Szanowni Państwo

Izba Gospodarcza „Wodociągi Polskie” informuje, iż Rada Ministrów w dniu 6 listopada 2019 r. przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez Ministra Inwestycji i Rozwoju.

W projekcie przewiduje się zmiany także w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 r. poz. 1437 i 1495) polegające na tym, że po art. 19 dodaje się art. 19a, w myśl którego przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, na pisemny wniosek podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci, będzie obowiązane wydać warunki przyłączenia do sieci albo uzasadnić odmowę ich wydania,  w terminie:

 1. 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 2. 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie miało możliwość przedłużenia terminów określonych powyżej odpowiednio o kolejne 21 albo 45 dni, po uprzednim zawiadomieniu podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci z podaniem uzasadnienia przyczyn tego przedłużenia. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będzie - w myśl projektu - obowiązane potwierdzić pisemnie złożenie przez podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, określając w szczególności datę jego złożenia.

Sam wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci powinien zawierać takie elementy jak:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu ubiegającego się o przyłączenie do sieci;
 2. wskazanie lokalizacji nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci, w tym jego adres i numer działki ewidencyjnej, na której się znajduje;
 3. informacje o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci;
 4. określenie dobowego zapotrzebowania na wodę z podziałem na wodę do celów bytowych, technologicznych, przeciwpożarowych oraz innych, z uwzględnieniem przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń;
 5. określenie ilości i jakości odprowadzanych ścieków z podziałem na ścieki bytowe i przemysłowe;
 6. plan zabudowy lub szkic sytuacyjny, określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu.

Zaznaczyć należy, iż do terminów rozpoznania wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci określonych powyżej nie będą wliczane terminy przewidziane w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, terminów na uzupełnienie wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, okresów innych opóźnień spowodowanych z winy podmiotu wnioskującego o przyłączenie do sieci albo z przyczyn niezależnych od przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Projekt wskazuje także, że sporządzenie planu sytuacyjnego, o którym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane uwzględniającego warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, będzie upoważniać podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci lub inny podmiot działający z jego upoważnienia lub na jego zlecenie do wykonania przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego zgodnie z tym planem.

Warunki przyłączenia do sieci wydane przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne będą ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne nie może odmówić odbioru przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego wykonanego, zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo.

Projekt zakłada, że warunkiem dokonania odbioru przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, wykonanego zgodnie z warunkami przyłączenia do sieci wydanymi przez to przedsiębiorstwo, nie może być uzyskanie pozwolenia na budowę albo dokonanie zgłoszenia robót budowlanych, jeżeli nie są one wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Istotna dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jest propozycja, zgodnie z którą nie będzie możliwe pobieranie opłat za:

 1. wydanie warunków przyłączenia do sieci, a także za ich zmianę, aktualizację lub przeniesienie na inny podmiot;
 2. odbiór przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, a także za włączenie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego do sieci wodociągowej albo kanalizacyjnej oraz za inne zezwolenia z tym związane.

Ponadto w projekcie zaproponowano dodanie w art. 29 nowego ust. 3a, nakładającego na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne karę pieniężną za niewydanie warunków przyłączenia do sieci w terminach określonych w proponowanym art. 19a. Zaproponowano również dodatnie w ust. 6 kolejnego pkt 3, zgodnie z którym kara pieniężna za uchybie terminom wydania ww. warunków wynosić będzie 500 zł za każdy dzień zwłoki, czyli kwalifikowanej formy opóźnienia.

W projekcie przewidziano również zmianę w ust. 8 zdanie pierwsze, które otrzymuje brzmienie:

„Niezależnie od kary pieniężnej, o której mowa ust. 1 – 3, nałożonej na przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne organ regulacyjny może nałożyć karę pieniężną na osobę sprawującą funkcję kierownika przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, z tym że wysokość tej kary pieniężnej nie może przekroczyć 300% jego miesięcznego wynagrodzenia.”

Nowe przepisy mają wejść w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Izba aktywnie uczestniczyła w konsultacjach projektu. Część tych uwag została uwzględniona.

Zgodnie z postulatem Izby w zakresie terminów do wydania warunków przyłączenia do sieci, jak również zawnioskowanym przez Izbę terminem do uzasadnienia odmowy ich wydania, wydłużono  je odpowiednio:

 • z 14 dni na 21 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
 • z 30 dni na 45 dni – od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.

Izba, jako uzasadnienie wskazała, że w praktycznym funkcjonowaniu przepisów  mogą wystąpić przypadki zbyt dużej liczby wniosków w stosunku do mocy przerobowych (kadrowych) przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego; przy karze 500 zł już kilkudniowe opóźnienie w stosunku do kilkunastu wniosków spowodować może naliczenie niewspółmiernie wysokiej kary pieniężnej w stosunku do uchybienia.

W zakresie kar Izba, mając na uwadze ww. argumentację  postulowała, aby kara pieniężna wyniosła 100 zł za każdy dzień opóźnienia, co nie zostało uwzględnione przez projektodawcę. Zastąpiono jednak słowo „opóźnienia” słowem „zwłoka”, co oznacza, że kara będzie mogła być naliczana w przypadku tzw. kwalifikowanego opóźnienia ze strony przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.

Uwzględnione zostały także uwagi Izby dotyczące uzupełnienia zakresu wniosku o określenie warunków przyłączenia do sieci, zawarte w art. 19a. ust.4 pkt.4); Izba wskazała bowiem, że przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne powinny otrzymać informację w zakresie przepływów średniodobowych i maksymalnych godzinowych celem określenia technicznych możliwości świadczenia usługi w zakresie odbioru ścieków oraz wielkości ładunku zanieczyszczeń.

Załączniki:
tekst projektu ustawy 
uzasadnienie
raport z konsultacji 

Izba informuje, iż przygotowany został także projekt rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego wraz z uzasadnieniem.

Magdalena Borowczyk-Zalewska 
Główny Specjalista ds. Prawnych 

Adw. Paweł Sikorski

Wyszukiwanie

Nasze szkolenia

 • Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 +

  Odroczenie terminu legalizacji wodomierzy oraz inne zasady gospodarki wodomierzowej: 28 października 2021 Szanowni PaństwoUczestnikowi webinarium (w ciągu miesiąca od zakończenia szkolenia) przysługuje Czytaj więcej
 • Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 +

  Wydawanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci w świetle art. 19a ustawy wodociągowej: 29 października 2021 Termin webinarium 29 października 2021, godz. 09.00 - 12.00 Tematyka webinarium Czytaj więcej
 • 1