Kongres EurEau odbył się 24 października 2019 r. przy okazji spotkań komitetów roboczych, grup roboczych i Walnego Zgromadzenia, więc wszyscy eksperci federacji mieli okazję w nim uczestniczyć. Na zaproszenie  wodociągów APANOVA  gościliśmy w Budapeszcie.

Sesja inauguracyjna

Kongres otworzyła Prezydent EurEau Claudia Castell-Exner. Jej podstawowym przesłaniem była konieczność wdrażania zasady kontroli u źródła w celu zapobiegania dostawania się mikrozanieczyszczeń do wód.

Adriana Petcu – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Wody i Leśnictwa  Rumunii, wskazała, że na problemy z jakimi boryka się jej kraj są podobne do reszty Europy. Dotyczą mikrozanieczyszczeń, zmian klimatu powodującego niedobory wody.

Reprezentująca Komisję Europejską Veronica Manfredi – Dyrektor ds. Jakości życia zatytułowała swoją prezentację “Gospodarka wodna w przyszłości – jak legislacja UE powinna na nią wpływać?. Stwierdziła, że zmiany klimatu wpływają bardzo na zasoby wodne. I to obecne pokolenie dorosłych ludzi jest odpowiedzialne za zatrzymanie i zapobieganie konsekwencjom związanym z presją człowieka na środowisko. W tym roku 300 śmierci we Włoszech było spowodowanych uderzeniem upału. Z drugiej strony powodzie dewastują miasta i uprawy.

A przecież art.3 Traktatu o UE mówi o dobrostanie mieszkańców Unii. Veronica Manfredi podkreśliła także, że Przewodnicząca (elektka) Komisji Europejskiej  Ursula von der Leyen stawia na UE bez emisji CO2, ze strategią biodywersyfikacji do 2030 roku, bez zanieczyszczeń.

Wiadomo także, że cztery sektory emitujące najwięcej zanieczyszczeń do środowiska  to rolnictwo, przemysł (szczególnie chemiczny), energetyka i transport. Do tego powolny progres wdrażania ramowej dyrektywy wodnej jest frustrujący, tylko 40% europejskich wód ma dobry stan. Zasada “zanieczyszczający płaci”  nie jest odpowiednio wdrażana.

Veronica Manfredi odniosła się także do trwającej właśnie analizy dyrektywy ściekowej, jej wdrożenie jest poważnym wyzwaniem. Z pewnością kontrola u źródła jest podstawą. Zwróciła także uwagę na to, że przelewy z kanalizacji ogólnospławnej są poważnym problemem, w związku z czym 4% części wód jest zanieczyszczone ściekami z przelewów.

Ochrona środowiska wymaga inwestycji. Szacuje się, że potrzeba 300 miliardów euro na implementację dyrektyw związanych ze środowiskiem. Do zielonych inwestycji zachęca się więc także sektor prywatny, który może zainwestować nawet bilion euro.  Ważne jest więc konstruowanie odpowiedniego przekazu, budowanie odpowiedniej komunikacji.

Xavier Leflaive reprezentujący OECD (Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). Zaprezentował roboczy raport z analizy wykonanej na zlecenie Komisji Europejskiej. Zadaniem OECD było określenie potrzeb inwestycyjnych sektora wodnego. Badanie przeprowadzono w 28 krajach. Na kilka pytań nie dało się odpowiedzieć. Nie można określić stanu infrastruktury, nie da się dokładnie określić kierunków zagospodarowania osadów, nie można oszacować kosztów adaptacji do zmian klimatu, nie można było oszacować kosztów zagospodarowania farmaceutyków.

Xavier Leflaive podkreślił, że dane dostarczone przez EurEau były jedyne tak konkretne. Niestety nawet federacja EurEau nie była w stanie zebrać  danych ze wszystkich krajów (widać to w opracowaniu „Europejska woda w liczbach”). W raporcie przyjęto dwa scenariusze:

  • Scenariusz zerowy – bez zmian,
  • Scenariusz pełnej zgodności z dyrektywą w sprawie wody do picia i dyrektywą ściekową.

Szacowane roczne wydatki inwestycyjne na infrastrukturę wod-kan, w wielu krajach nie przekraczają 100 euro/osobę.

Wnioski OECD nie są pozytywne. Stwierdzono bowiem, że więcej pieniędzy nie pomoże. Aby zminimalizować potrzeby inwestycyjne należy wdrażać realistyczne regulacje I planowanie. Konieczna jest poprawa efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw.

6 grudnia odbędzie się warsztat podsumowujący raport, a później spotkania z rządami krajów

 

Sesja „Gospodarka wodna a zmiany klimatu”:

Paneliści:

Gilbert Nordenswan ze Szwecji stwierdził, że zdarzają się w jego kraju zarówno braki wody, jak i powodzie. Dąży się do opóźniania spływów poprzez retencje, infiltrację. Poważną kwestią jest niejasny podział odpowiedzialności.

Halina Urbańska-Kozłowska reprezentująca  Izbę oraz MPWiK we Wrocławiu,  zaprezentowała wrocławski przykład radzenia sobie z brakiem wody poprzez  układ przerzutu wody z rzeki do kanałów doprowadzających.  Przytoczyła także przykład Poznania, który ma 10 stacji połączonych w pierścień.

Veronica Manfredi stwierdziła, że trzeba budować świadomość interesariuszy. Wiele problemów wynika z braku porozumienia i zrozumienia.

 

Sesja „Zrównoważona gospodarka wodna i mikrozanieczyszczenia”:

Paneliści:

Greet de Gueldre  z Belgii wskazała, że farmaceutyki są największym wyzwaniem, ścieki przemysłowe są we Flandrii  dobrze kontrolowane, z farmaceutykami jest większy problem. Dlatego organizacja Aquafin z aprobatą przyjęła strategię KE w sprawie farmaceutyków.

Arjen Frentz- reprezentujący Holandię stwierdził, że  konieczna jest bliższa współpraca miedzy oczyszczalniami i wodociągami. To powoli udaje się zrozumieć w Holandii.

Xavier Leflaive poinformował, że OECD ma program badawczy dotyczący farmaceutyków i mikroplstiku w środowisku. Zwrócił tez uwagę na pewne rozwiązania, które istnieją (kontrola na etapie pozwoleń wprowadzenia na rynek, eko-leki, zielone zamówienia itd.

Andre Olszewski ze Szwajcarii podkreślił wagę współpracy.

Klara Ramm
ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki – najnowsze doświadczenia przedsiębiorstw wod-kan: 21 lipca 2021 Termin webinarium 21 lipca 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumDruga Czytaj więcej
  • Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 +

    Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz regulamin przejmowania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych: 20 lipca 2021 Termin webinarium20 lipca 2021 r., godz. 10.00 Program webinarium Cześć Czytaj więcej
  • 1