Z uwagi na konieczność przeróbki i zagospodarowania osadów ściekowych, coraz częściej poszukuje się nowocześniejszych, bardziej ekonomicznych i efektywnych rozwiązań. Tradycyjne, powszechnie stosowane urządzenia wykazują szereg niedogodności, które przeważnie wiążą się ze wzrostem kosztów eksploatacyjnych. Przykładem może być prasa taśmowa, która zajmuje dość dużo przestrzeni, zużywa niemałe ilości wody płuczącej, wymaga nadzoru pracowników obiektu z uwagi na możliwość zsunięcia się taśm, a także ma otwartą konstrukcję sprzyjającą rozbryzgom osadu dookoła oraz powstawaniu odoru. Często stosowanym urządzeniem jest także wirówka, aczkolwiek odwadnianie osadu z jej pomocą jest procesem energochłonnym oraz wymagającym większych dawek flokulanta. Ponadto, nie zaleca się używania wirówki do odwadniania osadów tłustych czy oleistych. 

 Alternatywą w odwadnianiu osadów jest prasa śrubowo-talerzowa, opisany poniżej na przykładzie urządzenia MDQ produkowanego przez firmę EKOTON Prodeko-Ełk wspólnie z japońską firmą Tsurumi-Pump (rys. 1). Główną zaletą tego typu odwadniacza jest niski koszt eksploatacji dzięki oszczędności mediów i reagentów. Prasa śrubowo-talerzowa służy do odwadniania osadów z szerokim zakresem zawartości suchej masy na wejściu, nie tylko komunalnych, lecz także różnego rodzaju osadów przemysłowych. Urządzenie charakteryzuje zamknięta, kompaktowa konstrukcja, niskie zużycie energii elektrycznej i wody oraz niewielka zajmowana powierzchnia. Rezultaty odwadniania, w zależności od rodzaju osadu, mogą wahać się od kilkunastu do kilkudziesięciu procent suchej masy w odwodnionym cieście. Odwadniacz ten występuje w wielu wariantach, w zależności od oczekiwanej produktywności. Wydajność waha się w zakresie od około 6 do 288 kg sm./h w przypadku osadu nadmiernego, oraz od około 13 do 640 kg sm./h dla osadu poflotacyjnego z przetwórstwa mięsnego. Oznaczenie MDQ-101 wskazuje, iż urządzenie posiada jedną śrubę o średnicy 10 cm. Jest to najmniejszy model urządzenia, natomiast największy wariant to MDQ-354, czyli cztery śruby o średnicy 35 cm każda.

prod1

Rys. 1 Odwadniacz śrubowy MDQ-353

Odwadniacz posiada wbudowane strefy zagęszczania, dzięki czemu nie ma konieczności instalacji dodatkowych urządzeń do zagęszczania osadu i pozwala odwadniać osad o wysokim uwodnieniu. Urządzenie wyposażone jest w zbiornik flokulacji, z którego osad trafia do bębna odwadniającego (rys. 2).

prod2

Rys. 2 Schemat bębna odwadniającego

Bęben ma właściwości samoczyszczące, wewnętrzna powierzchnia ruchomych płytek jest w stałym kontakcie z powierzchnią zewnętrzną zwojów ślimaka (śruby), a więc płytki są stale w ruchu (ślimak wypycha krawędzie ruchomych pierścieni, prowadzi to do ciągłego ruchu między szczelinami), co zapobiega zatykaniu. Konstrukcja została stworzona w taki sposób, że woda jest używana tylko do spłukiwania osadów z powierzchni bębna (rys. 3).

prod3

Rys. 3 Widok bębna odwadniającego oraz dysz płuczących

W celu doboru odpowiednich parametrów pracy odwadniacza na różnych typach osadów, a także zalecanego wariantu wykonania urządzenia zaleca się przeprowadzenie badań pilotażowych. Pozwala to na określenie efektywności procesu (zawartość suchej masy w cieście, zawiesina ogólna w filtracie, wydajność) oraz parametrów odwadniania takich jak optymalna dawka i rodzaj flokulanta lub koagulanta. Istnieje także możliwość zbadania specyficznych parametrów odcieku (ChZT, stężenie azotu, fosforu, metali itp.) .

Poniżej przedstawione są wyniki badań pilotażowych oraz badania już zainstalowanych odwadniaczy produkcji EKOTON-Tsurumi z różnych obiektów, głównie przemysłu spożywczego oraz komunalnych oczyszczalni ścieków. Parametry takie jak zawartość suchej masy oraz czystość filtratu mierzone były metodą wagową po wysuszeniu w temperaturze 105 ͦC.

Wyniki badań odwadniania osadu w komunalnych oczyszczalniach ścieków

Odwadniacz śrubowy MDQ został przetestowany na zagęszczonym osadzie nadmiernym z komunalnych oczyszczalni ścieków. Wyniki odwadniania są zbliżone, w każdym przypadku placek zawiera około 17 % s.m. Poniżej przedstawione są wyniki badań pilotażowych przeprowadzonych na oczyszczalniach komunalnych w Polsce oraz badania odwadniacza funkcjonującego na oczyszczalni ścieków na Węgrzech (tabela 1)

Parametr

OŚ 1, Polska

OŚ 2, Polska

OŚ, Węgry

Rodzaj osadu

nadmierny zagęszczony

Sucha masa osadu na wejściu

2,0 – 2,5 %

2,9 %

2,0 %

Sucha masa osadu na wyjściu

16 - 17 %

17,0 – 17,5 %

17 - 18 %

Zmniejszenie objętości osadu

≈ 7 razy

≈ 6 razy

8,5 - 9 razy

Dawka flokulanta (kationowy)

4,5 – 5,0 kg/t s.m.

8,7 kg/t s.m.

5,1 kg/t s.m.

Zawiesina ogólna (filtrat)

120 - 260 mg/l

50 - 100 mg/l

-

Wyniki badań odwadniania osadu w zakładach przemysłu spożywczego

1) Zakład przetwórstwa drobiu – osad przefermentowany

akład zlokalizowany w Polsce zajmuje się zarówno ubojem drobiu, jak również przetwórstwem mięsa drobiowego. Odwadnianiu poddawano osad przefermentowany, będący mieszaniną osadu biologicznego oraz poflotacyjnego. Oczyszczalnia wyposażona jest w wirówkę, która osiąga stopień odwodnienia na poziomie 13-14 % s.m. Osad ten jest trudny do odwadniania, a z powodu wytrącania się struwitu przed odwadniaczem dodawany jest koagulant żelazowy. Wyniki badań przedstawione są w tabeli 2.

Parametr

MDQ 101

Wirówka

Rodzaj osadu

przefermentowany (mieszanina biologiczny + poflotacyjny)

Sucha masa osadu na wejściu

2,86 %

2,99 %

2,86 %

Sucha masa osadu na wyjściu

19,45 %

18,60 %

13,2 %

Zmniejszenie objętości osadu

6,8 razy

6,2 razy

4,6 razy

Dawka flokulanta (kationowy)

8,4 kg/t s.m.

6 kg/t s.m.

19 kg/t s.m.

Dawka koagulantu PIX 113 (Fe2(SO4)3

2-2,5 l/m3 osadu

2-2,5 l/m3 osadu

1-1,5 l/m3 osadu

Zawiesina ogólna w filtracie

40 mg/l

490 mg/l

110 mg/l

Dla porównania rezultatów odwadniania zbadano też osad odwadniany w zainstalowanej na obiekcie wirówce, jednak mimo bardzo wysokiej dawki flokulantu placek osadowy odznaczał się niską zawartością suchej masy. Osad odwadniał się najbardziej efektywnie przy najmniejszej wydajności oraz przy wyższej dawce flokulantu spośród testowanych. Zwiększenie wydajności urządzenia spowodowało spadek efektywności odwadniania oraz wzrost zawiesiny w filtracie.

2) Zakłady przetwórstwa mięsnego – osad poflotacyjny

Poniżej przedstawiono wyniki badań odwadniania osadu poflotacyjnego z zakładów przetwórstwa mięsnego (tabela 3).

W zakładzie przetwórstwa drobiu na Ukrainie oraz w zakładach mięsnych w Polsce przeprowadzono badania w celu monitorowania parametrów eksploatacyjnych zainstalowanych odwadniaczy śrubowo-talerzowych - MDQ-353 oraz MDQ-203. Z kolei w innym przedsiębiorstwie drobiarskim na Ukrainie odbyły się badania pilotażowe prasy śrubowo-talerzowej MDQ-201. Zakład ten jest jednym z największych tego typu na Ukrainie, produkując ponad 60 ton mięsa rocznie. Zajmuje się głównie produkcją brojlerów, a także hodowlą i sprzedażą kurcząt oraz jaj.

Parametr

Przetwórstwo drobiu – MDQ-353, Ukraina

Przetwórstwo drobiu MDQ-201, Ukraina

Zakłady mięsne, MDQ-203, Polska

Rodzaj osadu

poflotacyjny

Sucha masa osadu na wejściu

16 %

14 %

5,6 %

Sucha masa osadu na wyjściu

44 %

47

38,2 %

Zmniejszenie objętości osadu

2,8 razy

3,6 razy

6,9 razy

Zawiesina ogólna w filtracie

-

-

713 mg/l

Dawka flokulanta (kationowy)

1,5 kg/t s.m.

2,4 kg/t s.m.

4,2 kg/t s.m.

W zależności od uwodnienia początkowego osadu, końcowy placek osiągał 38 – 47 % s.m. Prasa śrubowo-talerzowa bardzo dobrze sprawdza się w odwadnianiu osadów zawierających oleje i tłuszcze. Z przeprowadzonych badań wynika, że osad odwadnia się efektywnie nawet przy niskich dawkach flokulanta. Dosyć wysokie wartości zawiesiny ogólnej w filtracie spowodowane są dużą zawartością substancji organicznych w osadzie poflotacyjnym.

3) Zakład produkujący musztardy i przyprawy

W zakładzie usytuowanym w Polsce produkowane są przyprawy, musztardy, ketchupy, marynaty i różne rodzaje octu. Testowano osad będący mieszaniną osadu poflotacyjnego oraz osadu z reaktorów SBR (tabela 4). Osad magazynowany był w zbiorniku bez mieszadła, co powodowało jego niejednorodność i znaczne różnice w zawartości suchej masy.

Parametr

Rezultat

Rodzaj osadu

mieszanina poflotacyjny + biologiczny z SBR

Sucha masa osadu na wejściu

1,11 %

1,25 %

1,39 %

Sucha masa osadu na wyjściu

23,10 %

23,48 %

26,93 %

Zmniejszenie obj. osadu

20,8 razy

18,8 razy

19,4 razy

Dawka flokulanta (kationowy)

6 kg/t s.m.

2,7 kg/t s.m.

6,8 kg/t s.m.

Zawiesina ogólna (filtrat)

320 mg/l

410 mg/l

280 mg/l

Najlepszy rezultat odwadniania zaobserwowano przy dawce flokulantu około 6,0 – 6,8 kg/t s.m., co dało średnio 25 % s.m. w cieście przy stosunkowo niskiej zawartości zawiesiny ogólnej w filtracie – około 300 mg/l. Obniżenie dawki flokuanta do niecałych 3 kg/t s.m. spowodowało nieznaczne obniżenie efektywności odwadniania oraz wzrost zawiesiny w filtracie do ponad 400 mg/l. Objętość odwadnianego osadu zmniejszyła się średnio około 20 razy.

Przykładowa analiza kosztów eksploatacyjnych niektórych zrealizowanych projektów

Zakłady mięsne, Polska

 

Model odwadniacza

MDQ-203

Rodzaj osadu

Poflotacyjny, zawierający oleje i tłuszcze

Wydajność hydrauliczna

do 4 m3/h

Wydajność wg suchej masy

do 220 kg s.m./h

Zawartość s.m. w osadzie wejściowym

5 %

Zawartość s.m. w odwodnionym cieście

38 – 39 %

Koszt konserwacji po roku eksploatacji (naprawa lub wymiana części)

0 EUR

Dzienne zużycie energii elektrycznej 

(praca 4 h/d)

4 kW

Dzienne zużycie wody płuczącej

130 litrów 

Dzienne zużycie flokulanta

3 kg

Przybliżony dzienny koszt serwisu i obsługi

15 EUR

Generalny koszt funkcjonowania prasy śrubowej (energia, reagenty, woda płucząca, naprawa i wymiana części)

19 EUR na 1 tonę s.m. osadu

 

Komunalna oczyszczalnia ścieków, Węgry

 

Model odwadniacza

MDQ-353 C

Rodzaj osadu

aktywny z reaktorów SBR

Wydajność hydrauliczna

do 18 m3/h

Wydajność wg suchej masy

do 220 kg s.m./h

Zawartość s.m. w osadzie wejściowym

1 – 2 %

Zawartość s.m. w odwodnionym cieście

18-19 %

Koszt konserwacji po 2 latach eksploatacji (naprawa lub wymiana części)

0 EUR

Dzienne zużycie energii elektrycznej 

(praca 8 h/d)

16 kW

Dzienne zużycie wody płuczącej

700 litrów (40 razy mniej niż poprzednio zainstalowana prasa taśmowa)

Dzienne zużycie flokulanta

10 kg

Przybliżony dzienny koszt serwisu i obsługi

35 EUR

Generalny koszt funkcjonowania prasy śrubowej (energia, reagenty, woda płucząca, naprawa i wymiana części)

20 EUR na 1 tonę s.m. osadu

 

 

Podsumowanie

Prasa śrubowo-talerzowa MDQ odznacza się efektywną pracą z osadem o koncentracji od 1 % do nawet 16 % s.m. Na podstawie wyników badań można stwierdzić, iż zarówno osady poflotacyjne pochodzące z różnego rodzaju przemysłu spożywczego jak też osady komunalne bardzo dobrze odwadniają się na tego rodzaju prasie, generując przy tym znaczne oszczędności w codziennej eksploatacji.

Zalety prasy śrubowo-talerzowa:

 • Efektywne odwadnianie zarówno w małych, jak i większych oczyszczalniach;
 • Kilkukrotne zmniejszenie objętości osadu;
 • Od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu % suchej masy w odwodnionym placku;
 • Odwadnianie osadów zawierających tłuszcze i inne substancje oleiste;
 • Odwadnianie osadów zawierających piasek i inne mineralne tworzywa ścierne;
 • Niskie zużycie energii elektrycznej (moc zainstalowana od 0,64 do 4,1 kW);
 • Niskie zużycie wody płuczącej (16 – 132 l/h);
 • Stosunkowo niska dawka flokulanta w porównaniu z innymi metodami odwodniania;
 • Mechanizm samoczyszczący – brak ryzyka zatkania urządzenia;
 • Zwartość konstrukcji, niewielka zajmowana przestrzeń;
 • Zamknięta konstrukcja - minimalizacja nieprzyjemnych zapachów i zanieczyszczenia w pomieszczeniu;
 • Praca w trybie automatycznym – minimalizacja obsługi;
 • Ograniczenie poziomu hałasu;
 • Długa żywotność i bezproblemowa eksploatacja;
 • Wykonanie ze stali nierdzewnej AISI 304 (AISI 316).

 Karolina Jarmołowska - EKOTON Prodeko Ełk

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych +

  Bezpłatne webinarium: Wybrane zagadnienia techniczne i normalizacyjne nowoczesnych rozwiązań sieci wodociągowych i kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych Zapraszamy na bezpłatne webinarium dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej, organizowane przez Stowarzyszenie Czytaj więcej
 • Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 +

  Zagadnienia okołotaryfowe, czyli nie tylko kalkulacja niezbędnych przychodów: 1 lipca 2021 Termin webinarium 1 lipca 2021 r., godz. 10.00 - 15.00 Tematyka Czytaj więcej
 • 1