Szanowni Państwo

W dniu dzisiejszym, na stronie Rządowego Centrum Legislacji ukazał się wyciąg z Protokołu ustaleń nr 38/2016 posiedzenia Rady Ministrów z dnia 18 października 2016r., dotyczący projektu ustawy Prawo wodne

Wyciąg z protokołu można pobrać tutaj:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12284651/12349269/12349274/dokument254202.pdf

Szanowni Państwo,

Przekazujemy sprawozdanie z wykonania krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych (KPOŚK), z prośbą o zgłoszenie ewentualnych uwag do treści materiału, w terminie do 8 listopada 2016 roku

Dokument został również umieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska, w zakładce - Komunikaty.

Uwagi można skierować na adres e-mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Plik ze sprawozdaniem do pobrania:

pdfSprawozdanie KPOŚK6.72 MB

Link do dokumentu:
https://www.mos.gov.pl/komunikaty/szczegoly/news/sprawozdanie-z-wykonania-krajowego-programu-oczyszczania-sciekow-komunalnych-w-latach-2014-2015/

 

 

 

Podjęta przez Rząd na posiedzeniu w dniu 18 października 2016 roku decyzja o utrzymaniu obowiązujących w bieżącym roku stawek za wodę dla przedsiębiorców i konsumentów oznacza zapewne kolejną modyfikację projektu Prawa wodnego w zakresie stawek za pobór wody. Dokładną analizę skutków przyjętego projektu będzie można przedstawić po opublikowaniu treści projektu ustawy przez Rząd.

Szanowni Państwo,

W dniu 13.10.2016 został opublikowany kolejny projekt Prawa Wodnego.

Najważniejsza zmiana dotyczy zapisów zawartych w art. 273 pkt. 4):

„za pobór wód w formie opłaty zmiennej, w zależności od ilości pobieranych wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ramach pozwoleń wodnoprawnych albo pozwoleń zintegrowanych, do celów realizacji zadań własnych gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi:

Szanowni Państwo,

W imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” zwracam się z uprzejmą prośbą o zgłoszenie uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw. Uwagi proszę przesyłać w formie elektronicznej w terminie do dnia 20.10.2016 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Jednocześnie uprzejmie informuję, że projekt został zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny.

 

pdfProjekt zmiany ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw1.27 MB

Z poważaniem,
Główny Specjalista ds. prawnych - r.pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska

W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 29.09.2016r. został umieszczony projekt z dnia 21 września 2016r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projektowane rozporządzenie powiela co do zasady obecnie funkcjonujące rozwiązania. W §2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie ulegnie zasadniczo zmianom. Dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych oznacza to, że do 31.12.2017r. wydłużono zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla czynności, których przedmiotem jest dostawa wody w postaci naturalnej oraz świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 36, a także dla czynności, których przedmiotem są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37. W zakresie zwolnień przedmiotowych opisanych wyżej, uwzględniono uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania tychże czynności, a także ich specyfikę, a co wynika wprost z uzasadnienia projektu.

Odnośnie zwolnień podmiotowo- przedmiotowych w projekcie rozporządzenia obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku ( z wyłączeniem rozwiązań przyjętych w § 9 projektu) proponuje się utrzymać, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest większy niż 80%.

W § 3 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia proponuje się wprowadzić tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Powyższe stanowi kontynuację zwolnienia przewidzianego w tej ustawie.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Główny Specjalista ds. Prawnych - r.pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 5 października 2016r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji umieszczono zaktualizowany projekt ustawy Prawo wodne z dnia 29 września 2016 r.

Jak wynika z obecnej treści projektu projektodawca uwzględnił uwagi Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” dotyczące konieczności wprowadzenia przepisów przejściowych dotyczących taryf obowiązujących w roku 2017 uchwalonych na podstawie dotychczasowych przepisów.

Zgodnie z art. 546 przedmiotowego projektu: „Taryfy, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139 i 1893), określone na rok 2017, mogą ulec zmianie w trakcie tego roku na zasadach określonych w przepisach tej ustawy.”

Jednocześnie Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, że przedłoży propozycję uzupełnienia przepisów ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków umożliwiających zmianę taryf wynikającą z wyżej wymienionego art. 546 projektu ustawy Prawo wodne.

W opublikowanym projekcie nie uległy zmianie stawki opłat za pobór wód podziemnych i powierzchniowych, jednak w komunikacie Ministerstwa Środowiska napisano, że:

„Projekt ustawy Prawo wodne przewiduje dla różnej wielkości miast różne stawki. Maksymalny poziom do jakiego mogą wzrosnąć ceny to do 15 groszy w miejscowościach do 50 tys. mieszkańców i do 40 groszy za 1 m3 w dużych aglomeracjach miejskich. W wyniku analizy przeprowadzonej w ministerstwie podczas prac nad ustawą, oznacza, że czteroosobowej rodziny jest to wzrost opłat za wodę około 2,5 zł miesięcznie - oświadczył wiceminister Andrzej Szweda-Lewandowski.”

Izba na bieżąco będzie śledzić kolejne zmiany projektu ustawy Prawo wodne, szczególnie w zakresie zmienionych stawek opłat.

Prezes Izby - Dorota Jakuta

pdfProjekt_ustawy_-_Prawo_wodne_-_NT_KRM-10-37-16_29.09.2016.pdf.pdf1.93 MB

 

Wiceminister Środowiska Mariusz Gajda zapowiada kolejne obniżenie stawek za pobór wody między innymi dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż w dniu 30.09.2016 roku, na stronie Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny zamieszczony został projekt ustawy Kodeks urbanistyczno-budowlany.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujmy, iż na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny został umieszczony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Jako termin do przekazania ewentualnych uwag wyznaczono : 03.10.2016r.

W piśmie przewodnim Ministra Finansów dotyczącym przekazania projektu do konsultacji publicznych wskazano, iż: „wyznaczenie krótszego terminu na zgłoszenie uwag uzasadnione jest potrzebą pilnego wprowadzenia proponowanych w projekcie ustawy rozwiązań uszczelniających system podatku VAT oraz przeciwdziałających nadużyciom w tym podatku”.

Mając powyższe na uwadze, w imieniu Izby Gospodarczej „ Wodociągi Polskie” zwracam się zatem z uprzejmą prośbą o przekazanie ewentualnych uwag do załączonego projektu w terminie do dnia 2 października 2016 r., w tym drogą elektroniczną, również w formie edytowalnej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt znajdziecie Państwo tutaj
pdfProjekt ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw1.78 MB

Z poważaniem,
Magdalena Borowczyk-Zalewska
gł. specjalista ds. prawnych IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. +

    Problematyka posiadania urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w świetle najnowszego orzecznictwa sądów - Kraków, 28 czerwca 2019 r. Tematyka szkolenia:  Pojęcie i rodzaje posiadania; Posiadanie urządzeń wodociągowych i Czytaj więcej
  • Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. +

    Przyszłość Dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych oraz krajowych przepisów implementujących, Warszawa, 10 - 11 czerwca 2019 r. Dyrektywa 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych została uchwalona 28 Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.