Szanowni Państwo,
Izba Gospodarcza ,,Wodociągi Polskie’’ informuje, że w dniu 28 sierpnia 2018 weszła w życie Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, która uchwalona została przez Sejm RP 5 lipca 2018 r.

Ustawa oraz towarzyszące jej rozporządzenia wykonawcze mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego tzw. dyrektywę NIS.

Przedmiotowa ustawa jest istotna dla przedsiębiorstw wod-kan, ponieważ obejmuje także swym zakresem sektor: ,,Zaopatrzenie w wodę pitną i jej dystrybucję’’.

Wskazując jako podmioty mogące być uznane za operatorów usług kluczowych: Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152).
Ustawa w art. 5 stanowi, iż organ właściwy do spraw cyberbezpieczeństwa wydaje decyzję o uznaniu podmiotu za operatora usługi kluczowej, jeżeli:
1) podmiot świadczy usługę kluczową;
2) świadczenie tej usługi zależy od systemów informacyjnych;
3) incydent miałby istotny skutek zakłócający dla świadczenia usługi kluczowej przez tego operatora.

Ustawa, w przypadku uznania danego przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego za operatora usług kluczowych, (na podstawie decyzji administracyjnej), nakłada na operatora szereg obowiązków dotyczących m.in. szacowania ryzyka dla swoich usług kluczowych, zarządzania incydentami, wdrażania odpowiednich i adekwatnych do oszacowanego ryzyka środków technicznych i organizacyjnych.

Izba aktywnie uczestniczyła w pracach legislacyjnych nad ustawą, w ramach konsultacji, o które zwróciło się Ministerstwo Cyfryzacji.
Po przeprowadzeniu konsultacji z wytypowanymi przez przedsiębiorstwa wod-kan specjalistami z dziedziny bezpieczeństwa, Izba przedłożyła stanowisko do projektu ustawy, wskazując m.in., iż proces zinformatyzowania procesu technologicznego, którego zakłócenie mogłoby przenieść skutek w postaci braku możliwości świadczenia usług doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków dotyczy we wstępnej ocenie wyłącznie nielicznych i największych przedsiębiorstw wod-kan.

W związku z wejściem w życie ustawy, Izba wychodząc naprzeciw potrzebom Członków wraz z Kancelarią Prawną Domański Zakrzewski Palinka sp. k. w Warszawie, zaprasza na seminarium które zaplanowane zostało na dzień 27 września w Warszawie.
W trakcie seminarium omówione zostaną m.in. kwestie dotyczące problematyki cyberzagrożeń i cyberprzestępczości, a także obowiązki płynące z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych jako dostarczycieli usług kluczowych.
Poniżej link do szczegółowych informacji o seminarium:

Cyberbezpieczeństwo przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych - Warszawa, 27 września 2018 r.

adw. Paweł Sikorski
ekspert IGWP