Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Uwagi proszę przesyłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 20.10.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny.

 

pdfProjekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw1.27 MB

Z poważaniem,
Główny Specjalista ds. prawnych - r.pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 29.09.2016r. został umieszczony projekt z dnia 21 września 2016r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projektowane rozporządzenie powiela co do zasady obecnie funkcjonujące rozwiązania. W §2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie ulegnie zasadniczo zmianom. Dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych oznacza to, że do 31.12.2017r. wydłużono zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla czynności, których przedmiotem jest dostawa wody w postaci naturalnej oraz świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 36, a także dla czynności, których przedmiotem są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37. W zakresie zwolnień przedmiotowych opisanych wyżej, uwzględniono uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania tychże czynności, a także ich specyfikę, a co wynika wprost z uzasadnienia projektu.

Odnośnie zwolnień podmiotowo- przedmiotowych w projekcie rozporządzenia obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku ( z wyłączeniem rozwiązań przyjętych w § 9 projektu) proponuje się utrzymać, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest większy niż 80%.

W § 3 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia proponuje się wprowadzić tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Powyższe stanowi kontynuację zwolnienia przewidzianego w tej ustawie.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Główny Specjalista ds. Prawnych - r.pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 5 października 2016r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono zaktualizowany projekt ustawy Prawo wodne z dnia 29 września 2016 r.

Jak wynika z obecnej treści projektu projektodawca uwzględnił uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dotyczące konieczności wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących taryf obowiązujących w roku 2017 uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zgodnie z art. 546 przedmiotowego projektu: „Taryfy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893), określone na rok 2017, mogą ulec zmianie w trakcie tego roku na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.”

Jednocześnie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że przedłoży propozycję uzupełnienia przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umożliwiających zmianę taryf wynikającą z wyżej wymienionego art. 546 projektu ustawy Prawo wodne.

W opublikowanym projekcie nie uległy zmianie stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jednak w komunikacie Ministerstwa Środowiska napisano, że:

„Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom do jakiego mogą wzrosnąć ceny to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 m3 w dużych aglomeracjach miejskich. W wyniku analizy przeprowadzonej w ministerstwie podczas prac nad ustawą, oznacza, że czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie - oświadczył wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski.”

Izba na bieżąco będzie śledzić kolejne zmiany projektu ustawy Prawo wodne, szczególnie w zakresie zmienionych stawek opłat.

Prezes Izby - Dorota Jakuta

pdfProjekt_ustawy_-_Prawo_wodne_-_NT_KRM-10-37-16_29.09.2016.pdf.pdf1.93 MB

 

Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda zapowiada kolejne obniżenie stawek za pobór wody między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 30.09.2016 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jako termin do przekazania ewentualnych uwag wyznaczono : 03.10.2016r.

W piśmie przewodnim Ministra Finansów dotyczącym przekazania projektu do konsultacji publicznych wskazano, iż: „wyznaczenie krótszego terminu na zgłoszenie uwag uzasadnione jest potrzebą pilnego wprowadzenia proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz przeciwdziałających nadużyciom w tym podatku”.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do załączonego projektu w terminie do dnia 2 października 2016 r., w tym drogą elektroniczną, również w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt znajdziecie Państwo tutaj
pdfProjekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1.78 MB

Z poważaniem,
Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Szanowni Państwo,

W dniu 8 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (Dz.U. z 2016, poz. 1202).

Ustawa reguluje zasady kształtowania wynagrodzeń osób kierujących spółkami z udziałem Skarbu Państwa, jednostki samorządu terytorialnego lub ich związków, państwowych osób prawnych i komunalnych osób prawnych, niezależnie od posiadania przez ww. podmioty pozycji dominującej w danej spółce.

W dniu 1 września 2016 roku wchodzi w życie istotna dla pracodawcy Ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks Pracy Dz. U z 27 czerwca 2016 r., poz. 910

Projekt Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w założeniu wskazuje kierunki rozwoju Polski w perspektywie średniookresowej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że na stronie RCL w dniu dzisiejszym ukazało się podpisane Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 11 sierpnia 2016 zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa +

    Przygotowanie wniosku o skrócenie czasu obowiązywania taryf: Poznań, Kraków, Wrocław, Bydgoszcz, Warszawa Termin i miejsce organizacji: 15 listopada - Poznań centrum (zgłoszenia do Czytaj więcej
  • Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. +

    Praktyczne wykorzystanie benchmarkingu w przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych. Warszawa, 21 listopada 2019 r. Krajowy projekt benchmarkingowy przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, od dziesięciu lat przeprowadzany przez Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.