Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił informację o planowanych naborach wniosków, jeszcze  w 2015 roku.  Jest to uaktualniona informacja na dzień 21 września 2015 roku, zawierająca zmiany w planowanych wcześniej naborach oraz nowe konkursy w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Wszystkie konkursy planowane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko są w fazie planowania naborów. Termin ich ogłoszenia to listopad, grudzień 2015 roku. Ważne jest jednak to, że już dziś możecie się Państwo zapoznać z regulaminami tych konkursów i niezbędnymi dokumentami.

Wstępna informacja o planowanych naborach zakłada zapowiedzi dotyczące wniosków w ramach:

-  Programów priorytetowych obowiązujących w NFOŚiGW w 2015 roku
-  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
-  Programu Operacyjnego Infrastruktura  i Środowisko  2014 – 2020

Poniżej przedstawiamy programy dla których nabór trwa aktualnie oraz  te, do których nabór jest planowany.

Programy Priorytetowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2015 roku

 1. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  Część 1) Gospodarka ściekowa w ramach Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych
  trwa nabór wniosków
 2. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach
  Część 2) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  trwa nabór wniosków
 3. Racjonalna gospodarka odpadami
  Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów
  trwa nabór wniosków
 4. Racjonalna gospodarka odpadami
  Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami
  trwa nabór wniosków
 5. Racjonalna gospodarka odpadami
  Cześć 3) Modernizacja stacji demontażu pojazdów
  trwa nabór wniosków
 6. Racjonalna gospodarka odpadami
  Część 6) Współfinansowanie projektów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
  trwa nabór wniosków
 7. Racjonalna gospodarka odpadami
  Część 7) Przygotowanie projektów
  trwa nabór wniosków
 8. Ochrona powierzchni ziemi
  Część 2) Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków dla środowiska
  trwa nabór wniosków
 9. Ochrona powierzchni ziemi
  Część 4) Usuwanie odpadów wraz z remediacją powierzchni ziemi
  trwa nabór wniosków
 10. Geologia i górnictwo
  Część 1) Poznanie budowy geologicznej kraju oraz gospodarka zasobami złóż kopalin i wód podziemnych
  trwa nabór wniosków
 11. Geologia i górnictwo
  Część 2) Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobycia kopalin 
  trwa nabór wniosków
 12. Poprawa jakości powietrza
  Część 1) Współfinansowanie opracowania programów ochrony powietrza i planów działań krótkoterminowych
  trwa nabór wniosków
 13. Poprawa jakości powietrza
  Część 2) KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii
  trwa nabór wniosków
 14. Poprawa efektywności energetycznej
  Część 1) LEMUR Energooszczędne Budynki Użyteczności Publicznej
  nabór planowany
 15. Poprawa efektywności energetycznej
  Część 2) Dopłaty do kredytów na budowę domów energooszczędnych
  nabór planowany
 16. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
  Część 1) BOCIAN - Rozproszone, odnawialne źródła energii
  trwa nabór wniosków
 17. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
  Część 2a) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii dla samorządów
  trwa nabór wniosków
 18. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
  Część 2b) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez banki
  trwa nabór wniosków
 19. Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii
  Część 2c) Prosument-linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii poprzez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej
  trwa nabór wniosków
 20. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
  trwa nabór wniosków
 21. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
  trwa nabór wniosków
 22. Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej
  Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo
  trwa nabór wniosków
 23. Wspieranie działalności monitoringu środowiska
  Część 1) Monitoring środowiska
  trwa nabór wniosków
 24. Wspieranie działalności  monitoringu środowiska
  Część 2) Służba hydrologiczno-meteorologiczna
  trwa nabór wniosków
 25. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
  Część 1) Dostosowanie do zmian klimatu
  trwa nabór wniosków
 26. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z likwidacją ich skutków
  Część 2) Zapobieganie i likwidacja skutków nadzwyczajnych zagrożeń
  trwa nabór wniosków
 27. Edukacja ekologiczna
  trwa nabór wniosków
 28. Współfinansowanie programu LIFE
  Część 1)  Współfinansowanie projektów LIFE +  
  trwa nabór wniosków
 29. Współfinansowanie programu LIFE
  Część 2) Współfinansowanie projektów LIFE w perspektywie finansowej 2014 – 2020
  nabór planowany
 30. SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW
  Część  2) REGION
  trwa nabór wniosków
 31. SYSTEM - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW
  Część 3) Dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków, lokalnych oczyszczalni ścieków wraz z sieciami kanalizacyjnymi oraz podłączeń budynków do zbiorczego systemu kanalizacyjnego
  trwa nabór wniosków
 32. Wsparcie przedsięwzięć w zakresie niskoemisyjnej i zasobooszczędnej gospodarki
  Część 1) E-KUMULATOR - Ekologiczny Akumulator dla Przemysłu
  trwa nabór wniosków
 33. Kontynuacja I konkursu GEKON 2013 - faza W
  GEKON  - Generator Koncepcji Ekologicznych -
  trwa nabór wniosków
 34. Wzmocnienie działań społeczności lokalnych dla zrównoważonego rozwoju
  nabór ogłoszony
 35. Przekazanie środków na realizację zadań państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w art. 67 pkt. 4 lit. a) i b) ustawy z dnia 15 maja 2015r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych
  trwa nabór wniosków

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 1. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego -
  Fundusz Współpracy Dwustronnej 2009 – 2014 PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów 
  trwa nabór wniosków

 

POIiŚ 2014 – 2020 – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

 1. Oś priorytetowa I Zmniejszenie emisyjności gospodarki
  działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, w tym:
  poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach publicznych
  nabór planowany       
 2. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi.
  Projekty obejmujące swoim zakresem elementy gospodarki odpadami zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami z wyłączeniem instalacji dotermicznego przekształcania odpadów 
  nabór planowany       
 3. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
  Projekty dotyczące gospodarki wodno - ściekowej, realizowane w aglomeracjach o wielkości co najmniej 10 000 RLM
  nabór planowany  
 4. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
  Projekty dotyczące gospodarki wodno-ściekowej realizowane w regionach lepiej rozwiniętych w aglomeracjach o wielkości od 2 000 RLM  do 10 000 RLM
  nabór planowany
 5. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
  Opracowanie instrumentów planistycznych dla Natury 2000: planów ochrony
  nabór planowany
 6. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna.
  Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej:  Rozwój bazy ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji podlegających parkom narodowym
  nabór planowany       
 7. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego. Wsparcie dla zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów
  nabór planowany    
 8. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
  Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych
  nabór planowany              
 9. Oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu
  działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego
  Inwentaryzacja terenów zdegradowanych i terenów zanieczyszczonych  
  nabór planowany

WSZYSTKIE INFORMACJE (REGULAMINY, FORMULARZE  I OPISY) DOTYCZĄCE KAŻDEGO Z OGŁOSZONYCH KONKURSÓW ZNAJDZIECIE PAŃSTWO NA STRONIE:

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,138,informacja-o-planowanych-naborach-w-roku-2015.html

Specjalista ds. Marketingu i PR – Natalia Przepierska 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

  Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
 • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

  Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
 • 1