Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Jej znaczenie dla branży wod-kan może być istotne, gdyż właściwie wdrożona spowoduje zmniejszenie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i ścieków. Strategia promuje bezpieczne i zrównoważone podejście do projektowania chemikaliów. Zwraca także uwagę na konieczność zdefiniowania substancji PMT / vPvM (z ang. persistent, mobile, toxic, czyli trwałe, mobilne, toksyczne), wzbudzających szczególnie duże obawy. Ponadto Strategia wprowadza cel zdefiniowania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i zakazania ich stosowania w produktach konsumenckich. W dokumencie zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia badań nad skutkami mieszania się substancji chemicznych. Istotnym zapisem jest również cel zakazania stosowania wszystkich substancji PFAS, zezwalając na ich stosowanie jedynie tam, gdzie są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Harmonogram strategii jest dostępny tutaj.

Strategia dotycząca metanu:

Strategia ta ma na celu redukcję emisji tego najgorszego dla środowiska gazu cieplarnianego. Oprócz największych emiterów metanu, czyli energetyki i rolnictwa, strategia obejmuje działaniami również sektor odpadów (w tym gospodarkę osadami ściekowymi).

Komisja planuje uwzględnić te problematykę w ocenie dyrektywy ściekowej oraz w ocenie dyrektywy osadowej. Przeprowadzi dodatkowe badanie w celu oceny środków redukcji gazów cieplarnianych, w tym metanu z osadów ściekowych oraz określi jakie działania powinny być podjęte w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z osadów ściekowych. Niestety rozdział pt „Korzyści z produkcji biogazu” wyraźnie nadaje priorytet rolnictwu, nie wspominając nawet o osadach sciekowych.

Klara Ramm,
ekspert IGWP

Susza w Europie

Susza staje się coraz częstszym zjawiskiem w całej Europie. Nasza notatka o suszy przedstawia wyzwania stojące przed sektorem wodnym oraz sposób reagowania na nie przez operatorów wodnych i władze.

Dyrektywa ściekowa

Bertrand Vallet i Jean-Pierre Silan wzięli udział w spotkaniu grupy ekspertów w sprawie dyrektywy ściekowej, w której Komisja szczegółowo przedstawiła plany prac związanych z oceną skutków dyrektywy. Konsultacje społeczne planowane są na pierwszą połowę 2021 r.

23 lipca Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę skutków rewizji dyrektywy UWWTD. Uwagi do niej można przesyłać do 8 września. Więcej można przeczytać tutaj. Uwzględniono monitorowanie ścieków pod kątem niebezpieczeństwa pandemii, takich jak Covid-19. Komisja i prezydencja niemiecka wspólnie zorganizują konferencję poświęconą rewizji dyrektywy UWWTD (listopad, Berlin), obejmującą wyznaczenie obszarów wrażliwych i spójność z innymi przepisami UE, progami dla fosforu i azotu oraz rozporządzenie w sprawie mikrozanieczyszczeń jak również finansowanie odpowiednich działań.

25 lipca Komisja Europejska opublikowała podstawowe założenia do przeprowadzenia oceny skuteczności dyrektywy ściekowej (UWWTD).

Wstępna ocena skutków ma na celu poinformowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji tak, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnej na temat planowanej inicjatywy oraz udział w przyszłych działaniach konsultacyjnych.

Obywatele i zainteresowane strony są proszeni o przedstawienie opinii na temat zrozumienia problemu przez Komisję i możliwych rozwiązań oraz o udostępnienie wszelkich istotnych informacji, jakie mogą posiadać, a które pomogą przeprowadzić ocenę skuteczności funkcjonowania dyrektywy.

Raport roczny EurEau
Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

Raport EurEau w sprawie innowacjina rzecz ekologicznej przyszłości
Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
Raport można znaleźć tutaj.

16 czerwca Komisja Europejska opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy osadowej (86/278/EWG) dotyczącej wykorzystania osadów w rolnictwie.

Dyrektywa została przyjęta w 1986 roku w celu zapewnienia właściwego wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie i zapobiegania ich szkodliwemu wpływowi na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa wymaga, aby osady były wykorzystywane w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby roślin oraz aby nie pogorszyć jakości gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

27 maja odbyło się webinarium, podczas którego Komisja Europejska i OECD zaprezentowały długo wyczekiwany raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych o kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią.

OECD pracowała nad raportem dwa lata. Zarówno Izba jak i Eureau uczestniczyły w konsultacjach dokumentu.

27 maja Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała fundusz naprawczy unijnej gospodarki wart 750 miliardów euro.

13 maja Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Określa ono jakość wody jaką można odzyskać ze ścieków oczyszczonych zgodnie z dyrektywą ściekową.

To bardzo ważny krok w kierunku walki z niedoborami wody w Europie. Branża wod-kan przyjmuje to rozporządzenie z satysfakcją i deklaruje chęć współpracy z podmiotami mającymi odpowiednie technologie oraz z rolnictwem.

“Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska", powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Simona Bonafè (S&D, IT).

"Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld. metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld. metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5 % bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych", dodała posłanka.

Źródło: Parlament Europejski

Klara Ramm
ekspert IGWP

Woda i Covid-19
Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną oraz skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Ważne jest niewyrzucanie śmieci do toalety.
Oświadczenie EurEau w związku z Covid-19 znajduje się na stronie Izby.
Członkowie EurEau spotykają się co tydzień, żeby wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prowadzimy matrycę kryzysową, gdzie wpisujemy podstawowe informacje z każdego kraju. Członkowie zespołu kryzysowego EurEau mają dostęp do określonej sekcji w intranecie poświęconej Covid-19.
Wszelkie spotkania zaplanowane do końca czerwca zostaną odwołane, przesunięte albo odbędą się poprzez wideokonferencję.

Unia Europejska
Plan działania: UE i wsparcie podczas Covid-19

Komisja Europejska zaproponowała plan działania na rzecz ograniczenia skutków COVID-19. Po posiedzeniu Rady Europejskiej (23 kwietnia) Komisja rozpoczęła prace nad zmianą wieloletnich ram finansowych (MFF) MFF koncentruje się na priorytetach planu naprawy gospodarki.

Program prac Komisji na 2020 r .: Przełożenie kluczowych elementów
Komisja opublikuje zweryfikowany program prac na 2020 r., zmieniając priorytety i proponując nowe inicjatywy w związku z kryzysem Covid-19.
Strategia „z Pola na Widelec” (Farm to Fork), która miała zostać przyjęta pod koniec marca, zostanie przyjęta w nadchodzących tygodniach, natomiast strategia adaptacji do zmian klimatu może zostać przeniesiona na pierwszą połowę 2021 r.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Z powodu kryzysu Covid-19 instytucje UE priorytetowo traktują sprawy dotyczące zdrowia i gospodarki. Obecnie lingwiści instytucji UE oraz państw członkowskich sprawdzają tłumaczenie dyrektywy. Izba uczestniczy w konsultacjach wersji polskiej. Ostateczny przetłumaczony na wszystkie języki tekst spodziewany jest jesienią 2020 r. Oczekuje się, że jesienią na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem, a wejście w życie zostanie najprawdopodobniej przesunięte na koniec 2020 roku.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Wstępna ocena wpływu dyrektywy została wstrzymana. Komisja nie opublikuje analiz przed omówieniem ich z kluczowymi zainteresowanymi stronami.
Komitet EU2 pracuje nad opinia EurEau i przygotowuje się do konsultacji z KE.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji i pytania w sprawie kontroli sprawności przepisów unijnych dotyczących gospodarki wodnej. EurEau jest w kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby podzielić się naszą reakcją na kontrolę sprawności. Sprawdzamy, czy rezolucja obejmie również przegląd dyrektywy ściekowej. Termin przedstawienia pierwszego projektu rezolucji został odroczony do 25 maja.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
Rada Europejska przyjęła porozumienie w pierwszym czytaniu dotyczące tekstu rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w dniu 7 kwietnia. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zagłosuje za przyjęciem porozumienia w drugim czytaniu w maju.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
Proces przeglądu IED został oficjalnie rozpoczęty wraz z opublikowaniem przez Komisję wstępnej oceny skutków. EurEau przekazała opinię, koncentrując się na zasadzie kontroli u źródła, ochronie zasobów wodnych, PFAS i osadami ściekowymi. Popieramy przegląd dyrektywy po to, aby poprawić stosowanie zasady kontroli u źródła i zwiększyć udział sektorów gospodarki wodnej w gospodarce o obiegu zamkniętym. Każda zmiana IED powinna również obejmować wymagania dotyczące ochrony zasobów wodnych, aby uniknąć pogorszenia ich jakości.

Rozporządzenie w sprawie nawozów
Zaproponowano akt delegowany uwzględniający zalecenia platformy Strubias w rozporządzeniu w sprawie nawozów. Otwiera to możliwość odzyskiwania składników odżywczych z osadów ściekowych. Na mocy tego aktu delegowanego osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy do produkcji struwitu i „materiałów utleniania termicznego” (popioły). Trwają jeszcze ostateczne prace legislacyjne.

DG ENVI prowadzi również badanie zanieczyszczeń we wszystkich nawozach, aby ocenić ich ryzyko i wpływ ewentualnego ograniczenia niektórych produktów na mocy REACH. Wcześniej opublikowany został raport na temat zanieczyszczeń w kompostach i produktach przefermentowanych.

 

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
Na spotkaniu z zainteresowanymi stronami w dniu 3 kwietnia omówiono projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”. Nie przekazano żadnych ostatecznych decyzji dotyczących włączenia włókien na bazie wiskozy lub lyocellu.
Trwa również dyskusja na temat chusteczek nawilżanych i ich definicji, to istotne z punktu widzenia zakazu ich wrzucania do toalety.
Komisja zorganizowała drugie spotkanie z władzami krajowymi w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Państwa członkowskie są gotowe omówić z Parlamentem Europejskim przepisy przejściowe mające na celu utrzymanie dotacji UE, nawet bez porozumienia w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Celem jest przedłużenie obecnych zasad o co najmniej rok, a tym samym dalsze odłożenie wszelkich dodatkowych środków na rzecz ekologii. Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła własny mandat negocjacyjny, proponując przedłużenie obecnych przepisów o dwa lata.


Europejski Zielony Ład
Pomimo kryzysu trwa wiele inicjatyw dotyczących kluczowych elementów EZŁ:
Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Plan zapowiada opracowanie zintegrowanego planu zarządzania substancjami odżywczymi. Dobrze zaprojektowany może pomóc sektorowi wodnemu dobrze je wykorzystać. Odnośnie mikroplastiku, plan nie koncentruje się na środkach kontroli u źródła, co zwiększa ryzyko konieczności oczyszczania „na końcu rury”. Co ważne, Komisja ogłasza, że rozważy rewizję zarówno dyrektywy ściekowej jak i osadowej.
Komitet Regionów opracowuje opinię, a jego komitet ENVE przyjmuje pisemne uwagi zainteresowanych stron do 29 maja. Plan można znaleźć tutaj.

Zmiany klimatu
Trwają konsultacje społeczne Pakietu Klimatycznego. EurEau przygotowuje stanowisko, termin upływa 27 maja.
Trwają także konsultacje społeczne w sprawie celów na 2030 r. - termin upływa 23 czerwca.
Posłowie w komisji ENVI przygotowują projekt rezolucji w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu UE. Termin składania poprawek w ENVI upływa 3 czerwca. EurEau zaproponuje poprawki mające na celu podkreślenie roli sektora wodnego.

Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów
Parlament Europejski pracuje nad projektem rezolucji towarzyszącej procesowi opracowywania strategii przez Komisję. Posłowie chcieliby, aby strategia uwzględniała cały cykl życia substancji chemicznych
EurEau przedstawił uwagi na temat projektu rezolucji. Pracujemy również nad dokumentem przedstawiającym stanowisko i szczegółowymi notatkami na temat PFAS, z których wszystkie powinny zostać uwzględnione w planie działania PFAS związanym ze strategią dotyczącą zrównoważonych chemikaliów.

Strategia „z Pola na Widelec” (F2F)
Parlament Europejski postanowił sporządzić sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie strategii F2F. Sprawozdawcą ENVI jest Anja Hazekamp (NL / GUE)).

Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
Komisja Europejska i konsultanci w nowo utworzonej grupy roboczej w sprawie ekonomii (WG Economics) spotkali się na początku kwietnia. W pracach uczestniczą również państwa członkowskie, i inne zainteresowane strony, w tym EurEau (Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania)) EurEau przedłożyła dostępne badania dotyczące zwrotu kosztów, a nasi członkowie są zachęcani do przedstawienia własnych badań. Hiszpańska AEAS podzieliła się już własnym opracowaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w hiszpańskim sektorze wodnym.
Grupa robocza ds. wód podziemnych opracowała badanie PFAS w wodach podziemnych, które będzie stanowić podstawę do przeglądu załączników dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych.

Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej
Przekazaliśmy Komisji Europejskiej informacje zebrane przez komitet EU3 na temat infrastruktury krytycznej i pracy DG HOME w tym zakresie. Komisja pracuje także nad zmianą dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), która prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarkę wodną
DG AGRI opublikowała raport Sojuszu Środowiskowego „Ocena wpływu CAP na wodę”. Raport wzywa do podjęcia silniejszych działań w celu ochrony jakości i ilości zasobów wodnych. Dokument roboczy służb Komisji ma zostać opublikowany pod koniec tego roku, obejmując ocenę wpływu CAP na wodę, glebę oraz siedliska, krajobrazy i różnorodność biologiczną.


Innowacje
Klara Ramm reprezentująca IGWP została nominowana do Rady Misji Horizont Europa ds. Zdrowych Oceanów, Mórz i Wód Śródlądowych. Będzie współpracować z JWG Innovation.


ISO30500 i 24521
Amerykański członek ISO opublikował materiały wideo na temat standardów ISO 30500 i ISO 24521.


Wiadomości ds. komunikacji
Menadżerowie ds. Komunikacji organizacji krajowych spotkali się w zeszłym tygodniu, aby omówić działania naszych członków, porozmawiać jak przyciągnąć pracowników do sektora, jak informować klientów o usługach. 16 osób z całej Europy dołączyło do spotkania online.

Wydarzenia online:
8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. 
3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

COVID-19

Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną, zapewniając jednocześnie skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze hasło to „3P” (pee, poo, papier). Więcej odpadów w kanalizacji (chusteczki dezynfekcyjne), zagraża wzrostem awarii w tym trudnym czasie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj. Ponadto dla członków EurEau powstała w intranecie sekcja zarządzania kryzysowego COVID-19. Izba na bieżąco publikuje na swojej stronie informacje z EurEau.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia mające na celu spowalnianie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wysoki poziom niepewności, czy ograniczenia te zostaną usunięte przed latem, wszystkie bezpośrednie spotkania Zgromadzenia Ogólnego EurEau, prezydium, komitetów, grup roboczych są zastępowane przez wideokonferencje.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, postanowiliśmy przełożyć obchody 45. rocznicy EurEau zaplanowane na 9 czerwca 2020 r.

Wiadomości z UE

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prawnicy-lingwiści instytucji UE pracują nad dopracowaniem brzmienia i wzmocnieniem spójności tekstu dyrektywy w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przyjętej przez Radę ds. Środowiska w dniu 5 marca. Trwają prace nad tłumaczeniem. Jeśli chcą się Państwo zaangażować w tę weryfikację proszę o e-mail.

Dokument będzie musiał zostać przyjęty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w nadchodzących miesiącach. Ze względu na ograniczony czas dostępny na posiedzeniach plenarnych głosowanie może się odbyć później niż oczekiwano.

Kontrola sprawności prawa unijnego w zakresie gospodarki wodnej

Koordynatorzy komisji ENVI Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że Parlament sporządzi projekt rezolucji w sprawie efektywności przepisów dotyczących wody.

5 marca Rada ds. Środowiska przeprowadziła debatę na temat wyników kontroli sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy ściekowej. Komisarz Sinkevicius wskazał osiągnięte postępy i słabości. Ministrowie środowiska państw członkowskich wyrazili swoje opinie na temat kontroli sprawności prawa i zgodzili się, że należy przyspieszyć jego wdrażanie. Niektóre kraje są przekonane, że dostosowania mogą zostać wprowadzone bez zmian legislacyjnych, podczas gdy inne zgłosiły obawy dotyczące konsekwencji i niepewności wynikających ze wskazanego w RDW terminu dostosowania się do 2027 r.

Komisja ENVE Komitetu Regionów przygotowała także swoją opinię na temat kontroli sprawności.

Organizacja Aqua Publica Europea zorganizowała spotkanie w dniu 3 marca 2020 r. Uczestniczył w nim Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau. Komisję Europejską reprezentował Michel Sponar, pełniący obowiązki szefa działu gospodarki wodnej w DG ENV, który stwierdził, że nie podjęto żadnej decyzji w sprawie przyszłości ramowej dyrektywy wodnej, ale dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie z całą pewnością zmieniona.Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie nawozów: załączniki STRUBIAS

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie nowych kryteriów stosowania materiałów „STRUBIAS” jako składników nawozów z oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nawozów. Nowe materiały obejmują struwit i strącane sole fosforanowe, popioły i „materiały do ​​termicznego utleniania” oraz biowęgle, materiały do ​​pirolizy i zgazowania. Oczekuje się, że kryteria te zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r., czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (źródło: ESPP). Zgodnie z propozycją JRC (Wspólne Centrum Badawcze), osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy tylko dla struwitu i strącanych soli fosforanowych, popiołów i materiałów do termiczniego utleniania.

Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUP)

EurEau wezwała Komisję Europejską i jej konsultantów do uwzględnienia sieci kanalizacyjnej w zakresie działań związanych z usuwaniem śmieci. Operatorzy ścieków zauważyli już, że kryzys Covid-19 doprowadził do wzrostu zużycia mokrych chusteczek, a następnie do awarii pomp i sieci kanalizacyjnych. Wyrzucanie odpadów do kanalizacji musi być ujęte w definicji „zaśmiecania”.

Izba, podobnie jak inni członkowie EurEau skontaktowała się z właściwymi ministerstwami w celu poparcia naszego stanowiska. Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Na kolejnym spotkaniu zainteresowanych stron (3 kwietnia 2020 r.) Omówiony zostanie projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”.

Bezpieczeństwo dostaw wody

Komisja Europejska prowadzi badania nad przyszłością europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Wyniki badania powinny zostać uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej (koniec 2020r.). Spotkanie zainteresowanych stron, zaplanowane na 31 marca, zostało odwołane.

EurEau rozmawiała z konsultantami KE, którzy rozesłali kwestionariusz koncentrujący się na możliwych środkach poprawy ochrony infrastruktury krytycznej. EurEau sprawdza obecnie, w jaki sposób można gromadzić dane od operatorów.

Nowy plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej został opublikowany 11 marca 2020 r. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia „z pola na widelec”

Wprowadzenie strategii „z pola na widelec” (F2F), zostało tymczasowo przełożone na 29 kwietnia 2020 r. Strategia obejmie cały łańcuch wartości dla żywności - od produkcji do konsumpcji.  Zajmuje się między innymi takimi problemami, jak stosowanie pestycydów i środków biobójczych.

EurEau przekazała informacje zwrotne do planu działania F2F, wzywając do surowszych zapisów dotyczących ochrony zasobów wodnych.

Efektywność energetyczna

W dniu 26 marca EurEau odbyła wirtualne spotkanie z komórką KE odpowiedzialną za politykę finansowania efektywności energetycznej DG ENER. Celem rozmowy było wyjaśnienie potencjału efektywności energetycznej i powiązanych z tym wąskich gardeł w sektorze usług wodnych. Komisja wkrótce rozpocznie ocenę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, po której może nastąpić jej przegląd. Pierwsze konsultacje społeczne są spodziewane przed latem.

Nota informacyjna EurEau na temat śladu energetycznego sektora wodnego znajduje się tutaj.

Zielone inwestycje

Grupa ekspertów technicznych UE ds. „zielonego finansowania” przedstawiła swoje końcowe zalecenia. Dokument dotyczący taksonomii zawiera propozycje dwupoziomowego podejścia do inwestycji. Pierwszy powinien spełniać surowe kryteria ekologiczne, a drugi obejmuje inwestycje, które „nie wyrządzają znaczącej szkody” dla środowiska, w tym zasobów wodnych. Usługi wod-kan będą uwzględniane, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria efektywności energetycznej. Scentralizowane oczyszczanie ścieków i beztlenowa fermentacja osadów ściekowych są uwzględnione bezwarunkowo. Komisja Europejska wykorzysta te zalecenia do opracowania zasad określających, co można uznać za zieloną inwestycję.

Kalendarz Parlamentu Europejskiego

Z powodu sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 instytucje UE podjęły różne działania w celu ograniczenia podróży i spotkań. Parlament Europejski skorygował swój kalendarz na 2020 r., sesje plenarne odbędą się w Brukseli (a nie w Strasburgu) i będą skrócone. Taka sytuacja potrwa przynajmniej do końca sierpnia. Nowy kalendarz PE można znaleźć tutaj.

Farmaceutyki w środowisku

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku.

Główne kwestie to:

• poparcie włączenia podstawy prawnej dotyczącej środowiska (191,2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE),

• poparcie uznania zasad kontroli źródła i zasady „zanieczyszczający płaci”,

• zalecenie, aby ocena ryzyka dla środowiska stała się obowiązkowym elementem analizy ryzyka i korzyści związanych z zezwoleniem na wprowadzenie leku,

• wezwanie do przeglądu dyrektywy w sprawie osadów ściekowych w celu zapewnienia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

EurEau nie podziela poglądu, że oczyszczalnie ścieków powinny być traktowane jako tzw. hotspoty na tym samym poziomie, co zakłady produkujące farmaceutyki i szpitale.

Komisja ENVI PE „wzywa KE do włączenia farmaceutyków, które stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska, do wykazu substancji priorytetowych na podstawie ramowej dyrektywy wodnej i do ustanowienia norm jakości środowiska i limitów koncentracji na podstawie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości”.

Głosowanie plenarne zostało przełożone na czas nieokreślony.

Wytyczne dotyczące wpływu pestycydów i biocydów na procesy uzdatniania wody

Eksperci EurEau ds. wody pitnej wzięli udział w konsultacjach z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), na temat metod uzdatniania wody stosowanych w krajach członkowskich EurEau.

Innowacje

W dniu 5 marca Bruno Tisserand, przewodniczący komitetu EU3 oraz Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau uczestniczyli w posiedzeniu komitetu doradczego zainteresowanych stron w ramach Inicjatywy JPI. Uczestnicy zostali poinformowani o nowym partnerstwie na rzecz wody w przyszłym programie Horyzont Europa. Zostało również opublikowane zaproszenie do składania projektów dotyczących „Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska przez zanieczyszczenia i patogeny obecne w zasobach wodnych”. Ze względu na Covid-19 termin został przesunięty na 18 maja 2020 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wspólna strategia wdrażania (CIS) Ramowej Dyrektywy Wodnej

Grupa robocza „Chemikalia” CIS spotkała się zdalnie 17 marca. Greet De Gueldre z Belgii reprezentowała EurEau.

25 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej „Ekonomia”. Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania) uczestniczyli w spotkaniu reprezentując EurEau. Wyzwanie jakie stoi przed grupą dotyczy określenia potrzeb finansowych sektora. Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tym tematem, posiadających materiały źródłowe, które mogłyby nam pomóc oszacować potrzeby sektora.

Benchmarking EBC (European Benchmarking Cooperation)

Rejestracja w kolejnej edycji międzynarodowego badania benchmarkingowego EBC dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie została otwarta. Więcej informacji i rejestracja tutaj. W tym roku, na prośbę wielu uczestników, EBC zwróci szczególną uwagę na osiąganie celów ONZ (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

Światowy Dzień Wody

Aby uczcić Światowy Dzień Wody 21 marca, przyjrzeliśmy się tegorocznemu tematowi zmian klimatu i wody.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rozmawialiśmy z przewodniczącą EurEau Claudią Castell-Exner o jej doświadczeniach z sektorem wodnym podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła