Niebawem ruszą prace nad rozporządzeniem, które określi wysokość jednostkowych stawek opłat za usługi wodne - zapowiedział wiceminister środowiska Mariusz Gajda. Poprzednie rozporządzenie miało charakter informacyjny.

Wiceminister środowiska poinformował, że projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie opłat za usługi wodne oraz za szczególne korzystanie z wód, który został opracowany na potrzeby nowej ustawy - Prawo wodne, która została uchwalona w dniu 20 lipca 2017 r. miał charakter informacyjny.

„W najbliższym czasie zostaną rozpoczęte prace nad opracowaniem projektu rozporządzenia Rady Ministrów określającego wysokość jednostkowych stawek opłat stałych i zmiennych za usługi wodne i szczególne korzystanie z wód oraz współczynników różnicujących dla użytkowników wód powierzchniowych w obszarach działania istniejących i mających powstać regionalnych zarządów gospodarki wodnej" - poinformował Gajda.

Wiceminister wyraził nadzieję, że w toku prac legislacyjnych nad nowym projektem zostaną określone jednostkowe stawki opłat za usługi wodne oraz za szczególne korzystanie z wód, które pozwolą Polsce, jako państwu członkowskiemu wywiązać się z obowiązków wynikających z postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej i jednocześnie będą społecznie akceptowalne.

Nowe kompetencje ministra

Gajda przypomniał też, że z dniem 1 stycznia 2018 r. zostanie zmieniony art. 11 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 888 i 1086), zgodnie z którym do zakresu działu administracji rządowej - gospodarka wodna należeć będą sprawy określania zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków.

Oznacza to, że od 1 stycznia 2018 r. realizacja zadań z tego zakresu będzie należeć do kompetencji ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej. Będzie on mógł m.in. na bieżąco monitorować kwestie związane z kosztami przedsiębiorców oraz wysokością ustanawianych taryf dla odbiorców wód dostarczanych w ramach realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz podejmować działania mające na celu ustalanie wysokości tych taryf na poziomie, który nie będzie ograniczał możliwości używania wody ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb gospodarstw domowych.

Kiedy zmienią się taryfy za wodę i ścieki

Gajda wyjaśnił też, że rozważony zostanie pomysł przedłużenia terminu obowiązywania zakazu zmiany taryf opłat za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odbierane ścieki. Dodał jednak, że stanie się to „dopiero po dokonaniu analizy działania wprowadzanego Prawem wodnym systemu opłat za usługi wodne z uwzględnieniem aspektu zwrotu kosztów usług wodnych oraz analizy zadań wykonywanych przez przedsiębiorców wodociągowo-kanalizacyjnych na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z uwzględnieniem".

Zgodnie z przepisem przejściowym, wprowadzenie opłat za usługi wodne nie może stanowić podstawy do zmiany taryf, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, określonych na rok 2018 oraz rok 2019.

Nowa ustawa Prawo wodne reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi, sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami w odniesieniu do majątku Skarbu Państwa. Nowa ustawa wdraża w pełni unijną Ramową Dyrektywę Wodną, w tym jej kontrowersyjny artykuł 9 mówiący o zwrocie kosztów usług wodnych. Polska była już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów.

Szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryk Kowalczyk przekonywał w lipcu, że nowe przepisy proponują 6-krotnie niższe stawki opłat za wodę niż były do tej pory. Przypomniał, że w poprzedniej ustawie Prawo ochrony środowiska stawki opłat za wodę wynosiły: za pobór wód podziemnych 4 zł 23 gr za metr sześc., a w nowej 70 gr za metr sześc. Z kolei jak mówił, za wody powierzchniowe w starej ustawie Prawo ochrony środowiska opłata wynosi 2 zł 20 gr za metr sześc. W nowej to 35 gr za metr sześcienny.

Źródło: www.kurier.pap.pl

oprac.: Anna Lembicz, Gł. specjalista ds. marektingu i PR IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

    Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
  • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

    Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
  • 1