Wczoraj, 17 marca 2021 r., Komisja Europejska opublikowała zalecenie dotyczące monitorowania SARS-CoV-2 i jego odmian w ściekach w UE. KE zachęca państwa członkowskie do wprowadzenia do 1 października 2021 r. Krajowego Systemu Nadzoru Ścieków, ukierunkowanego na gromadzenie danych o SARS-CoV-2 i jego odmianach w ściekach.
Zalecenie zawiera wytyczne, które mają zmobilizować państwa członkowskie do przyjęcia bardziej systematycznego monitorowania ścieków i włączania go do krajowych strategii badań. System monitorowania powinien obejmować co najmniej duże miasta liczące ponad 150 000 mieszkańców, najlepiej przy minimalnej częstotliwości pobierania na wlocie do oczyszczalni dwóch próbek tygodniowo.
Dodatkowe lokalizacje i częstotliwości pobierania próbek należy dostosować do lokalnych potrzeb (np. zlewnie związane ze szpitalami, szkołami, lotniskami, domami opieki, więzieniami). Wyniki badań powinny być przesyłane do właściwych organów ds. zdrowia publicznego. Planuje się także utworzenie europejskiej platformy wymiany danych.
KE zachęca państwa członkowskie do udziału w działaniach podejmowanych przez Komisję, w ścisłej współpracy z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i innymi agencjami unijnymi
Zalecenia zawierają także sugestie do rozważenia szerszego nadzoru, do wymiany informacji o wynikach monitorowania w ściekach nowych patogenów, leków, farmaceutyków, mikroplastiku, środków przeciwdrobnoustrojowych.
W celu skoordynowania odpowiedzi na zalecenie KE zachęca się państwa członkowskie do wyznaczenia do dnia 1 kwietnia punktu kontaktowego, a do 15 maja o poinformowanie Komisji o podjętych działaniach.
Należy podkreślić, że to zalecenie Komisji jest tekstem niewiążącym nie ma charakteru aktu prawnego.
Rekomendacje znajdują się na stronie KE:
https://ec.europa.eu/environment/pdf/water/recommendation_covid19_monitoring_wastewaters.pdf

W tym kontekście warto przypomnieć, że Izba Gospodarcza "Wodociągi Polskie" organizuje kolejną konferencję online w cyklu "Katalog praktyk przedsiębiorstw wod-kan", która tym razem poświęcona jest tematyce "Monitorowania zanieczyszczeń w ściekach: farmaceutyki, SARS-CoV-2, mikroplastik" i która odbędzie się 23 marca. Szczegóły znajdą Państwo tu.

Klara Ramm, ekspert IGWP

 

UE i USA opublikowały propozycję strategii współpracy na rzecz lepszego świata w XXI wieku.

Istotna część prac ma być skierowana w kierunku ochrony lądów i mórz oraz odbudowy bioróznorodnosci.

Pierwsze wspólne działania mają się koncentrować na porozumieniach podczas przyszłorocznego szczytu ONZ w sprawie klimatu i różnorodności biologicznej. Ambitnym celem jest dojście do całkowitej redukcji emisji netto do 2050 r. UE i USA mają również zamiar zawrzeć transatlantycki sojusz na rzecz zielonych technologii, podjąć wysiłki zmierzające do zawarcia globalnego traktatu w sprawie tworzyw sztucznych i wyznaczenia morskich obszarów chronionych. UE zaproponuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w celu pośrednictwa w porozumieniu w sprawie wyznaczenia morskich obszarów chronionych na Oceanie Południowym, co byłoby jednym z największych aktów ochrony przyrody w historii.

Wiele uwagi poświęca się tworzywom sztucznym, zaśmieceniu wód i konieczności wspólnych działań na rzecz redukcji mikroplastiku w środowisku.

Oba kontynenty planują również wspólne działania organizacyjne, dzielenie się osiągnięciami naukowymi i technologicznymi, a także doświadczeniem UE w zakresie wprowadzanej właśnie taksonomii, czyli wydatkowania publicznych pieniędzy tak, aby wspierać działania pro środowiskowe, a eliminować te szkodzące naturze.

Źródło: Komisja Europejska

dr inż. Klara Ramm
ekspert IGWP

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju:

Jej znaczenie dla branży wod-kan może być istotne, gdyż właściwie wdrożona spowoduje zmniejszenie przedostawania się zanieczyszczeń do wody i ścieków. Strategia promuje bezpieczne i zrównoważone podejście do projektowania chemikaliów. Zwraca także uwagę na konieczność zdefiniowania substancji PMT / vPvM (z ang. persistent, mobile, toxic, czyli trwałe, mobilne, toksyczne), wzbudzających szczególnie duże obawy. Ponadto Strategia wprowadza cel zdefiniowania substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego i zakazania ich stosowania w produktach konsumenckich. W dokumencie zwrócono także uwagę na konieczność prowadzenia badań nad skutkami mieszania się substancji chemicznych. Istotnym zapisem jest również cel zakazania stosowania wszystkich substancji PFAS, zezwalając na ich stosowanie jedynie tam, gdzie są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Harmonogram strategii jest dostępny tutaj.

Strategia dotycząca metanu:

Strategia ta ma na celu redukcję emisji tego najgorszego dla środowiska gazu cieplarnianego. Oprócz największych emiterów metanu, czyli energetyki i rolnictwa, strategia obejmuje działaniami również sektor odpadów (w tym gospodarkę osadami ściekowymi).

Komisja planuje uwzględnić te problematykę w ocenie dyrektywy ściekowej oraz w ocenie dyrektywy osadowej. Przeprowadzi dodatkowe badanie w celu oceny środków redukcji gazów cieplarnianych, w tym metanu z osadów ściekowych oraz określi jakie działania powinny być podjęte w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych z osadów ściekowych. Niestety rozdział pt „Korzyści z produkcji biogazu” wyraźnie nadaje priorytet rolnictwu, nie wspominając nawet o osadach sciekowych.

Klara Ramm,
ekspert IGWP

Susza w Europie

Susza staje się coraz częstszym zjawiskiem w całej Europie. Nasza notatka o suszy przedstawia wyzwania stojące przed sektorem wodnym oraz sposób reagowania na nie przez operatorów wodnych i władze.

Dyrektywa ściekowa

Bertrand Vallet i Jean-Pierre Silan wzięli udział w spotkaniu grupy ekspertów w sprawie dyrektywy ściekowej, w której Komisja szczegółowo przedstawiła plany prac związanych z oceną skutków dyrektywy. Konsultacje społeczne planowane są na pierwszą połowę 2021 r.

23 lipca Komisja Europejska opublikowała wstępną ocenę skutków rewizji dyrektywy UWWTD. Uwagi do niej można przesyłać do 8 września. Więcej można przeczytać tutaj. Uwzględniono monitorowanie ścieków pod kątem niebezpieczeństwa pandemii, takich jak Covid-19. Komisja i prezydencja niemiecka wspólnie zorganizują konferencję poświęconą rewizji dyrektywy UWWTD (listopad, Berlin), obejmującą wyznaczenie obszarów wrażliwych i spójność z innymi przepisami UE, progami dla fosforu i azotu oraz rozporządzenie w sprawie mikrozanieczyszczeń jak również finansowanie odpowiednich działań.

25 lipca Komisja Europejska opublikowała podstawowe założenia do przeprowadzenia oceny skuteczności dyrektywy ściekowej (UWWTD).

Wstępna ocena skutków ma na celu poinformowanie obywateli i zainteresowanych stron o planach Komisji tak, aby umożliwić im przekazanie informacji zwrotnej na temat planowanej inicjatywy oraz udział w przyszłych działaniach konsultacyjnych.

Obywatele i zainteresowane strony są proszeni o przedstawienie opinii na temat zrozumienia problemu przez Komisję i możliwych rozwiązań oraz o udostępnienie wszelkich istotnych informacji, jakie mogą posiadać, a które pomogą przeprowadzić ocenę skuteczności funkcjonowania dyrektywy.

Raport roczny EurEau
Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

Raport EurEau w sprawie innowacjina rzecz ekologicznej przyszłości
Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
Raport można znaleźć tutaj.

16 czerwca Komisja Europejska opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy osadowej (86/278/EWG) dotyczącej wykorzystania osadów w rolnictwie.

Dyrektywa została przyjęta w 1986 roku w celu zapewnienia właściwego wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie i zapobiegania ich szkodliwemu wpływowi na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa wymaga, aby osady były wykorzystywane w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby roślin oraz aby nie pogorszyć jakości gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

27 maja odbyło się webinarium, podczas którego Komisja Europejska i OECD zaprezentowały długo wyczekiwany raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych o kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią.

OECD pracowała nad raportem dwa lata. Zarówno Izba jak i Eureau uczestniczyły w konsultacjach dokumentu.

27 maja Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała fundusz naprawczy unijnej gospodarki wart 750 miliardów euro.

13 maja Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Określa ono jakość wody jaką można odzyskać ze ścieków oczyszczonych zgodnie z dyrektywą ściekową.

To bardzo ważny krok w kierunku walki z niedoborami wody w Europie. Branża wod-kan przyjmuje to rozporządzenie z satysfakcją i deklaruje chęć współpracy z podmiotami mającymi odpowiednie technologie oraz z rolnictwem.

“Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska", powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Simona Bonafè (S&D, IT).

"Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld. metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld. metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5 % bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych", dodała posłanka.

Źródło: Parlament Europejski

Klara Ramm
ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan +

    Bezpłatne webinarium: Systemy automatyki zarządzające pracą urządzeń elektrycznych i napędowych w systemach wod-kan Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez EATON Czytaj więcej
  • Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 +

    Klasa metrologiczna wodomierza i jej wpływ na pomiary zużycia wody: 20 maja 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium przysługuje 15% zniżki na zakup monografii "Gospodarka Czytaj więcej
  • 1