Co to jest “pogorszenie” w ramowej dyrektywie wodnej?

W dniu 12 listopada Europejski Trybunał Sprawiedliwości opublikował opinię członka Trybunału Gerarda Hogana w sprawie z Niemiec (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym) m. in. w sprawie znaczenia terminu „pogorszenie", określonego w art. 4 ramowej dyrektywy wodnej oraz w odniesieniu do wód podziemnych. Hogan uznał, że „pogorszenie” następuje wówczas, gdy w wyniku realizacji projektu zostanie przekroczona norma jakości środowiska. Ponadto, jeżeli dana jednolita część wód podziemnych znajduje się już w najniższej klasie w rozumieniu załącznika V do dyrektywy 2000/60, każde kolejne zwiększenie stężenia zanieczyszczenia, przekraczające normę jakości środowiska lub wartość progową ustaloną przez dane państwo członkowskie, stanowi pogorszenie jakości. Nie ma jeszcze wyroku ETS, ale opinia sędziego jest podstawą do dalszych prac. Jeśli ETS przyjmie ten tok myślenia to w zasadzie każde pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków powinno być pod tym względem weryfikowane.

Dyrektywa w sprawie jakości wody do picia  
18 grudnia Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska odbyły piąte i zarazem ostatnie rozmowy trójstronne w celu wynegocjowania tekstu dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zarówno stanowisko PE, jak i stanowisko Rady przyczyniły się do dalszej poprawy propozycji Komisji Europejskiej, zwłaszcza w odniesieniu do takich elementów, jak parametry jakościowe (poprzez lepsze przestrzeganie zaleceń WHO), częstotliwość monitorowania parametrów chemicznych, a przede wszystkim opracowały ogólnounijny system wymogów higienicznych dla materiałów mających kontakt z wodą pitną. 

18 grudnia nastąpiło więc nieformalne uzgodnienie projektu dyrektywy. Dyrektywa ma na celu zwiększenie zaufania konsumentów do wody wodociągowej, która jest znacznie tańsza i przyjazna dla środowiska niż woda butelkowana.

„Dwadzieścia lat po wejściu w życie pierwszej dyrektywy w sprawie wody pitnej nadszedł czas, aby zaktualizować i zaostrzyć wartości progowe dla niektórych zanieczyszczeń, takich jak ołów. Dla Parlamentu Europejskiego niezwykle ważne było, aby nowa dyrektywa uczyniła naszą wodę pitną jeszcze bezpieczniejszą i uwzględniła pojawiające się zanieczyszczenia. Dlatego też z zadowoleniem przyjmuję fakt, że osiągnięty dziś wieczorem kompromis zawiera w dyrektywie przepisy dotyczące mikroplastików i substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, takich jak bisfenol A"; - powiedział w środę poseł sprawozdawca Christophe Hansen (źródło: informacja prasowa PE).

Dyrektywa wprowadza obowiązek opracowania i prowadzenia systemów zarządzania ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę i kontroli nowych zanieczyszczeń. Odnosi się także do inicjatywy obywatelskiej „Prawo do wody" wskazując konieczność zajęcia się kwestią dostępu do wody dla każdego mieszkańca UE. Konieczne więc będzie, w miarę możliwości, ustawianie urządzeń do poboru wody wewnątrz i na zewnątrz wybranych budynków i w miejscach publicznych, a także zachęcanie do bezpłatnego lub za niską opłatą dostarczanie wody w restauracjach i stołówkach. 

Bardziej rygorystyczne dopuszczalne wartości dla ołowiu będą miały zastosowanie nie tylko dla nowych materiałów, ale także w odniesieniu do istniejących sieci wodociągowych. 15-letni okres przejściowy, da państwom członkowskim czas na renowację sieci. 

Znaleziono kompromis w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną: w odniesieniu do bisfenolu A zostanie ustalona wartość parametryczna 2,5 µg, którą będzie można zmienić za pomocą aktów delegowanych (zwycięstwo PE i Komisji). Pozostałe substancje zaburzające gospodarkę hormonalną zostaną umieszczone na liście obserwacyjnej. 

Komisja ma trzy lata na opracowanie metodyki pomiaru mikroplastików, napodstawie której można by następnie umieścić mikroplastiki na liście obserwacyjnej. Komisja ma także opracować metodę podejścia do badań substancji PFAS tak, aby ustalić wartości graniczne dla całej rodziny. W międzyczasie 20 poszczególnych substancji PFAS zostanie umieszczonych w załączniku III.

Dostawcy wody będą mieli obowiązek informowania o parametrach jakościowych, ale także o strukturze kosztów i reklamacjach konsumentów. 

Ponadto dyrektywa wprowadza system zatwierdzania materiałów mających kontakt z wodą. Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) uzupełni pozytywny wykaz substancji i materiałów oraz opracuje metodykę prowadzenia tego wykazu. 

Uzgodniono również sekwencję działań mających na celu zapobieganie wyciekom wody. Państwa członkowskie będą miały trzy lata na obliczenie swojego wskaźnika wycieku wody, następnie Komisja określi średni roczny wskaźnik wycieku, a państwa członkowskie będą miały dwa lata na opracowanie planów ich ograniczania. 

Bardzo ważny dla przedsiębiorstw jest fakt wpisania obowiązku oceny zagrożeń i zarządzania ryzykiem w systemach wodociągowych od źródła po kran. Nastał więc czas na przygotowanie planów bezpieczeństwa wody.

Kolejne kroki w kierunku ostatecznego przyjęcia dyrektywy wydają się już łatwe. Czekają uzgodnienia organizacyjne, zakończenie procesu legislacyjnego oraz głosowanie w Parlamencie. Jest więc szansa, że nowa dyrektywa zostanie ogłoszona w pierwszych tygodniach 2020 roku. 

 
Europejski Zielony Ład

Dziesięć dni po objęciu mandatu Komisja Europejska przyjęła komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, dostępny tutaj. Mapę drogową z planowanymi działaniami można znaleźć tutaj. Stanowi to ważny sygnał polityczny dla instytucji europejskich i dla obywateli Europy. Zapewne w Kwartalniku Izby napiszę o tym więcej.


Dyrektywa ściekowa

Komisja opublikowała ewaluację dyrektywy. Najprawdopodobniej nastąpi teraz rewizja tej ważnej dla branży dyrektywy. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.
 

Ramowa Dyrektywa Wodna

Komisja Europejska opublikowała także ewaluację RDW. Komunikat można znaleźć tutaj.


Odzysk wody

UE uzgodniła rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Jesteśmy zadowoleni z wyniku.


Europejskie Forum Regulatorów Usług Wodociągowych

Delegacja EurEau wzięła udział w pierwszym forum organizowanym przez europejską organizację regulatorów wody WAREG oraz regulatora włoskiego. Poruszono kwestie potrzeb inwestycyjnych i trudności z finansowaniem ich tylko z taryf. Zaprezentowany został raport WAREG dotyczący tworzenia taryf, tematy związane z innowacjami, efektywnością zarządzania, benchmarkingiem, taryfą zrównoważoną.

Grupa ds. zmian klimatu w PE

9. kadencja Parlamentu Europejskiego będzie bardzo zajęta pracami nad legislacją związaną ze zmianami klimatu i Celami Zrównoważonego Rozwoju (Narodów Zjednoczonych). EurEau zabiegała, aby utworzyć w PE grupę roboczą, która zajęłaby się tematyką wodną. Sukcesem jest więc fakt kontynuacji prac grupy ds. zmian klimatu, bioóżnorodności i zrównoważonego rozwoju. Wszystkie 7 frakcji politycznych zgodziło się poprzeć kontynuację jej prac. W ramach grupy powołany został zespół ds. gospodarki wodnej. Trzema jego współprzewodniczącymi będą: Cristophe Hansen (PPE/Luksemburg), Tiemo Woelken (S&D/Niemcy) i Chrysoula Zacharopoulou (Francja, Renew Europe).


Zielony budżet

W ramach planu działania „Finansowanie zrównoważonego rozwoju", Komisja przedstawiła wniosek dotyczący rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (rozporządzenie o taksonomii) w celu ukierunkowania przepływów kapitałowych na zrównoważone inwestycje oraz zastosowania zasady „nie szkodzić". Rada i Parlament zgadzają się do uznania energii jądrowej i gazu ziemnego za przejściowe źródła energii. Nowe zasady mogą wpłynąć na dostępność kapitału dla wielu rodzajów inwestycji.
 

Spotkanie w EEB
Carla i Bertrand z Sekretariatu EurEau spotkali się w Brukseli z członkami Europejskiego Biura Ochrony Środowiska (EEB) oraz organizacjami pozarządowymi działającymi w ochronie środowiska. Wychodząc od wyników oceny ramowej dyrektywy wodnej omówiono kwestie, takie jak zwrot kosztów, dyrektywa w sprawie wody pitnej i rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody.

Farmaceutyki w środowisku 

Sekretarz generalny EurEau, Oliver Loebel, wraz z przedstawicielami WHO, Banku Światowego, Komisji Europejskiej, producentów i organizacji pozarządowych brał udział w panelu ekspertów na temat farmaceutyków w środowisku. Podczas warsztatów, zorganizowanych 13 grudnia w Saragossie w Hiszpanii, dyskutowano o sposobach wzmocnienia środków kontroli u źródła, zaletach i wadach rozwiązania „końca rury” oraz rozszerzonej odpowiedzialności producenta.

Konferencje

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel zabrał głos na dorocznej konferencji Unii dla Śródziemnomorza poświęconej prywatnym inwestycjom i finansowaniu w gospodarce wodnej.

Carla Chiaretti z sekretariatu EurEau wzięła udział w konferencji, która odbyła się w Parlamencie Europejskim i dotyczyła potrzeb inwestycyjnych państw członkowskich i możliwości finansowania sektora wodnego. OECD kończy właśnie prace nad sprawozdaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w sektorze wodnym, zleconym przez Komisję Europejską. Powinno być ono dostępne na początku 2020 roku. Izba analizuje raport dotyczący Polski.
 

Wydarzenia

-15 stycznia - podczas konferencji końcowej projektu Mikro-Modell Claudia Castell-Exner wygłosi na Uniwersytecie w Dreźnie prezentację na temat europejskiej strategii dotyczącej mikrozanieczyszczeń.

-13-14 lutego 2020 r. - Organizacja AQUAWAL i jej partnerzy będą w „Wiosce wodnej"; jako część Salonu Miejskiego. Więcej tutaj.

-9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

-1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

-15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 15 września 2021 Termin webinarium15 września 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1