Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” z uwagą obserwuje ostatnie prace legislacyjne dotyczące ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE).

Niepokojącą kwestią dla branży wod-kan jest obserwowany proces dodatkowego wsparcia dla biogazowni rolniczych. Izba dostrzega intencje ustawodawcy, aby wspierać proces tworzenia rozproszonej energetyki opartej na źródłach odnawialnych, jednakże  wydaje się, że istnieje potencjał równie atrakcyjny choć niezauważony – biogaz (i wytworzona z niego energia elektryczna) pochodzący z osadów ściekowych.

Izba wskazuje, że w chwili obecnej wykorzystana jest jedna trzecia potencjału – przede wszystkim w większych przedsiębiorstwach wodociągowo-kanalizacyjnych.

Z wyliczeń Izby wynika, że biogazownia osadowa mogłaby stanąć w każdym powiecie (wyłącznie  3 powiaty w Polsce nie kwalifikują się do takiej inwestycji). Należy podkreślić, że jest to źródło bardzo stabilne i odporne na rynkowe wahania cen substratów energetycznych, z uwagi na  fakt, iż osad powstaje w trakcie procesów technologicznych na każdej oczyszczalni ścieków.

Należy zauważyć, że większość urządzeń stanowiących wyposażenie linii do produkcji biogazu powstaje w Polsce. Budowa ponad 150 biogazowni (koszt każdej to kwota rzędu kilku milionów złotych) stanowi także znakomite wsparcie dla naszego przemysłu. W chwili obecnej brakuje instrumentów wsparcia dla takich inwestycji, jako przykład należy wskazać wytyczne projektu  POIiŚ 2014-2020 który wspiera wyłącznie  prosumentów produkujących wyłącznie na swoje potrzeby  – instalacja biogazu osadowego nie jest producentem energii netto, lecz w cyklu dobowym i tygodniowym zdarzają się takie momenty kiedy „oddaje energię” do sieci. Usunięcie tego zapisu pozwoliłoby na uruchomienie znacznego potencjału, który w innym wypadku zostanie zmarnowany – koszty takich decyzji poniosą obywatele płacący wyższe ceny za odprowadzanie ścieków (a ceny te są już w tej chwili wysokie).

Branża wod.-kan. jest znaczącym konsumentem energii elektrycznej w Polsce. Koszty tej energii stanowią około 15% wszystkich kosztów taryfowych (ceny za wodę i ścieki). Branża jest także producentem biogazu i energii. Ta produkcja to ułamek procenta produkcji energii w Polsce, ale jest to produkcja rozproszona i prosumencka, więc jak najbardziej zgodna w wytycznymi UE.

Produkcja biogazu z osadów ściekowych jest ze wszech miar korzystna tak dla gospodarki,
jak i dla środowiska. Wykorzystanie całego potencjału biogazowego pozwoliłoby na osiągnięcie wielkości produkcji rzędu ponad 1 % całej produkcji energii elektrycznej w Polsce.

Energia ta jest w  całości konsumowana na miejscu (nie  ma więc strat na przesyle) – zaspokaja ona od 50 do 80 procent zapotrzebowania energetycznego oczyszczalni ścieków. Ponadto
w trakcie procesu kwaśnej fermentacji osad się higienizuje (zostaje pozbawiony patogenów)
i zmniejsza swą masę o około 40%. W efekcie zmniejszają się więc koszty jego zagospodarowania, co ma wpływ na obciążenie przeciętnego obywatela opłatami za odbiór ścieków. Ponadto większość urządzeń stanowiących wyposażenie linii do produkcji biogazu powstaje w Polsce.

Branża wod-kan może zostać znaczącym producentem energii fotowoltaicznej. Ze względu na specyfikę obiektów branży wod-kan (strefy ochronne) na stacjach uzdatniania wody
i oczyszczalniach ścieków jest wiele miejsca na takie instalacje. Uruchomiona w Szczecinie instalacja na dwóch ujęciach wody ma moc blisko 2 MW. A przedsiębiorstw w Polsce jest ponad 1800.

W ocenie Izby  kształt nowej ustawy o OZE nie zachęca branży do inwestowania. System aukcyjny jest mniej korzystny od obowiązującego do tej pory systemu zielonych certyfikatów. Ponadto w systemie aukcyjnym biogaz rolniczy ma być oddzielony od pozostałych rodzajów biogazu. Także definicja biomasy preferująca drewno zmniejszy atrakcyjność suszu osadowego (jest to jedna z metod końcowego zagospodarowania osadu). W obecnym kształcie ustawa nie sprzyja prosumenckiej produkcji energii.

Mając powyższe na uwadze Izba stoi na stanowisku, iż aby umożliwić dalszy rozwój przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych w dziedzinie produkcji energii z OZE konieczne są zmiany w ustawie o OZE, w tym zgłoszony już  parokrotnie postulat Izby dotyczący zmiany zasad systemu wsparcia, poprzez pozostawienie możliwości korzystania ze sprawdzonego
w praktyce systemu świadectw pochodzenia także przez nowych inwestorów.

W ocenie Izby równie istotnym elementem jest fakt iż branża wod-kan nie jest  sektorem komercyjnym, lecz działa na rzecz interesu publicznego. Tańsza woda i ścieki to większa konkurencyjność całej polskiej gospodarki.

Prezes Izby
Dorota Jakuta

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.