Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uczestniczyła w pracach Komisji Sejmowych w dniu 4 lipca br. Połączone Komisje: Finansów Publicznych Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły sprawozdanie podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne (druk nr 1529).

 

W posiedzeniu uczestniczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Pan Mariusz Gajda oraz strony społeczne.

Izba na posiedzeniu Komisji wskazała, że ze stanowiska, które zostało zaprezentowane na posiedzeniu Podkomisji przedstawionego przez Pana Ministra Mariusza Gajdę w odpowiedzi na uwagi Izby, wynika, że kwestie dotyczące podstawy normatywnej dla taryf za wody opadowe i roztopowe będą uwzględnione w trakcie prac nad ustawą o zmianie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków.

IGWP mając na uwadze powyższe stanowisko Ministra podniosła na posiedzeniu Komisji, że projekt ustawy Prawo wodne przewiduje zmianę polegającą na wyłączeniu wód opadowych i roztopowych jako ścieków (zmiana definicji - art. 2: a) pkt 8 projektu ustawy),  która to na podstawie art. 574 projektu ustawy, wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia; obowiązywać będzie zatem „luka w przepisach prawa”, istniejąca w okresie pomiędzy wejściem w życie ustawy Prawo wodne, a wejściem w życie zmienionej ustawy zaopatrzeniowej.         

Na posiedzeniu Komisje wniosły  poprawki dotyczące kwestii różnicowania środków i sposobów postępowania w zakresie działania programu opracowywanego w celu zmniejszania zanieczyszczenia wód azotami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobiegania dalszemu zanieczyszczeniu.

Przyjęły  przez Komisje projekt ustawy  Prawo wodne,  zawarty w sprawozdaniu podkomisji,  zawiera także  zmiany  wnioskowane przez Izbę i przyjęte na posiedzeniu podkomisji, które dotyczyły :

 • wyeliminowania skutku polegającego na  ponoszeniu przez przedsiębiorstwa eksploatujące kanalizację ogólnospławną dwukrotnie opłaty: raz jako opłatę za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych i drugi raz, po zmieszaniu tych wód z oczyszczonymi ściekami, jako opłatę za wprowadzenie ścieków do środowiska na wylotach z oczyszczalni, kończących systemy kanalizacji ogólnospławnej.
   
 • uwzględnienia postulatu polegającemu na tym, że postępowania wszczęte i niezakończone w sprawie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, toczyły się według przepisów dotychczasowych. Projekt przed zmianą zakładał umorzenie z mocy ustawy ww. postępowań, powodując szereg zagrożeń dla branży,  takich jak wydłużenie procesów inwestycyjnych, mogących wpłynąć na terminową realizacją inwestycji i Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych.

II czytanie projektu ustawy Prawo wodne nastąpiło na posiedzeniu Sejmu w dniu 05.07.2017 roku.

Posłem sprawozdawcą była wyznaczona poseł Anna Paluch (PiS).
 

Adw. Paweł Sikorski - Ekspert IGWP

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 +

  Zmiany w ustawie Prawo wodne dotyczące wydawania pozwoleń wodno-prawnych: 6 października 2021 Termin webinarium: 6 października 2021 r., godz. 12.00 - 14.00 Tematyka Czytaj więcej
 • Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 +

  Podatki w branży wod-kan. Bieżące i planowane zmiany przepisów, aktualne zagadnienia: 7 października 2021 Termin webinarium7 października 2021 r., godz. 10.00 - 14.00 CelOmówienie zmian Czytaj więcej
 • 1