Raport roczny EurEau
Rok 2019 przyniósł wiele zmian i wyzwań dla sektora wod-kan. EurEau opublikowała przegląd tematów, którymi się zajmowaliśmy. Można go przeczytać tutaj.

Raport EurEau w sprawie innowacji na rzecz ekologicznej przyszłości
Nasz świat szybko się zmienia, podobnie jak usługi wodne. Innowacja jest kluczem do zagwarantowania przystępności cenowej bezpiecznych, zrównoważonych i odpornych usług wod-kan w nadchodzących dziesięcioleciach. Dostawcy usług wodociągowych doskonale zdają sobie sprawę z wyzwań na przyszłość i zidentyfikowali już wiele obszarów technologicznych i nietechnologicznych wymagających szczególnych wysiłków w kierunku osiągnięcia celów Europejskiego Zielonego Ładu.
Potrzeby badawcze określone w naszym raporcie powinny pomóc decydentom w opracowywaniu programów badań i innowacji w sposób odpowiadający rzeczywistym potrzebom operatorów wod-kan.
Raport można znaleźć tutaj.
.

Sprawy UE

RDW: Ramowa dyrektywa wodna – nie będzie rewizji
Europejski komisarz ds. Środowiska Virginijus Sinkevičius potwierdził, że ramowa dyrektywa wodna nie zostanie zmieniona. Dyrektywa jest centralnym punktem unijnego prawodawstwa dotyczącego jakości wody, zobowiązując kraje do zapewnienia, że wszystkie zasoby wodne będą w „dobrym stanie ekologicznym” do 2027 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.
Komisja zbada potrzebę aktualizacji substancji priorytetowych i innych dyrektyw związanych z RDW (wody podziemne)

Dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji: Komisja rozpoczyna proces przeglądu
W zmienionym programie prac na 2020 r., Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych (NIS) wraz z publikacją mapy drogowej. Dyrektywa ma dla nas bezpośrednie znaczenie, ponieważ obejmuje dostawy i dystrybucję wody pitnej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź na plan działania.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
W dniu 5 czerwca 2020 r. Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym. Rozporządzenie będzie obowiązywać od 26 czerwca 2023 r.

Zielony Ład: Parlament przygotuje reakcję na strategię „z pola na widelec” (Farm-2-Fork)
Parlament Europejski przygotuje sprawozdanie z własnej inicjatywy w odpowiedzi na strategię F2F opublikowaną przez Komisję w maju 2020 r. EurEau wniesie wkład w ten proces. Ogólnie strategia zawiera szereg pozytywnych elementów służących ochronie naszych zasobów wodnych. Reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Dyrektywa ramowa w sprawie strategii morskiej
W tym miesiącu Komisja przyjęła sprawozdanie dotyczące pierwszego cyklu wdrażania dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Niniejsze sprawozdanie, wymagane na mocy art. 20 dyrektywy, pokazuje, że chociaż unijne ramy ochrony środowiska morskiego są jednym z najbardziej kompleksowych i ambitnych na świecie, należy je wzmocnić, aby móc stawić czoła dominującym zagrożeniom, takim jak przełowienie i niezrównoważone połowy, śmieci z tworzyw sztucznych, nadmiar składników odżywczych, podwodny hałas i inne rodzaje zanieczyszczeń.
Raport i jego trzy załączniki można znaleźć tutaj.
Europejska Agencja Środowiska opublikowała również swój komunikat morski II, do którego można również uzyskać dostęp tutaj.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Trwają tłumaczenia dyrektywy. Po ich zakończeniu odbędzie się drugie czytanie w Parlamencie Europejskim, głosowanie zaplanowane jest na listopad, a ewentualne wejście w życie w grudniu 2020 r.
Komisja i państwa członkowskie pracują nad sfinalizowaniem tekstu. Niektórzy z członków komitetu EU1 EurEau uważnie śledzą rozwój tłumaczeń.

Dyrektywa w sprawie osadów ściekowych
16 czerwca Komisja Europejska ogłosiła, że dyrektywa w sprawie osadów ściekowych zostanie zmieniona. Zbieranie opinii w ramach konsultacji społecznych trwa do 25 sierpnia. EurEau przygotowuje odpowiedź.

Europejska Infrastruktura Krytyczna: Komisja publikuje wstępną ocenę wpływu
Komisja opublikowała wstępną propozycję usprawnienia europejskiej polityki ochrony infrastruktury krytycznej. Zbadane zostaną opcje ulepszenia europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej (EPCIP), w tym ewentualny przegląd dyrektywy. Opcje obejmują nowe środki legislacyjne i nielegislacyjne, które mogą także dotyczyć infrastruktury wodociągowej. Komitet EU3 EurEau przygotowuje odpowiedź.

Strategia chemiczna na rzecz zrównoważonego rozwoju
Grupa Parlamentu Europejskiego ds. różnorodności biologicznej, zmian klimatu i zrównoważonego rozwoju zorganizowała spotkanie na temat strategii chemicznej. Sekretarz generalny EurEau Oliver Loebel reprezentował uczestniczył w debacie.
Komisja ENVI PE przyjęła swój projekt rezolucji w sprawie strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. Posłowie wezwali Komisję Europejską do opracowania ambitnej strategii ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, opartej na zasadzie ostrożności i zasadzie „zanieczyszczający płaci”. EurEau przekazała opinię do mapy drogowej strategii dotyczącej substancji chemicznych, można ją znaleźć tutaj.

Farmaceutyki: Komisja publikuje mapę drogową nowej strategii
Komisja opublikowała plan działania „Strategia farmaceutyczna - dostęp pacjentów do niedrogich leków”.
Dokument rozczarowuje tym, że ochronie środowiska poświęcono niewiele uwagi, a strategia dotycząca farmaceutyków w środowisku z 2019 r nie została wzięta pod uwagę jako dokument bazowy. EurEau przygotowuje oficjalną opinię.
Jednocześnie Komisja rozpoczęła konsultacje publiczne strategii. Zawiera pytania dotyczące zrównoważenia środowiskowego i oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe.

Zmiany klimatu
Opinię EurEau w sprawie mapy drogowej dotyczącej Strategii Adaptacji do Zmian
Odpowiedzieliśmy również na plan celów klimatycznych na 2030 r. oraz wzięliśmy udział w konsultacjach społecznych w sprawie paktu klimatycznego.
Termin konsultacji społecznych w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu upływa 20 sierpnia.

Kontrola sprawności ustawodawstwa dotyczącego wody
Komisja ENVE Komitetu Regionów przyjęła opinię w sprawie kontroli sprawności ramowej dyrektywy wodnej i dyrektywy powodziowej.
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie kontroli sprawności legislacji wodnej.
Podzieliliśmy się uwagami z posłami do PE odpowiedzialnymi za dossier przed terminem składania poprawek.

Mikroplastk
W dniu 16 czerwca EurEau odbyła wideokonferencję z działem zrównoważonej produkcji, produktów i konsumpcji DG ENV (B.1). Wraz z DG GROW jednostka ta rozpocznie badanie analizujące różne aspekty niezamierzonych uwolnień mikroplastików (z opon, tekstyliów). EurEau podkreśla wpływ mikroplastików na metody gospodarki osadami i wzywa do pełnej analizy kosztów i korzyści.
Komisja przeprowadzi badanie dotyczące nieumyślnie uwalnianych mikroplastików. Celem jest mapowanie źródeł i ocena emitowanych ilości w celu uzupełnienia badania Eunomia. Badanie potrwa rok, zostaną przeprowadzone konsultacje z zainteresowanymi stronami.

Dyrektywa ściekowa. Spotkanie grupy ekspertów
Grupa ekspertów ds. Oczyszczania ścieków komunalnych spotkała się 29 czerwca. EurEau reprezentują Bertrand Vallet z Sekretariatu i Jean-Pierre Silan z Belgaqua. Komisja przedstawiła warianty przeglądu dyrektywy.

Europejski Trybunał Sprawiedliwości: Nowe orzeczenie w sprawie współpracy międzygminnej
ETS wydał ważne orzeczenie w sprawie zamówień publicznych, dotyczące współpracy między dwoma organami publicznymi w zakresie gospodarki odpadami. ETS orzekł, że nie można powiedzieć, że współpraca między instytucjami zamawiającymi istnieje, jeżeli instytucja zamawiająca, która jest odpowiedzialna za zadanie w interesie publicznym na swoim terytorium, sama nie wykonuje całości zadania.
Wynik potwierdza, że istnieją minimalne wymagania dotyczące współpracy publiczno-publicznej bez postępowania o udzielenie zamówienia.

PFAS
EurEau przygotowała notę informacyjną na temat PFAS i wody pitnej. EU2 pracuje nad uzupełniającą notatką informacyjną na temat PFAS i ścieków.
W dniu 13 lipca planowane jest spotkanie z DG ENV, którego celem jest omówienie problemu PFAS.

Woda i energia
W planie naprawy gospodarki UE po pandemii COVID-19 Komisja przywiązuje dużą wagę do wodoru. Rozmowy koncentrują się wokół „czystego wodoru” i rozważają wpływ wodoru wytwarzanego z metanu w porównaniu z możliwym wzrostem zainteresowania wodorem wytwarzanym przez elektrolizę wody.

Innowacje
EurEau śledzi działania partnerstwa Water4All w ramach Horyzontu Europa, ale istnieje również inne interesujące partnerstwo dla usług wodnych: żywe laboratoria i infrastruktury badawcze w dziedzinie agroekologii, ratowania różnorodności biologicznej, oceny ryzyka chemicznego czy inteligentnych miast.
Priorytety EurEau dotyczące innowacji zostały opublikowane tutaj.

Projekt monitorowania SARS-CoV-2
Oczyszczalnie ścieków w całej Europie przesłały próbki do analizy przez holenderski instytut KWR. Podczas spotkania online w dniu 8 czerwca przedstawiono aktualne inicjatywy w całej Europie. Chodzi o dzielenie się wiedzą i doświadczeniem. Bertrand Vallet z sekretariatu EurEau i Angel Villanueva (AEAS, Hiszpania) śledzą poczynania grupy projektowej.

Covid-19: Odzyskiwanie równowagi i odporności
Komisja proponuje mechanizm naprawy, który zapewni wsparcie finansowe na dużą skalę dla inwestycji publicznych i reform, które zwiększą odporność gospodarek państw członkowskich i będą lepiej przygotowane na przyszłość. Pomoże państwom członkowskim sprostać wyzwaniom gospodarczym i społecznym, które stoją w obliczu kryzysu w sprawie Covid-19.
Spośród różnych kryteriów, które Komisja zastosuje do oceny planów przedłożonych przez państwa członkowskie w celu uzyskania dotacji na odbudowę gospodarki, dwa kryteria będą wymagały wysokiej oceny: zielone przejście i transformacja cyfrowa. Stowarzyszenia krajowe mają okazję przekonać rządy krajowe do priorytetowego traktowania inwestycji w infrastrukturę wodną w swoich planach krajowych.
Więcej informacji na temat wniosku Komisji można znaleźć tutaj i tutaj.
 

Warsztaty europejskich komitetów doradczych ds. Środowiska i zrównoważonego rozwoju (EEAC)
16 czerwca Bertrand Vallet przedstawił grupie zadaniowej ds. Wody notatkę EurEau dotyczącą energii Więcej informacji dostępnych tutaj.

Raport EUROSTAT na temat Zrównoważonych Celów Rozwoju w Europie
Nowy raport EUROSTAT ocenia postępy Europy w osiąganiu celów, w tym celu 6, jakim jest zapewnienie powszechnego dostępu do bezpiecznej i niedrogiej wody pitnej, urządzeń sanitarnych i higienicznych. Ogólnie ocena jest dość pozytywna. Możesz przeczytać więcej tutaj.

Polityka na rzecz zdrowej Europy (AP4HE)
Grupa robocza ds. Środowiska platformy „Wszystkie strategie na rzecz zdrowej Europy” zorganizowała okrągły stół na temat zerowego zanieczyszczenia. Gospodarzem spotkania był poseł Pietikainen (PPE / Finlandia). Główne przemówienie wygłosił były komisarz ds. Zdrowia Andriukaitis, który podkreślił, że woda pitna jest zarówno kwestią środowiskową, jak i zdrowotną. EurEau jest partnerem platformy.

Program Copernicus
Unijny program obserwacji Ziemi - Copernicus - oferuje darmowe usługi w zakresie monitorowania atmosfery, środowiska morskiego i lądu, a także obserwacji zmian klimatu, zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa.
Oferowane usługi informacyjne opierają się na satelitarnej obserwacji Ziemi i danych in situ (niekosmicznych). Program jest koordynowany i zarządzany przez Komisję Europejską i wdrażany we współpracy z państwami członkowskimi UE oraz różnymi stowarzyszeniami i agencjami. Studia przypadków dostępne są na stronie internetowej Copernicus. Zdarzają się przypadki dotyczące wody, takie jak metoda kontroli przesyłu danych dotyczących informacji o wodzie w celu wsparcia wdrażania ramowej dyrektywy wodnej.

Wydarzenia

Wszystkie wydarzenia wymagają sprawdzenia u organizatora w jakiej formie ostatecznie się odbędą.

 • Lipiec: wiele wydarzeń online dotyczących klimatu i wody. Więcej można znaleźć tutaj.
 • 8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
 • 15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. Kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
 • 13-14 lipca - Warsztaty na temat fosforu; seminarium internetowe - Tematy obejmą: interakcje żelazo-fosfor w osadach, glebach i systemach inżynieryjnych, strategie uwalniania fosforu i odzyskiwania P z fosforanów żelaza, interakcje żelazo-fosforan w rolnictwie i rynki odzyskanych materiałów. Kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • 1-3 września – Konferencja online IWA - Odzyskiwanie i usuwanie składników odżywczych. Czołowi naukowcy i eksperci od odzyskiwania i usuwania składników odżywczych łączą siły online na wirtualnej konferencji IWA Nutrient Recovery & Removal zorganizowanej przez Aalto University i HSY.
 • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja JPI  w Mulheim an der Ruhr, Niemcy.
 • 30 listopada -pierwsza konferencja IWA Digital Water Summit współorganizowana z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia  i AEAS w Bilbao, Hiszpania. Więcej:  https://digitalwatersummit.org/
 • 1-4 grudnia 2020 r. – Konferencja UNESCO:Water, Megacities and Global Change.
 • 9-14 maja 2021r. – Światowy Kongres Wodny IWA
 • 17-20 maja - LuWQ2021, 5th International Interdisciplinary Conference on LAND USE AND WATER QUALITY: Agriculture and the Environment.
 • 25-28 maja 2021 r.– CEOCOR; organizowany przez organizację ÖVGW w Wiedniu, Austria.
 • 31 maja – 2 czerwca 2021 r. : European Sustainable Phosphorus Conference (ESPC4) Wiedeń, Austria. Więcej:  https://www.phosphorusplatform.eu/espc4
 • 11-13 sierpnia 2021 r. – Konferencja o bezpieczeństwie wody, Norwegia.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

16 czerwca Komisja Europejska opublikowała mapę drogową ewaluacji dyrektywy osadowej (86/278/EWG) dotyczącej wykorzystania osadów w rolnictwie.

Dyrektywa została przyjęta w 1986 roku w celu zapewnienia właściwego wykorzystania osadów ściekowych w rolnictwie i zapobiegania ich szkodliwemu wpływowi na glebę, roślinność, zwierzęta i ludzi. Dyrektywa wymaga, aby osady były wykorzystywane w taki sposób, aby uwzględnić potrzeby roślin oraz aby nie pogorszyć jakości gleby oraz wód powierzchniowych i gruntowych.

27 maja odbyło się webinarium, podczas którego Komisja Europejska i OECD zaprezentowały długo wyczekiwany raport o potrzebach inwestycyjnych w sektorze usług wodociągowych o kanalizacyjnych oraz w zakresie ochrony przed powodzią.

OECD pracowała nad raportem dwa lata. Zarówno Izba jak i Eureau uczestniczyły w konsultacjach dokumentu.

27 maja Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zaprezentowała fundusz naprawczy unijnej gospodarki wart 750 miliardów euro.

13 maja Parlament Europejski zatwierdził rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody. Określa ono jakość wody jaką można odzyskać ze ścieków oczyszczonych zgodnie z dyrektywą ściekową.

To bardzo ważny krok w kierunku walki z niedoborami wody w Europie. Branża wod-kan przyjmuje to rozporządzenie z satysfakcją i deklaruje chęć współpracy z podmiotami mającymi odpowiednie technologie oraz z rolnictwem.

“Pokonaliśmy kolejny, ważny odcinek na drodze do gospodarki cyrkulacyjnej dla zasobów wodnych. W ten sposób, krok po kroku, przynosimy konkretne rezultaty dla środowiska", powiedziała odpowiedzialna za sprawozdanie Simona Bonafè (S&D, IT).

"Moglibyśmy potencjalnie ponownie wykorzystać 6,6 mld. metrów sześciennych wody do 2025 roku, w porównaniu z obecnym 1,1 mld. metrów sześciennych rocznie. Wymagałoby to inwestycji poniżej 700 mln EUR i pozwoliłoby nam ponownie wykorzystać ponad połowę obecnej ilości wody pochodzącej z unijnych oczyszczalni ścieków, teoretycznie dostępnej do nawadniania, unikając w ten sposób ponad 5 % bezpośredniego poboru ze zbiorników wodnych i wód gruntowych", dodała posłanka.

Źródło: Parlament Europejski

Klara Ramm
ekspert IGWP

Woda i Covid-19
Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną oraz skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Ważne jest niewyrzucanie śmieci do toalety.
Oświadczenie EurEau w związku z Covid-19 znajduje się na stronie Izby.
Członkowie EurEau spotykają się co tydzień, żeby wymienić się spostrzeżeniami i doświadczeniami. Prowadzimy matrycę kryzysową, gdzie wpisujemy podstawowe informacje z każdego kraju. Członkowie zespołu kryzysowego EurEau mają dostęp do określonej sekcji w intranecie poświęconej Covid-19.
Wszelkie spotkania zaplanowane do końca czerwca zostaną odwołane, przesunięte albo odbędą się poprzez wideokonferencję.

Unia Europejska
Plan działania: UE i wsparcie podczas Covid-19

Komisja Europejska zaproponowała plan działania na rzecz ograniczenia skutków COVID-19. Po posiedzeniu Rady Europejskiej (23 kwietnia) Komisja rozpoczęła prace nad zmianą wieloletnich ram finansowych (MFF) MFF koncentruje się na priorytetach planu naprawy gospodarki.

Program prac Komisji na 2020 r .: Przełożenie kluczowych elementów
Komisja opublikuje zweryfikowany program prac na 2020 r., zmieniając priorytety i proponując nowe inicjatywy w związku z kryzysem Covid-19.
Strategia „z Pola na Widelec” (Farm to Fork), która miała zostać przyjęta pod koniec marca, zostanie przyjęta w nadchodzących tygodniach, natomiast strategia adaptacji do zmian klimatu może zostać przeniesiona na pierwszą połowę 2021 r.

Dyrektywa w sprawie wody pitnej
Z powodu kryzysu Covid-19 instytucje UE priorytetowo traktują sprawy dotyczące zdrowia i gospodarki. Obecnie lingwiści instytucji UE oraz państw członkowskich sprawdzają tłumaczenie dyrektywy. Izba uczestniczy w konsultacjach wersji polskiej. Ostateczny przetłumaczony na wszystkie języki tekst spodziewany jest jesienią 2020 r. Oczekuje się, że jesienią na posiedzeniu plenarnym Parlamentu Europejskiego odbędzie się głosowanie nad ostatecznym tekstem, a wejście w życie zostanie najprawdopodobniej przesunięte na koniec 2020 roku.

Dyrektywa dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych
Wstępna ocena wpływu dyrektywy została wstrzymana. Komisja nie opublikuje analiz przed omówieniem ich z kluczowymi zainteresowanymi stronami.
Komitet EU2 pracuje nad opinia EurEau i przygotowuje się do konsultacji z KE.

Ramowa Dyrektywa Wodna
Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przygotowuje projekt rezolucji i pytania w sprawie kontroli sprawności przepisów unijnych dotyczących gospodarki wodnej. EurEau jest w kontakcie z posłami do Parlamentu Europejskiego, aby podzielić się naszą reakcją na kontrolę sprawności. Sprawdzamy, czy rezolucja obejmie również przegląd dyrektywy ściekowej. Termin przedstawienia pierwszego projektu rezolucji został odroczony do 25 maja.

Rozporządzenie w sprawie ponownego wykorzystania wody
Rada Europejska przyjęła porozumienie w pierwszym czytaniu dotyczące tekstu rozporządzenia w sprawie ponownego wykorzystania wody w dniu 7 kwietnia. Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego zagłosuje za przyjęciem porozumienia w drugim czytaniu w maju.

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych (IED)
Proces przeglądu IED został oficjalnie rozpoczęty wraz z opublikowaniem przez Komisję wstępnej oceny skutków. EurEau przekazała opinię, koncentrując się na zasadzie kontroli u źródła, ochronie zasobów wodnych, PFAS i osadami ściekowymi. Popieramy przegląd dyrektywy po to, aby poprawić stosowanie zasady kontroli u źródła i zwiększyć udział sektorów gospodarki wodnej w gospodarce o obiegu zamkniętym. Każda zmiana IED powinna również obejmować wymagania dotyczące ochrony zasobów wodnych, aby uniknąć pogorszenia ich jakości.

Rozporządzenie w sprawie nawozów
Zaproponowano akt delegowany uwzględniający zalecenia platformy Strubias w rozporządzeniu w sprawie nawozów. Otwiera to możliwość odzyskiwania składników odżywczych z osadów ściekowych. Na mocy tego aktu delegowanego osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy do produkcji struwitu i „materiałów utleniania termicznego” (popioły). Trwają jeszcze ostateczne prace legislacyjne.

DG ENVI prowadzi również badanie zanieczyszczeń we wszystkich nawozach, aby ocenić ich ryzyko i wpływ ewentualnego ograniczenia niektórych produktów na mocy REACH. Wcześniej opublikowany został raport na temat zanieczyszczeń w kompostach i produktach przefermentowanych.

 

Dyrektywa w sprawie produktów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych (SUP)
Na spotkaniu z zainteresowanymi stronami w dniu 3 kwietnia omówiono projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”. Nie przekazano żadnych ostatecznych decyzji dotyczących włączenia włókien na bazie wiskozy lub lyocellu.
Trwa również dyskusja na temat chusteczek nawilżanych i ich definicji, to istotne z punktu widzenia zakazu ich wrzucania do toalety.
Komisja zorganizowała drugie spotkanie z władzami krajowymi w dniu 24 kwietnia 2020 r.

Wspólna Polityka Rolna (CAP)
Państwa członkowskie są gotowe omówić z Parlamentem Europejskim przepisy przejściowe mające na celu utrzymanie dotacji UE, nawet bez porozumienia w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej po 2020 r. Celem jest przedłużenie obecnych zasad o co najmniej rok, a tym samym dalsze odłożenie wszelkich dodatkowych środków na rzecz ekologii. Komisja AGRI Parlamentu Europejskiego zatwierdziła własny mandat negocjacyjny, proponując przedłużenie obecnych przepisów o dwa lata.


Europejski Zielony Ład
Pomimo kryzysu trwa wiele inicjatyw dotyczących kluczowych elementów EZŁ:
Plan działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym
Plan zapowiada opracowanie zintegrowanego planu zarządzania substancjami odżywczymi. Dobrze zaprojektowany może pomóc sektorowi wodnemu dobrze je wykorzystać. Odnośnie mikroplastiku, plan nie koncentruje się na środkach kontroli u źródła, co zwiększa ryzyko konieczności oczyszczania „na końcu rury”. Co ważne, Komisja ogłasza, że rozważy rewizję zarówno dyrektywy ściekowej jak i osadowej.
Komitet Regionów opracowuje opinię, a jego komitet ENVE przyjmuje pisemne uwagi zainteresowanych stron do 29 maja. Plan można znaleźć tutaj.

Zmiany klimatu
Trwają konsultacje społeczne Pakietu Klimatycznego. EurEau przygotowuje stanowisko, termin upływa 27 maja.
Trwają także konsultacje społeczne w sprawie celów na 2030 r. - termin upływa 23 czerwca.
Posłowie w komisji ENVI przygotowują projekt rezolucji w sprawie strategii adaptacji do zmian klimatu UE. Termin składania poprawek w ENVI upływa 3 czerwca. EurEau zaproponuje poprawki mające na celu podkreślenie roli sektora wodnego.

Strategia na rzecz zrównoważonych chemikaliów
Parlament Europejski pracuje nad projektem rezolucji towarzyszącej procesowi opracowywania strategii przez Komisję. Posłowie chcieliby, aby strategia uwzględniała cały cykl życia substancji chemicznych
EurEau przedstawił uwagi na temat projektu rezolucji. Pracujemy również nad dokumentem przedstawiającym stanowisko i szczegółowymi notatkami na temat PFAS, z których wszystkie powinny zostać uwzględnione w planie działania PFAS związanym ze strategią dotyczącą zrównoważonych chemikaliów.

Strategia „z Pola na Widelec” (F2F)
Parlament Europejski postanowił sporządzić sprawozdanie z inicjatywy własnej w sprawie strategii F2F. Sprawozdawcą ENVI jest Anja Hazekamp (NL / GUE)).

Wspólna Strategia Wdrażania Ramowej Dyrektywy Wodnej
Komisja Europejska i konsultanci w nowo utworzonej grupy roboczej w sprawie ekonomii (WG Economics) spotkali się na początku kwietnia. W pracach uczestniczą również państwa członkowskie, i inne zainteresowane strony, w tym EurEau (Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania)) EurEau przedłożyła dostępne badania dotyczące zwrotu kosztów, a nasi członkowie są zachęcani do przedstawienia własnych badań. Hiszpańska AEAS podzieliła się już własnym opracowaniem na temat potrzeb inwestycyjnych w hiszpańskim sektorze wodnym.
Grupa robocza ds. wód podziemnych opracowała badanie PFAS w wodach podziemnych, które będzie stanowić podstawę do przeglądu załączników dyrektywy w sprawie ochrony wód podziemnych.

Europejski program ochrony infrastruktury krytycznej
Przekazaliśmy Komisji Europejskiej informacje zebrane przez komitet EU3 na temat infrastruktury krytycznej i pracy DG HOME w tym zakresie. Komisja pracuje także nad zmianą dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa sieci i informacji (NIS), która prawdopodobnie będzie miała miejsce jeszcze w tym roku.

Ocena wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na gospodarkę wodną
DG AGRI opublikowała raport Sojuszu Środowiskowego „Ocena wpływu CAP na wodę”. Raport wzywa do podjęcia silniejszych działań w celu ochrony jakości i ilości zasobów wodnych. Dokument roboczy służb Komisji ma zostać opublikowany pod koniec tego roku, obejmując ocenę wpływu CAP na wodę, glebę oraz siedliska, krajobrazy i różnorodność biologiczną.


Innowacje
Klara Ramm reprezentująca IGWP została nominowana do Rady Misji Horizont Europa ds. Zdrowych Oceanów, Mórz i Wód Śródlądowych. Będzie współpracować z JWG Innovation.


ISO30500 i 24521
Amerykański członek ISO opublikował materiały wideo na temat standardów ISO 30500 i ISO 24521.


Wiadomości ds. komunikacji
Menadżerowie ds. Komunikacji organizacji krajowych spotkali się w zeszłym tygodniu, aby omówić działania naszych członków, porozmawiać jak przyciągnąć pracowników do sektora, jak informować klientów o usługach. 16 osób z całej Europy dołączyło do spotkania online.

Wydarzenia online:
8-12 czerwca – Konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych, Aalto University, HSY, Helsinki i Porvoo: www.iwa-nrr.org.
15-16 czerwca – konferencja o odzysku fosforu: European Sustainable Phosphorus Conference, Wiedeń, Austria. 
3 lipca – spotkanie ministerialne OSPAR Lizbona, Portugalia.
 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

COVID-19

Dostawcy wody w całej Europie ciężko pracują, aby zapewnić nam wszystkim bezpieczną i czystą wodę pitną, zapewniając jednocześnie skuteczne usługi odbioru i oczyszczania ścieków. Najważniejsze hasło to „3P” (pee, poo, papier). Więcej odpadów w kanalizacji (chusteczki dezynfekcyjne), zagraża wzrostem awarii w tym trudnym czasie. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj. Ponadto dla członków EurEau powstała w intranecie sekcja zarządzania kryzysowego COVID-19. Izba na bieżąco publikuje na swojej stronie informacje z EurEau.

Biorąc pod uwagę obecne ograniczenia mające na celu spowalnianie rozprzestrzeniania się koronawirusa oraz wysoki poziom niepewności, czy ograniczenia te zostaną usunięte przed latem, wszystkie bezpośrednie spotkania Zgromadzenia Ogólnego EurEau, prezydium, komitetów, grup roboczych są zastępowane przez wideokonferencje.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację, postanowiliśmy przełożyć obchody 45. rocznicy EurEau zaplanowane na 9 czerwca 2020 r.

Wiadomości z UE

Dyrektywa w sprawie wody pitnej

Prawnicy-lingwiści instytucji UE pracują nad dopracowaniem brzmienia i wzmocnieniem spójności tekstu dyrektywy w sprawie wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, przyjętej przez Radę ds. Środowiska w dniu 5 marca. Trwają prace nad tłumaczeniem. Jeśli chcą się Państwo zaangażować w tę weryfikację proszę o e-mail.

Dokument będzie musiał zostać przyjęty na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w nadchodzących miesiącach. Ze względu na ograniczony czas dostępny na posiedzeniach plenarnych głosowanie może się odbyć później niż oczekiwano.

Kontrola sprawności prawa unijnego w zakresie gospodarki wodnej

Koordynatorzy komisji ENVI Parlamentu Europejskiego zdecydowali, że Parlament sporządzi projekt rezolucji w sprawie efektywności przepisów dotyczących wody.

5 marca Rada ds. Środowiska przeprowadziła debatę na temat wyników kontroli sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i dyrektywy ściekowej. Komisarz Sinkevicius wskazał osiągnięte postępy i słabości. Ministrowie środowiska państw członkowskich wyrazili swoje opinie na temat kontroli sprawności prawa i zgodzili się, że należy przyspieszyć jego wdrażanie. Niektóre kraje są przekonane, że dostosowania mogą zostać wprowadzone bez zmian legislacyjnych, podczas gdy inne zgłosiły obawy dotyczące konsekwencji i niepewności wynikających ze wskazanego w RDW terminu dostosowania się do 2027 r.

Komisja ENVE Komitetu Regionów przygotowała także swoją opinię na temat kontroli sprawności.

Organizacja Aqua Publica Europea zorganizowała spotkanie w dniu 3 marca 2020 r. Uczestniczył w nim Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau. Komisję Europejską reprezentował Michel Sponar, pełniący obowiązki szefa działu gospodarki wodnej w DG ENV, który stwierdził, że nie podjęto żadnej decyzji w sprawie przyszłości ramowej dyrektywy wodnej, ale dyrektywa w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych zostanie z całą pewnością zmieniona.Więcej szczegółów można znaleźć tutaj.

Rozporządzenie w sprawie nawozów: załączniki STRUBIAS

Komisja Europejska ogłosiła konsultacje w sprawie nowych kryteriów stosowania materiałów „STRUBIAS” jako składników nawozów z oznakowaniem CE, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nawozów. Nowe materiały obejmują struwit i strącane sole fosforanowe, popioły i „materiały do ​​termicznego utleniania” oraz biowęgle, materiały do ​​pirolizy i zgazowania. Oczekuje się, że kryteria te zostaną przyjęte w pierwszym kwartale 2021 r., czyli przed datą wejścia w życie rozporządzenia (źródło: ESPP). Zgodnie z propozycją JRC (Wspólne Centrum Badawcze), osady ściekowe będą dozwolone jako materiał wsadowy tylko dla struwitu i strącanych soli fosforanowych, popiołów i materiałów do termiczniego utleniania.

Dyrektywa w sprawie tworzyw sztucznych do jednorazowego użytku (SUP)

EurEau wezwała Komisję Europejską i jej konsultantów do uwzględnienia sieci kanalizacyjnej w zakresie działań związanych z usuwaniem śmieci. Operatorzy ścieków zauważyli już, że kryzys Covid-19 doprowadził do wzrostu zużycia mokrych chusteczek, a następnie do awarii pomp i sieci kanalizacyjnych. Wyrzucanie odpadów do kanalizacji musi być ujęte w definicji „zaśmiecania”.

Izba, podobnie jak inni członkowie EurEau skontaktowała się z właściwymi ministerstwami w celu poparcia naszego stanowiska. Otrzymaliśmy wsparcie ze strony Ministerstwa Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej.

Na kolejnym spotkaniu zainteresowanych stron (3 kwietnia 2020 r.) Omówiony zostanie projekt „wytycznych dotyczących identyfikowania i opisywania produktów objętych dyrektywą SUP”.

Bezpieczeństwo dostaw wody

Komisja Europejska prowadzi badania nad przyszłością europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Wyniki badania powinny zostać uwzględnione we wniosku Komisji dotyczącym ochrony infrastruktury krytycznej (koniec 2020r.). Spotkanie zainteresowanych stron, zaplanowane na 31 marca, zostało odwołane.

EurEau rozmawiała z konsultantami KE, którzy rozesłali kwestionariusz koncentrujący się na możliwych środkach poprawy ochrony infrastruktury krytycznej. EurEau sprawdza obecnie, w jaki sposób można gromadzić dane od operatorów.

Nowy plan działania dotyczący Gospodarki o Obiegu Zamkniętym

Nowy plan działania dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym Komisji Europejskiej został opublikowany 11 marca 2020 r. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Strategia „z pola na widelec”

Wprowadzenie strategii „z pola na widelec” (F2F), zostało tymczasowo przełożone na 29 kwietnia 2020 r. Strategia obejmie cały łańcuch wartości dla żywności - od produkcji do konsumpcji.  Zajmuje się między innymi takimi problemami, jak stosowanie pestycydów i środków biobójczych.

EurEau przekazała informacje zwrotne do planu działania F2F, wzywając do surowszych zapisów dotyczących ochrony zasobów wodnych.

Efektywność energetyczna

W dniu 26 marca EurEau odbyła wirtualne spotkanie z komórką KE odpowiedzialną za politykę finansowania efektywności energetycznej DG ENER. Celem rozmowy było wyjaśnienie potencjału efektywności energetycznej i powiązanych z tym wąskich gardeł w sektorze usług wodnych. Komisja wkrótce rozpocznie ocenę dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, po której może nastąpić jej przegląd. Pierwsze konsultacje społeczne są spodziewane przed latem.

Nota informacyjna EurEau na temat śladu energetycznego sektora wodnego znajduje się tutaj.

Zielone inwestycje

Grupa ekspertów technicznych UE ds. „zielonego finansowania” przedstawiła swoje końcowe zalecenia. Dokument dotyczący taksonomii zawiera propozycje dwupoziomowego podejścia do inwestycji. Pierwszy powinien spełniać surowe kryteria ekologiczne, a drugi obejmuje inwestycje, które „nie wyrządzają znaczącej szkody” dla środowiska, w tym zasobów wodnych. Usługi wod-kan będą uwzględniane, pod warunkiem, że spełniają określone kryteria efektywności energetycznej. Scentralizowane oczyszczanie ścieków i beztlenowa fermentacja osadów ściekowych są uwzględnione bezwarunkowo. Komisja Europejska wykorzysta te zalecenia do opracowania zasad określających, co można uznać za zieloną inwestycję.

Kalendarz Parlamentu Europejskiego

Z powodu sytuacji kryzysowej związanej z Covid-19 instytucje UE podjęły różne działania w celu ograniczenia podróży i spotkań. Parlament Europejski skorygował swój kalendarz na 2020 r., sesje plenarne odbędą się w Brukseli (a nie w Strasburgu) i będą skrócone. Taka sytuacja potrwa przynajmniej do końca sierpnia. Nowy kalendarz PE można znaleźć tutaj.

Farmaceutyki w środowisku

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego przyjęła projekt rezolucji w sprawie strategii dotyczącej farmaceutyków w środowisku.

Główne kwestie to:

• poparcie włączenia podstawy prawnej dotyczącej środowiska (191,2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE),

• poparcie uznania zasad kontroli źródła i zasady „zanieczyszczający płaci”,

• zalecenie, aby ocena ryzyka dla środowiska stała się obowiązkowym elementem analizy ryzyka i korzyści związanych z zezwoleniem na wprowadzenie leku,

• wezwanie do przeglądu dyrektywy w sprawie osadów ściekowych w celu zapewnienia rozwoju gospodarki o obiegu zamkniętym oraz ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.

EurEau nie podziela poglądu, że oczyszczalnie ścieków powinny być traktowane jako tzw. hotspoty na tym samym poziomie, co zakłady produkujące farmaceutyki i szpitale.

Komisja ENVI PE „wzywa KE do włączenia farmaceutyków, które stanowią znaczne zagrożenie dla środowiska, do wykazu substancji priorytetowych na podstawie ramowej dyrektywy wodnej i do ustanowienia norm jakości środowiska i limitów koncentracji na podstawie dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości”.

Głosowanie plenarne zostało przełożone na czas nieokreślony.

Wytyczne dotyczące wpływu pestycydów i biocydów na procesy uzdatniania wody

Eksperci EurEau ds. wody pitnej wzięli udział w konsultacjach z Europejskim Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) oraz Europejską Agencją Chemiczną (ECHA), na temat metod uzdatniania wody stosowanych w krajach członkowskich EurEau.

Innowacje

W dniu 5 marca Bruno Tisserand, przewodniczący komitetu EU3 oraz Bertrand Vallet z Sekretariatu EurEau uczestniczyli w posiedzeniu komitetu doradczego zainteresowanych stron w ramach Inicjatywy JPI. Uczestnicy zostali poinformowani o nowym partnerstwie na rzecz wody w przyszłym programie Horyzont Europa. Zostało również opublikowane zaproszenie do składania projektów dotyczących „Zagrożenia dla zdrowia ludzkiego i środowiska przez zanieczyszczenia i patogeny obecne w zasobach wodnych”. Ze względu na Covid-19 termin został przesunięty na 18 maja 2020 r. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Wspólna strategia wdrażania (CIS) Ramowej Dyrektywy Wodnej

Grupa robocza „Chemikalia” CIS spotkała się zdalnie 17 marca. Greet De Gueldre z Belgii reprezentowała EurEau.

25 marca odbyło się pierwsze spotkanie grupy roboczej „Ekonomia”. Klara Ramm (IGWP) i Ignacio Lozano (AEAS, Hiszpania) uczestniczyli w spotkaniu reprezentując EurEau. Wyzwanie jakie stoi przed grupą dotyczy określenia potrzeb finansowych sektora. Zapraszam do kontaktu wszystkich zainteresowanych tym tematem, posiadających materiały źródłowe, które mogłyby nam pomóc oszacować potrzeby sektora.

Benchmarking EBC (European Benchmarking Cooperation)

Rejestracja w kolejnej edycji międzynarodowego badania benchmarkingowego EBC dla przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych w Europie została otwarta. Więcej informacji i rejestracja tutaj. W tym roku, na prośbę wielu uczestników, EBC zwróci szczególną uwagę na osiąganie celów ONZ (Cele Zrównoważonego Rozwoju).

Światowy Dzień Wody

Aby uczcić Światowy Dzień Wody 21 marca, przyjrzeliśmy się tegorocznemu tematowi zmian klimatu i wody.

Międzynarodowy Dzień Kobiet

Rozmawialiśmy z przewodniczącą EurEau Claudią Castell-Exner o jej doświadczeniach z sektorem wodnym podczas Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca.

 

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.
Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Spotkanie z Komisarzem ds. Środowiska
Przedstawiciele EurEau spotkali się z Komisarzem
Virginijusem Sinkevičiusem. Było to okazją do dyskusji na temat Zielonego Ładu w kontekście gospodarki wodnej. Cieszy nas, że Komisarz jest pozytywnie nastawiony do kwestii kontroli u źródła.

Dyrektywa w sprawie jakości wody
18 lutego komisja ds. środowiska ENVI Parlamentu Europejskiego przegłosowała treść dyrektywy. 61 posłów głosowało za, 3 przeciw, a 3 wstrzymało się od głosu, co daje duże poparcie dla nowej dyrektywy. Mamy już polską wersję, która podlega kontroli poprawności tłumaczenia. Ostatnim etapem przyjmowania dyrektywy będzie głosowanie w Parlamencie Europejskim podczas sesji plenarnej. Miejmy nadzieję, że nastąpi to w kwietniu.

Kontrola spójności prawa dotyczącego wody
Komisja ENVI wymienia opinie z KE na temat spójności i skuteczności prawa. Dyskusja dotyczy głównie Ramowej Dyrektywy Wodnej. 20 lutego sprawozdawcą w imieniu Komitetu Regionów był Marszałek Piotr Całbecki wspierany przez Prof. Macieja Zalewskiego. Więcej tutaj.

Ramowa Dyrektywa Wodna
21 lutego grupy koordynujące Wspólna Strategię Wdrażania koncentrowały się na wnioskach z oceny sprawności Ramowej Dyrektywy Wodnej i proponowanym rozszerzeniu listy substancji priorytetowych. Komentarz EurEau można znaleźć tutaj.

Koszty dyrektywy w sprawie jednorazowego plastiku
25 lutego Komisja Europejska zorganizowała kolejne spotkanie dotyczące kosztów sprzątania i utylizacji odpadów powstałych wskutek wykorzystywania produktów plastikowych jednorazowego użytku.  

Pestycydy
W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego podkreślono, że „Komisja Europejska nie była dotychczas w stanie znacząco ograniczyć i kontrolować ryzyka związanego z pestycydami stosowanymi przez rolników". Przyczyny to m. in. opóźnione i niepełne wdrożenie dyrektywy z 2009 r. w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, słabe stosowanie środków ochrony roślin niskiego ryzyka oraz nieliczne zachęty dla rolników do ograniczania stosowania pestycydów. W dodatku, stosowanie zasad zintegrowanej ochrony przed szkodnikami nie jest włączone do warunków otrzymania płatności w ramach Wspólnej Polityki Rolnej. ETO stwierdza, że stracono okazję, aby poprawnie rozwiązać ten problem w nowej WPR, która wejdzie w życie w 2021 r. Komunikat prasowy znajduje się tutaj.

Mikroplastik
Przedstawiciele EurEau spotkali się w dniu 5 lutego z DG GROW. W ramach strategii dotyczącej tworzyw sztucznych i nowego planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym Komisja zaproponuje środki mające na celu zmniejszenie ilości niezamierzenie uwalnianych do środowiska mikroplastików. Komisja Europejska zainicjuje badanie dotyczące możliwych środków łagodzących skutki emisji cząstek zużywających się opon i włókien syntetycznych. Wyniki mogłyby posłużyć jako ocena skutków dla przyszłych działań legislacyjnych. EurEau przystąpiła do drugiego etapu Platformy ds. Opon i Cząstek Zużycia Drogowego, zainicjowanego przez stowarzyszenie producentów opon ETRMA. Spotkanie inauguracyjne odbyło się 18 lutego.

Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę
KE opracowuje stadium dotyczące przyszłości europejskiego programu ochrony infrastruktury krytycznej. Europejska Sieć Referencyjna Ochrony Infrastruktury Krytycznej zaproponowała “Wytyczne dla opracowania systemów bezpieczeństwa zaopatrzenia w wodę do picia” (Guidance on the production of a water security plan for drinking water supply).

Dokument będzie prezentowany podczas warsztatów 23 marca (Bruksela).

Wspólna Polityka Rolna
W marcu ma zostać opublikowane studium dotyczące wpływu WPR na jakość i ilość zasobów wodnych. Odbędą się również konsultacje społeczne na temat wpływu rolnictwa na wody, glebę i bioróżnorodność.

Strategia “z pola na widelec”
KE zainicjowała proces przyjmowania strategii “z pola na widelec” publikując mapę drogową (Roadmap).  Ma ona doprowadzić do zrównoważonej produkcji żywności i jej konsumpcji.

Rolnictwo i woda
Europejski Trybunał Obrachunkowy oceni, w jakim stopniu unijna polityka rolna chroni europejskie zasoby wodne, koncentrując się na ilości wody. EurEau była jednym z interesariuszy, konsultując i dostarczając informacje.

Farmaceutyki w środowisku  
W związku z opublikowaniem w marcu 2019 r. strategicznego podejścia Komisji Europejskiej, komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Do projektu rezolucji wpłynęło 258 poprawek, ( draft resolution received 258 amendments), a interesariusze negocjują obecnie brzmienie kompromisowych poprawek. EurEau wyda zalecenia dotyczące głosowania dla posłów do PE przed głosowaniem ENVI, które powinno odbyć się 5 marca.


Wspólna Strategia Wdrażania  (CIS)
Nowe wytyczne CIS  nr 37 ”Etapy określania i oceny potencjału ekologicznego w celu poprawy porównywalności silnie zmodyfikowanych części wód" wraz z jego „biblioteką środków łagodzących", są już opublikowane na stronie internetowej Komisji.


Sprawy EurEau
W Revolve Media ukazał się artykuł Olivera Leoebela, Sektetarza Generalnego EurEau.  

Wydarzenia

 • 4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.
 • 9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.
 • 23 marca 2020 r.- warsztat grupy tematycznej „woda” z ERNCIP na temat poprawy ochrony infrastruktury krytycznej, Bruksela, Belgia. 
 • 1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.
 • 27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org
 • 8-12 czerwca 2020r. – konferencja IWA o odzysku substancji odżywczych organizowana przez Aalto University i wodociągi w Helsinkach. Więcej na www.iwa-nrr.org.
 • 15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.
 • 3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.
 • 17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja
 • 25-28 maja 2021 r. – CEOCOR organizowany przez organizację austriacką ÖVGW w Wiedniu, Austria.

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.    

 

Studium Deloitte dotyczące Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta

Z badania Deloitte dotyczącego odpowiedzialności producentów za zapobieganie przedostawaniu się mikrozanieczyszczeń do środowiska, wynika, że UE powinna skuteczniej wdrażać istniejące przepisy po to, aby utrzymać dostępność wody dla wszystkich. Badanie zlecone przez EurEau potwierdza, że środki kontroli u źródła powinny być wdrażane zgodnie z wymogami określonymi w art. 191 ust. 2 Traktatu o Funkcjonowaniu UE. Tam, gdzie nie jest to wystarczające, prawodawstwo powinno wprowadzać sprawiedliwe i skuteczne systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Podmioty świadczące usługi wodociągowe nie powinny ponosić kosztów dodatkowych działań w celu usunięcia substancji zanieczyszczających i mikroplastików. Koszty te są ostatecznie przenoszone na konsumenta wody, co wpływa na przystępność cenową.

Więcej danych z raportu ukaże się w kwartalniku „Wodociągi Polskie”.

 

Aktywność unijnych instytucji


Plan pracy Komisji Europejskiej
KE opublikowała plan pracy 2020 dostępny w języku angielskim.

Dyrektywa dotycząca wody pitnej

W dniu 18 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie w sprawie dyrektywy. W dniu 23 stycznia zaplanowano techniczne rozmowy trójstronne. COREPER rozważy i ostatecznie zatwierdzi ostateczny tekst w nadchodzących tygodniach. Następnie Komisja ENVI przeprowadzi również głosowanie w sprawie uzgodnionej wersji. Piszemy o tym w liście do członków Izby. Przygotowujemy się także do implementacji dyrektywy do prawa polskiego, stąd ankieta rozesłana do członków Izby.

Europejska Agencja Chemiczna (ECHA) zacznie sporządzać listę substancji, które mogą być bezpiecznie stosowane w materiałach mających kontakt z wodą do spożycia. Szef ECHA Bjorn Hansen powiedział, że jego agencja będzie oceniać substancje stosowane w materiałach do produkcji rur i armatury, dodając, że harmonizacja oceny zapewnia również równe szanse dla firm dostarczających te materiały w różnych krajach europejskich. Pierwsza lista ma obejmować około 1500 substancji chemicznych i zostanie przyjęta przez Komisję Europejską do 2024 roku.

 

Odzysk wody na cele rolnicze
Rozporządzenie w sprawie odzysku wody ze ścieków i wykorzystania na cele rolnicze jest w końcowym etapie uzgodnień. 2 grudnia 2019 r. Parlament Europejski, fińska prezydencja Rady UE i Komisja Europejska osiągnęły porozumienie. 21 stycznia komisja ENVI głosowała nad uzgodnionym tekstem. Wersja wynegocjowana stanowi poprawę w stosunku do wniosku Komisji Europejskiej, ponieważ obowiązki wszystkich uczestników łańcucha są w nim określone, a normy są wysokie, ale wykonalne. Istotne będą wytyczne dotyczące planu zarządzania ryzykiem, które Komisja musi opublikować.


Ewaluacja dyrektywy ściekowej

EurEau odniosła się pozytywnie do ogłoszonej ewaluacji. Więcej o naszej opinii można znaleźć tutaj

Problem PFAS

Kwestia PFAS znalazła się w porządku dziennym spotkania ministrów środowiska państw członkowskich, od czasu zaproponowania przez Holandię dokumentacji dotyczącej ograniczeń w ramach REACH. Więcej informacji można przeczytać na blogu „water matters”.


Mapa drogowa dla gospodarki o obiegu zamkniętym

Jesteśmy bardzo rozczarowani brakiem poruszenia tematu wody w pierwszych wzmiankach. Nieuwzględnienie zasobów wodnych i usług wodnych w planie byłoby dla nas wszystkich porażką w dążeniu do GOZ. Woda jest z pewnością jej istotnym elementem, dostawcy usług odzyskują zasoby - w tym energię, związki organiczne i składniki odżywcze - w całym obiegu wody. Zasadnicze znaczenie ma to, że mapa drogowa GOZ wspiera działania na rzecz odzysku substratów (biogaz, fosfor, odzyskana woda itp.). Pierwszą reakcję EurEau można znaleźć tutaj.

Mapa drogowa dla bioróżnorodności 2030

EurEau skomentowała nowy plan działania na rzecz bioróżnorodności, wzywając do lepszego dostosowania ramowej dyrektywy wodnej do dyrektywy ptasiej i siedliskowej oraz dyrektywy ramowej w sprawie strategii morskiej. Rolnictwo musi być bardziej zrównoważone, a kwestia uwalniania substancji zanieczyszczających środowisko i mikroplastików powinna być rozwiązana i kontrolowana u źródła. Więcek szczegółów można znaleźć tutaj.


Substancje oddziałujące na układ dokrewny: Udział EurEau w konsultacjach

EurEau udzieliła odpowiedzi podczas konsultacji oceny sprawności przepisów UE dotyczących substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Odpowiedź można znaleźć tutaj.

 

Dyrektywa w sprawie emisji przemysłowych: zakończenie procesu oceny

Komisja Europejska zakończyła ocenę IED warsztatami, podczas których konsultanci przedstawili swoje pierwsze ustalenia. Komisja przeanalizuje przyszłe warianty w dokumencie roboczym, który zostanie opublikowany w późniejszym terminie. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o zmianie dyrektywy, emisje do wody i gleby mogą podlegać dodatkowym rygorom.

 

Pestycydy: UE zakazuje stosowania tiakloprydu

Od 30 kwietnia 2020 r. stosowanie pestycydu tiakloprydu (Calypso, Biscaya) będzie zabronione. Produkt ten wpływa na zdrowie pszczół, ale ma również negatywny wpływ na wody gruntowe i zdrowie ludzi.

 

PFAS: ECHA popiera aby PFBS uznano za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC)

Komitet państw członkowskich ECHA jednogłośnie poparł propozycję Norwegii dotyczącą uznania kwasu sulfonowego perfluorobutanu i jego soli (PFBS) za substancję wzbudzającą szczególnie duże obawy (SVHC) w ramach REACH ze względu na jego wysoką trwałość i mobilność. Substancja ta jest stosowana jako odporna na plamy powłoka do wyrobów włókienniczych i innych produktów, jako środek zmniejszający palność, w galwanizacji oraz jako pestycyd. W grudniu 2019 r. Dania, Niemcy, Szwecja i ECHA poparły holenderską propozycję ograniczenia grupy PFAS w ramach REACH do 2030 r.

 

Wspólna Polityka Rolna

Nowa Wspólna Polityka Rolna nie zostanie zatwierdzona na czas, co prowadzi do konieczności wprowadzenia środków przejściowych. Przepisy przejściowe nie wprowadzają żadnych nowych wymogów mających na celu zapewnienie płatności dla rolników. Nowa WPR będzie musiała zostać dostosowana do celów Europejskiego Zielonego Ładu i strategii „z pola na widelec”, które mają zostać przedstawione przez Komisję najpóźniej w maju. Więcej informacji na temat projektów współpracy między rolnikami a sektorem wodnym można znaleźć w nocie informacyjnej EurEau tutaj.

 

Pestycydy: Parlament UE wzywa do ograniczenia stosowania

W dniu 15 stycznia Parlament Europejski przyjął niewiążącą rezolucję dotyczącą Europejskiego Zielonego Ładu i obejmującą odpady żywnościowe i stosowanie pestycydów. Posłowie chcą zająć znacznie ograniczyć stosowanie i ryzyko związane z pestycydami. Parlament nie zdołał jednak ustalić celów redukcji.


Farmaceutyki w środowisku: projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego

Komisja ENVI Parlamentu Europejskiego opracowuje projekt rezolucji w sprawie środków farmaceutycznych w środowisku naturalnym. Jest to reakcja na opublikowaną w marcu 2019 r. strategię Komisji. Termin składania poprawek upłynął 29 stycznia.

 

OECD uruchamia eChemPortal: kompleksowe źródło informacji o chemikaliach

eChemPortal dostarcza informacji o chemikaliach, pestycydach i produktach biobójczych. Wspiera podejmowanie decyzji dotyczących zdrowia i środowiska. Portal zawiera ponad 800 000 rekordów substancji z 34 baz danych władz i organizacji międzynarodowych.

 

 

EurEau

EurEau będzie obchodzić w tym roku swoje 45-lecie. Z tej okazji, w dniach 9-10 czerwca, będziemy gospodarzami wydarzenia w Brukseli.

 

Szwedzka analiza w sprawie fosforu

W wyniku analizy zaproponowano zakaz rolniczego stosowania osadów ściekowych, z wyjątkiem osadów dobrej jakości rozprowadzanych na gruntach rolnych. Svenskt Vatten z zadowoleniem przyjmuje tę propozycję i wyraża uznanie za dobrze przemyślane badanie. Recykling materii organicznej, fosforu i innych składników odżywczych z osadów ściekowych jest kluczową kwestią w gospodarce o obiegu zamkniętym. Wniosek oznacza, że dobrej jakości osady ściekowe mogą być nadal wykorzystywane na gruntach rolnych, ale inne osady już nie. Więcej tutaj (streszczenie angielskie strona 31-43).
 

Filtracja dźwiękiem

Czy można przefiltrować falą dźwiękową kłaczki w pralkach? Przeczytaj tutaj
 

Wydarzenia

·        4-5 marca 2020 r. Europejska konferencja  o tłuszczach, olejach, smarach. Więcej informacji tutaj.

·        9-10 marca 2020 r. - Konferencja na temat odpowrności miast na zmiany klimatu, zorganizowana w ramach projektu RESCCUE, odbędzie się w Sant Pau Art Nouveau Site, w Barcelonie, w Hiszpanii.

·        1-3 kwietnia 2020 r. - Lizbona, Portugalia. Światowa konferencja „Urban Future”. Jednym z tematów jest woda. Chętni do zabrania głosu mogą się zgłaszać tutaj.

·        27-30 kwietnia 2020 r. - Międzynarodowe Stowarzyszenie Wodne IWA jest współorganizatorem pierwszego Cyfrowego Szczytu Wodnego IWA wraz z Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia (regionalne przedsiębiorstwo wodociągowe) i AEAS (Hiszpańskie Stowarzyszenie Wodociągów i Kanalizacji).  Szczyt odbędzie się w Bilbao w Hiszpanii. Skierowany jest do wszystkich zainteresowanych cyfryzacją sektora wodnego i ma na celu skupienie dostawców technologii i przedstawicieli zakładów wodociągowych, umożliwiając im dzielenie się doświadczeniami, tworzenie sieci kontaktów. Więcej na: https://digitalwatersummit.org

·        15-16 czerwca 2020 r. - Europejska konferencja na temat zrównoważonego fosforu, Wiedeń, Austria. Zaproszenie do składania abstraktów do prezentacji na sześć równoległych sesji jest wciąż otwarte.

·        3 lipca 2020r. – OSPAR – spotkanie ministerialne, Lizbona, Portugalia.

·        17-18 listopada 2020r. – Trzecia konferencja

Opracowała Klara Ramm, głównie na podstawie danych EurEau.

Jeśli maja Państwo jakiekolwiek pytania lub komentarze, proszę o kontakt: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   

Wyniki raportu Deloitte dla EurEau: konieczne jest wdrażanie systemów kontroli zanieczyszczeń u źródła po to, aby chronić środowisko i zachować przystępność cenową usług wodociągowych.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.