W dniu 20 lipca br. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw, uwzględniający postulat zgloszony przez IGWP do art. 552 ustawy. 

Uchwalenie ustawy poprzedziły prace Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 19.07.2018. W trakcie, których Komisja rozpatrywała poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (druki nr 2638 i 2727).

Komisja przyjęła poprawkę do art.552 projektu ustawy w przedmiocie wydłużenia terminu na złożenie informacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne.
Zasadność wprowadzenia poprawki było przedmiotem wystąpienia obecnej na posiedzeniu Komisji, Pani Anny Moskwy Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, która wskazała iż jest to postulat przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych.

Powyższa zmiana była zawarta w stanowisku do rządowego projektu ustawy nowelizującej ustawę Prawo wodne, skierowanym przez Izbę do Sejmu, oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.
Izba podnosiła, iż zaproponowany przez ustawodawcę w projekcie 14 dniowy termin na złożenie informacji na potrzeby ustalenia wysokości opłaty za usługi wodne jest trudny do spełnienia z uwagi na zbyt krótki okres czasu.
Izba wnioskowała o wydłużenie terminu przekazania danych przynajmniej do 30 dni,
z uwagi na konieczność m.in. upływu czasu potrzebnego na realizację zleceń wykonania badań w laboratoriach, analizę wyników, czy też ewentualnych postępowań reklamacyjnych. Izba wskazała również, że przekazane wyniki badań są m.in. podstawą do naliczana opłat za odprowadzane ścieki, a ładunki w wodzie pobranej mogą służyć do odliczenia od ładunków w odprowadzanych ściekach, co bezpośrednio wpływa na wysokość naliczonej opłaty.
Dodatkowo Izba argumentowała, iż jest to tym bardziej słuszne, iż sam projektodawca odwołuje się w uzasadnieniu do Projektu ustawy w zakresie oświadczeń do art. 304 ustawy Prawo wodne, na podstawie którego podmioty korzystające z usług wodnych są obowiązane do przekazywania wyników w terminie 30 dni.
Na Posła sprawozdawcę z prac Komisji wyznaczony został Poseł Sylwester Chruszcz,

 

adw. Paweł Sikorski
Ekspert IGWP