopalnych
Państwa członkowskie UE i Komisja postanowiły uczynić z Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) pierwszy na świecie bank publiczny, który zobowiązał się do zaprzestania finansowania inwestycji związanych z węglem, ropą naftową i gazem. Nowe zasady wejdą w życie w 2021 roku.

Zdrowa Europa 

EurEau dołączyła do Platformy na rzecz zdrowiej Europy AP4HE jako partner merytoryczny. Platforma, sponsorowana przez J&J i Microsoft, została uruchomiona rok temu i promuje gospodarkę dobrostanu, skupiając się na powiązaniach między zdrowym społeczeństwem, zdrowym środowiskiem i systemami opieki zdrowotnej.

 

Komunikacja medialna
Svenskt Vatten współpracuje w ramach krajów północnych (Nordic Council) na rzecz promowania wody z kranu:

Islandia:
https://youtu.be/wYd_51uwlC4
https://youtu.be/Miuj2V2fkDw
https://youtu.be/S2GZZ6rqEJ8

Szwecja:
https://svensktvatten.screen9.tv/media/57ctEXJJ8QsHIjStn4PztA/kranmarkt-swedish-tapwater-visit-sweden

Finlandia:

https://www.facebook.com/watch/?v=422583625337989

 

Informacje od członków EurEau
Holenderskie stowarzyszenie Vewin zleciło Instytutowi Badań nad Cyklem Wodnym KWR przeprowadzenie badania na temat jakości źródeł wody pitnej w Holandii. Więcej o projekcie można przeczytać tutaj.

Na początku listopada Sekretariat gościł członków Belgaqua z francuskojęzycznej części Belgii. Czterech członków zespołu przyjechało do Brukseli, aby dzielić się doświadczeniami i uczyć się nawzajem.

Sekretariat gościł szwedzkiego kolegę Anders'a Finnson'a na oddelegowaniu z Svenskt Vatten'a do Brukseli przez miesiąc. Svenskt Vatten będzie gospodarzem konkursu na znalezienie najlepszej wody z kranu. Dziesięć regionalnych finałów odbędzie się w październiku 2020 r. , a dwie najlepsze gminy będą rywalizować w Sztokholmie w listopadzie.

Maria João Benoliel (EPAL, Portugalia, EU1) reprezentowała EurEau na konferencji "Jakość Wody" w Lizbonie.
Sekretarz Generalny EurEau Oliver Loebel spotkał się z organizacją rumuńską  ARA.
Claudia Castel-Exner, Prezydent EurEau wzięła udział w Tygodniu Wody w Amsterdamie.
Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau wziął udział w dniach wody belgijskiego centrum badawczego CEBEDEAU.
Carla Chiaretti z Sekretariatu EurEau wzięła udział w warsztatach na temat farmaceutyków w środowisku zorganizowanych przez organizację HealthCare Without Harm Europe.
Claudia Castel-Exner wzięła udział w konferencji DANVA w Aarhus prezentując wyzwania branży wod-kan.

Oliver Loebel uczestniczył w Berlinie, w spotkaniu „Wasserwirtschaft w Zeiten des Klimawandels - Ein Blick von außen auf die Branche”. Spotkał się również z kolegami z organizacji niemieckiej BDEW.

Carla Chiaretti 19 listopada przemawiała w Parlamencie Europejskim na temat gospodarki wodnej jako części kluczowych wyzwań środowiskowych i roli Zrównoważonych Celów Rozwoju.

Oliver Loebel zabrał głos na 5. sesji posiedzenia stron ONZ/WHO - Protokołu w sprawie wody i zdrowia w Belgradzie. Oliver wziął udział w sesji wysokiego szczebla, rozmawiając o zanieczyszczeniach w kontekście świadczenia dostępnych i przystępnych cenowo usług wodnych. Podczas pobytu w Serbii Oliver spotkał się z CCIS, serbskim członkiem EurEau.

Claudia Castell-Extner w Lizbonie reprezentowała EurEau na konferencji ENEG organizowanej co dwa lata przez portugalska organizację APDA.

Lucia Pitzurra z EU3 reprezentowała EurEau w Rzymie podczas spotkania na temat rozwoju nowej paneuropejskiej infrastruktury badawczej DANUBIUS-RI.

 

Wydarzenia
-3 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Pierwsze Europejskie Forum Regulatorów WAREG. Obecni będą członkowie EurEau, w tym prezydent Claudia Castel-Exner, Sarah Gillman i Carl-Emil Larsen.

-5 grudnia 2019 r. - Rzym, Włochy. Roczna konferencja Unii dla Śródziemnomorza w sprawie inwestycji i finansowania usług wodnych. Oliver Loebel bierze udział w dyskusji przy okrągłym stole na temat finansowania prywatnego.

-6 grudnia 2019 r. - Konferencja OECD i Komisji Europejskiej na temat potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich oraz możliwości finansowania sektorów wodnych; Bruksela, Belgia.

-12 grudnia 2019 r. - Konferencja UE na temat innowacji w zakresie wody w ramach europejskiego partnerstwa innowacyjnego na rzecz innowacji w dziedzinie wody. Saragossa w Hiszpanii. F. Javier Fernández Delgado, hiszpański członek wspólnej grupy roboczej ds. innowacji, reprezentuje EurEau.

-13 grudnia 2019 r. - warsztaty Komisji Europejskiej i WHO: Zmniejszenie zanieczyszczenia wody przez farmaceutyki. Saragossa, Hiszpania. Oliver Loebel weźmie udział w jednym z paneli dyskusyjnych.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

W piątek 15 listopada Coreper (Komitet Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich), uzgodnił zmieniony mandat dotyczący dyrektywy w sprawie wody pitnej przed trzecim posiedzeniem trójstronnym zaplanowanym na 19 listopada. Tekst kompromisowy przedstawiony przez prezydencję został zatwierdzony, z wyjątkiem kilku bardziej szczegółowych elementów.  Dotyczy to informacji, które należy podać do wiadomości publicznej. Większość delegacji wykazała się elastycznością, chociaż niektóre z nich były sceptyczne co do potrzeby dodatkowych informacji (NL, MT, AT, CY oraz co do konkretnych elementów PL, SK, UK, FR, DE).

Kolejną dyskusyjną kwestią są substancje zaburzające gospodarkę hormonalną, kilka państw członkowskich było otwartych na zaostrzenie systemu albo poprzez monitorowanie tych substancji (EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ), albo poprzez połączenie monitorowania z wymogami w zakresie przejrzystości i działań naprawczych (DK, i ewentualnie MT, HU, SI).

Szerokie poparcie członków Coreper ma termin przeprowadzenia oceny ryzyka, przy czym wiele państw członkowskich wykazało pewien stopień elastyczności, podczas gdy PT, FR, MT, LT, HU, SK i RO chciały utrzymać 6 lat w podejściu ogólnym, w szczególności w odniesieniu do oceny ryzyka sieci wewnętrznych (która jest nowym wyzwaniem dla państw członkowskich). Niektóre państwa członkowskie wyraziły obawy dotyczące mikroplastiku (art. 8), ze względu na brak wspólnych metod pomiarowych.

Niektóre państwa członkowskie (DE, BE, PL, SK, MT, UK, EL i IT) wyraziły zaniepokojenie w związku z zawartością załącznika IV i wnioskowały o pewne skreślenia (dotyczące struktury kosztów, potrzeb inwestycyjnych, skarg konsumentów).

W odniesieniu do ołowiu większość państw członkowskich zgodziła się na wartość dopuszczalną wynoszącą 5 mg/l w zamian za dłuższy termin wdrożenia wynoszący 20-25 lat. Panuje powszechna zgoda co do tego, że w odniesieniu do nowych materiałów wartość graniczna będzie stosowana natychmiast, zgodnie z nowym art. 10 lit. a) dotyczącym materiałów. Wezwanie Komisji do wyznaczenia bardziej ambitnego 15-letniego terminu zostało wzmocnione przez DE, PT, PL, SK, SE, DK, CZ.

W odniesieniu do trzech zaproponowanych przez prezydencję alternatyw dla substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, opinie były podzielone. Każda z tych opcji uzyskała poparcie niektórych państw członkowskich. Pierwszy wariant, koncentrujący się na wartości granicznej tylko dla jednego czynnika zaburzającego gospodarkę hormonalną, bisfenolu A, o złagodzonej wartości, mógłby zostać zaakceptowany przez ES, LT, BG i NL. Drugi wariant, obejmujący wszystkie trzy substancje o wartościach zaproponowanych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), był do przyjęcia dla EE, RO, IE, SE, EL, IT, SI i CZ. Ponadto CY zaproponował połączenie tych dwóch opcji. Trzecia opcja, polegająca na umieszczeniu trzech substancji zaburzających gospodarkę hormonalną w kategorii parametrów wskaźnikowych, zapewniający monitorowanie i dostęp do informacji, była do przyjęcia dla DK, a także ewentualnie MT, HU, SI. Wiele delegacji wolałoby utrzymać listę obserwacyjną podejścia ogólnego, ale kilka delegacji było otwartych na pracę na podstawie wspólnej alternatywy DE i BE, która również opiera się na modelu listy obserwacyjnej (LU, LT, MT, HU, IE, IT, BG, FR, BE, DK, PT, CZ i w pewnym stopniu FR, NL).

Kolejne negocjacje odbywają się 19 listopada.

Klara Ramm
ekspert IGWP

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1