25 lipca Komisja Europejska opublikowała podstawowe założenia do przeprowadzenia oceny skuteczności dyrektywy ściekowej (UWWTD).

Wstępna ocena skutków ma na celu poinformowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji tak, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnej na temat planowanej inicjatywy oraz udział w przyszłych działaniach konsultacyjnych.

Obywatele i zainteresowane strony są proszeni o przedstawienie opinii na temat zrozumienia problemu przez Komisję i możliwych rozwiązań oraz o udostępnienie wszelkich istotnych informacji, jakie mogą posiadać, a które pomogą przeprowadzić ocenę skuteczności funkcjonowania dyrektywy.

W ocenie zidentyfikowano szereg nierozwiązanych lub nowych problemów:

- Przelewy burzowe z kanalizacji ogólnospławnej. W czasach zmieniających się wzorców opadów związanych ze zmianami klimatu znaczenie tych źródeł zanieczyszczeń może wzrosnąć.

- Małe aglomeracje poniżej 2000 RLM, które często nie są priorytetem w zakresie wyposażenia w infrastrukturę kanalizacyjną i które często opierają się na indywidualnych systemach oczyszczania.

- Źle zaprojektowane, zarządzane i / lub niemonitorowane indywidualne systemy, stosowane w dużych i małych aglomeracjach.

- Aglomeracje, w których dyrektywa nie została w pełni wdrożona, które zanieczyszczają części wód.

Inne kwestie, które należy według KE rozwiązać, to:

- Obecna dyrektywa nie zajmuje się bezpośrednio zanieczyszczeniami budzącymi szczególny niepokój (np. farmaceutyki, mikroplastik).

- Nadal istnieją pewne kwestie środowiskowe do rozwiązania, takie jak eutrofizacja części wód UE.

- Sektor ścieków zużywa 1% całej energii zużywanej w UE. Dyrektywa nie rozwiązuje tego problemu, podczas gdy w całej UE istnieją już przypadki neutralnych energetycznie oczyszczalni.

- Dyrektywę należy również lepiej umiejscowić w działaniach na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym (np. w zakresie gospodarowania osadami, odzyskiwania składników biogennych).

- Postęp technologiczny oznacza, że ​​wymogi dyrektywy w zakresie monitorowania i sprawozdawczości są nieaktualne, a zatem pełna przejrzystość nie jest zapewniona we wszystkich istotnych aspektach. Dostęp do wymiaru sprawiedliwości pozostaje również problemem w kilku państwach członkowskich.

- Zarządzanie można poprawić dzięki lepszemu planowaniu niezbędnych inwestycji w połączeniu z solidnymi strategiami finansowania, uwzględniającymi przystępność cenową i potrzebę łagodzenia ubóstwa energetycznego.

Zmiana dyrektywy będzie miała wpływ na państwa członkowskie, a w szczególności na właściwe organy odpowiedzialne za zbieranie i oczyszczanie ścieków oraz na organy odpowiedzialne za energię i ochronę klimatu (administrację krajową, regionalną i lokalną), sektor ścieków i ogólnie obywateli.

Nie pojawiło się więc nic tak naprawdę nowego poza tym, że podkreślono działania, które obejmowały aktywność związaną z pandemią COVID 19, np. śledzenie rozprzestrzeniania się koronawirusa w kanalizacji. Zostanie to uwzględnione w ocenie skutków.

Do 8 września KE zbiera komentarze od zainteresowanych stron. EurEau planuje uczestniczyć w konsultacjach.

Klara Ramm
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

    Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
  • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

    Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
  • 1