Szanowni Państwo,

Dla ułatwienia wykonania obowiązków wynikających z ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ przedstawia dla Członków Izby poniższe informacje.

Na podstawie art. 29 ust.2 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych ( dalej : ,,ustawa’’) na podmioty wykonujące zadania z zakresu użyteczności publicznej a wiec także przedsiębiorstwa wod-kan, nałożone zostały obowiązki przekazywania Prezesa UKE aktualnych, zgodnych ze stanem faktycznym, kompletnych oraz adekwatnych do potrzeb wykonania obowiązku, informacji o posiadanej infrastrukturze telekomunikacyjnej, publicznych sieciach telekomunikacyjnych, budynkach umożliwiających kolokację, świadczonych usługach telefonicznych, usługach transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu i usługach rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych oraz aktualizacji corocznej w terminie do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.

Na podstawie art. 29 ust 2b : ,,Podmioty, o których mowa w ust. 2, które nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych, przekazują Prezesowi UKE corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, oświadczenie, że nie posiadają infrastruktury telekomunikacyjnej, publicznych sieci telekomunikacyjnych, budynków umożliwiających kolokację i nie świadczą usług telefonicznych, usług transmisji danych zapewniających szerokopasmowy dostęp do Internetu oraz usług rozprowadzania programów radiowych i telewizyjnych.’’

Wytyczne do powyższych obowiązków zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w sprawie inwentaryzacji infrastruktury i usług telekomunikacyjnych.

Dodatkowo, na podstawie art. 29c ustawy :

,,Operator sieci przekazuje Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadane w postaci elektronicznej informacje, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji. Operator sieci przekazuje te informacje corocznie w terminie do dnia 31 marca według stanu faktycznego i prawnego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku. Obowiązek wskazany w zdaniu drugim dotyczy również aktualizacji informacji przekazanych Prezesowi UKE w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.’’

Wskazane art. 29b ust.1 pkt 3 i 4 stanowią :

3) o istniejącej infrastrukturze technicznej, innej niż infrastruktura objęta inwentaryzacją, o której mowa w art. 29 ust. 1, a także o kanałach technologicznych, określających:

a) ich lokalizację i przebieg,

b) rodzaj i aktualny stan oraz sposób użytkowania,

c) dane kontaktowe w sprawach dostępu;

4) o planach inwestycyjnych w zakresie wykonywanych lub planowanych robót budowlanych, finansowanych w całości lub w części ze środków publicznych, dotyczących infrastruktury technicznej lub kanałów technologicznych, określających:

a) lokalizację i rodzaj robót,

b) element infrastruktury technicznej lub kanału technologicznego, którego roboty dotyczą,

c) przewidywaną datę rozpoczęcia robót i czas ich trwania,

d) dane kontaktowe w sprawach koordynacji robót budowlanych;

Ustawa w art. 2 ust 1. Pkt. 6) zawiera definicje infrastruktury technicznej :

,, - każdy element infrastruktury lub sieci, który może służyć do umieszczenia w nim lub na nim elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej, nie stając się jednocześnie aktywnym elementem tej sieci telekomunikacyjnej, taki jak rurociągi, kanalizacja, maszty, kanały, komory, studzienki, szafki, budynki i wejścia do budynków, instalacje antenowe, wieże i słupy, z wyłączeniem:

a) kabli, w tym włókien światłowodowych,

b) elementów sieci wykorzystywanych do zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi,

c) kanałów technologicznych w rozumieniu art. 4 pkt 15a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068, z późn. zm.);’’

Na podstawie tak zdefiniowanej przez ustawodawcę definicji infrastruktury technicznej przyjąć należy, że obwiązek zgłoszenia dotyczyć będzie tych elementów, które w ocenie zgłaszającego posłużyć mogą do umieszczenia elementów infrastruktury lub sieci telekomunikacyjnej.

Wzory formularzy służące do przekazywania informacji Prezesowi UKE przez podmioty, o których mowa w art. 29c ust. 1 zawarte zostały w Rozporządzeniu Ministra Cyfryzacji z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie informacji o infrastrukturze technicznej i kanałach technologicznych oraz o stawkach opłat za zajęcie pasa drogowego.

Z uwagi na sytuację epidemiczną na mocy przepisów ustawy tarczy antykryzysowej termin wydłużony został do 30 kwietnia 2020 roku.

Z niewykonanie ww. obowiązków przez zobowiązany podmiot, Prezes UKE na mocy art. 209 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne może nałożyć karę pieniężną

Poniżej przedstawiamy przykładowe zapytanie skierowane w przedmiotowej sprawie do Izby

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (dalej jako „ustawa”), zwracamy się z prośbą o przesłanie stanowiska Izby Gospodarczej Wodociągi Polskie w zakresie wynikającego z ustawy obowiązku operatora sieci do przekazania Prezesowi UKE w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 29b ust. 2, posiadanych w postaci elektronicznej informacji, o których mowa w art. 29b ust. 1 pkt 3 lub 4, w celu ich udostępniania przez punkt informacyjny do spraw telekomunikacji.

Zgodnie z art. 29c ust. 1 ustawy, powyższe informacje należy przekazać corocznie w terminie do dnia 31 marca.

W szczególności prosimy o informację, w zakresie następujących problemów interpretacyjnych:

1. Czy brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy świadczy o tym, że:

a. operator nie posiada informacji o takich urządzeniach, zatem nie ma obowiązku przekazywania informacji, czy

b. operator posiada informację w postaci elektronicznej o infrastrukturze, zatem powinien przeanalizować, które urządzenia spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej i przekazać dane w tym zakresie Prezesowi UKE.

2. Które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej.

Odpowiedź opinia prawna, autor prof. dr hab. Bartosz Rakoczy:

,,Odpowiadając na Państwa prośbę o stanowisko Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuję, iż brak wiedzy odnośnie możliwości wykorzystania posiadanych przez operatora urządzeń pod realizację infrastruktury telekomunikacyjnej w kontekście przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oznacza, iż operator nie posiada takich informacji, a zatem nie ma obowiązku przekazywania tych informacji (których zresztą nie posiada). Nie można bowiem przekazać informacji, której się nie ma. Ustawa nie określa również, które urządzenia infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej spełniają warunki niezbędne dla umieszczenia w nich albo na nich elementów sieci telekomunikacyjnej. Co więcej, ustawa nie określa żadnych parametrów technicznych, ani nawet rodzajowych. Oznacza to, iż każdorazowo to przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne musi samodzielnie określić i zdecydować, które jego zdaniem urządzenia mogą służyć temu celowi, a które nie. Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” uprzejmie informuje, iż przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne stosują różne kryteria i parametry, przy czym za dominujący można uznać parametr średnicy urządzenia, uznając, że jest to urządzenie o średnicy Ø 300.

Zaznaczyć jednak należy, że nie wynika to z normy prawnej a z praktyki i doświadczenia przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.’’

Dodatkowo uprzejmie informujemy, że z konsultacji jakie zostały przeprowadzone z innymi przedsiębiorstwami wynika, że dodatkowo przedsiębiorstwa wod-kan przyjęły kryterium takiej wielkości sieci, która umożliwia fizyczne wejście, a zatem jeszcze węższy zakres niż wymieniony wyżej parametr średnicy Ø.

adw. Paweł Sikorski

 

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

Materiały zabezpieczone

Materiały dostępne po wpisaniu hasła

Newsletter IGWP

Rozwiń aby zapisać się do newslettera

Zapisz się do newslettera IGWP i bądź na bieżąco z informacjami i naszą ofertą.

Poniżej proszę wybrać listy newslettera oraz wpisać e-mail na który będą wysyłane informacje.