COVID-19

Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną, zapewniając jednocześnie skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze hasło to „3P” (pee, poo, papier). Więcej odpadów w kanalizacji (chusteczki dezynfekcyjne), zagraża wzrostem awarii w tym trudnym czasie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj. Ponadto dla członków EurEau powstała w intranecie sekcja zarządzania kryzysowego COVID-19. Izba na bieżąco publikuje na swojej stronie informacje z EurEau.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia mające na celu spowalnianie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wysoki poziom niepewności, czy ograniczenia te zostaną usunięte przed latem, wszystkie bezpośrednie spotkania Zgromadzenia Ogólnego EurEau, prezydium, komitetów, grup roboczych są zastępowane przez wideokonferencje.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, postanowiliśmy przełożyć obchody 45. rocznicy EurEau zaplanowane na 9 czerwca 2020 r.

Wiadomości z UE

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prawnicy-lingwiści instytucji UE pracują nad dopracowaniem brzmienia i wzmocnieniem spójności tekstu dyrektywy w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przyjętej przez Radę ds. Środowiska w dniu 5 marca. Trwają prace nad tłumaczeniem. Jeśli chcą się Państwo zaangażować w tę weryfikację proszę o e-mail.

Dokument będzie musiał zostać przyjęty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w nadchodzących miesiącach. Ze względu na ograniczony czas dostępny na posiedzeniach plenarnych głosowanie może się odbyć później niż oczekiwano.

Kontrola sprawności prawa unijnego w zakresie gospodarki wodnej

Koordynatorzy komisji ENVI Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że Parlament sporządzi projekt rezolucji w sprawie efektywności przepisów dotyczących wody.

5 marca Rada ds. Środowiska przeprowadziła debatę na temat wyników kontroli sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy ściekowej. Komisarz Sinkevicius wskazał osiągnięte postępy i słabości. Ministrowie środowiska państw członkowskich wyrazili swoje opinie na temat kontroli sprawności prawa i zgodzili się, że należy przyspieszyć jego wdrażanie. Niektóre kraje są przekonane, że dostosowania mogą zostać wprowadzone bez zmian legislacyjnych, podczas gdy inne zgłosiły obawy dotyczące konsekwencji i niepewności wynikających ze wskazanego w RDW terminu dostosowania się do 2027 r.

Komisja ENVE Komitetu Regionów przygotowała także swoją opinię na temat kontroli sprawności.

Organizacja Aqua Publica Europea zorganizowała spotkanie w dniu 3 marca 2020 r. Uczestniczył w nim Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau. Komisję Europejską reprezentował Michel Sponar, pełniący obowiązki szefa działu gospodarki wodnej w DG ENV, który stwierdził, że nie podjęto żadnej decyzji w sprawie przyszłości ramowej dyrektywy wodnej, ale dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie z całą pewnością zmieniona.Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie nawozów: załączniki STRUBIAS

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie nowych kryteriów stosowania materiałów „STRUBIAS” jako składników nawozów z oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nawozów. Nowe materiały obejmują struwit i strącane sole fosforanowe, popioły i „materiały do ​​termicznego utleniania” oraz biowęgle, materiały do ​​pirolizy i zgazowania. Oczekuje się, że kryteria te zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r., czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (źródło: ESPP). Zgodnie z propozycją JRC (Wspólne Centrum Badawcze), osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy tylko dla struwitu i strącanych soli fosforanowych, popiołów i materiałów do termiczniego utleniania.

Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUP)

EurEau wezwała Komisję Europejską i jej konsultantów do uwzględnienia sieci kanalizacyjnej w zakresie działań związanych z usuwaniem śmieci. Operatorzy ścieków zauważyli już, że kryzys Covid-19 doprowadził do wzrostu zużycia mokrych chusteczek, a następnie do awarii pomp i sieci kanalizacyjnych. Wyrzucanie odpadów do kanalizacji musi być ujęte w definicji „zaśmiecania”.

Izba, podobnie jak inni członkowie EurEau skontaktowała się z właściwymi ministerstwami w celu poparcia naszego stanowiska. Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Na kolejnym spotkaniu zainteresowanych stron (3 kwietnia 2020 r.) Omówiony zostanie projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”.

Bezpieczeństwo dostaw wody

Komisja Europejska prowadzi badania nad przyszłością europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Wyniki badania powinny zostać uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej (koniec 2020r.). Spotkanie zainteresowanych stron, zaplanowane na 31 marca, zostało odwołane.

EurEau rozmawiała z konsultantami KE, którzy rozesłali kwestionariusz koncentrujący się na możliwych środkach poprawy ochrony infrastruktury krytycznej. EurEau sprawdza obecnie, w jaki sposób można gromadzić dane od operatorów.

Nowy plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej został opublikowany 11 marca 2020 r. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia „z pola na widelec”

Wprowadzenie strategii „z pola na widelec” (F2F), zostało tymczasowo przełożone na 29 kwietnia 2020 r. Strategia obejmie cały łańcuch wartości dla żywności - od produkcji do konsumpcji.  Zajmuje się między innymi takimi problemami, jak stosowanie pestycydów i środków biobójczych.

EurEau przekazała informacje zwrotne do planu działania F2F, wzywając do surowszych zapisów dotyczących ochrony zasobów wodnych.

Efektywność energetyczna

W dniu 26 marca EurEau odbyła wirtualne spotkanie z komórką KE odpowiedzialną za politykę finansowania efektywności energetycznej DG ENER. Celem rozmowy było wyjaśnienie potencjału efektywności energetycznej i powiązanych z tym wąskich gardeł w sektorze usług wodnych. Komisja wkrótce rozpocznie ocenę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, po której może nastąpić jej przegląd. Pierwsze konsultacje społeczne są spodziewane przed latem.

Nota informacyjna EurEau na temat śladu energetycznego sektora wodnego znajduje się tutaj.

Zielone inwestycje

Grupa ekspertów technicznych UE ds. „zielonego finansowania” przedstawiła swoje końcowe zalecenia. Dokument dotyczący taksonomii zawiera propozycje dwupoziomowego podejścia do inwestycji. Pierwszy powinien spełniać surowe kryteria ekologiczne, a drugi obejmuje inwestycje, które „nie wyrządzają znaczącej szkody” dla środowiska, w tym zasobów wodnych. Usługi wod-kan będą uwzględniane, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria efektywności energetycznej. Scentralizowane oczyszczanie ścieków i beztlenowa fermentacja osadów ściekowych są uwzględnione bezwarunkowo. Komisja Europejska wykorzysta te zalecenia do opracowania zasad określających, co można uznać za zieloną inwestycję.

Kalendarz Parlamentu Europejskiego

Z powodu sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 instytucje UE podjęły różne działania w celu ograniczenia podróży i spotkań. Parlament Europejski skorygował swój kalendarz na 2020 r., sesje plenarne odbędą się w Brukseli (a nie w Strasburgu) i będą skrócone. Taka sytuacja potrwa przynajmniej do końca sierpnia. Nowy kalendarz PE można znaleźć tutaj.

Farmaceutyki w środowisku

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku.

Główne kwestie to:

• poparcie włączenia podstawy prawnej dotyczącej środowiska (191,2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE),

• poparcie uznania zasad kontroli źródła i zasady „zanieczyszczający płaci”,

• zalecenie, aby ocena ryzyka dla środowiska stała się obowiązkowym elementem analizy ryzyka i korzyści związanych z zezwoleniem na wprowadzenie leku,

• wezwanie do przeglądu dyrektywy w sprawie osadów ściekowych w celu zapewnienia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

EurEau nie podziela poglądu, że oczyszczalnie ścieków powinny być traktowane jako tzw. hotspoty na tym samym poziomie, co zakłady produkujące farmaceutyki i szpitale.

Komisja ENVI PE „wzywa KE do włączenia farmaceutyków, które stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska, do wykazu substancji priorytetowych na podstawie ramowej dyrektywy wodnej i do ustanowienia norm jakości środowiska i limitów koncentracji na podstawie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości”.

Głosowanie plenarne zostało przełożone na czas nieokreślony.

Wytyczne dotyczące wpływu pestycydów i biocydów na procesy uzdatniania wody

Eksperci EurEau ds. wody pitnej wzięli udział w konsultacjach z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), na temat metod uzdatniania wody stosowanych w krajach członkowskich EurEau.

Innowacje

W dniu 5 marca Bruno Tisserand, przewodniczący komitetu EU3 oraz Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau uczestniczyli w posiedzeniu komitetu doradczego zainteresowanych stron w ramach Inicjatywy JPI. Uczestnicy zostali poinformowani o nowym partnerstwie na rzecz wody w przyszłym programie Horyzont Europa. Zostało również opublikowane zaproszenie do składania projektów dotyczących „Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska przez zanieczyszczenia i patogeny obecne w zasobach wodnych”. Ze względu na Covid-19 termin został przesunięty na 18 maja 2020 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wspólna strategia wdrażania (CIS) Ramowej Dyrektywy Wodnej

Grupa robocza „Chemikalia” CIS spotkała się zdalnie 17 marca. Greet De Gueldre z Belgii reprezentowała EurEau.

25 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej „Ekonomia”. Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania) uczestniczyli w spotkaniu reprezentując EurEau. Wyzwanie jakie stoi przed grupą dotyczy określenia potrzeb finansowych sektora. Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tym tematem, posiadających materiały źródłowe, które mogłyby nam pomóc oszacować potrzeby sektora.

Benchmarking EBC (European Benchmarking Cooperation)

Rejestracja w kolejnej edycji międzynarodowego badania benchmarkingowego EBC dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie została otwarta. Więcej informacji i rejestracja tutaj. W tym roku, na prośbę wielu uczestników, EBC zwróci szczególną uwagę na osiąganie celów ONZ (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

Światowy Dzień Wody

Aby uczcić Światowy Dzień Wody 21 marca, przyjrzeliśmy się tegorocznemu tematowi zmian klimatu i wody.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rozmawialiśmy z przewodniczącą EurEau Claudią Castell-Exner o jej doświadczeniach z sektorem wodnym podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1