W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji  w zakładce „Rządowy Proces Legislacyjny” zamieszczony został  projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych.

Projektowi został nadany numer 141. Projekt realizuje przepisy prawa Unii Europejskiej: dyrektywę 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. ustanawiającą ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej (Dz. Urz. WE L 327 z 22.12.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 5, str. 275, z późn. zm.); dyrektywę 2006/118/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. w sprawie ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniem i pogorszeniem ich stanu (Dz. Urz. UE L 372 z 27.12.2006, str. 19).

 

Izba Gospodarczej ”Wodociągi Polskie” zgłosiła następujące uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych:

Analizując  treść  projektu można odnieść wrażenie,  że w nowym akcie prawnym osłabieniu ulega aspekt „mierzalności” oceny stanu chemicznego jednolitej części wód podziemnych, poprzez: „(…) dopuszczenie przekroczenia wartości progowych dla dobrego stanu chemicznego w przypadku ustalenia przyczyn tych przekroczeń(…)” (§ 5 ust.4 projektu rozporządzenia). Takie rozwiązanie otwiera możliwości dość dużej swobody w ocenie stanu jednolitych części wód podziemnych i prowadzi do subiektywnej oceny. Stwierdzić dalej należy, iż niezbyt jasne jest określenie roku bazowego i poziomów początkowych (§ 7 ust 2. projektu rozporządzenia). Nie jest też jasne, dlaczego dla określenia jednego, tego samego parametru  stosuje się różne pojęcia: granica oznaczalności (np. § 7 ust 3.) i próg wykrywalności (np. § 7 ust 7.)  zważywszy na to, że  są to pojęcia określające zupełnie inne stany. W projekcie doprecyzowania wymaga także stwierdzenie: „(…)próg wykrywalności substancji zanieczyszczającej nie pozwala na stwierdzenie istnienia trendu na poziomie 75% wartości progowej, określa się te trendy wyznaczając inny punkt początkowy inicjowania działań mających odwrócić znaczące i utrzymujące się trendy wzrostowe (…)” (§ 7 ust 7. projektu rozporządzenia).

W dalszych uwagach Izba podnosi, że w § 8 ust.1. jest mowa o mapie prezentującej stan chemiczny jednolitych części wód podziemnych ( dalej: jednolitych części wód podziemnych), na której mają być użyte kolory zielony i czerwony. Takie same kolory mają być użyte na mapie prezentującej stan ilościowy jednolitych części wód podziemnych - § 12.  Używając tych samych kolorów na obu mapach może dochodzić do pomyłek. Czytelniej będzie jeżeli mapa przedstawiająca stan chemiczny, tj. jakość wód  będzie w innych kolorach, np. kolor niebieski , który łatwo kojarzy się z dobrą jakością wody. Kolor czerwony ostatecznie mógłby zostać, ewentualnie można użyć koloru fioletowego lub brązowego.
 

Główny Specjalista ds. Prawnych - r. pr. Magdalena Borowczyk - Zalewska

Załącznik: Projekt rozporządzenia

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. +

    VAT - zmiany 2019 / 2020, aktualne interpretacje dotyczące branży wod-kan: Bydgoszcz - 21.10.2019r. , Warszawa - 31.10.2019r. Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przedstawienie istotnych dla branży wod-kan Czytaj więcej
  • Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. +

    Ograniczanie strat wody – teoria i praktyka: Warszawa, 23 października 2019 r. Podczas szkolenia omówione zostaną następujące zagadnienia: 1. Straty wody zagadnienia Czytaj więcej
  • 1

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.