3 lipca to bardzo ważna data w walce Unii Europejskiej z zanieczyszczeniem środowiska plastikiem. Tego dnia państwa członkowskie powinny mieć gotowe akty prawne zawierające opisy środków prowadzące do zmniejszenia stosowania tworzyw sztucznych jednorazowego użytku, których nie da się poddać recyklingowi. Istotnym celem ma być wycofanie z użytku wielu produktów jednorazowego użytku takich jak słomki czy sztućce. Ponadto, zgodnie z dyrektywą konieczne jest znakowanie produktów oraz wdrażanie rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Na początku czerwca Komisja Europejska opublikowała Wytyczne Komisji dotyczące produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, które definiują jakie produkty mają być objęte ograniczeniami i zakazami.

Mimo, że dyrektywa kojarzy się głównie ze słomkami i plastikowymi butelkami, to jednak porządkuje dużo więcej kwestii. Jest bardzo ważna dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, gdyż definicją zaśmiecania obejmuje również wyrzucanie odpadów do toalety (głównie podpasek, tamponów i chusteczek nawilżanych). Ponadto nakazuje znakowania takich produktów specjalnym symbolem:

plastic

 

 

 

 

 

Niestety polski Projekt ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw, utknął w konsultacjach. W dodatku nie porządkuje kwestii produktów jednorazowego użytku trafiających do toalety.

Klara Ramm
Ekspert IGWP

13 maja 2021 r. Komisja Europejska przyjęła plan działania UE: „W kierunku zerowego zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby” - kluczowy dokument Europejskiego Zielonego Ładu i główny temat tegorocznego Zielonego Tygodnia UE. Plan prezentuje wizję Europy w 2050 roku, w której zanieczyszczenie jest zredukowane do poziomów, które nie są już szkodliwe dla zdrowia ludzkiego i naturalnych ekosystemów. Plan łączy wszystkie istotne polityki UE w zakresie przeciwdziałania zanieczyszczeniom i zapobiegania im, ze szczególnym naciskiem na sposób wykorzystania rozwiązań cyfrowych do zwalczania zanieczyszczeń.

Oto podstawowe cele planu działania:

- poprawa jakości powietrza w celu zmniejszenia liczby przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczeniem powietrza o 55%;

- poprawa jakości wody poprzez zmniejszenie ilości odpadów (szczególnie plastikowych) w morzu o 50% i mikroplastików uwalnianych do środowiska o 30%;

- poprawa jakości gleby poprzez zmniejszenie strat składników odżywczych i stosowania pestycydów chemicznych o 50%;

- zmniejszenie o 25% ekosystemów UE, w których zanieczyszczenie powietrza zagraża różnorodności biologicznej;

- zmniejszenie liczby osób chronicznie dotkniętych hałasem komunikacyjnym o 30%;

- zmniejszenie wytwarzania odpadów o 50% (szczególnie odpady komunalne).

W planie przedstawiono szereg sztandarowych inicjatyw i działań, w tym:

- ściślejsze dostosowanie norm jakości powietrza do najnowszych zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia,

- przegląd norm jakości wody, w tym w rzekach i morzach UE,

- zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i przyspieszenie jej odtwarzania,

- przegląd większości unijnych przepisów dotyczących odpadów w celu dostosowania ich do zasad czystej gospodarki o obiegu zamkniętym,

- sprzyjanie zerowemu zanieczyszczeniu pochodzącemu z produkcji i konsumpcji,

- przedstawienie tablicy wyników ekologicznych dla regionów UE w celu promowania zerowego zanieczyszczenia,

- zmniejszenie nierówności zdrowotnych spowodowanych przez szkodliwe warunki życia,

- zmniejszenie śladu zanieczyszczenia zewnętrznego UE poprzez ograniczenie eksportu produktów i odpadów szkodliwych,

- uruchomienie tzw. zielonych rozwiązań cyfrowych,

- konsolidacja unijnych centrów wiedzy na rzecz zerowego zanieczyszczenia i łączenie zainteresowanych stron w ramach platformy na rzecz zerowego zanieczyszczenia.

EurEau popiera plan działania, który poszerza się o wiele inicjatyw w ramach Zielonego Ładu. Z zadowoleniem przyjmuje Hierarchię Zero Zanieczyszczeń, która jasno stwierdza, że ​​polityka UE w zakresie ochrony środowiska powinna opierać się na zasadach ostrożności, kontroli u źródła i „zanieczyszczający płaci”. Usuwanie zanieczyszczeń już po ich wystąpieniu w środowisku jest zbyt późne i zbyt kosztowne. Jeśli UE naprawdę chce wyeliminować zanieczyszczenia, musi przede wszystkim im zapobiegać (kontrola u źródła).

Zbliżający się przegląd dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych i dyrektywy w sprawie osadów ściekowych stwarza doskonałą okazję do zmniejszenia zależności od oczyszczania na tzw. końcu rury.

Przemysł i rolnictwo mają do odegrania ważną rolę w kontrolowaniu zanieczyszczeń i naprawianiu szkód środowiskowych w jak największym stopniu u źródła. Branża wod-kan jest gotowa do współpracy ze wszystkimi instytucjami UE i innymi zainteresowanymi stronami, tak aby zapewnić realizację Planu Działania „Zero zanieczyszczeń”.

dr inż. Klara Ramm, ekspert IGWP

Wczoraj, 17 marca 2021 r., Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia do 1 października 2021 r. Krajowego Systemu Nadzoru Ścieków, ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach w ściekach.
Zalecenie zawiera wytyczne, które mają zmobilizować państwa członkowskie do przyjęcia bardziej systematycznego monitorowania ścieków i włączania go do krajowych strategii badań. System monitorowania powinien obejmować co najmniej duże miasta liczące ponad 150 000 mieszkańców, najlepiej przy minimalnej częstotliwości pobierania na wlocie do oczyszczalni dwóch próbek tygodniowo.
Dodatkowe lokalizacje i częstotliwości pobierania próbek należy dostosować do lokalnych potrzeb (np. zlewnie związane ze szpitalami, szkołami, lotniskami, domami opieki, więzieniami). Wyniki badań powinny być przesyłane do właściwych organów ds. zdrowia publicznego. Planuje się także utworzenie europejskiej platformy wymiany danych.
KE zachęca państwa członkowskie do udziału w działaniach podejmowanych przez Komisję, w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i innymi agencjami unijnymi
Zalecenia zawierają także sugestie do rozważenia szerszego nadzoru, do wymiany informacji o wynikach monitorowania w ściekach nowych patogenów, leków, farmaceutyków, mikroplastiku, środków przeciwdrobnoustrojowych.
W celu skoordynowania odpowiedzi na zalecenie KE zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia do dnia 1 kwietnia punktu kontaktowego, a do 15 maja o poinformowanie Komisji o podjętych działaniach.
Należy podkreślić, że to zalecenie Komisji jest tekstem niewiążącym nie ma charakteru aktu prawnego.
Rekomendacje znajdują się na stronie KE:
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

W tym kontekście warto przypomnieć, że Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" organizuje kolejną konferencję online w cyklu "Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan", która tym razem poświęcona jest tematyce "Monitorowania zanieczyszczeń w ściekach: farmaceutyki, SARS-CoV-2, mikroplastik" i która odbędzie się 23 marca. Szczegóły znajdą Państwo tu.

Klara Ramm, ekspert IGWP

 

UE i USA opublikowały propozycję strategii współpracy na rzecz lepszego świata w XXI wieku.

Istotna część prac ma być skierowana w kierunku ochrony lądów i mórz oraz odbudowy bioróznorodnosci.

Pierwsze wspólne działania mają się koncentrować na porozumieniach podczas przyszłorocznego szczytu ONZ w sprawie klimatu i różnorodności biologicznej. Ambitnym celem jest dojście do całkowitej redukcji emisji netto do 2050 r. UE i USA mają również zamiar zawrzeć transatlantycki sojusz na rzecz zielonych technologii, podjąć wysiłki zmierzające do zawarcia globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych i wyznaczenia morskich obszarów chronionych. UE zaproponuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu pośrednictwa w porozumieniu w sprawie wyznaczenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym, co byłoby jednym z największych aktów ochrony przyrody w historii.

Wiele uwagi poświęca się tworzywom sztucznym, zaśmieceniu wód i konieczności wspólnych działań na rzecz redukcji mikroplastiku w środowisku.

Oba kontynenty planują również wspólne działania organizacyjne, dzielenie się osiągnięciami naukowymi i technologicznymi, a także doświadczeniem UE w zakresie wprowadzanej właśnie taksonomii, czyli wydatkowania publicznych pieniędzy tak, aby wspierać działania pro środowiskowe, a eliminować te szkodzące naturze.

Źródło: Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm
ekspert IGWP

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Jej znaczenie dla branży wod-kan może być istotne, gdyż właściwie wdrożona spowoduje zmniejszenie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i ścieków. Strategia promuje bezpieczne i zrównoważone podejście do projektowania chemikaliów. Zwraca także uwagę na konieczność zdefiniowania substancji PMT / vPvM (z ang. persistent, mobile, toxic, czyli trwałe, mobilne, toksyczne), wzbudzających szczególnie duże obawy. Ponadto Strategia wprowadza cel zdefiniowania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i zakazania ich stosowania w produktach konsumenckich. W dokumencie zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia badań nad skutkami mieszania się substancji chemicznych. Istotnym zapisem jest również cel zakazania stosowania wszystkich substancji PFAS, zezwalając na ich stosowanie jedynie tam, gdzie są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Harmonogram strategii jest dostępny tutaj.

Strategia dotycząca metanu:

Strategia ta ma na celu redukcję emisji tego najgorszego dla środowiska gazu cieplarnianego. Oprócz największych emiterów metanu, czyli energetyki i rolnictwa, strategia obejmuje działaniami również sektor odpadów (w tym gospodarkę osadami ściekowymi).

Komisja planuje uwzględnić te problematykę w ocenie dyrektywy ściekowej oraz w ocenie dyrektywy osadowej. Przeprowadzi dodatkowe badanie w celu oceny środków redukcji gazów cieplarnianych, w tym metanu z osadów ściekowych oraz określi jakie działania powinny być podjęte w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z osadów ściekowych. Niestety rozdział pt „Korzyści z produkcji biogazu” wyraźnie nadaje priorytet rolnictwu, nie wspominając nawet o osadach sciekowych.

Klara Ramm,
ekspert IGWP

Susza w Europie

Susza staje się coraz częstszym zjawiskiem w całej Europie. Nasza notatka o suszy przedstawia wyzwania stojące przed sektorem wodnym oraz sposób reagowania na nie przez operatorów wodnych i władze.

Dyrektywa ściekowa

Bertrand Vallet i Jean-Pierre Silan wzięli udział w spotkaniu grupy ekspertów w sprawie dyrektywy ściekowej, w której Komisja szczegółowo przedstawiła plany prac związanych z oceną skutków dyrektywy. Konsultacje społeczne planowane są na pierwszą połowę 2021 r.

23 lipca Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę skutków rewizji dyrektywy UWWTD. Uwagi do niej można przesyłać do 8 września. Więcej można przeczytać tutaj. Uwzględniono monitorowanie ścieków pod kątem niebezpieczeństwa pandemii, takich jak Covid-19. Komisja i prezydencja niemiecka wspólnie zorganizują konferencję poświęconą rewizji dyrektywy UWWTD (listopad, Berlin), obejmującą wyznaczenie obszarów wrażliwych i spójność z innymi przepisami UE, progami dla fosforu i azotu oraz rozporządzenie w sprawie mikrozanieczyszczeń jak również finansowanie odpowiednich działań.

25 lipca Komisja Europejska opublikowała podstawowe założenia do przeprowadzenia oceny skuteczności dyrektywy ściekowej (UWWTD).

Wstępna ocena skutków ma na celu poinformowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji tak, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnej na temat planowanej inicjatywy oraz udział w przyszłych działaniach konsultacyjnych.

Obywatele i zainteresowane strony są proszeni o przedstawienie opinii na temat zrozumienia problemu przez Komisję i możliwych rozwiązań oraz o udostępnienie wszelkich istotnych informacji, jakie mogą posiadać, a które pomogą przeprowadzić ocenę skuteczności funkcjonowania dyrektywy.

Raport roczny EurEau
Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

Raport EurEau w sprawie innowacjina rzecz ekologicznej przyszłości
Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
Raport można znaleźć tutaj.

16 czerwca Komisja Europejska opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy osadowej (86/278/EWG) dotyczącej wykorzystania osadów w rolnictwie.

Dyrektywa została przyjęta w 1986 roku w celu zapewnienia właściwego wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie i zapobiegania ich szkodliwemu wpływowi na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa wymaga, aby osady były wykorzystywane w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby roślin oraz aby nie pogorszyć jakości gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

27 maja odbyło się webinarium, podczas którego Komisja Europejska i OECD zaprezentowały długo wyczekiwany raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych o kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią.

OECD pracowała nad raportem dwa lata. Zarówno Izba jak i Eureau uczestniczyły w konsultacjach dokumentu.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

    Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
  • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

    Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
  • 1