W imieniu Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” informuję, iż stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny w dniu 29.09.2016r. został umieszczony projekt z dnia 21 września 2016r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Projektowane rozporządzenie powiela co do zasady obecnie funkcjonujące rozwiązania. W §2 projektu rozporządzenia przewiduje się, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, zwolnienie dla czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia. Katalog czynności wymienionych w załączniku nie ulegnie zasadniczo zmianom. Dla przedsiębiorstw wodociągowo- kanalizacyjnych oznacza to, że do 31.12.2017r. wydłużono zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących dla czynności, których przedmiotem jest dostawa wody w postaci naturalnej oraz świadczenie usług związanych z uzdatnianiem i dostarczaniem wody, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 36, a także dla czynności, których przedmiotem są usługi związane z odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków; osady ze ścieków kanalizacyjnych, skalsyfikowanych w Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem PKWiU 37. W zakresie zwolnień przedmiotowych opisanych wyżej, uwzględniono uwarunkowania techniczno-organizacyjne wykonywania tychże czynności, a także ich specyfikę, a co wynika wprost z uzasadnienia projektu.

Odnośnie zwolnień podmiotowo- przedmiotowych w projekcie rozporządzenia obowiązującym od 1 stycznia 2017 roku ( z wyłączeniem rozwiązań przyjętych w § 9 projektu) proponuje się utrzymać, analogicznie jak w rozporządzeniu 2015- 2016, system zwolnień u podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika do rozporządzenia w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług jest większy niż 80%.

W § 3 ust. 1 pkt 5 projektu rozporządzenia proponuje się wprowadzić tytuł zwolnieniowy dla jednostek samorządu terytorialnego w zakresie czynności wykonywanych przez ich jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454), które na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia, o którym mowa w art. 8 ust. 2 tej ustawy, a także dla jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli ich jednostki organizacyjne na dzień 31 grudnia 2016 r. korzystały ze zwolnienia z takiego obowiązku. Powyższe stanowi kontynuację zwolnienia przewidzianego w tej ustawie.

Projekt rozporządzenia jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Główny Specjalista ds. Prawnych - r.pr. Magdalena Borowczyk-Zalewska

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. +

    Gospodarka wodomierzowa - zasady prawidłowego opomiarowania dostawy wody i eksploatacji wodomierzy: Wrocław, 1 kwietnia 2020r. Tematyka szkolenia: Szkolenie ma na celu przybliżenie problematyki prawidłowego opomiarowania Czytaj więcej
  • Profesjonalizm w obsłudze klienta - skuteczne nawyki pracownika BOK przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego: Sopot, 16-17 kwietnia 2020r. +

  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.