Szanowni Państwo,

W dniu 6 kwietnia 2021 wchodzi w życie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. (Dz.U. z 2021. poz. 520)

Na mocy §1 :
"W rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryfy oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. poz. 472) w załączniku do rozporządzenia po wyrazach "ścieków na terenie gminy/gmin** ............................." dodaje się przecinek i wyrazy "na terenie której/których** wyznaczono aglomerację / nie wyznaczono aglomeracji** w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, 284, 695, 782, 875 i 1378) uchwałą rady gminy o wyznaczeniu aglomeracji nr ......................., zgodnie z art. 87 ust. 1-4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne,".

W §2 zawarto regulacje w przedmiocie rozpatrzenia wniosków taryfowych złożonych przed dniem wejścia w życie nowelizacji polegającej na procedowaniu na uprzednio złożonym wniosku :

"Wnioski o zatwierdzenie taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków sporządzone według wzoru określonego w przepisach dotychczasowych złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia podlegają rozpatrzeniu."

Rozporządzenie taryfowe jest kluczowym aktem prawnym dla branży wod-kan, w związku z powyższym, gdy Ministerstwo Infrastruktury rozpoczęło prace legislacyjne zmieniające rozporządzenie, w tym konsultacje z Izbą Gospodarczą ,,Wodociągi Polskie", Izba przedłożyła stanowisko do projektu.
Stanowisko opracowane zostało z uwzględnieniem uwag zgłoszonych w trakcie konsultacji przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne będące członkami Izby. Izba zaopiniowała projekt rozporządzenia negatywnie. Jak wynikało z treści projektu, na etapie prac legislacyjnych, jak również ze sprawozdania z przebiegu konsultacji, uwagi Izby w części zostały uwzględnione.
Uchwała aglomeracyjna w myśl nowelizacji nie ma już stanowić załącznika do wniosku o zatwierdzenie taryfy, kolejna zmiana uwzględnia również sytuację, podnoszoną przez Izbę, gdy uchwała aglomeracyjna w ogóle nie została podjęta przez Radę Gminy.

Szczegółowy przebieg prac IGWP nad projektem zamieszczony został w Zeszytach IGWP, do lektury których serdecznie Państwa zachęcamy.

adw. Paweł Sikorski
Ekspert Izby

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

  • Konferencja online #must have branży wod-kan: STRATY WODY, 27 kwietnia 2021 +

    Konferencja online #must have branży wod-kan: STRATY WODY, 27 kwietnia 2021 Szanowni Państwo, W 2021 roku Izba inicjuje nowy cykl nieodpłatnych Czytaj więcej
  • Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 28 kwietnia 2021 +

    Przygotowanie wniosku o zatwierdzenie taryf za wodę i ścieki: 28 kwietnia 2021 Termin webinarium 28 kwietnia 2021 r., godz. 10.00 Tematyka webinariumTrzyletni Czytaj więcej
  • 1