Raport roczny EurEau
Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

Raport EurEau w sprawie innowacjina rzecz ekologicznej przyszłości
Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
Raport można znaleźć tutaj.

Sprawy UE

RDW: Ramowa dyrektywa wodna – nie będzie rewizji
Europejski komisarz ds. Środowiska Virginijus Sinkevičius potwierdził, że ramowa dyrektywa wodna nie zostanie zmieniona. Dyrektywa jest centralnym punktem unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody, zobowiązując kraje do zapewnienia, że wszystkie zasoby wodne będą w „dobrym stanie ekologicznym” do 2027 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Komisja zbada potrzebę aktualizacji substancji priorytetowych i innych dyrektyw związanych z RDW (wody podziemne)

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji: Komisja rozpoczyna proces przeglądu
W zmienionym programie prac na 2020 r., Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (NIS) wraz z publikacją mapy drogowej. Dyrektywa ma dla nas bezpośrednie znaczenie, ponieważ obejmuje dostawy i dystrybucję wody pitnej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź na plan działania.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
W dniu 5 czerwca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 26 czerwca 2023 r.

Zielony Ład: Parlament przygotuje reakcję na strategię „z pola na widelec” (Farm-2-Fork)
Parlament Europejski przygotuje sprawozdanie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na strategię F2F opublikowaną przez Komisję w maju 2020 r. EurEau wniesie wkład w ten proces. Ogólnie strategia zawiera szereg pozytywnych elementów służących ochronie naszych zasobów wodnych. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej
W tym miesiącu Komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące pierwszego cyklu wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Niniejsze sprawozdanie, wymagane na mocy art. 20 dyrektywy, pokazuje, że chociaż unijne ramy ochrony środowiska morskiego są jednym z najbardziej kompleksowych i ambitnych na świecie, należy je wzmocnić, aby móc stawić czoła dominującym zagrożeniom, takim jak przełowienie i niezrównoważone połowy, śmieci z tworzyw sztucznych, nadmiar składników odżywczych, podwodny hałas i inne rodzaje zanieczyszczeń.
Raport i jego trzy załączniki można znaleźć tutaj.
Europejska Agencja Środowiska opublikowała również swój komunikat morski II, do którego można również uzyskać dostęp tutaj.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Trwają tłumaczenia dyrektywy. Po ich zakończeniu odbędzie się drugie czytanie w Parlamencie Europejskim, głosowanie zaplanowane jest na listopad, a ewentualne wejście w życie w grudniu 2020 r.
Komisja i państwa członkowskie pracują nad sfinalizowaniem tekstu. Niektórzy z członków komitetu EU1 EurEau uważnie śledzą rozwój tłumaczeń.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych
16 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że dyrektywa w sprawie osadów ściekowych zostanie zmieniona. Zbieranie opinii w ramach konsultacji społecznych trwa do 25 sierpnia. EurEau przygotowuje odpowiedź.

Europejska Infrastruktura Krytyczna: Komisja publikuje wstępną ocenę wpływu
Komisja opublikowała wstępną propozycję usprawnienia europejskiej polityki ochrony infrastruktury krytycznej. Zbadane zostaną opcje ulepszenia europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), w tym ewentualny przegląd dyrektywy. Opcje obejmują nowe środki legislacyjne i nielegislacyjne, które mogą także dotyczyć infrastruktury wodociągowej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju
Grupa Parlamentu Europejskiego ds. różnorodności biologicznej, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju zorganizowała spotkanie na temat strategii chemicznej. Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel reprezentował uczestniczył w debacie.
Komisja ENVI PE przyjęła swój projekt rezolucji w sprawie strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Posłowie wezwali Komisję Europejską do opracowania ambitnej strategii ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, opartej na zasadzie ostrożności i zasadzie „zanieczyszczający płaci”. EurEau przekazała opinię do mapy drogowej strategii dotyczącej substancji chemicznych, można ją znaleźć tutaj.

Farmaceutyki: Komisja publikuje mapę drogową nowej strategii
Komisja opublikowała plan działania „Strategia farmaceutyczna - dostęp pacjentów do niedrogich leków”.
Dokument rozczarowuje tym, że ochronie środowiska poświęcono niewiele uwagi, a strategia dotycząca farmaceutyków w środowisku z 2019 r nie została wzięta pod uwagę jako dokument bazowy. EurEau przygotowuje oficjalną opinię.
Jednocześnie Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne strategii. Zawiera pytania dotyczące zrównoważenia środowiskowego i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zmiany klimatu
Opinię EurEau w sprawie mapy drogowej dotyczącej Strategii Adaptacji do Zmian
Odpowiedzieliśmy również na plan celów klimatycznych na 2030 r. oraz wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych w sprawie paktu klimatycznego.
Termin konsultacji społecznych w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu upływa 20 sierpnia.

Kontrola sprawności ustawodawstwa dotyczącego wody
Komisja ENVE Komitetu Regionów przyjęła opinię w sprawie kontroli sprawności ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie kontroli sprawności legislacji wodnej.
Podzieliliśmy się uwagami z posłami do PE odpowiedzialnymi za dossier przed terminem składania poprawek.

Mikroplastk
W dniu 16 czerwca EurEau odbyła wideokonferencję z działem zrównoważonej produkcji, produktów i konsumpcji DG ENV (B.1). Wraz z DG GROW jednostka ta rozpocznie badanie analizujące różne aspekty niezamierzonych uwolnień mikroplastików (z opon, tekstyliów). EurEau podkreśla wpływ mikroplastików na metody gospodarki osadami i wzywa do pełnej analizy kosztów i korzyści.
Komisja przeprowadzi badanie dotyczące nieumyślnie uwalnianych mikroplastików. Celem jest mapowanie źródeł i ocena emitowanych ilości w celu uzupełnienia badania Eunomia. Badanie potrwa rok, zostaną przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Dyrektywa ściekowa. Spotkanie grupy ekspertów
Grupa ekspertów ds. Oczyszczania ścieków komunalnych spotkała się 29 czerwca. EurEau reprezentują Bertrand Vallet z Sekretariatu i Jean-Pierre Silan z Belgaqua. Komisja przedstawiła warianty przeglądu dyrektywy.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Nowe orzeczenie w sprawie współpracy międzygminnej
ETS wydał ważne orzeczenie w sprawie zamówień publicznych, dotyczące współpracy między dwoma organami publicznymi w zakresie gospodarki odpadami. ETS orzekł, że nie można powiedzieć, że współpraca między instytucjami zamawiającymi istnieje, jeżeli instytucja zamawiająca, która jest odpowiedzialna za zadanie w interesie publicznym na swoim terytorium, sama nie wykonuje całości zadania.
Wynik potwierdza, że istnieją minimalne wymagania dotyczące współpracy publiczno-publicznej bez postępowania o udzielenie zamówienia.

PFAS
EurEau przygotowała notę informacyjną na temat PFAS i wody pitnej. EU2 pracuje nad uzupełniającą notatką informacyjną na temat PFAS i ścieków.
W dniu 13 lipca planowane jest spotkanie z DG ENV, którego celem jest omówienie problemu PFAS.

Woda i energia
W planie naprawy gospodarki UE po pandemii COVID-19 Komisja przywiązuje dużą wagę do wodoru. Rozmowy koncentrują się wokół „czystego wodoru” i rozważają wpływ wodoru wytwarzanego z metanu w porównaniu z możliwym wzrostem zainteresowania wodorem wytwarzanym przez elektrolizę wody.

Innowacje
EurEau śledzi działania partnerstwa Water4All w ramach Horyzontu Europa, ale istnieje również inne interesujące partnerstwo dla usług wodnych: żywe laboratoria i infrastruktury badawcze w dziedzinie agroekologii, ratowania różnorodności biologicznej, oceny ryzyka chemicznego czy inteligentnych miast.
Priorytety EurEau dotyczące innowacji zostały opublikowane tutaj.

Projekt monitorowania SARS-CoV-2
Oczyszczalnie ścieków w całej Europie przesłały próbki do analizy przez holenderski instytut KWR. Podczas spotkania online w dniu 8 czerwca przedstawiono aktualne inicjatywy w całej Europie. Chodzi o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau i Angel Villanueva (AEAS, Hiszpania) śledzą poczynania grupy projektowej.

Covid-19: Odzyskiwanie równowagi i odporności
Komisja proponuje mechanizm naprawy, który zapewni wsparcie finansowe na dużą skalę dla inwestycji publicznych i reform, które zwiększą odporność gospodarek państw członkowskich i będą lepiej przygotowane na przyszłość. Pomoże państwom członkowskim sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, które stoją w obliczu kryzysu w sprawie Covid-19.
Spośród różnych kryteriów, które Komisja zastosuje do oceny planów przedłożonych przez państwa członkowskie w celu uzyskania dotacji na odbudowę gospodarki, dwa kryteria będą wymagały wysokiej oceny: zielone przejście i transformacja cyfrowa. Stowarzyszenia krajowe mają okazję przekonać rządy krajowe do priorytetowego traktowania inwestycji w infrastrukturę wodną w swoich planach krajowych.
Więcej informacji na temat wniosku Komisji można znaleźć tutaj i tutaj.
 

Warsztaty europejskich komitetów doradczych ds. Środowiska i zrównoważonego rozwoju (EEAC)
16 czerwca Bertrand Vallet przedstawił grupie zadaniowej ds. Wody notatkę EurEau dotyczącą energii Więcej informacji dostępnych tutaj.

Raport EUROSTAT na temat Zrównoważonych Celów Rozwoju w Europie
Nowy raport EUROSTAT ocenia postępy Europy w osiąganiu celów, w tym celu 6, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higienicznych. Ogólnie ocena jest dość pozytywna. Możesz przeczytać więcej tutaj.

Polityka na rzecz zdrowej Europy (AP4HE)
Grupa robocza ds. Środowiska platformy „Wszystkie strategie na rzecz zdrowej Europy” zorganizowała okrągły stół na temat zerowego zanieczyszczenia. Gospodarzem spotkania był poseł Pietikainen (PPE / Finlandia). Główne przemówienie wygłosił były komisarz ds. Zdrowia Andriukaitis, który podkreślił, że woda pitna jest zarówno kwestią środowiskową, jak i zdrowotną. EurEau jest partnerem platformy.

Program Copernicus
Unijny program obserwacji Ziemi - Copernicus - oferuje darmowe usługi w zakresie monitorowania atmosfery, środowiska morskiego i lądu, a także obserwacji zmian klimatu, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa.
Oferowane usługi informacyjne opierają się na satelitarnej obserwacji Ziemi i danych in situ (niekosmicznych). Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską i wdrażany we współpracy z państwami członkowskimi UE oraz różnymi stowarzyszeniami i agencjami. Studia przypadków dostępne są na stronie internetowej Copernicus. Zdarzają się przypadki dotyczące wody, takie jak metoda kontroli przesyłu danych dotyczących informacji o wodzie w celu wsparcia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej.

Wydarzenia

Wszystkie wydarzenia wymagają sprawdzenia u organizatora w jakiej formie ostatecznie się odbędą.

 • Lipiec: wiele wydarzeń online dotyczących klimatu i wody. Więcej można znaleźć tutaj.
 • 8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
 • 15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
 • 13-14 lipca - Warsztaty na temat fosforu; seminarium internetowe - Tematy obejmą: interakcje żelazo-fosfor w osadach, glebach i systemach inżynieryjnych, strategie uwalniania fosforu i odzyskiwania P z fosforanów żelaza, interakcje żelazo-fosforan w rolnictwie i rynki odzyskanych materiałów. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1-3 września – Konferencja online IWA - Odzyskiwanie i usuwanie składników odżywczych. Czołowi naukowcy i eksperci od odzyskiwania i usuwania składników odżywczych łączą siły online na wirtualnej konferencji IWA Nutrient Recovery & Removal zorganizowanej przez Aalto University i HSY.
 • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja JPI  w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.
 • 30 listopada -pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia  i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej:  https://digitalwatersummit.org/
 • 1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO:Water, Megacities and Global Change.
 • 9-14 maja 2021r. – Światowy Kongres Wodny IWA
 • 17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
 • 25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
 • 31 maja – 2 czerwca 2021 r. : European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej:  https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
 • 11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody, Norwegia.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1