Kongres EurEau w Bukareszcie (Rumunia)

Kongres odbył się w Bukareszcie na zaproszenie rumuńskiej organizacji branżowej oraz przedsiębiorstwa wod-kan APA NOVA.

Kongres EurEau odbył się przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć.  

Sesja inauguracyjna

Kongres otworzyła Prezydent EurEau Claudia Castell-Exner. Jej podstawowym przesłaniem była konieczność wdrażania zasady kontroli u źródła w celu zapobiegania dostawania się mikrozanieczyszczeń do wód.

Adriana Petcu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Wody i Leśnictwa Rumunii, wskazała, że na problemy z jakimi boryka się jej kraj są podobne do reszty Europy. Dotyczą mikrozanieczyszczeń, zmian klimatu powodującego niedobory wody.

Reprezentująca Komisję Europejską Veronica Manfredi – Dyrektor ds. Jakości życia zatytułowała swoją prezentację “Gospodarka wodna w przyszłości – jak legislacja UE powinna na nią wpływać? Stwierdziła, że zmiany klimatu wpływają bardzo na zasoby wodne. I to obecne pokolenie dorosłych ludzi jest odpowiedzialne za zatrzymanie i zapobieganie konsekwencjom związanym z presją człowieka na środowisko. W tym roku 300 śmierci we Włoszech było spowodowanych uderzeniem upału. Z drugiej strony powodzie dewastują miasta i uprawy.

A przecież art.3 Traktatu o UE mówi o dobrostanie mieszkańców Unii. Veronica Manfredi podkreśliła także, że Przewodnicząca (elektka) Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen stawia na UE bez emisji CO2, ze strategią biodywersyfikacji do 2030 roku, bez zanieczyszczeń. 

Wiadomo także, że cztery sektory emitujące najwięcej zanieczyszczeń do środowiska to rolnictwo, przemysł (szczególnie chemiczny), energetyka i transport. Do tego powolny progres wdrażania ramowej dyrektywy wodnej jest frustrujący, tylko 40% europejskich wód ma dobry stan. Zasada “zanieczyszczający płaci” nie jest odpowiednio wdrażana. 

Veronica Manfredi odniosła się także do trwającej właśnie analizy dyrektywy ściekowej, jej wdrożenie jest poważnym wyzwaniem. Z pewnością kontrola u źródła jest podstawą. Zwróciła także uwagę na to, że przelewy z kanalizacji ogólnospławnej są poważnym problemem, w związku z czym 4% części wód jest zanieczyszczone ściekami z przelewów.

Ochrona środowiska wymaga inwestycji. Szacuje się, że potrzeba 300 miliardów euro na implementację dyrektyw związanych ze środowiskiem. Do zielonych inwestycji zachęca się więc także sektor prywatny, który może zainwestować nawet bilion euro.  Ważne jest więc konstruowanie odpowiedniego przekazu, budowanie odpowiedniej komunikacji. 

Xavier Leflaive reprezentujący OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Zaprezentował roboczy raport z analizy wykonanej na zlecenie Komisji Europejskiej. Zadaniem OECD było określenie potrzeb inwestycyjnych sektora wodnego. Badanie przeprowadzono w 28 krajach. Na kilka pytań nie dało się odpowiedzieć. Nie można określić stanu infrastruktury, nie da się dokładnie określić kierunków zagospodarowania osadów, nie można oszacować kosztów adaptacji do zmian klimatu, nie można było oszacować kosztów zagospodarowania farmaceutyków. 

Xavier Leflaive podkreślił, że dane dostarczone przez EurEau były jedyne tak konkretne. Niestety nawet federacja EurEau nie była w stanie zebrać danych ze wszystkich krajów (widać to w opracowaniu „Europejska woda w liczbach”). W raporcie przyjęto dwa scenariusze:

  • Scenariusz zerowy – bez zmian,
  • Scenariusz pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie wody do picia i dyrektywą ściekową.

Szacowane roczne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wod-kan, w wielu krajach nie przekraczają 100 euro/osobę. 

Wnioski OECD nie są pozytywne. Stwierdzono bowiem, że więcej pieniędzy nie pomoże. Aby zminimalizować potrzeby inwestycyjne należy wdrażać realistyczne regulacje I planowanie. Konieczna jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw. 

6 grudnia odbędzie się warsztat podsumowujący raport, a później spotkania z rządami krajów

 

Sesja „Gospodarka wodna a zmiany klimatu”:

Paneliści:

Gilbert Nordenswan ze Szwecji stwierdził, że zdarzają się w jego kraju zarówno braki wody, jak i powodzie. Dąży się do opóźniania spływów poprzez retencje, infiltrację. Poważną kwestią jest niejasny podział odpowiedzialności. 

Halina Urbańska-Kozłowska reprezentująca Izbę oraz MPWiK we Wrocławiu,  zaprezentowała wrocławski przykład radzenia sobie z brakiem wody poprzez  układ przerzutu wody z rzeki do kanałów doprowadzających.  Przytoczyła także przykład Poznania, który ma 10 stacji połączonych w pierścień. 

Veronica Manfredi stwierdziła, że trzeba budować świadomość interesariuszy. Wiele problemów wynika z braku porozumienia i zrozumienia. 

 

Sesja „Zrównoważona gospodarka wodna i mikrozanieczyszczenia”:

Paneliści:

Greet de Gueldre z Belgii wskazała, że farmaceutyki są największym wyzwaniem, ścieki przemysłowe są we Flandrii dobrze kontrolowane, z farmaceutykami jest większy problem. Dlatego organizacja Aquafin z aprobatą przyjęła strategię KE w sprawie farmaceutyków.

Arjen Frentz- reprezentujący Holandię stwierdził, że konieczna jest bliższa współpraca między oczyszczalniami i wodociągami. To powoli udaje się zrozumieć w Holandii. 

Xavier Leflaive poinformował, że OECD ma program badawczy dotyczący farmaceutyków i mikroplstiku w środowisku. Zwrócił tez uwagę na pewne rozwiązania, które istnieją (kontrola na etapie pozwoleń wprowadzenia na rynek, eko-leki, zielone zamówienia itd. 

Andre Olszewski ze Szwajcarii podkreślił wagę współpracy.

 

Wieści z UE

Dyrektywa w sprawie jakości wody do spożycia (DWD)

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły spotkania trójstronne (tzw trilogi), w dniach 7 i 22 października kontynuując negocjacje dyrektywy w sprawie wody pitnej. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia, jednak szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia jest możliwe. Komisja ma przedstawić wyniki oceny art. 10a dotyczącego materiałów mające kontakt z wodą pitną Prezydencja fińska wielokrotnie podkreślała swoje ambicje osiągnięcia wczesnego porozumienia w drugim czytaniu do końca roku.

Odzysk wody 

Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE oraz Komisja Europejska odbyły pierwsze spotkanie trójstronne w dniu 10 października. Celem były negocjacje ostatecznej treści rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody. Zaplanowano kolejne dwa posiedzenia trójstronne i powinno być możliwe szybkie osiągnięcie porozumienia w drugim czytaniu PE przed końcem grudnia.

Plastik jednorazowego użytku

Komisja Europejska przygotowuje dwa dokumenty zawierające wytyczne dotyczące produktów objętych dyrektywą w sprawie tworzyw sztucznych jednorazowego użytku (w tym definicję tworzyw sztucznych) oraz kosztów gospodarowania odpadami w związku zanieczyszczeniami tymi produktami. Ponadto przygotowywany jest prawnie wiążący akt wykonawczy w celu ustanowienia zharmonizowanych specyfikacji znakowania (etykietowania) produktów jednorazowych. EurEau odpowiedziała na konsultacje i uczestniczy we wszystkich spotkaniach z zainteresowanymi stronami. Naszym celem jest ochrona sieci kanalizacyjnych przed zanieczyszczeniem, szczególnie nawilżanymi chusteczkami.

 

Wspólna Polityka Rolna (CAP)

Wniosek dotyczący Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. jest nadal zablokowany zarówno w Radzie, jak i w Parlamencie. Tematem dzielącym ustawodawców jest szczególnie poziom ochrony środowiska wymagany od rolników.Sprawozdawcy komisji AGRI i ENVI Parlamentu Europejskiego będą prawdopodobnie negocjować wspólną poprawkę, która zostanie poddana pod głosowanie na sesji plenarnej. Porównanie obu stanowisk jest dostępne tutaj.

Informacje od członków EurEau

Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel wziął udział w konferencji Woda-Miasto-Jakość Życia, we Wrocławiu.

Jean-Pierre Silan z Belgaqua reprezentował EurEau na Europejskiej Konferencji Zarządzania Osadamii Ściekowymi, Liège, Belgia.

W Portugalii Maria João Benoliel (APDA) reprezentowała EurEau na spotkaniu CEDR Call 2016 dla Międzynarodowego Programu Badań, Lizbona.

Greet de Gueldre z Belgaqua reprezentowała EurEau na konferencji dotyczącej usuwania fosforu ze ścieków, Liège, Belgia.

Wydarzenia

4 listopada – Amsterdamski Tydzień Wody, Claudia Castell-Exner – prezydent EurEau będzie mieć prezentację. Amsterdam, Holandia

7 listopada – Dzień centrum badań CEBEDEAU. Będzie nas interpretować Bertrand Vallet z Sekretariatu.

11 listopada – Europejska Sieć Referencyjna Infrastruktury Krytycznej (ERNCIP) organizuje trzecie warsztaty w Brukseli.  

12 listopada – HealthCare Without Harm Europe organizuje warsztaty na temat podejścia do produktów farmaceutycznych w środowisku naturalnym.  Anders Finnson (Szwecja) i Carla Chiaretti  (Sekretariat), będą reprezentować EurEau..

12-13 listopada – Duńska DANVA organizuje coroczny kongres w Aarhus. u Claudia Castell-Exner będzie reprezentować EurEau.

19 listopada – „Kluczowe wyzwania środowiskowe i rola Zrównoważonych Celów Rozwoju” - Parlament Europejski, Bruksela. Carla Chiaretti z Sekretariatu będzie mówić o gospodarce wodnej.

19-21 listopada –. Oliver Loebel weźmie udział w spotkaniu UNECE/WHO partnerów Protokołu Woda I Zdrowie. Belgrad, Serbia

19-22 listopada –. Claudia Castell-Exner będzie mówić o perspektywach gospodarki wodnej w obszarze europejskim, podczas konferencji ENEG, organizowanej co dwa lata przez APDA. Tegoroczny temat to Woda w Portugalii w następnej dekadzie:. https://www.eneg2019.apda.pt/ Lizbona, Portugal

28 listopada -  Druga Międzynarodowa Konferencja Oceny Ryzyka Produktów Farmaceutycznych w Środowisku (ICRAPHE)Barcelona, Hiszpania.

3 grudnia –WAREG organizuje pierwsze forum regulatorów. Kilku ekspertów EurEau będzie obecnych, Rzym.

12 grudnia - Alexander Keucken (lider grupy nt. innowacji) będzie reprezentować EurEau podczas Konferencji nt. innowacji w wodzie  Zaragoza, Spain. 1-3 April 2020 – Lisbon, Portugal. Urban Future Global Conference.

15-16 czerwca 2020 - European Sustainable Phosphorus Conference, Vienna, Austria. Można zgłaszać propozycje wystąpień.

opracowanie 
Klara Ramm 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1